istanbul medipol üniversitesi tıbbi mikrobiyoloji ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
DHF21348 - TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Ders Saati
Bölüm/Program
Diş Hekimliği Fakültesi
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Mesut YILMAZ
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Her Cuma 09:00-12:00
Dersin Amacı
Dersin amacı diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin insanlarda hastalık oluşturan mikrorganizmaları daha iyi
anlamalarını sağlamak, mikrobiyoloğun çeşitli enfeksiyon hastalıklarına yaklaşım ve tanı koymadaki rolünü daha iyi
kavramalarını ve enfeksiyon hastalıklarında kullanılan antimikrobiyal ilaç çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olmasını
sağlamaktır.
1. İmmün sistem ve işleyiş mekanizmalarını açıklayabilecektir
1.1. İmmün sisteme ait organları sıralar
1.2. İmmün sistemde görevli hücreleri anlatır
1.3. İmmün sistemde görevli faktörleri - Antikor, kompleman sistemi ve sitokinler – tartışır
2. Aşıları tanımlayabilecektir.
2.1. Aşıyı tarif eder.
2.2. Aşıların nasıl çalıştığını açıklar.
2.3. Zayıflatılmış, inaktive, toksoid, subunit ve konjuge aşıları ayırt eder ve herbirine örnek verir.
2.4. Subunit aşı ve nükleik asit aşılarını kıyaslar.
2.5. Aşıları, recombinant aşıları ve DNA aşılarını karşılaştırır ve kıyaslar
2.6. Adjuvan terimini tanımlar
2.7. Aşının önemini açıklar, kabul edilebilir risklerini tartışır
3. Antimikrobiyal ajanları açıklayabilecektir
3.1. Çeşitli antimikrobiyal kemoterapötik ajanların etki mekanizmalarını kıyaslar karşılaştırır.
3.2. Antimikrobiyal kemoterapötik ajanlara gelişen direnç mekanizmalarını anladığını gösterir.
3.3. Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde güvenli ve etkili ilaç seçimi temellerini savunur.
3.4. Günlük pratikte en sık kullanılan antibitoyik gruplarının klinik önemini açıklar.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
4. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarını tartışır.
4.1. Stafilokokları streptokoklardan ayırt eder ve her birinin yaptığı enfeksiyonları saralar.
4.2. Siğil, çiçek, monkey pox, suçiçeği, kızamık, uçuk, kızamıkçık, beşinci hastalık ve rozeola hastalıkalrının
etkenlerini ve bulaşma yollarını sıralar.
4.3. Grup A streptokoklara bağlı nekrotizan fasiiti tanımlar.
5. Santral sinir sistemi enfeksiyonlarını tartışır.
5.1. Santral sinir sistemi ve kan beyin bariyerini tanımlar.
5.2. Menenjiti ensefalitten ayırteder.
5.3. Bakteriyel menenjitin nasıl teşhis ve tedavi edileceğini açıklar.
5.4. Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae ve Listeria monocytogenes
menenjit epidemiyolojisini tartışır.
6. Bağışıklık sistemine ait hastalıkları tanımlayabilecektir.
6.1. Hipersensitiviteyi tanımlar.
6.2. Anafilaksi mekanizmasını açıklar.
6.3. Sistemik ve bölgesel anafilasiyi kıyaslar karşılaştırır
6.4. Allerjik deri testlerinin nasıl çalıştığını açıklar.
6.5. Desensitizasyon ve blokan antikorları tanımlar.
6.6. Sitotoksik reaksiyonları ve ilaçları bu reaksiyonları nasıl indüklediğini anlatır.
6.7. ABO ve Rh kan gruplama prensiplerini anlatır.
6.8. Kan grupları, kan transfüzyonu ve yenidoğanın hemolitik hastalığı arasındaki ilişkileri açıklar
6.9. İmmün kompleks reaksiyonlarını tanımlar
6.10. Gecikmiş tip hücresel reaksiyonları tanımlar
6.11. İmmünite ve kanser ilişkisini kurar ve tartışır
7. Otoimmün hastalıkları tanımlayabilecektir
7.1. Self-toleransı sağlayan bir mekanizma tarif eder.
7.2. İmmün kompleks, sitotoksik ve hücresel otoimmün hastalıklara bir örnek verebilir.
7.3. HLA kompleksi tanımlar, hastalıklar ve doku naklinde önemini açıklar
7.4. Otograft, isograft, allograft ve zenograft terimlerini tanımlar
8. Normal Mikrobiyotayı tanımlayabilecektir
8.1. Normal mikrobiyota ve direnci tanımlar.
8.2. Biyofilmi tanımlar.
8.3. Yeni gelişen enfeksiyon hastalıklarını tanımlar
9. Enfektif endokardit ve sepsis sendromunu tartışır.
9.1. Sepsis bulgu ve semptomlarını tartışır, enfeksiyondan septik şoka gidişin önemini anlatır.
9.2. Gram-negatif sepsis, Gram-pozitif sepsis ve puerperal sepsis terimlerini ayırt eder.
9.3. Endokardit ve romatizmal ateş epidemiyolojisini tanımlar.
9.4. Endokardite neden olabilecek girişimleri tartışır.
9.5. Endokardit için antimikrobiyal profilaksiyi tartışır.
9.5. Endokardit için antimikrobiyal profilaksiyi tartışır.
10. Genitoüriner sistem enfeksiyonlarını tartışır.
10.1. Antikor bağımlı hücresel sitotoksisitede antikor ve doğal öldürücü hücrelerin rolünü tartışır.
10.2. Sitokin, interlökin, kemokin, interferon, TNF ve hematopoetik sitokinlere ait en az bir fonksiyonu belirler.
10.3. Primer yanıtı sekonder yanıttan ayırt eder.
10.4. Adaptif immünitenin dört tipini karşılaştırır.
Genel Yeterlilikler
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
Öğretim ve
Teknikleri
Yaratıcı, sorgulayan, takım halinde çalışabilme, eleştirel düşünebilme.
1. Konak savunma sistemleri, İmmün yanıtın temel prensipleri
2. İmmünizasyon
3. Gram pozitif koklar
4. Enterobacteriaceae
5. Actinomyces & Nocardia
6. Zorunlu Anaeroblar ve Mikroaerofilik Bakteriler
7. Antimikrobiyal ajanlar
8. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
9. Solunum yolu enfeksiyonları
10. Üriner sistem enfeksiyonları
11. Gastrointestinal sistem enfeksiyonları
12. Santral sinir sistemi enfeksiyonları
13. Enfektif endokardit ve sepsis sendromu
14. Hastane enfeksiyonları ve korunma yöntemleri
Anlatım, takım/grup çalışması, deney, uygulama-alıştırma, beyin fırtınası, rapor hazırlama.
Dersin Koşulları
Kaynaklar
Ders Notu Bagg J, MacFarlane TW, Poxton IR, Smith AJ, Bagg S. Essentials of Microbiology for Dental Students, 2nd Edition.
Oxford University Press; 2006
Önerilen Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical microbiology. 6th ed. Philadelphia: Mosby/Elsevier; 2009.
Kaynaklar
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards