Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı

advertisement
Bilgi Toplumu Stratejisi ve
Kamu Bilgisinin Paylaşımı
Emin Sadık AYDIN
Kalkınma Bakanlığı
Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı
20 Mart 2013 – Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri Paneli - Ankara
Gündem
•
•
Bilgi - Bilgi Toplumu
Kamu Sektörü Bilgisi
–
–
–
–
•
Türleri
Yeniden Kullanım
Kamu Bilgisinin Değeri ve Önemi
Paylaşım Kısıtları
Uluslararası Yaklaşımlar
– AB, OECD, ABD
•
•
•
Türkiye’deki Durum
Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi
Sonuç
2
Bilgi – Bilgi Toplumu
•
•
Bilgi Toplumu: Bilgi üretiminin, dağıtımının, değişiminin ve kullanımının;
dönüşümü ve etkileşimi sağlayan en önemli ekonomik, toplumsal ve kültürel
etkinlik haline geldiği toplum
Büyük Veri
–
–
Facebook’da günlük paylaşım > 1,5 Milyar
Küresel verinin büyüme oranı > %40
Kaynak: McKinsey, 2012
3
Kamu Sektörü Bilgisi
•
•
Kamu sektörü bilgisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerini
yerine getirirken başlangıçta veya sonraki aşamalarda üretme,
toplama, işleme, saklama, finanse etme yoluyla edinmiş olduğu
bilgi veya bilgiye dayalı ürün/hizmet
Kamu sektörü bilgisi:
–
–
–
–
–
–
–
•
Coğrafi Veriler
Ulaşım ve Trafik Verileri
Mali Veriler
Bilimsel ve Akademik Veriler
Adalet Sistemi Verileri
Eğitim Sistemi Verileri
Diğer ..
Kamu sektörü bilgisinin yeniden kullanımı: Kamu bilgisinin, bilgiyi
üreten veya tutan kamu kurumunun kendisi, diğer kurumlar,
işletmeler veya vatandaşlar tarafından, ticari olan veya olmayan bir
amaç için kullanması
4
Kamu Sektörü Bilgisinde Paylaşım Kısıtları
•
•
•
•
•
•
Kamu bilgisi > Değerli
Mahremiyet – Kişisellik – Ticari sır
Kamu güvenliği
Fikri mülkiyet hakları
İlgili erişim düzenlemesi
Ücretlendirme
Önemli Hususlar:
•
•
•
Kaynak: PIRA International, 2000
Erişim düzenlemelerinin, ilgili alanın hassasiyetlerine özgü
tasarlanması gereği
Fayda-maliyet analizi
Risk değerlendirmesi
5
Uluslararası Yaklaşımlar
•
AB’nin 2003/98/AT Direktifi
•
OECD Tavsiye Kararı C(2008)36
•
ABD Yaklaşımı
6
AB YAKLAŞIMI - 2003/98/AT
•
•
•
•
•
•
•
Minimum kurallar, yeniden kullanım kararını ülkelere bırakma (Ülke
farklılıkları)
Avrupa’da ekonomik büyüme ve istihdama katkı beklentisi
Yeniden kullanım teşvik ediliyor
Kağıt veya elektronik ortamdaki bilgi/belge
Ücretlendirme (Marjinal Maliyet)
Kişisel veri düzenlemeleri ile uyum
Sayısal Gündem - 17 Haziran 2010
•
•
Direktifi gözden geçirme çalışmaları devam ediyor (Kapsam ve Fiyatlandırma)
«Open data means more enterprise, collaborative science and
transparent government.» (http://datahub.io/about)
7
AB’de Kamu Sektörü Bilgisi Paylaşımı
Kaynak: http://epsiplatform.eu/
8
OECD Tavsiye Kararı C(2008)36
Açıklık
Yeniden kullanım için erişim ve şeffaf koşullar
Bilgi listeleri (pratik)
Kalite, bütünlük
Yeni teknolojiler, uzun vadeli muhafaza
Telif hakları
Fiyatlandırma (Ücretsiz veya Kârsız)
Rekabet (Kamu-Özel eşitliği)
Kamu-özel işbirlikleri
9
ABD Yaklaşımı
•
•
Açık erişim politikası – Vergi politikaları
Data.gov, Open Government Initiative kapsamında Mayıs 2009’da
açıldı, yaklaşık 400 bin ham ve mekansal veri seti
– Recovery.org
– USASpending.org
•
•
Kamu kurumları verilerini data.gov ile buluta taşıyor
Sosyal paylaşım siteleri, veri analiz sistemleri, verileri filtreleme vb.
olanaklar
10
Ülkemizdeki Çalışmalar
Eylem No 81: Kamudaki Sayısal Bilginin Paylaşımı
ve Tekrar Kullanımına Yönelik Esasların Belirlenmesi
Sorumlu Kuruluş: Maliye Bakanlığı
İlgili Kuruluşlar: Adalet Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Devlet Planlama Teşkilatı
İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Temmuz 2006
Şubat 2011
11
Türkiye’de İlgili Mevzuat
-
-
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, md.39: “Özel
gelirlere ilişkin olarak ilgili kanunlarında belirtilen fiyatlandırılabilir
mal ve hizmetlerin tarifeleri ile uygulamaya yönelik usul ve
esaslar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak ilgili kamu idarelerince
belirlenir.”
4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet
Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, md.29: “Bu Kanunla erişilen
bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz.”
Anayasa md. 20, 5429 sayılı TÜİK Kanunu, Kişisel Verilerin
Korunması Kanun Tasarısı
İkincil mevuzuat: Döner sermaye yönetmelikleri, haritaya ilişkin
yönetmelikler, vb.
12
Açık Yönetim Ortaklığına Katılım
13
Yeni Bilgi Toplumu Stratejisi Hazırlıkları
•
Ana Eksenler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
Bilgi Teknolojileri Sektörü
Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet
Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam
Toplumsal Dönüşüm
Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler
İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret
Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik
Temel Çıktılar
–
–
–
–
–
–
Mevcut Durum ve İhtiyaç Tespiti Raporu
Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri Raporu
Makroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar Raporu
Öneriler Raporu
Proje ve Katılımcılık Portalı
Çalıştay ve Odak Grup Çalışmaları
14
Yeni Bilgi Toplumu Stratejisinde Kamu Bilgisi
• 8. Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik
–
–
–
–
e-Devlet hizmetlerinde birlikte çalışabilirlik ve kullanıcı odaklılık
Kamu kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojileri proje yönetimi
Kamuda bilgi teknolojileri stratejisi ve yönetişimi
e-Devlet’te yeni yönelimler
• Bulut bilişim, ince istemci, sanallaştırma
• Kamu sektörü bilgisinin paylaşımı ve tekrar kullanımı
15
Sonuç
•
•
•
•
•
Türkiye’nin bu konuya eğilmesi, uluslararası gelişmeleri de takip
ederek kendi çözümlerini üretmesi gerekmektedir
Kamu bilgilerinin paylaşımına ilişkin faydalar ve maliyetler analiz
edilmelidir
Bu konuda uygulamaya dönük çalışmalar başlatılmalıdır
Konuya ilişkin mevzuat ilgili birimler tarafından gözden geçirilmelidir
Yeni Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında strateji ve eylem(ler)
ortaya konulacaktır
16
Teşekkürler
[email protected]
Emin Sadık AYDIN
Kalkınma Bakanlığı
Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı
20 Mart 2013 – Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri Paneli - Ankara
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

organeller

2 Cards oauth2_google_6ec0ff36-c9b3-486b-9280-ad514575f56e

Create flashcards