Tanzimat Devrinde İçerideki Masonik İhanetler

advertisement
Tanzimat Devrinde İçerideki Masonik İhanetler
Perşembe, 30 Temmuz 2015 08:34
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ilk Mason Locası 1738’de Galata’da kurulmuştur. Osmanlı
vatandaşı olarak mason olan ilk kişi Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin oğlu Yirmisekizzade
Mehmed Said Paşa olmuştur. Osmanlı’da kurulan ilk Mason Locaları yabancı isimlerle
açılmıştır. Yerli isimle açılan ilk Loca, Orhaniye Locası’dır.
Koca Mustafa Reşid Paşa
Koca Mustafa Reşid Paşa, 1800’de İstanbul’da doğmuştur. Paris ve Londra sefirliği yapmıştır.
Koca Mustafa Reşid Paşa Londra’da bulunurken İngiltere’nin Osmanlı Devleti’nde sefirliğini
yapmış olan Stratford Canning (1786-1880) ile birlikte Mason Locası’na girmişlerdir.
Koca Mustafa Reşid Paşa, Osmanlı Devleti’nde batılılaşma istikametinde radikal bir adım olan
Tanzimat Fermanı’nı 3 Kasım 1839 tarihinde ilan etmiştir. Koca Mustafa Reşid Paşa Osmanlı
Devleti’nde altı defa sadrazamlık yapmıştır. Osmanlı Devleti’nde masonik devlet adamlarını
yetiştirmiştir. Mehmed Emin Ali Paşa, Keçecizade Mehmed Fuad Paşa, Mithad Paşa, Mehmed
Ali Paşa (Ludwig Karl Friedrich Detroit) gibi Osmanlı Devleti’nde üst seviye vazifelere gelmiş
masonları Koca Mustafa Reşid Paşa yetiştirmiştir.
1/5
Tanzimat Devrinde İçerideki Masonik İhanetler
Perşembe, 30 Temmuz 2015 08:34
Genç Osmanlılar Cemiyeti
“Genç Osmanlılar Cemiyeti” 1865 yazında Belgrad Ormanı’nda kurulmuş gizli bir örgüttür.
Üyeleri arasında Namık Kemal, Ziya Paşa, Menâpirzâde Nuri Bey, İbrahim Şinasi, Çapanzâde
Agah Efendi ve Ali Suavi gibi isimler bulunmuşlardır. Fransız devriminden etkilenmişlerdir.
Meşrutiyet ve Türk milliyetçiliğini savunmuşlardır. Fikirlerini yurtdışında yayınladıkları Hürriyet
Gazetesi’nde ifade ediyorlardı. Bu örgüt İtalyan “Carbonari Cemiyeti” nin Osmanlı’daki
versiyonuydu. “Genç Osmanlılar Cemiyeti” aynen “Carbonari” gibi gizliydi, masonik bağlantıları
vardı ve nizamnamesi de “Carbonari” nin nizamnamesinden tercüme ile elde edilmiştir.
Genç Osmanlılar Cemiyeti’nin kurulmasının sebebi Sultan II. Mahmud ve Sultan Abdülmecid,
Batıcı karakterdeydiler. Bu iki padişahın devrinde zaten inkılap hamleleri bizzat hükümdarlar
tarafından gerçekleştiriliyordu. Onlardan sonra gelen Sultan Abdülaziz ise, muhafazakar biriydi
ve Batı çizgisinde reformlar yapmadığı için bu örgüt kurulmuştur.
Mithad Paşa
Mithad Paşa, 1822’de İstanbul’da doğmuştur. Babası Rusçuklu Kadı Mehmed Eşref Efendi’dir
2/5
Tanzimat Devrinde İçerideki Masonik İhanetler
Perşembe, 30 Temmuz 2015 08:34
ve dedesinin ismi ise İsrail’dir, Bulgar Yahudileri’ndendir. Niş, Bağdat ve Tuna valiliklerinde
bulunmuştur. Tuna Valisiyken, Vilayet sancağında hilal’in yanına haç ilâve ederek nereye
hayranlık duyduğunu göstermiştir. Adliye Nazırlığı ve sadrazamlık yapmıştır. İngiltere yanlısı bir
siyaset izlemiştir.
Karaköy’de Ziraat Bankası’nın binasını inşâ ettirmiştir. Bu binanın balkonuna tarihte ilk mason
olan Adon Hiram Usta’nın ve annesinin heykellerini yaptırmıştır. Bu Mithad Paşa’nın
masonluğunun delilidir.1
Mithad Paşa ve ekibi Sultan Abdülaziz’i bir cunta kurarak 1876’da tahttan indirip katletmişlerdir.
Yerine kendileri gibi mason olan Beşinci Murad’ı taht’a çıkarmışlardır. Beşinci Murad’ın sağlığı
bozulunca, onun yerine II.Abdulhamid geçmiştir. I. Meşrutiyet ilan edilince Kanun-u Esasi’yi
hazırlayan heyetin başında bulunmuştur. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’ndeki hezimet sonrası,
eski popüleritesini kaybetmiştir. II. Abdülhamid, amcası Sultan Abdülaziz’i katledenleri Yıldız
Sarayı’nda mahkemeye çıkarmıştır. Mithad Paşa, Taif’e sürgün edilmiştir. 1884’de İngilizler
kendisini oradan kurtarıp Mısır’a götürmeye çalışırlarken çıkan arbedede muhafızlar tarafından
öldürülmüştür.2
Beşinci Murad
Beyoğlu’nda Hacopulos Pasajı’nda 1868’da Proodos (İlerleyiş) Locası kurulmuştur. Bu locada
ritüeller Rumca yapılıyordu. Loca’nın kurucusu ve ilk üstadı Alexandre İsmyrides adındaki bir
Rum idi. 1870 Senesinde Proodos Locası’nın başına Kleanti İskalyeri geçerek üstad olmuştur.
3/5
Tanzimat Devrinde İçerideki Masonik İhanetler
Perşembe, 30 Temmuz 2015 08:34
Kleanti İskalyeri, Veliahd Murad Efendi (V. Murad) ile yakın arkadaşı olmuşlardır. Bu dostluğu
kullanarak Veliahd Murad Efendi’yi 20 Ekim 1872 günü Kadıköy’de yapılan tekris merasimi ile
Masonluğa kabul ettirmiştir. Veliahd Murad Efendi, 8 Ağustos 1873 tarihinde Proodos Locası
tarafından masonluktaki 18 dereceye getirilerek “Gül Haç Şövalyesi” yapılmıştır. Aynı gün,
kardeşi Nurettin Efendi masonluğa kabul edilmiştir. Ardından 24 Ağustos 1875 tarihinde
Şehzade Kemalettin Efendi de masonluğa kabul edilmiştir.
Devrin ünlü masonları Hüseyin Avni Paşa, Midhat Paşa ve emirlerindeki askerler Mayıs 1876’da
Sultan Abdülaziz’i tahttan indirip katletmişlerdir. Yerine kendileri gibi Mason olan Veliahd Murad
Efendi’yi “Sultan Beşinci Murad” olarak tahta çıkarmışlardır. Sultan Beşinci Murad’ın bir müddet
sonra ruh sağlığı bozulmuş ve 93 günlük Padişahlık hayatından sonra masonların ve
Siyonizm’in korkulu rüyası II. Abdülhamid tahta çıkmıştır.
Masonlar, II. Abdülhamid’i tahttan indirip yerine tekrar Beşinci Murad’ı çıkarmak için ilk önce Ali
Suavi ve beraberindeki 150 kadar kişiyle 20 Mayıs 1878’de Çırağan Sarayı’nı basmışlardır.
Gayeleri, Çırağan Sarayı’nda bulunan hasta Beşinci Murad’ı oradan çıkartıp tekrar padişah
yapmak olmuştur. Saray’daki muhafızlar Ali Suavi’yi öldürmüşlerdir. Bir ihtilal böylece
engellenmiştir.
Bu tehlike bertaraf edilince masonik çevreler daha ince bir hesap yapmışlardır. Temmuz
1878’den itibaren Sultan Murad’ı mason yapan Kleanti İskalyeri ve Aziz Bey isminde biri
Fransa’dan doktorlar getirtip Sultan Murad’ı muayene ettirip sağlık durumunun sahte raporlarla
iyi olduğuna dair insanları ikna ederek Sultan Murad’ı tekrar tahta çıkarmak istemişlerdir.
4/5
Tanzimat Devrinde İçerideki Masonik İhanetler
Perşembe, 30 Temmuz 2015 08:34
Bu sebeple, Çırağan Sarayı’na Fransa’dan gelen doktorlar girdikten bir müddet sonra, Sultan II.
Abdülhamid’e gelen bir istihbarat ile bu doktorlar Saray’dan kovulmuşlardır. Sultan II.
Abdülhamid, ağabeyi Beşinci Murad’ı Osmanlı doktorlarına muayene ettirir ve sağlık durumunun
iyi olmadığına dair rapor almıştır. Bu ihanete teşebbüs eden Aziz Bey, Kleanti İskalyeri ve
yardımcıları yurt dışına kaçmak mecburiyetinde kalmışlardır.
Kaynaklar
1 Amerika, İngiltere, Fransa gibi masonluğun çok güçlü oldugu ülkeler dahil, dünyanın hiçbir
ülkesinde Adon Hiram Usta’nın heykeli yoktur. Bu tarz bir heykel dünyada sadece İstanbul’da
Sultan Abdülaziz devrinde yapılmıştır. Bu masonların gücünü gösteren önemli bir misaldir.
2 Dolmabahçe’de 1947’de inşa edilen İnönü Stadyumu 1951’de Demokrat Parti hükümetince
Mithatpaşa Stadyumu olarak adlandırılmış ancak 1973’te İnönü Stadyumu adı iade edilmiştir.
5/5
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards