Murat Demir İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

advertisement
Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı :
İş Adresi :
İş Telefonu :
Faks :
Fakülte :
Bölüm :
Ana Bilim Dalı :
E-mail :
WEB
İlgi Alanları :
Murat Demir
Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Maliye Bölümü
Osmanbey Kampüsü – Şanlıurfa
0 (414) 318 3457
0 (414) 318 3534
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Maliye
Maliye Teorisi
[email protected]
[email protected]
Web Sitesini Görüntüle
Vergi politikaları, küreselleşme ve maliye politikaları, siyaset ekonomi
ilişkisi
Öğrenim Durumu
Lisans :
Yüksek Lisans :
Doktora :
Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye
Bölümü, 1995.
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Teorisi Anabilim
Dalı, 1998.
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Teorisi Bilim
Dalı, 2004.
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1. 1.Osman GEYİK, “İnovasyonun Teşvikine Yönelik Maliye Politikaları”, Harran Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 2012.
2. 2.Cem Arda TAŞKIRAN, “KOBİ’lere Sağlanan Desteklerin Şanlıurfa ve Gaziantep
İllerindeki Uygulamaları” Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim
Dalı 2014
3. 3.Betül ÖKTEM, Türkiye’de Kamu Politikalarının Tasarruf-Yatırım Dengesi Üzerindeki
Etkisi (1980-2014)”, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı,
2014, (devam ediyor)
4. 4.Ferit İÇER, “Yerel İdarelerin İktisadi Faaliyetlerinin Analizi: Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Örnekleri” Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı (devam
ediyor)
İdari Görevler
1. Dekan Yardımcılığı : HRÜ İİBF 2010-……..
Verdiği Dersler
Vergi Teorisi ve Politikası, Kamu Maliyesi, Devlet Borçları, Kamusal Tercihler Teorisi
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1.Demir, M., M. İnan ve F. Sarıoğlu, “Yükseköğretimin Finansmanı: Türkiye’de Öğrenci Eğilimleri
Üzerine Bir Değerlendirme, Maliye Dergisi, Sayı 167, ss.200-226, Temmuz-Aralık 2014.
2.Demir, M. ve F.Eminer, “Kredi Derecelendirme Kuruluşları Üzerine Düşünceler”, LAÜ Sosyal
Bilimler Dergisi, V:II, ss.96-113, Aralık 2014.
3.Pınar, A. ve M. Demir, “Konut Sektöründe Kapitalizasyon Oranlarını Belirleyen Faktörler:
Türkiye İçin Bir Mikro-Veri Analizi”, Sosyoekonomi, 10(2), ss.385-398, 2014.
4.Demir, M., “Enerji İthalatı Cari Açık İlişkisi Var Analizi ile Türkiye Üzerine Bir İnceleme”, Kilis
7 Aralık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar
Dergisi, Yıl 5, Sayı 9, ss.2-27, 2013
5. Karasu, M. ve M.Demir, “Stratejk Planlama, Performans Esaslı Bütçeleme ve Büyükşehir
Belediyelerindeki Uygulamalar” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, Cilt 18, S.3, ss.339-349, Ocak 2012.
6. Demir, M. ve M.İnan, “Türkiye’de Mali Kural”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 12, ss.25-66, 2011.
7. Demir, M. ve E. Sever, “Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Nedenleri, Etkileri ve Sermaye
Hareketliliğinde Devletin Rolü: Türkiye Üzerine Bir İnceleme”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,
S.29, ss.214-239, 2009.
8. Demir, M. ve E. Sever, “Kamu Açıkları ve Borçlanma İlişkisi: Türkiye Azerbaycan, Kazakistan
ve Kırgızistan Üzerine Bir Uygulama”, Sosyoekonomi Dergisi, S.9, ss.7-26, 2009.
9. Demir, M., “Küresel Ekonomik Kriz ve Türkiye’de Bütçe Büyüklüklerine Yansıması”, Mali
Pusula, S.58, ss.76-91, 2009.
10. Demir, M., “Vergi Kaçırmayı Etkileyen Faktörler” E-akademi Dergisi, S.90, 2009.
11. Demir, M. ve E. Sever, “Kamu İç Borçlanmasının Sürdürülebilirliğinde Faiz Dışı Fazla ve Reel
Faiz Oranı Değişkenlerinin İlişkisi: Türkiye Uygulaması”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi”, S.51, ss. 33-54, 2008.
12. Sever E. ve M. Demir, “Enflasyon Hedeflemesi Sürecinde Enflasyon ve Enflasyon Belirsizliği
İlişkisinin Analizi”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 24,
ss.41-64, 2008.
13. Demir, M. ve E. Sever, “Kamu Altyapı Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi:
Türkiye Üzerine Bir İnceleme (1980-2007)”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, Cilt 25, ss.99-118, 2008.
14. Demir, M. ve E. Sever, “Kamu İç Borçlanmasının Büyüme, Faiz ve Enflasyon Oranı Üzerindeki
Etkileri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, S.25, ss.170-196, 2008.
15. Sever, E. ve M. Demir, “Türkiye’de Faiz Oranlarını Belirleyen İçsel ve Dışsal Etkenler”, Selçuk
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, S.9,
ss.139-156, 2007.
16. Sever, E. ve M. Demir, “Türkiye’de Bütçe Açığı ile Cari Açık Arasındaki İlişkilerin VAR
Analizi ile İncelenmesi”, Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, V.2,
ss.47-64, 2007.
17. Demir, M. ve E. Sever, “Kamu Harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla ve Faiz Oranları
Üzerindeki Etkileri”, Selçuk Ünv. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 8, ss.145-170,
2005.
18. Sever, E. ve M. Demir, “Reel Euro ve Dolar Kuru Değişimlerinin İhracat-İthalat Üzerindeki
Etkileri: Türkiye Uygulaması”, Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, S.497, ss.16-26,
2005.
19. Çevik, S. ve M. Demir, “Devletin Düzenleyici Rolü ve Regülasyon Teorileri”, Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, S.23, ss.249-257, 2005.
20. Demir, M., S.Çevik ve M.K.Beşer, “Kamu Kesimi Finansman Açıklarının Ekonomik Etkileri:
Türkiye Üzerine Bir İnceleme” Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Cilt 20, ss.247-268, 2005.
21. Demir, M., E.Sever, “Türkiye’nin Ekonomi Politikaları ve Kayıt Altına Alınamayan Ekonomi”,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, S.15. Cilt 4, ss.149-155, Ocak 2001
Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
Kitap
1. Demir, M., “Türkiye’de Kamu Borçlarının Gelişimi ve Sürdürülebilirliği”, Çizgi Kitabevi, 1-240,
Konya, 2009.
Kitap bölüm
1.Sever, E. ve M. Demir, “Finansal Liberalleşme ve Küresel Ekonomik Kriz İlişkisi Üzerine Bir
İnceleme” Editör: Erşan Sever ve Murat Demir, Ekin Basım Yayım Dağıtım, ss.1-32, Bursa 2014.
2. İnan, M. ve M.Demir, “Transfer Fiyatlandırması”, GVK 40-41 İndirilebilecek-İndirilemeyecek
Giderler, Editör: İ.Organ, Gazi Kitabevi, ss.197-260, Ankara, Ocak 2013.
3. Demir, M., “Küreselleşme Vergileme İlişkisi”, Küreselleşme Sürecinde Finansal Piyasalar,
Editörler: E. Alper Güvel, Zekeriya Mızırak, Nobel Yayın Dağıtım, ss.224-248, Ankara, 2008.
Ulusal-Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1. Demir, M., A.Pınar, “Mali Yönetim Reformunun Belediyelerde Harcama Yönetimi ve Denetimi
Üzerindeki Etkileri: Seçilmiş Belediyelerden Kesit Veri Analizi”, 29. Türkiye Maliye Sempozyumu,
2014, Side/Antalya
2. Demir, M., “Sınır Ticareti ve Gümrük Vergileri”, 1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, Kilis 7
Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kilis, ss.343-351, 2010.
3. Demir, M. ve E. Sever, “Kamu Ekonomisi İçinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi”, 5.
Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi, ss.347-361, Çanakkale, 2008
4. Sever, E., M. Demir ve Z. Yıldırım, “Uluslararası Sermaye Akımlarının Döviz Kurları Üzerine
Etkisi: Seçili Ülkeler Üzerine Bir Uygulama”, Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte
Olan Piyasalar Sempozyumu, ss.118-125, Balıkesir, 2008
5. Pirili, M., M. Demir, E.Sever, “Küreselleşmenin Sürdürülebilir Kalkınma Dinamikleri Üzerine
Etkisi: Türkiye, Almanya ve Güney Kore Üzerine Bir Uygulama” Türkiye Ekonomi Kurumu
Uluslararası Ekonomi Konferansı, Ankara, Eylül 2006.
6. Çevik, S. ve M. Demir, “Tax Harmonization, Freedom of Movement and Taxation of
Employment Income in European Union”, International Symposium on the Changes and
Transformations in the Socio-Economic and Political Structure of Turkey Within the EU
Negotiations, organized by Dumlupınar University and Stiftung Zentrum Türkiye Araştırmalar
Merkezi Vakfı, March 16-18, ss.838-849, Kütahya, 2006.
7. Demir, M., M.K. Beşer, S.Çevik,S.Koç, “A Comparision to the Economic Effects of True
Confidence Bounds for Impulse Response Functions”, XIth Spring Meeting of Young Economists,
26th to 28 th of May, Seville, Spain, 2006
Diğer Yayınlar.
1.Demir, M, S. Ekici, E.Sever, “Kalkınma Sürecinde Beşeri Sermayenin Rolü: Şanlıurfa Üzerine
Bir İnceleme”, Bölgesel Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Sempozyumu, Harran Üniversitesi İ.İ.B.F. Şanlıurfa, 26-27 Nisan 2007.
2.Tollison, Robert D., “Rent Seeking: A Survey”, İçinde: Charles K. Rowley (Ed.), Public Choice
Theory, Volume II, Elgar Publishing Limited, U.S.A, 1993, (Çev. Murat Demir) “Rant Kollama:
Bir Literatür Taraması”, Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, S.504, 67–77, (2006).
Download