DÖNEM 3 MODÜL 1 FARMAKOLOJİ, PATOLOJİ, GENETİK VE

advertisement
DÖNEM 3 MODÜL 1
FARMAKOLOJİ, PATOLOJİ, GENETİK VE RADYASYON BİYOFİZİĞİNİN GENEL İLKELERİ
Amaç
Temel ve klinik farmakolojinin, otonom ve otakoid sistemde ilaç etkisinin, doku hasarı, tamiri ve rejenarasyonunun,
patolojik ve genetik tanıda kullanılan yöntemlerin, radyolojik incelemelerde kullanılan yöntemlerin ve hastaya klinik
yaklaşımın temel ilkelerini sunumlar ve bilgisayar uygulamaları yoluyla kazandırmaktır.
Öğrenim Kazanımları:
•
•
•
•
•
•
•
Temel ve klinik farmakolojinin, otonom ve otakoid sistemde ilaç etkilerini, etki mekanizmalarını açıklar
Doku hasarı, tamiri ve rejenarasyonunu tanır, patolojik tanıda kullanılan yöntemlerin temel ilkelerini kavrar
Vücuttaki fizyopatolojik denge bozuklarını açıklar
Hastalıkların genetik tanısında kullanılan yöntemlerin, radyolojik incelemelerde kullanılan yöntemlerin
ve hastaya klinik yaklaşımın temel ilkelerini sıralar
Hastalık tanısında kullanılan görüntele yöntemlerinin temel ilke ve etkilerini kavrar
Hastanın anamnez, fizik muayene, laboratuvar verilerini değerlendirerek klinik tanı yaklaşımında algoritmik ve
bütüncül yaklaşımı açıklar
Kanıta ve topluma dayalı araştırmaların planlanması ve yürütülmesindeki temel kavramları açıklar
Alt Kazanımlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İlaç tanımı bilir
Temel farmakolojik kavramları açıklar
İlaç şekilleri ve uygulama yollarını sıralar
Farmakokinetik, farmakodinamik; Farmakodinamik ve Farmakokinetik düzeyde ilaç etkileşmelerini açıklar
Otakoid sistemde ilaç hedeflerini sıralar
Otonom sinir sistemi reseptörleri ve bu sistemde ilaç etkisinin temel ilkeleri, etkili ilaçlar ve etki mekanizmaları
açıklar
İlaç geliştirme aşamalarını sıralar
Hücre büyümesi, farklılaşmasının düzenlenmesini açıklar
Hücre hasarının tanımı, nedenleri, oluşum mekanizmaları ve subsellüler değişikliklerin patolojik sonuçlarını tanır
İltihap, inflamasyon, yara iyileşmesi, doku tamiri, rejenerasyon ve fibrozisi tanır
Hemodinamik bozukluklar, mekanizmaların morfolojiye yansımaları, patolojisini tanır
Histopatolojik, sitolojik, immunolojik ve moleküler kanıt elde etme yöntemlerini kavrar
Sıvı-Elektrolit, Asit-Baz Denge Bozukluklarını açıklar
Hastalıkların genetik temelleri, tanı yöntemleri, klinik yansımalarını etik değerleri gözeterek kavrar
Görüntülemenin temel prensipleri açıklar
Radyasyonun biyolojik etkilerini kavrar
Hastaya klinik yaklaşım prensiplerini açıklar
Biyoistatistikle ilgili temel kavramları sıralar
Bilimsel araştırma ve yöntemlerini sıralar
Araştırma projesi hazırlar ve sunar
Klinik araştırmaları kavrar
Alan araştırmalarını kavrar
DÖNEM 3 MODÜL 1
FARMAKOLOJİ, PATOLOJİ, GENETİK VE RADYASYON BİYOFİZİĞİNİN GENEL İLKELERİ
Kapsam
•
•
•
•
•
•
Farmakolojinin temelleri ve ilaç bilgisi
Hücre hasarı, inflamasyon, doku tamiri, rejenerasyonunun patolojik görünümleri ve tanı yöntemleri
Sıvı-elektrolit, asit-baz dengesi bozuklukları
Hastalıkların genetik temelleri
Hastalıkların tanısında görüntüleme ve hastaya klinik yaklaşımın temelleri
Bilimsel araştırma uygulamalarının temelleri
2016- 2017 DÖNEM 3 MODÜL 1
SUNUM/UYGULAMA DAĞILIMLARI
ANABİLİM/BİLİM DALI
SUNUM SAYISI
UYGULAMA SAYISI
TIBBİ FARMAKOLOJİ
32
-
PATOLOJİ
TIBBİ GENETİK
1
7
3
-
BİYOFİZİK
RADYOLOJİ
5
3
-
İÇ HASTALIKLARI
FİZYOPATOLOJİ
2
4
-
İMMUNOLOJİ
ROMATOLOJİ
-
-
-
-
TIBBİ ONKOLOJİ
-
-
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
GENEL CERRAHİ
-
-
GÖĞÜS HASTALIKLARI
-
-
NEFROLOJİ
KARDİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
GASTROENTEROLOJİ
HEMATOLOJİ
ENDOKRİN
KADIN DOĞUM
-
-
-
-
-
-
-
-
BİYOKİMYA
-
-
NÖROLOJİ
ORTOPEDİ
PSİKİYATRİ
-
-
-
Download