UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME

advertisement
UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri ve
bunların eş ve çocukları ile kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin,
konuklarının yemek, konaklama, kafeterya ve diğer benzeri sportif, sosyal, kültürel hizmetleri
uygun bedelle, sağlıklı bir şekilde karşılayabilmeleri; Uşak Üniversitesince düzenlenen
bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklere katılımcı olarak davet edilenlerin, uluslararası
anlaşmalar ve değişim programıyla gelen kişilerin, diğer Üniversitelerden gelen konukların,
üniversitenin ilişkili olduğu kamu kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin ve dış ülkelerden
gelen konukların ücret karşılığı yararlanabilecekleri sosyal tesislerin kurulması, işletilmesi ile
ilgili esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Üniversitenin; spor, eğitim ve dinlenme hizmetlerinin verildiği
sosyal tesis hizmetlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönergenin dayanağı, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 maddesi ve 2010 yılı Merkezi
Bütçe Kanunun “Kamu İdarelerince İşletilen Sosyal Tesisler” başlığı altındaki 26. maddesi ile
2010-4 sayılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ ile 30.12.2005 tarih ve 26039 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin
Muhasebe Uygulamalarına İlişkin Esas ve Usullerdir.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;
a)
Üniversite: Uşak Üniversitesini,
b)
Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,
c)
Yönetim Kurulu: Uşak Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletmesi Yönetim Kurulunu,
ç)
Denetleme Kurulu: Uşak Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme Denetleme Kurulunu,
d)
Tesis Yöneticisi (Müdürü) : Sosyal Tesisler İşletme (Müdürü) Yöneticisini,
e)
Harcama Yetkilisi: Sosyal Tesisler İşletmesinden harcama yapılmasına izin vereni,
f)
Gerçekleştirme Görevlisi: Sosyal Tesisler İşletmesinden iş, mal veya hizmeti
belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığını veya gerçekleştirildiğini belgeleyeni
tanımlar.
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu, Görevleri ve Çalışma Esasları
Yönetim Kurulu
MADDE 5- (1) Yönetim Kurulu, akademik ve idari personel arasından seçilen beş üyeden
oluşur. Rektörün görevlendireceği bir üye Yönetim Kurulu Başkanı olup, Sosyal Tesisler
İşletmesi harcama yetkilisidir. Üyeler iki yıl süre ile atanır. Görev Süresi bitenlerin yerine
yeni üyeler atanabilir veya yeniden atama yapılabilir.
Yönetim Kurulunun Görevleri
MADDE 6- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a)
Sosyal tesis işletilmesi ile ilgili kararlar almak,
b)
Giderleri işletme gelirlerinden karşılanmak üzere, tesislerde hizmeti yürütmek
amacıyla görevlendirilecek nitelikli personel, işçi ve kısmı zamanlı öğrenci ile ve benzeri
personel ihtiyacını belirlemek,
c)
Sosyal tesislerin, gerekli görüldüğünde, kısmen ya da tamamen kiraya verilmesi veya
çeşitli hizmetlerin kurum personeli yerine, doğrudan müstecire verilmek suretiyle işletilmesi
konusunda rapor hazırlamak,
ç)
Tesislerde üretilen mal ve hizmetten yararlanacaklardan tahsil edilecek bedellerin
tarife ve esasları ile satılacak ticari malların fiyatlarını işletme müdürlüğü önerilerine göre
belirlemek,
d)
Tesis Müdürünce hazırlanan talimatları onaylayarak uygulanmasını takip etmek,
e)
Satışı yapılan ticari mallarda oluşan zayi ve fireleri kabul etmek veya ilgililere
bedellerini ödettirmek,
f)
Her yıl sosyal tesislerle ilgili bütçe taslağını hazırlamak ve Rektörlük onayına sunmak,
g)
Her yılsonunda faaliyet raporu hazırlamak,
Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları
MADDE 7- (1) Yönetim Kurulunun çalışma esasları şunlardır:
a)
Yönetim Kurulu ayda bir toplanır. Başkanın göreceği lüzum üzerine daha sık da
toplanabilir. Kararlar karar defterine yazılır.
b)
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, ayda dörtten fazla olmamak üzere her toplantı
günü için (1000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar
üzerinden toplantı ücreti ödenir.
c)
Kurul toplantılarına oy hakkı olmaksızın Tesis Müdürü de katılabilir. Kararlar
çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın katıldığı taraf çoğunluk sağlamış
kabul edilir.
ç)
Kurul toplantıları, en az üç kişinin katılımı ile yapılır.
d)
Yönetim Kurulunun sekretarya işlemlerini Tesis Müdürü yürütür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme Kurulu ve Görevleri
Denetleme Kurulu
MADDE 8- (1) Denetleme Kurulu, iki yıl süre ile akademik ve idari personel arasından
seçilir. Denetleme Kurulu üç kişiden oluşur. Görev süresi bitenlerin yerine yeni üyeler
atanabilir veya yeniden atama yapılabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulunda
görev alamazlar.
Denetleme Kurulunun görevleri
MADDE 9- (1) Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:
a)
Sosyal tesislerin idaresinin yönerge hükümlerine uygun idare edilip edilmediğini yılda
bir ve gerek gördüğü zaman idari ve mali yönlerden denetlemek,
b)
Yıllık denetim sonunda, tüm gelir- gider ve mali raporların belgeleriyle birlikte
incelenmesine dayanan bir rapor hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,
c)
Yapılan ara denetim sonucu düzenlenen denetim raporunu Rektöre sunmak,
ç)
Hazırlanan raporları genel zamanaşımı süresince saklatmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sosyal Tesisler Müdürlüğünün Görevlileri
Tesisler Müdürü
MADDE 10- (1) Tesisler Müdürü, gelir- gider gerçekleştirme görevlisi yetkilisi olarak yaptığı
iş ve işlemlerden dolayı çeşitli kanunlarla belirlenen sorumluluk ve yetkilere haizdir. Tesisler
Müdürü, Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile kurum personeli arasından veya
hizmet akdi ile dışarıdan atanır. Görevleri şunlardır:
a)
Yönerge hükümleri ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda tesislerin işletimini ve
düzenini sağlamak,
b)
Tesislerde görevlendirilen personelin sevk ve idaresini sağlamak, çalışma sistemi ve
düzeni için talimat hazırlamak, çalışma saatleri ve fazla mesai saatlerini düzenlemek,
c)
Tesisler ile ilgili defter ve belgelerin zamanında ve usulüne uygun olarak
düzenlenmesini sağlamak ve takip etmek,
ç) Tesis gelirlerini tahsil ettirmek,
d)
Tesislere alınacak mal ve hizmetin gerçekleştirme görevini yapmak,
e)
Tesisler için alınmış malları muhafaza ettirmek,
f)
Tesisin yükümlülüğü olan vergi, fon, aidat, prim ve benzeri yükümlülükleri süresinde
yerine getirmek,
g)
Maliye Bakanlığınca yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal
Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller” hükümleri doğrultusunda
işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
ğ)
Tesislerin işletilmesi ile talimatlar hazırlayarak yönetim kurulunun onayına sunmak,
h)
Tesislerin işletilmesiyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü ruhsat, izin
belgesi ve diğer ilgili belgeleri süresi içinde almak ve bunların takibini yapmak.
ı)
Oda fiyatlarını yarım pansiyon ve tam pansiyon olarak belirlemek,
i)
Toplu yemekler ve günlük menülerin fiyatlarını güncel piyasa koşullarına göre
yönetim kuruluna sunarak güncellemek,
j)
Nişan, düğün vb. organizasyonlarda verilecek olan hizmetlere göre fiyat belirmesi
yaparak yönetim kuruluna sunmak,
Satış Görevlisi, Satın Alma Görevlisi, Ambar Görevlisi, Muhasebe Yetkilisi
MADDE 11- (1) Yönetim kurulunun teklifi ve Rektör onayı ile tesis müdürüne karşı sorumlu
olarak görev yapacak, Sosyal Tesislere ait mal ve hizmet hâsılatını takip etmek ve satış
işlemlerini organize etmek üzere satış görevlisi (muhasebe yetkilisi mutemedi), ticari malların
alımını ve alım işlemlerini yapmak üzere satın alma görevlisi, alımı yapılan ticari malları
ambarda muhafaza edecek ve ilgili ambarlara gönderilmesini sağlayacak ambar görevlisi
(taşınır mal kayıt ve kontrol yetkilisi) ve muhasebe işlemleri ile ödemeleri yapmak üzere
muhasebe görevlisi (Muhasebe Yetkilisi) görevlendirilebilir. Görevlendirilen personelin iş
tanımı tesis müdürü tarafından düzenlenecek talimatname ile yapılır. Görevlendirilen bu
memurlar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve tali mevzuatlarla
belirlenmiş yetki ve sorumluluklara sahiptirler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sosyal Tesis İşletmesinin İşletilmesi
Gelirler
MADDE 12- (1) Sosyal tesislerin gelirleri;
a)
b)
c)
Mal ve hizmet satış gelirleri,
Faiz gelirleri
Her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlardan oluşur.
(2) Sosyal tesislerin gelirleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarca İşletilen Sosyal Tesislerin
Muhasebe Uygulamasına Dair Esas ve Usullerin 27 inci maddesi ile belirlenmiş belgelerle
muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından tahsil yapılır. Alındı ve alındı yerine geçen belge
düzenlenmeden yetkili olmayan kişiler tarafından hiçbir şekilde para alınarak tahsilât
yapılamaz.
(3) Sosyal tesis paraları milli bankalarda muhafaza edilecektir. Muhasebe yetkilisi mutemedi,
kasada tutulabilecek günlük nakit miktarını her yıl Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek miktarı
aşmayacak şekilde her gün tahsil ettiği tesis gelirini bankaya yatırır.
Tesis müdürü, belirlenen hükümlere aykırı olmamak üzere, tesislerin faaliyet alanı ile ilgili
gelirlerinin tahsilâtında izlenecek usul ve esasları belirleyip Yönetim Kurulunun onayından
sonra uygulatmaya yetkilidir.
Giderler
MADDE 13- (1) Sosyal tesislerden elde edilen gelirler:
a)
Tesislerin işletilmesi amacıyla, Tesislere alınacak ticari mal, mamul mal ve hizmetler
ile işletmelerin bakım ve onarımlarında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri
uygulanır.
b)
Nitelikli personel, işçi ve kısmı zamanlı öğrenci ücretlerinin ödenmesinde,
c)
Amortisman ve benzeri zorunlu giderlerin ödenmesinde,
ç) Tesislerin bakım ve onarımlarının yaptırılabilmesini sağlamak amacıyla, bu tesislerden yıl
içinde elde edilen gelirlerin brüt tutarının % 5’inden az olmamak üzere ayrılacak tutarlar ayrı
bir hesapta tutularak söz konusu ihtiyaçlar için harcanacaktır. Bu hesaptan yapılacak
harcamalarda, hizmetin sunumu açısından ihtiyaç duyulan döşeme ve demirbaş alımlarında
Başbakanlık ve/veya Maliye Bakanlığınca çıkarılmış veya çıkarılacak olan tasarruf genelgesi,
talimatı ve tebliğlerine uyulacaktır,
d) Sosyal tesislere ilişkin olmak üzere, Yönetim Kurulunca gerekçeli kararlarına istinaden
uygun görülen giderlerde harcanır.
(2) Sosyal tesis işletmesinde yapılan her türlü giderlerin belgelendirilmesi esastır. 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacak mal ve hizmet alımlarında Kamu İhale
Kurumu tarafından belirlenen standart belgeler kullanılır. Diğer giderler, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamasına Dair Esas ve Usullerde
belirtilen kanıtlayıcı belgeler ile yapılır.
(3) Ödemelerin banka kanalıyla yapılması esastır. Kasadan ancak Maliye Bakanlığı
(Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından her yıl çıkarılacak olan Genel Tebliğ esaslarına
göre belirlenen esaslara ve limitlere uyulmak kaydıyla ödeme yapılabilir. Gelir ve giderlerde
hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta sona erer.
Personel İstihdam Edilmesi
MADDE 14- (1) Tesislerin işletilmesinde, bedeli işletme gelirlerinden karşılanmak suretiyle
öncelik kısmi zamanlı öğrenci olmak üzere işçi çalıştırılabilir. İhtiyaç durumunda, Maliye
Bakanlığınca yayımlanan bütçe uygulama talimatları doğrultusunda, Üniversite Personeli de
görevlendirilebilir. Ancak, geçici görevle görevlendirilecek personel sayısı asgari seviyede
tutulur. İşçi maaşları asgari ücret üzerinden ödenir. İşçilerin mesleki bilgisi ve gayretli
çalışması dikkate alınarak asgari ücretten fazla ücret ödemesi tesis müdürünün gerekçeli
teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. İşletme Müdürlüğü görevinin kurum personeli
tarafından yürütülmesi halinde, 1000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan
katsayı ile çarpılması sonucu bulunan miktarın 10 katına kadar ödeme yapılabilir. İşletme
Müdürlüğü görevine kurum personeli dışından birisinin görevlendirilmesi halinde ise,
1.derecede, eşi çalışmayan ve çocuksuz olan şube müdürünün brüt maaşı (yasal kesintileri de
dâhil) ödenir.
(2) Sosyal Tesisler İşletmesi tarafından düzenlenecek kurs, seminer, gezi, eğitim vb. tüm
faaliyetlerle ilgili hizmet vermek için Rektörün görevlendireceği üniversite personelinden
yararlanılabilir.
Fiyatlandırma Esasları
MADDE 15- (1) Yönetim Kurulu tarafından, verilecek hizmetlerin türünü ve kalitesini, satışa
sunulacak mal ve hizmetlerin tür, miktar ve fiyatlarını, Maliye Bakanlığınca yayınlanan Bütçe
Uygulama Tebliğleri ile belirlenmiş olan fiyatları dikkate alarak, sosyal tesis işletmesinde
verilen hizmet veya satılan üründe kullanılan işçilik (işçi ve işveren payları, kıdem tazminatı
ve benzeri giderler dahil), hammadde, satın alma bedeli, elektrik, ısınma, su, vergi,
amortisman, fire ve zayi gideri ve benzeri maliyet unsurlarına makul miktarda bir işletme karı
eklenmek suretiyle belirlenir.
(2) Görevi ve unvanı ne olursa olsun hiç bir kişi ve personel, tesislerden ve yukarıda belirtilen
hizmetlerden bedelini ödemeden yararlandırılamaz.
a)
Üniversitenin sosyal tesislerinden yararlandırılan üniversitenin emeklisi ile
personelinin veya emeklisinin eşleri, üstsoy ve altsoylarına, üniversite personeli için
belirlenen tarife uygulanır.
b)
Üniversitenin sosyal tesislerinden yararlanan diğer kurum ve kuruluşların personeli ve
emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarifenin
% 25 fazlası uygulanır.
(3) Üniversitenin sosyal tesislerinden (a) ve (b) fıkrasında yer alanların dışında
yararlandırılanlara kurum personeli için belirlenen tarifenin % 50 fazlası uygulanır. Ancak,
tesislerden yararlanmada öncelik; üniversitenin personeli ve emeklisi ile bunların eşleri,
üstsoy ve altsoylarına verilir.
Fazla Mesai Ücreti
MADDE 16- (1) Hizmetin gerekleri doğrultusunda; sürekli çalışma durumu göz önünde
tutularak, İşletme Müdürünün talebi üzerine, Yönetim Kurulunun gerekçeli kararına istinaden
fazla mesai yapacak personele iş kanununun ilgili hükümlerine göre ayda en çok yüz (100)
saate kadar fazla mesai ücreti ödenir.
Zayi ve Fire
MADDE 17-(1) Ticari malların ambarda muhafazasında veya satışı esnasında oluşabilecek
fire, zayi ve çalıntılarda İşletme Müdürünün raporu ve önerisi ile Yönetim Kurulunun onayı
sonucunda stoklardan düşülebilir. Yönetim Kurulu hangi üründe ne kadar fire, zayi ve
çalıntının stoklardan düşüleceğini, ne kadarının ilgili personelden tahsil edileceğini belirler.
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hükümler
MADDE 18-(1) Sosyal Tesislerden nişan düğün gibi özel etkinlikler için Yönetim Kurulunca
tespit edilecek esaslar dâhilinde Uşak üniversitesi mensuplarının ve Üniversite dışından
kişilerin yararlanması mümkündür.
Yürürlük
MADDE 19- (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20-(1) Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
Download