anayasa teklifi taslağı

advertisement
ANAYASA TEKLİFİ TASLAĞI
Devlet, hakimiyeti altındaki canlı ve cansız varlıkları temsil eden, ilgili yürütmeyi organize eden
yapıdır.
Anayasa ise, devletin ideal konumunu tarif eden bir çerçevedir. Bu çerçeve ne kadar doğru çizilirse,
tanımladığı devlet de o kadar istikrarlı ve sağlam olur.
Bunun için, bu çerçeveyi bugün olduğu kadar yarın da geçerli olacak olan, iyiliği ve faydası herkesçe
bilinip kabul edilen, üzerinde rahatlıkla uzlaşılabilecek iki ana evrensel değer belirlemelidir:
EVRENSEL HAK ve GERÇEK BAĞIMSIZLIK.
Böyle tespit edilen devlet, tüm insanların ve diğer tüm mahlukatın sınır tanımayan bağlarla bağlı
olduğu bilinciyle, sadece kendi hükümranlık alanında değil tüm dünyada içsel hoşnutluk ile
donanmış, evrensel değerler üzerinde birleşen ve bu değerleri koruyan bir geleceğin oluşmasına
katkı sağlayacak; örnek alınan, en çok sevilen ve en çok sayılan devlet olacaktır.
BİRİNCİ KISIM
Evrensel Hak
I.Devletin Amaç ve Görevi
MADDE 1- Devlet, hükümranlığında bulunan canlı-cansız doğa ile insan yapısı çevreyi
temsil eder.
AÇIKLAMA
Devlet, özellikle hakkın belirlenmesi noktasında, hayvanlar, bitki örtüsü, yer altı/üstü
zenginlikleri, tarihi zenginlikler gibi doğa ve çevre unsurlarını da temsil etmek; tarafı olduklan
konularda, onların bakış açısından da bakmak zorundadır.
Bu genişletilmiş devlet tanımı, eşsiz bir medeniyet göstergesidir.
MADDE 2- Devlet temsil ettikleri adına ve onları ilgilendiren her konuda, evrensel hakkı
tespit eder, yayar ve gerçekleştirir.
Evrensel hak, doğruluğu her özgür aklın ve vicdanin kabul edeceği kesin ve ortak olan değerdir.
Bir konuyla ilgili evrensel hak, konu tüm tarafların gözünden bakılıp her yönüyle bir bütün olarak
incelendiğinde ortaya çıkar.
AÇIKLAMA
İnsanlar tarih boyunca bazı evrensel, değişmez değerler etrafında buluşmuşlardır. Örneğin
mülkiyet hakkı çerçevesinde hırsızlığın kötülük, annelere özel saygı gösterilmesinin iyilik sayılması
gibi... Bunlar özgür akıl ve vicdanın çıkarımlarıdır ve zamana veya kişilere göre değişmezler. Aynı
noktadan yola çıkarak tanımlanan EVRENSEL HAK vardır ve ilgili konu, şartları ve tarafları ile en
doğru şekilde ortaya konulduğunda varılabilecek yegane noktadır.
Evrensel hak, ancak ve ancak konu tüm tarafların gözünden bakılıp her yönüyle, geçmişibugünü-geleceği ve çevresiyle birlikte bir bütün olarak incelendiğinde ortaya çıkar.
Evrensel hak, herhangi bir konuda, her akıl sahibinin bizzat ve gönülden kabul edeceği, seveceği,
hoşnut olacağı, evrensel, değişmez değeri, doğruyu ifade etmektedir. EVRENSEL HAK, tanımı
itibariyle tüm iyilikleri içinde barındırmaktadır. EVRENSEL HAK temin edilirse, tüm gerçek ihtiyaçlar
cevaplanmış olacaktır. Dolayısıyla devletin temsil ettikleri adına yükleneceği en önemli ve yegane
görev yukarıda bahsedilendir.
MADDE 3- En önemli evrensel hak, özünde şeref ve değer sahibi olan insanın içsel
hoşnutluk haline ihtiyacıdır. Bunun için devlet bir yandan bireysel özgürlüklerin sınırlarını
genişletirken, diğer yandan sosyal refah düzeyini yükseltecek şartları temin etmek ve
evrensel hakkı tespit etme, öncülüğünü yapma, yayma ve gerçekleştirme yoluyla iyiliği
özendirmek üzere çalışır.
AÇIKLAMA
İnsan şerefli ve değerli bir varlıktır. Özü itibariyle asıl aradığı iç hoşnutluğudur. Ancak gerçek
hoşnutluk ve iç huzuruna sahip olduğunda kendisiyle ve çevresiyle dost, mutlu ve gerçek manada
başarılı olur. Devlet, insanın bu halini tanımlayarak, özündeki bu ihtiyacı karşılamak üzere yollar
açmalı, iç hoşnutluğuna ulaşımı tarif etmeli, öğretmeli, eğitmeli, kolaylaştırmalı, teşvik edip
özendirmelidir.
İKİNCİ KISIM
Gerçek Bağımsızlık
I. Gerçek Bağımsızlığın Tanımı
MADDE 4- Devlet gerçek bağımsızlığını daima korur.
Gerçek bağımsızlık, devletin, evrensel hak kavramı harici bir algılamaya girmemesidir.
AÇIKLAMA
Devletler de diğer devletler, milletlerarası kuruluşlar, çeşitli ekonomik güçler vb. odaklarla
görünen ve görünmeyen bağ ve bağlılıklara sahiptirler. Gerçek bağımsızlık, devletin, amaç ve
görevlerini gerçekleştirmek üzere yardımlaşır, ortak duruşlar sergiler, ortak kararlar alır, ortak
eylemlerde bulunurken, evrensel hak kavramı dışına çıkmaması, çıkmasına sebep olacak bağlardan,
kararlardan, görüş ve eylemlerden uzak kalabilmesidir.
II. Gerçek Bağımsızlığın Temini
MADDE 5- Devlet gerçek bağımsızlığını temin için gerekli olan gücü kazanır ve devam
ettirir. Bunun için stratejik sahalarda milletçe başarıyı teşvik eder.
AÇIKLAMA
Devletin gerçek bağımsızlığında gücün rolü yadsınamaz bir öneme sahiptir. Ağırlıklarını zamanın
ve şartların belirleyeceği, bilim, teknik, tarım, sanayi, doğal zenginlikler, askeriye, uluslar arası
ilişkiler gibi alanlarda devletçe ve milletçe sergilenecek başarılar devletin gücü olacaktır.
MADDE 6- Devlet hem ulusal, hem de uluslar arası alanda evrensel hakkı diğer tüm
değerlerin üzerinde tutar.
AÇIKLAMA
Devletin herhangi bir değeri, evrensel hakkın üstünde tutması gerçek bağımsızlığı önünde bir
engeldir. Çünkü bu durum, hak ile değiş tokuşu mümkün bir pazarlık unsuru ortaya çıkarır.
Başlangıçta uluslar arası ilişkiler esaslarına temelden ters gibi görünen bu madde, aslında gerçek
bagimsizligin önşartıdır.
MADDE 7- Devlet evrensel hakkın ve gerçek bağımsızlığın temini için her türlü
işbirliğini yapar.
AÇIKLAMA
Hakkı temin etmek, yaymak ve gerçekleştirmek görevlerini devletin proaktif olmasını gerektirir.
Bu konudaki girişimleri, kurduğu bağlantılar ve aldığı ortak kararlar bağımsızlık için bir tehdit değil,
aksine gerçek bağımsızlığın teminatı olarak görülebilir.
Download