+ `Minyatürlerle Osmanlı

advertisement
+
Milliyet
Pazartesi 2 Şubat 1998
Yöne
Duygu’nun seramikleri
Duygu Çakar Bağlan’m, Eski Türk
Yazıtları ve Kutadgu Bilig’den alıntıların
yer aldığı seramik sergisi bugün Şark
Sigorta Sanat Galerisi’nde açılıyor.
kültür sanat
Düşü
L
Nurcaı
düşüm
kavrarı
Devlet
M etin Ând’dan ulu
bir ırm ak
Zeynep O R A L
TİYATRO, sanat, kültür tarihçisi Metin And, yeryüzündeki en çalışkan, en üretken insanlardan biri.
Talat Halman’ın deyişiyle "Dallan ve ürünleri gör­
kemli bir hayat ağacı... Ve denebilir ki, tek başına bir
orman...”
Yeni kitabı “Minyatürlerle Os­
manlI - İslam MitologyasT ulu bir
ırmak... Yalnız geçmişin birikimi­
ni, zenginliğini, çok renkli, çok
sesli büyüsünü kucağımıza getir­
mekle kalmıyor, yararlanmasını
bilene nice ufuklar, alanlar açıyor.
Kitap, minyatürler aracdığıyla ilerliyor. Daha doğrusu, minyatür­
lerin konulan aracılığıyla ilerliyor
ve bu konulan Osmanlı - İslam
kültürüyle ele alıyor.
“İslam bir din olarak, tek kitap,
tek tann, tek peygamber ve çeşitli
temel ilkelerindeki birlik ve tekli­
ğin yanı sıra, bir kültür olarak çe­
şitli toplumlarda değişik yorum ve
yaklaşımlarla çeşitlilik göstermek­
tedir" dedikten sonra bu zengin
çeşitliliği, her ülkenin kendi kül­
türü, İslam öncesi inançlan ve ef­
saneleri, daha önce aynı toprak­
larda yaşamış farklı toplumlann
kültür, inanç ve akımlarla beslen­
mesini dile getiriyor. (Afrika’dakiyle. Güneydoğu Asya’daki tslamın
f a r k lılığ ı gibi) Osmanlı - İslam kül­
türünü etkileyen öğeleri belirtip,
mitologya açısından zenginliğini
vurgulamak için Metin And'ın de­
diğine katdmamak mümkün mü:
“Bunu anlamak için Evliya Çelebi'yi okumak bile yetecektir.”
Ve 300 minyatür aracılığıyla bir
yolculuğa çıkıyoruz. Soluk soluğa,
bir serüvenden ötekine koşuyoruz. Söylenceler, des­
tanlar, kutsal kitaplar, ama en çok minyatürlü yaz­
malar (AcaibüT Mahlukat, Falname, Ahval - 1 Kıya­
met, Siyer - i Nebi, Şehname, “Burçlar Kitabı, Süleymanname, vb.) derken, Kaf Dağı’ndan Cudi Dağı’na, zeytin, hurma, incir, nar ve Vak - Vak ağaçlan
arasından karanlık derin kuyulara ya da kehanet
kuyularına, kutsal sulardan kutsal sayılara savru­
luyoruz.
Evrenin yaradılışından Nuh
ve Tufan’a, peygamberlerin
mucizelerinden mahşer ve ahirete uzanan bu yolculukta me­
lekler, şeytanlar, cinler arasın­
da Ye’cuc ve Me’cuc arasında
kıstınlıveriyor, Simurg ya da
Anka kuşuyla kanatlanıyor, ej­
derhalarla çatışıyor, gök cisim­
leri, burçlar arasında yolumu­
zu anyor, Yusuf ile Zeliha’nın
aşkına ya da Mevlana’nm mu­
cizelerine tanıklık ediyoruz.
Kim demiş İslam’da resim
yasaktır diye! Görün minya­
türleri! Şu yukarıda bir çırpıda
sıraladıklanmın tüm ü minya­
türlerde. En küçük ayrıntısına
dek, rengarenk işlenmiş tas­
virlerde... Ve orada resim sa­
natının muhteşem örnekleri.
Kendi başlarına birer muci­
ze...
Metin And’ın bilgece ama
aynı zamanda sonsuz bir ke­
yifle, akıcı bir dille bize aktar­
dığı öykülerin yanı sıra vurgu­
lamam gereken bir özelliği da­
ha var kitabın. Ersu Pekin’in
mükemmel tasanmı! Mitolojik
öyküyü okurken aynı anda
minyatürü de görüyorsunuz.
Pml pınl fotoğraflar ve kusur­
suz bir grafik düzenleme.
Kültür yaşamımıza böyle bir
eser kazandıran, kitabı yayınlayan Akbank’a ve emeği geçen herkese teşekkürler.
‘Minyatürlerle
Osmanlı-İslam
Mitologyası’
Taha Toros Arşivi
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards