Slayt 1

advertisement
ISL 201
Pazarlama İlkeleri
Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN
Pazarlama - Marketing
― Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan
bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir.
― Bu sistemde EN GENEL halde 3 grup aktör rol oynar.
― Üreticiler: Pazarın ihtiyacı olan mal ve hizmetleri üretim
faktörlerini bir araya getirerek üreten ve ortaya çıkaran taraftır.
― Tüketiciler: Çeşitli ihtiyaç, istek ve arzularını tatmin etmek
amacıyla satın alma faaliyetlerinde bulunarak pazarlama sistemine
katılan taraftır.
― Aracılar: üreticile ile tüketiciler arasındakibağlantının
sağlanmasına yardımcı olan toptancı, perakendeci, satıcı veya daha
da genel bir ifadeyle pazarlamacılardan oluşur.
Pazarlama - Marketing
•
İki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele
sürecidir.
•
Mübadele sürecinde insan istek ve ihtiyaçlarını tatmine yönelik
insan faaliyetleridir. (Kotler, 1986)
•
Kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri
gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin
geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına
ilişkin planlama ve uygulama sürecidir. (AMA, 1985)
Pazarlama - Marketing
• Bireylerin ve grupların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir değer
içeren malların yaratılması, sunulması, ve diğerleriyle (değer arz eden mal
ve hizmetlerle) mübadelesini kapsayan sosyal ve yönetsel bir süreçtir.
(Kotler, 1998)
• “Pazarlama, müşteriler için değer yaratma, değeri tanıtma ve sunmayı
hedefleyen ve organizasyona ve onun paydaşlarına fayda sağlama
amacıyla müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik bir süreçler dizisi ve
örgütsel bir fonksiyondur. (AMA, 2004)
• “Pazarlama; müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve genel olarak toplum için
değer yaratma, haberdar etme, sunma ve değişim için kurumsal
düzenleme ve süreçleri içeren faaliyetlerdir.(AMA,2007)
Pazarlama - Marketing
• “Pazarlama, taraflarına değer yaratan değişim ilişkileri ağlarını
oluşturma, sürdürme ve geliştirmeyi amaçlayan uygulamalı bilimdir”
(Erdoğan, 2009)
• Hedef pazardaki müşterilerine değer sunacak ürünlerin geliştirilmesi
ve pazara sunulmasını sağlamak amacıyla, pazardan elde edilen
bilgilerin şirket içinde paylaşılması, uzun vadeli işletme hedeflerini
sağlamak üzere müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve bütün bunlarla
birlikte toplumsal kaynakların sürdürülebilirliği sağlanarak işletmenin
paydaşlarını dikkate alan değer temelli faaliyetler bütünüdür. (Torlak,
2008)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pazarlama Tanımlarında Yer
Alan Önemli Noktalar
Pazarlama bir mübadele /değişim sürecidir.
İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetler bütünüdür.
Etkinlik ve kârlılık esasına göre değerlendirilir.
Ekonomik değerlerle (Mallar, hizmetler ve fikirlerle) ilgilidir.
Üretim, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım faaliyetlerinden oluşur.
Dinamik bir ortamda gerçekleşir.
Yönetim süreci olup, sosyal bir ortamda gerçekleşir.
Değer yaratma, değer değişimi ile ilgili süreçleri içerir.
Faaliyet alanı olarak kâr amaçlı işletmelerle sınırlı değildir.
Değişimi kolaylaştıran ve gerçekleştiren faaliyetleri kapsar.
Pazarlama
DEĞER İFADE EDEN ŞEY
( Para, kredi, emek, mal)
ALICI
(TÜKETİCİ)
SATICI
(İŞLETME)
DEĞER İFADE EDEN ŞEY
(Mal, hizmet, fikir...)
ORTAM (Pazar)
Pazarlama - Marketing
Pazarlamada Temel
Kavramlar
Pazarlamanın Kapsamı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mallar
Hizmetler
Fikirler
Kişiler (bireyler)
Şehirler veya bölgeler
Etkinlikler
Örgütler (Şirketler, kamu kuruluşları vs.)
Tüketim deneyimleri
İyilik amaçlı pazarlama
Pazarlama Anlayışındaki
Değişim
Pazarlama Karması
ÜRÜN
(PRODUCT)
TUTUNDURMA
(PROMOTİON)
(PAZARLAMA
İLETİŞİMİ)
4P
DAĞITIM
(PLACE)
FİYAT
(PRİCE)
Pazar Odaklı Yaklaşımda
Pazarlama Karması
Hizmetler İçin Pazarlama Karması
TEŞEKKÜRLER...
Download