12/1983, 46/1990 ve 22/1996 Sayılı Yasalar

advertisement
DIŞ TİCARET ( DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI
( 12/1983, 46/1990 ve 22/1996 Sayılı Yasalar)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret (Düzenleme
ve Denetim) Yasası’nın 4(2) , 8(1)(2), 9(2),13 ve 21. maddelerinin kendisine
vermiş olduğu yetkiye dayanarak aşağıdaki tüzüğü yapar.
Kısa İsim
1. Bu Tüzük, Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) ‘Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bölgesi’nden Güney Kıbrıs’a
İhracat
ve
Güney
Kıbrıs’tan
Kuzey
Kıbrıs
Türk
Cumhuriyeti Bölgesi’ne İthalat ve/veya Geçici ithalat
Tüzüğü’ olarak İsimlendirilir.
Tefsir
2. Bu Tüzük metin başka türlü gerektirmedikçe;
‘Bakanlık’ Ticaret işleriyle ilgili Bakanlığı anlatır.
‘Güney
Kıbrıs’
Kıbrıs
Cumhuriyeti Bölgesi’nin
adasının
Kuzey
Kıbrıs
Türk
güneyinde bulunan sahayı ifade
eder.
Güney Kıbrıs’a
İhracat
3. Her türlü malın ( kontrole tabii mallar hariç) Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Bölgesi’nden Güney Kıbrıs’a ihracı nda
‘İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) Tüzüğü
hükümleri uygulanır. Ancak kontrole tabii mallar bu kapsamın
dışında değerlendirilir. Bu tüzük amaçları bakımından
kontrole tabii mallar şunlardır:
a) Canlı hayvan
b) Her türlü kalitede ( ham, yarı mamül, mamül) küçük ve
büyükbaş hayvan derileri.
c) Kıymetli
metal
(
işlenmemiş
altın-gümüş,
platin,
palladyum, radyum, iridyum, asmiyum ve rutenyum) ve
kıymetli taşlar ( elmas, pırlanta, safir, yakut, zümrüt ve
benzeri taşlar) .
d) Tarihi eser ve antika kapsamına giren mallar.
e) KKTC kırma kum-çakıl(agrega),
f)
mozaik taşı
g)
Deniz-Dere , kum - çakıl
h) Yapı Taşı (Buri)
i) Alçı Taşı
j) Kil
k) Amber-Bentonit
l) Alçı Mermeri
m) Tras
Ocaklarından elde edilen her türlü ürünler.
Güney Kıbrıs’tan
İthalat
4. (1) KKTC bölgesine Güney’den ticari mal ithali Ticaret
Dairesi Müdürlüğü’nün iznine tabidir.
(2) Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye bir katma değer yaratılıp
tekrar Güney Kıbrıs’a yapılacak ihracatlarla ilgili mamüller
için geçici olarak ithal edilecek hammadde ve/veya yarı
mamül mallar Geçici İthaller Tüzüğü kapsamında Bakanlık
işlemlerine tabi olarak geçici ithal edilebilir.
(3) Tamamen Güney Kıbrıs’ta üretilen ve son kayda değer
ekonomik işlemlerini veya çalışmalarını bu amaç için gerekli
alt yapıya sahip, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bir
işletme tarafından gerçekleştirilmiş ürünlerin, İthalatı ve
İhracatı (Düzenleme ve Denetim) Tüzüğü kurallarına ve
Bakanlık işlemlerine bağlı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ne ithali serbesttir. İthal edilecek malların listesi
Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle belirlenir.
Güney Kıbrıs’tan
Canlı Hayvan
İthali
5. Güney Kıbrıs’tan KKTC bölgesine canlı hayvan ve
hayvansal ürünlerin ithali Bakanlığın iznine tabidir.
Güney Kıbrıs’tan
Tarımsal Ürün
İthali
6. Güney Kıbrıs’tan ithal edilecek tüm tarımsal ürünlerin
ithalinde Avrupa Birliği hijyen ve sağlık sertifikası aranır.
Geçici ithalat
Ve İhracat
7. (1) Güney Kıbrıs’tan tamir amaçlı olarak geçici
ithal
edilecek her türlü makine, teçhizat ve taşıt araçlarının ithali
ve/veya KKTC’den Güney Kıbrıs’a tamir amaçlı olarak geçici
ihraç edilecek makine, teçhizat ve taşıt araçlarının ihracı
Ticaret Dairesi’nden izin almak suretiyle yapılabilir.
(2) Güney Kıbrıs’tan spor ve kültür amaçlı sergi, fuar ve her
türlü spor etkinliği için geçici olarak ithal veya Güney Kıbrıs’a
bu amaçla geçici olarak ihraç edilecek her türlü emtiaya,
ilgili bakanlıktan ön izin almak koşulu ile
Ticaret Dairesi
tarafından geçici olarak izin verilebilir.
(3) Gümrük Dairesi bu tüzük ile geçici ithaline veya geçici
ihracına izin verilen her türlü emtia için miktar kıymeti alarak
ayrıntılı kayıt tutar ve istem halinde gerekli bilgileri Bakanlığa
verir.
Hayvan Geçişleri
8. Beyarmudu ve Pile’deki ara bölgede hayvancılık yapan
KKTC vatandaşlarının, KKTC’den ara bölgeye ve tersi
istikametine yapılan hayvan transferlerinde Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın uygun göreceği başvurular,
ilgili birimler ile
yapılacak istişare sonucu gerekli onayın alınması ile yapılır.
Giriş-Çıkış
Kapıları
9. Her türlü malın KKTC’den Güney Kıbrıs’a ve Güney
Kıbrıs’tan KKTC’ye geçişleri gümrük giriş çıkış kapılarından
yapılacaktır.
Azınlıkların
hakları
10. KKTC’de yaşayan çift uyruklu azınlık statüsündeki
vatandaşlar
(örneğin
Maronitler
gibi)
Güney
Kıbrıs’ta
üzerlerine kayıtlı bulunan ve iş makinalarında 10 yaş, binek
otomobilleri (Gümrük Vergileri tarife Yasasında Ek
II.
Cetvelde 87.03.21 ve 87.03.90 pozisyonunda sınıflandırılan
binek otomobilleri ,jeep, Land-Rover ve benzeri tipteki
araçlar ile steyşın vagonlar dahil ve 87.11 pozisyonunda
sınıflandırılan motosikletler ) 5 yaş sınırını aşmaması kaydı
ile bir kereye mahsus olmak üzere Ticaret Dairesi’nden
önceden izin alarak KKTC’ye getirebilirler.
Üçüncü uyrukluların
hakları
11. Güney Kıbrıs’ta yerleşmiş 3.uyruklular (örneğin İngiliz,
Alman gibi) KKTC’ye yerleşmeleri halinde
beraberlerinde
zati eşyalarını ve Güney Kıbrıs’ta üzerlerine kayıtlı olan
motorlu ve motorsuz deniz araçlarını ve binek otomobilleri
(Gümrük Vergileri tarife Yasasında Ek II. Cetvelde 87.03.21
ve 87.03.90 pozisyonunda sınıflandırılan binek otomobilleri
,jeep, Land-Rover ve benzeri tipteki araçlar ile steyşın
vagonlar
dahil
ve
87.11
pozisyonunda
sınıflandırılan
motosikletler ) 5 yaş sınırını aşmamak kaydı ile bir kereye
mahsus olmak üzere Ticaret Dairesi’nden önceden izin
alarak KKTC’ye getirebilirler.
Yürütme
12. Bu Tüzük, Ticaret İşleri ile ilgili Bakanlık tarafından
Yetkisi
yürütülür.
Yürürlükten
Bu tüzüğün yürür
13. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 86 sayılı
Kaldırma
Resmi Gazete ile 321 Amme Enstrümanı, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Bölgesi’nden Güney Kıbrısa ihracatın ve
RG.86
Güney
Kıbrıstan
Kuzey
Kıbrıs
Türk
Cumhuriyeti
15.6.2004
Bölgesi’ne İthalatın Kısıtlanması Tüzüğü altında yapılmış
AE 321
işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kaldırılır.
gh
Yürürlüğe
Bu Tüzük Res
14.
Giriş
Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten
başlayarak yürürlüğe girer
Download