PDF olarak oku - Yeni Osmanlılar Saltanat Derneği :: Osmanlı

advertisement
ÇARE
Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti,
Euzubillamineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşgeldiniz. Hayırla geldiniz. Türkiye'yi,
eskiden Türkiye demezlerdi. Osmanlı. Osmanlı'ydık. Osmanlı'yız, pek şanlıyız. Şimdi Türkiyeli'yiz, pek
şanlıyız diyemiyoruz. Hakikaten Osmanlı şanlıydı. Şanlı, Devleti Aliyye Osmaniye. İtibarımız vardı. Şimdi
onun için bir kaç söz söylemeye kalbime geldi; Türkler ne yapması lazım?
Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah bizi şeytana uymaktan muhafaza eylesin. Bütün milletlerin başına
dert açan şeytandır. Bütün milletler de şeytanı münci, kurtarıcı zannediyor. Kurtarıcı bizi. Şeytanın yolu
kurtaracak diyor insanlar. Alın şeytan bu insanları belanın ortasına attı. Ateşin ortasına attı. Ne
yapacaklarını şaşırıyorlar. Bilemiyorlar ne tarafa gitsinler; ne yapsınlar. Çünkü şeytan bir böyle yol
gösterir. Olmadı der, bir böyle yol gösterir olmadı der.
Karmakarışık etti; bütün milletleri ayaklandırdı. Hasılı kelam ne Müslümanı bıraktı, ne Hristiyan alemini
bıraktı. Hepsini alt üst etti; karmakarışık etti. İnsanlar nasıl kurtulacaklarını bilemiyorlar. Allahu Ekber,
Allahu Ekber Allahu Ekber Velillah İlhamd. Cenab-ı Hakk'ı Tekbir için ayakta kıyam ediyorum. Ve
Resuluhu Aleyhi Salatu Ves Selam; Kainatın Efendisi. Seyyidina Muhammed (sav). Onun için de tazimen
kıyam ediyorum. Her defasında kıyama iktidarım yok; ilk defa olsun yapayım.
Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmanirrahim. "İza ra eytüm.." Gel! "Hevan mutteba.." "İtaat olunan cimriliği, uyulan hevâ-i
nefsi ve görüş sahiplerinin her birinin kendi görüşünü beğendiğini gördüğün zaman kendini kurtarmaya
bak." Peygamber Hadisi, Aleyhi Salatu Ves Selam.
Bir zaman gelecek o zamanda bakacaksın ki "İza re eytüm hevan mutteba" herkes kendi hevasına
uyduğu zaman "Şuhhan muta'a" pintilik cimrilik gayesine vardı ki hayır yoluna veren kimse kalmayacak.
Şuhhan muta'-kendi nefsine ve "hevan mütteba'- Herkes kendi hevasına uyacak bir zaman gelecek. "ve
icaha kulli insanin di rey'in rey'i" Herkes benim fikrim benim düşüncem, benim nazarım en alasıdır diye
iddia edecek. O zaman diyor ortada durmayın. Çekilin, bırakın.
İnsanlar o zaman meram anlamaz. Kimse meram anlamaz. Kimse kimseyi dinlemeyecek. "o zaman
avam-ı nası bırakıp kendi nefsini kurtarmaya bak". Kendi nefsini idareye bak. Bildiğin kadar nefsini idare
et, nefis azgın kızgın bir canavar halindedir şimdi, hayvandır. İstediğini yaptırmak ister; bütün dünyanın
çektiği bela kendi nefsini tatmin etmek için uğraşmalarıdır. Herkes kendi nefsini tatmin etmek ister. Bu
kanun der, şu kanun der bu düstur der. Anayasa bu bubayasa, yahu anayasa bubayasayı çoban mı yapar,
davar mı yapar.
www.saltanat.org
Page 1
Biz bir ümmetiz. Ümmeti Muhammedi'yiz biz. Bizim dinimiz var. Dinimizin getirdiği insanlara insanlığı
öğretecek kanun, nizam, intizamı öğretmiştir. Ki herkes onunla rahat eder. Herkes hakkını bulur; haddini
de bilir. Haddini de öğretir, haddin buraya kadardır. Hakkın budur; bunu gösterir. Dinimiz, dinimiz İslam
dinidir. Dünyayı kaplamış; dünyada belki beş milyon, beş milyar İslam var. Müslümanız derler, lakin
Allah'ın emrini tutmazlar.
Gene kurtuluşu İslam'ın düşmanı olan kafirlerin uydurduğu şeyden meded umuyorlar. Ya hu nasıl iş bu?
Allah sana bir yol göstermiş. Kitabı Aziz; Kur'an-ı Azimuşşan gelmiş. "Tibyânen likulli şey’in" (16:89),
herşeyi en güzel gösteriyor. Hiçbir mesele yoktur ki insanoğlunu alakadar etsin. Ve onun cevabı orada
olmasın. Veyahut hiçbir müşkil yoktur ki onu çözecek bir formül Kur'an-ı Azimuşşan'da olmasın. Kur'an-ı
Kerim ve Peygamberi Zişan Efendimiz Hadisleriyle onu tamamen gösterdi.
Ve bin beş yüz senedir Şeriatı Garrayı Ahmediye kuvvetini kaybetmemiştir. Çünkü adalet esastır. Adalet
bugünkü İslam aleminin içine düştüğü varta Allah'ın gönderdiği emirleri tutmadıklarından dolayıdır.
Bakınız, bin beş yüz senedir Allah'ın gönderdiği şeriat ayaktadır. Niye kullanmazsınız? Bir hekim sana bir
ilaç verse; budur senin dermanın sen inat edip içmesen; sen iyi olur musun, olamazsın.
Allahu Ekber Allahu Ekber. İslam aleminin içine düştüğü varta bu noktadır. İlk olarak emir Kur'an-ı
Azimuşşan'da, Şeriatı İslamiye'de bir tek imamınız olacak, hakim olacak, hükümdar olacak. Bir kişi olacak
diyor, o dünyadan gittiği anında yeni bir imam koymak ilk farzdır. Bütün ümmete beyat etmesi o Sultan'a
beyat etmesi vaciptir. Dışarıda kalan İslam dininin hududunun dışındadır.
Burada iki milyar Müslüman varmış. Başı yok. Başı olmayanın ne kıymeti var? Kafir bizi eziyor. Zalimler
bizi kırıp geçiriyor; kendileri kırılsın. Biz Türk kavmiyiz, kavmimiz. Cenab-ı Hakk bizim atalarımızı
Buhara'dan bu tarafa Türk illerinden bu tarafa döndermiştir, biz İslam'ın sancağını tutalım. Küfürü
yıkalım. Dini Hak dini ilan edelim. Kabul etmeyenlerin hakkından gelelim.
Biz Ertuğrul evladı Osman Gazi'nin evlatlarıyız. Bizim vazifemiz küfrü yıkmaktır; İslam'ın sancağını
dikmektir. Başka bir gayemiz yok. "İla-yı Kelimetullah". Fatih'in beyti var. Niyetim ne diyor Din-i İslam'ı
ilan etmektir. Onun için yürüdüler. Yürüdükleri yerde de Cenab-ı Hakk onlara yardım etti. Açıldılar.
Sebebi Kur'an-ı Azimuşşan'a tazim etmelerindendir. Uzun hikayeleri var bunların. Bizim tarihçiler bilir,
söylemez. Ve bu sözümüz çok uzun gider; lakin hulasa söyleyelim.
Bugün dünya içinden çıkılmaz bir vartanın ortasındadır. Tabii o çarkın içine düşenlerden birisi de T.C.
devletidir. T.C. devleti de kurtuluş sebebini Hristiyan aleminin uydurduğu uydurmalarda arıyor; ve aradık
sonra batıyor. Hristiyan aleminin şeriatı yok ki onların. İsa Peygamber Şeriat getirmedi. Musa
Peygamber'in Şeriatı var. Onunla yürürlerdi. Aralarındaki zıddiyetten dolayı kendileri uydurmalar
yaptılar. Subhan Allahul Aliyyul Azim. Bize ne oldu? Biz yeryüzüne hükmeden en kudretli devlettik.
www.saltanat.org
Page 2
Devleti Aliyye-i Osmaniye. Ey T.C. vatandaşları! Ey T.C.'yi idare edenler! Size birşey söyleyeyim ben.
Söyletene bak. Bir Sultan ki onu çeşit türlü itham ile başınızdan attınız; hâlâ onu itham edersiniz. Tek
adam. Sultan Abdülhamid Han, cennet mekandır. Bir tek adam dikkat ediniz. Tek başına kırk sene on
milyar, on milyon kilometre murabba bir ülkeyi kırk sene adalet üzere idare etti mi? Allah için söylesinler.
Etti mi etmedi mi?
Sonunda Yahudilere indirdiler şeyi. Karasu'larla, beyaz bilmem nelerle Selanik dönmeleri gelip de
Sultan'a millet seni istemez dediler. Ve tahtından indirdiler. İstemez peki istemez. O isteseydi, o gelen
heyeti derhal tutardı. Lakin biliyor; "İnnehu Hamidun Mecid." (11:73) "Hilafet Hamidun Mecid'de nihayet
bulur." Onun için itiraz etmedi. Dedi peki millet beni istemiyorsa ben bıraktım, millete bıraktım işlerini.
Tuttular Sultan Hamid diye bir Sultan ki adalet timsali. Kırk sene. On milyon kilometre murabbalık bir
imparatorluğu Devleti Aliyye'yi idare etti, adalet gösterdi. Ve herkesin cebinde altın vardı. Peki dedi.
İstanbul'da onu trene mi bindirdi, Selanik dönmeleri. Bulgar çingeneleri ve daha başka ifritler ve
İstanbul'da bırakmadılar, alıp Selanik'e getirdiler. Tahkir etmek için. Trenden indiği zaman oradaki
melunlar gelip de Hamid onbaşı diye çağırdılar, koca bir Padişah'ı. Hamid onbaşı.
Mendilini çıkarmış Sultan. Allah sizi böyle yapsın demiş. Böyle olasınız demiş. Oldular mı? Oldular.
Bunları biliyor mu bu millet? Bilmiyor, bugün seksen milyon insan var. Kim kimi idare ettiği belli değildir.
Kim kime hükmettiği belli değildir. Anayasa, bubayasa. Senin anayasa yapmaya hakkın yok. Bubayasa
yapmaya hakkın yok. Sen neye istinaden bu meclisleri topladın? Padişahı indirdin sen. Ne yaptın sen? Bu
kadar milyon insan oldunuz, ne yaptınız?
Bir tek zatın yaptığını hanginiz yapabildi? Seksen senedir, bu sizin devletiniz ne yapabildi, millete ne
verebildi? Ne şeref getirebildi? Zengin mi olduk? Dindar mı olduk? Daha kuvvetli mi olduk? Daha saygılı
mı olduk? Bizi kim sayar. Biz elaleme avuç açıyoruz. Yazıklar olsun, hâla gökyüzündeki yazısı bu
Osmanlı'nın toprağıdır. Kimse benim diyemiyor. Bütün karışıklıklar ondandır. Çünkü Sultan'ın kanunu
"ati kulli di hakkın hakka". Bu öyle idare etti ki "Her hak sahibinin hakkını veriniz."
Bu İslam'ın düsturudur. Hak sahibinin hakkını vereceksin. Verdiği kırk sene herkes perih pekur yaşadı.
Bunlar ciltler dolusu tarihtir. Okuyan yok, okutan yok ilke olaraktan. Bilinmesin diye harflerimizi kaldırdı.
Osmanlı lugatını kaldırdı. Güneş dil teorisi diyerekten teori getirdin. Karmakarış etti ortalığı. Bunu
biliyorlar mı yeni nesillerimiz. Başbakanımız bilir mi? Ya vekilimiz bilir mi? Veya Cumhur Reisi bilir mi?
Nerede bilecek. Okutmadılar, öğretmediler ki bilsin.
www.saltanat.org
Page 3
Tektik olanları da ortadan kaldırdılar; kaldık şimdi kaptanı attılar. Çarkçıyı attılar. Ne çarkını kullanacak,
ne pusulasını kullanacak. Kimse kalmadı, koca gemi dolaşıyor deli deli denizin içerisinde. Bunu bütün
kendi milletim olduğu için söylüyorum. Bırak Avrupa'yı, Avrupa kendi de pişman. Bugün Avrupa
pişmandır ki, keşke Osmanlı kalsaydı bu fitne olmayacaktı, idare edecekti Osmanlı. Onu biz yıktık ve
yıktırıldık; ve bugünkü bela başımıza düştü. Daha beterine uğrasınlar.
Ne Türk iflah eder, ne Avrupa iflah eder. Ne Arap alemi iflah eder. Arap alemi de gafil oldu. Koca Sultanı
kabul etmediler. Hilafeti onlar da sahiplenmediler. Sahibi varken sahiplenemezdi. Hâlâ sahipli. Devleti
Aliyye'nin Sultanları'nın elindedir. Sultan Selim gelecektir dedi Peygamber. Bunu bilmiyorlar; gelecek ve
İstanbul'dan çıkacak, İstanbul'a geri gelecek Sultan olarak. Ve Mehdi'yi karşılayacak. Mehdi (as) gelip
Eyup Sultan'da kılıç kuşanacaktır. O Padişah kılıç kuşatacak ona. Şam'dan gelecek Mehdi (as).
Bunlar ciltler dolusu kitaptır. Kimsenin haberi yok. Hulesa olarak söylüyorum. Ben kendim halim
kalmadı, halim kalmadı. Bu bir emanettir. İnsanımıza, milletimize Müslümanlara söylüyorum. Avrupa da
bin defa pişmandır ki Osmanlı'yı yıktık. Bütün dünya başımıza yıkıldı. Araplar'ın iki yakası bir araya
gelmiyor. Frengistan'ın zaten gelmedi, geleceği de yoktur. Keşke durdurtsaydık. E, çok geç kaldınız.
Keşke, geçmiş ola. Tedariki mümkin mi? Tedariki mümkindir.
Sen tedarik etmesen İlahi yazı vardır ki sümme bu İstanbul'dan çıkan Sultan İstanbul'a gelecek. Camius
Sağir Hadisi'dir. "Melhamet-i kubrâ ve Konstantinopel'in ikinci fethi 6 ay içinde olacak. Yedinci ayda
Deccal cıkar." Camius Sağir Hadisi'dir, baksınlar. Okumuşlar bulsunlar, uyansınlar. Çünkü milletimizin
şerefi var, bu kadar seneyi asırla hizmet ettiler. Allah onları düşürecek değildir. Gene bu millet
Osmanlı'nın torunları meydana çıkacak ve İslam'ın sancağını kaldıracaktır.
Aklınızı başınıza getirin ey Anadolu Müslümanları, ey Türkler! Osmanlı'yız deyin. Osmanlı'nın cebinde
Sultan Hamid'in zamanında herkesin cebinde altın para, gümüş mecidiye vardı. Kimse elini açmadı.
Şimdiye kadar halimize bakınız. Veyha. Veyha, veyha yazıklar olsun size. Ne yapalım, bu nesiller
öğrenmedi. Öğretilmediler. Ve bu hale düşürüldük. Lakin bu hali başımıza Avrupa'nın başı, bizim
başımıza gelenden yetmiş defa fazlası bela onların başındadır. Onlar da İslam olmadan kurtulmayacaklar.
Ve min Allahu Tevfik.
Bu, dermanım yoktur. Nefesim bu kadar. Dayanamıyorum. Bu kadar olsun ifade edeyim dedim. Abdun
aciz. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum gördüklerime, bildiklerime. Dayanamıyorum. Allah beni iyi
günlere yetiştirsin. İslam'ın sancağını kaldırsınlar. İslam'ın adını yasak ettik. Nasıl hayır ederiz bilmem ki.
Ey Rabbimiz Emidduna bi mededi min indek Ya Rab! Ol Habibi Ekrem hürmeti için size bildirdim. Yanlışsa
baksınlar tarihe. Yalansa tarihe baksınlar, yalancı desinler bana. Haşa kabul etmem. Haşa. Doğruyu
söylediğime inanıyorum.
www.saltanat.org
Page 4
Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım bizi hidayete yetiştirecek Sahibu Zaman Mehdi (as) gönder. Saadetli günleri
görelim. Küfrün bittiği günleri de görelim. Ey Rabbimiz bizi affet. Biz yapmadık, bizim atalarımız yaptı bu
hatayı. Avrupa'nın başı da derde ondan düştü. Ey Ya Rabbi, her mecliste evvela Devleti Aliyye-i
Osmaniye'nin ismi anılır, sonra ötekiler şey ederdi. Onun marşı çalınır, sonra ötekilerindi. Böyle
kudretliydik, azametliydik.
Ne olduk. Neydik, ne olduk? Düşünsün başbakanımız da ... bakanımız da, her bakanda baksın düşünsün.
Çareleri yoktur illa hak sahibine hakkını ver seni idare etsin. O da olacak. Arap alemi uydu Avrupalılar'a.
Jön Türkler'e uydu onlar da.Kavmiyet davasına çıktı, başları belaya uğradı. Başlarının belaya uğraması
Kavmiyet davasından. Kavmiyet davası yapanlara lanet okudu Peygamber. Aleyhi Salatu Ves Selam.
Estağfirullah. Allahu Ekber Allahu Ekber. Allahu Ekber Velillah İlhamd.
Kadir Muktedir Mevlamız Sen'sin, bize imdat yetiştir. Bize Sultan gönder. Bizi Mehdi ile kurtar Ya Rabbi.
Allah'ım affeyle. Allah'ım affeyle. Allah'ım affeyle. Neccine mimma nehaf. Neccine mimma nehaf.
Allah'ım bilmeden yaptık, bizi yetiştirenler bilmeden... Affeyle Allah'ım. Sahibi gönder. Ve min Allahu
Tevfik. Fatiha. Türk kavmine hitaptır bu. Osmanlılığı bırakıp da Türküm diyenlerin hali bu olur. Onlara
hitaptır. Allah Allah. Tövbe Ya Rabbi. Herşeyi değiştirdiler. Cenab-ı Hakk da onlara karşılık verdi. Her
şeylerini karma karış etti. Ellerini ayaklarını bulamıyorlar, bulamazlar. Fatiha.Toplanalım. Öğrenelim,
bunu ilan etsinler.Bütün hepsine ilan ettireceğim İnşa'Allah. Fatiha.
Video Link: http://saltanat.org/videopage.php?id=5362&name=2012-09-30_tr_Care.mp4
www.saltanat.org
Page 5
Download