Buzdolabı ve Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 9712 iD KF 9

advertisement
Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý
Dinamik Soðutmalý (Dynacool)
Buzdolabý ve Derin Dondurucu
Kombinasyonu
KF 9712 iD
KF 9713 iD
Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka
Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.
Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþacak zararlardan
korumuþ olursunuz.
tr - TR
M.-Nr. 07 926 110
Ýçindekiler
Cihazýn Tanýtýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sonradan Alýnabilen Aksesuar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Metal Þiþe Rafý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Çevre Korumaya Katkýnýz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Soðutucunun Ayrý Kapatýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Cihaz uzun süre kullanýlmayacaksa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Doðru Isý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
. . . Soðutma Bölmesinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
. . . Derin Dondurucuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Isý Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Isý Göstergeleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sesli Sinyal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Uyarý Sisteminin Açýlmasý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Sesli Sinyalin Önceden Kapatýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SüperFrost ve DynaCool Kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SüperFrost(Süper-Soðutma) Fonksiyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
DynaCool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Soðutma Bölmelerinden Yararlanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Farklý Soðutma Bölmeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Soðutucu Ýçin Uygun Olmayan Besinler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Besinleri satýn alýrken þunlara dikkat ediniz: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Besinlerin Doðru Yerleþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Meyve ve Sebze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ambalajsýz hayvansal veya bitkisel besinler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Protein Zengini Besinler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Et. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Dolap Ýçi Düzeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Raf Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Bölünmüþ Raflar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Raf / Þiþe Rafýnýn Ayarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Þiþe Desteðinin Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2
Ýçindekiler
Derin Dondurma ve Saklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
En Yüksek Dondurucu Kapasitesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Taze Besinlerin Dondurulmasýnda Neler Olur? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Hazýr Derin Dondurulmuþ Gýdalarýn Saklanmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Gýdalarýn Dondurulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Þunlara Dikkat Ediniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ambalaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Yerleþtirmeden Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Yerleþtirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Büyük Besinlerin Yerleþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Dondurulmuþ Besinlerin Çözülmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Buz Küplerinin Hazýrlanmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ýçeceklerin Hýzlý Soðutulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Derin Dondurma Tabletleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Soðutma Aküsünün Kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Eritme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Soðutma Bölgesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Derin Dondurucu Bölgesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Temizlik ve Bakým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Dolabýn Ýçi, Aksesuarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Havalandýrma Kafesleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kapak Contasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Arýzalarda Ne Yapmalý . . . ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Seslerin Sebepleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Müþteri Hizmetleri/Garanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Elektrik Baðlantýsý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Montaj Bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Kurulma Yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ýklim Sýnýfý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Hava Giriþ-Çýkýþý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Cihaz Kurulmadan Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Montaj Ölçüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Kapak Açma Yönünün Deðiþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Cihaz Montajý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Seperatöre Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3
Cihazýn Tanýtýmý
a Soðutucuyu Açma-/Kapama ve
Soðutucu Isý Ayar Düðmesi
b Sinyal Sesi Kapama Tuþu ve Kontrol
Lambasý
c Soðutucu Isý Göstergesi
a DynaCool Vantilatörü
(Dinamik Soðutma )
b Tereyaðý- ve Peynir Rafý
c Raf
d Yumurta Rafý
e Ýç Aydýnlatma
f Raf
g Eriyen Buzlarýn Akýþ Kanalý ve Çýkýþ
Deliði
h Meyve- ve Sebze Çekmecesi
i Þiþe Desteði
j Þiþe Rafý
k Derin Dondurucu Çekmeceleri
4
d Derin Dondurucu Isý Göstergesi
e SüperFrost- Tuþu ve Kontrol Lambasý
f Tüm Cihaz için Ana Açma-/Kapama
ve Derin Dondurucu Isý Ayar
Düðmesi
Cihazýn Tanýtýmý
Sonradan Alýnabilen Aksesuar
Metal Þiþe Rafý
(Modele göre)
Bu þiþe rafýný Miele yetkili servisinden
temin edebilirsiniz.
5
Çevre Korumaya Katkýnýz
Ambalaj Malzemesinin
Kaldýrýlmasý
Cihaz nakliye sýrasýnda meydana
gelebilecek hasarlardan ambalajý
sayesinde korunur. Ambalaj
malzemeleri çevreye zarar vermeyecek
maddelerden seçilmiþ olduðundan geri
dönüþüm iþlemine uygundur.
Ambalaj malzemesinin geri dönüþümlü
olmasý sonucunda ham madde
tasarrufu saðlandýðý gibi çöp oluþumu
da azaltýlmýþ olur.
Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý
Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda
hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar
bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný
saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar
eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen
cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye
zararlý olabilecek maddeler bulunabilir.
Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski
cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz.
Eski dolabýnýz evden çýkarýlýncaya
kadar soðutucu borularýnýn zarar
görmemesine dikkat ediniz.
Ancak bu þekilde boru içindeki
soðutucu maddesinin ve
kompresördeki yaðýn çevreye zarar
vermeden kurallara uygun bir biçimde
ortadan kaldýrýlmasý saðlanabilir.
Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden
çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði
açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný
saðlayýnýz.
6
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Bu soðutucu yasal güvenlik
yönetmeliklerine uygun olarak
üretilmiþtir. Kurallara aykýrý bir
kullaným kiþiye ve cihaza zarar
verebilir.
Cihazýnýzý kullanmadan önce
Kullanma Kýlavuzunu dikkatle
okuyunuz. Burada montaj, güvenlik,
kullaným ve bakým hakkýnda önemli
bilgiler bulacaksýnýz. Böylece
kendinizi ve cihazýnýzý gelecek
zararlardan korumuþ olursunuz.
Bu kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve
icabýnda cihazýn sizden sonraki
sahibine veriniz!
Kullaným Kurallarý
~ Bu cihaz sadece evde ve ev benzeri
ortamlarda kullanýlabilir, örneðin:
~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama
bozukluðu veya tecrübesizlik ve
bilgisizlik nedenleriyle cihazý
çalýþtýrabilecek durumda olmayan
kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu
üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde
cihazý kullanabilirler.
Evdeki Çocuklar
~ Çocuklar ancak cihazýn nasýl
emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak
yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý
kontrol eden bir büyük olmadan cihazý
çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklar hatalý
kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin
ortaya çýkabileceðini anlayacak yaþta
olmalýdýr.
~ Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara
dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla
oynamalarýna ve dolabýn kapaðýna
asýlmalarýna asla izin vermeyiniz.
– maðazalarda, bürolarda ve diðer
benzeri çalýþma yerlerinde
– çiftliklerde
– otel, motel, kahvaltý veren
pansiyonlarda ve benzeri diðer
ortamlarda.
Soðutucunuzu sadece evde besinlerin
soðutulmasý ve saklanmasý veya
dondurulmuþ besinlerin ve taze
besinlerin dondurulmasý ve buz
hazýrlanmasý için kullanýnýz.
Bunun dýþýndaki kullaným amaçlarýna
izin verilemez ve tehlikelidir. Üretici
firma kurallara aykýrý veya yanlýþ
kullanýmdan doðan zararlardan sorumlu
tutulamaz.
7
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Teknik Güvenlik
~ Soðutucuyu kurmadan önce dýþtan
gözle görülür bir hasarýnýn olup
olmadýðýný kontrol ediniz.
Hasarlý bir soðutucuyu kurmayýnýz ve
çalýþtýrmayýnýz.
~ Cihazýnýzda Ýzobutan isimli (R600a)
soðutucu bir madde bulunmaktadýr. Bu
madde çevreye çok uyumlu, doðal bir
gazdýr, fakat yanýcýdýr. Bu gaz Ozon
tabakasýna zarar vermez ve sera etkisi
yapmaz. Çevre dostu bu soðutucu
madde kýsmen de olsa cihazýn motor
sesini arttýrmýþtýr. Kompresörün çalýþma
sesinin yanýnda tüm soðuk hava
dolaþýmýnýn da sesi duyulabilir.
Önlenmesi mümkün olmayan bu sesler
cihazýn çalýþma gücünü hiçbir þekilde
etkilemez.
Cihaz taþýnýrken ve kurulurken, soðuk
hava dolaþým sistemlerinin zarar
görmemesine özellikle dikkat
edilmelidir. Dýþarý sýzacak soðutucu
madde gözde yaralanmalara yol
açabilir!
~ Cihazýn içindeki soðutucu maddenin
miktarý bulunduðu yerin büyüklüðü ile
orantýlý olmalýdýr. Borulardaki bir
delinme, küçük mekanlarda parlayýcý bir
gaz-hava karýþýmý oluþturabilir.
Her 8 g soðutucu madde için 1 m3 alan
gereklidir. Soðutucunun içinde bulunan
tip etiketinden soðutucu maddenin
miktarýný öðrenebilirsiniz.
~ Soðutucuyu elektrik tesisatýna
baðlamadan önce tip etiketindeki
baðlantý (gerilim ve frekans) deðerlerini
evinizin þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz.
Cihazda arýzalar meydana gelmemesi
için bu bilgilerin mutlaka birbirleri ile
uyuþmasý gerekir. Emin olmadýðýnýz
durumlarda uzman bir elektrikçiye
danýþýnýz.
~ Cihazýn elektrik güvenliði ancak
– açýk ateþ veya parlayýcý maddelerle
temasý engelleyiniz,
yönetmeliklere uygun korumalý bir kablo
sistemine baðlandýðý takdirde
saðlanabilir. Bu temel güvenlik þartýnýn
mevcut olmasý çok önemlidir. Ayrýca bu
durumu bir elektrikçiye kontrol
ettirebilirsiniz.
Üretici, eksik veya kopmuþ bir sigorta
kablosu nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan mesul tutulamaz
(elektrik çarpmasý gibi).
– fiþi prizden çekiniz,
~ Þebeke baðlantý kablosu hasarlý ise,
Böyle bir durumda:
– soðutucunun bulunduðu yeri birkaç
dakika havalandýrýnýz,
– ve servise haber veriniz.
8
kullanýcý için tehlike oluþturmamasý
açýsýndan bunun yetkili Miele personeli
tarafýndan yenilenmesi þarttýr.
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Soðutucunun güvenli bir þekilde
çalýþmasý ancak kullanma kýlavuzundaki
bilgiler ýþýðýnda kurulmasý ve elektrik
tesisatýna baðlanmasý sayesinde
olabilir.
~ Cihazýn kurulmasý ve montajý ev
dýþýnda herhangi bir yere (tekne gibi)
yapýlacaksa, o zaman cihazýn güvenli
kullanýlmasý açýsýndan bu iþlerin yetkili
bir servis/uzman bir personel tarafýndan
yerine getirilmesi þarttýr.
~ Cihazýn montaj ve bakým iþleri sa-
dece yetkili uzman personel tarafýndan
yapýlmalýdýr.
Kurallara aykýrý montaj ve bakým iþleri
veya tamirler neticesinde kiþi veya
cihaz için ciddi zararlar oluþabilir ve
üretici bundan sorumlu tutulamaz.
~ Soðutucunun elektrikle olan
baðlantýsý ancak aþaðýdaki þartlar yerine
getirildiðinde mümkün olabilir:
– Cihazýn fiþi prizden çekilir.
Cihazýn fiþini kablodan tutarak deðil,
fiþinden tutarak prizden çekiniz.
– Evdeki sigorta kapatýlýr.
– Telli sigorta varsa, tamamen
yuvasýndan çýkarýlmalýdýr.
~ Soðutucunun elektrikle olan
baðlantýsý bir uzatma kablosu ile
yapýlmamalýdýr.
Uzatma kablolarý cihaz için gerekli
emniyeti saðlayamazlar (aþýrý ýsýnma
gibi).
Kullaným
~ Derin dondurulmuþ malzemeleri
ýslak elle tutmayýnýz. Elleriniz donabilir.
Yaralanma tehlikesi!
~ Buz küplerini dondurucudan
çýkardýktan sonra aðzýnýza almayýnýz.
Dondurulmuþ malzeme çok soðuk
olduðundan dudaklarýnýz veya diliniz
donabilir. Yaralanma tehlikesi!
~ Çözülmeye baþlayan veya çözülmüþ
olan yiyecekleri tekrar dondurmayýnýz.
Yiyeceklerin besin deðerlerini
kaybetmeleri ve bozulmalarý nedeniyle
mümkün olan en kýsa sürede
tüketilmeleri gerekir. Çözülmüþ olan
besinleri piþirdikten veya kýzarttýktan
sonra yeniden dondurabilirsiniz.
~
Ýçinde yanýcý gazlar bulunan sprey
kutularýný ve patlayýcý maddeleri
dolabýnýzda saklamayýnýz. Termostat
çalýþmaya baþlarken kývýlcým çýkabilir.
Bu kývýlcýmlar patlamaya sebep olabilir.
~ Dolabýn içinde elektrikli alet
çalýþtýrmayýnýz (buz yapma cihazý gibi).
Oluþan kývýlcýmlar nedeniyle patlama
tehlikesi!
~
Yüksek oranda alkol içeren
içecekleri, mutlaka dik ve aðzý sýkýca
kapalý olarak soðutma bölgesine
yerleþtiriniz. Patlama tehlikesi!
9
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Þiþede veya kutularda bulunan
gazlý içecekleri veya donabilecek
sývýlarý derin dondurucuda
saklamayýnýz. Kutu veya þiþeler
patlayabilir.
Yaralanma veya hasar görme tehlikesi!
~ Buz çözücüler veya eritme spreyleri
~ Hýzla soðumalarý için derin
sürmeyiniz.
Dolabýn kapak lastiði zamanla
delinebilir.
dondurucuya yerleþtirdiðiniz þiþeleri en
geç bir saat sonra dolaptan çýkartýnýz.
Aksi halde þiþeler patlayabilir.
Yaralanma veya hasar görme tehlikesi!
~ Çok fazla bekletilmiþ yiyecekler
besin zehirlenmelerine yol açabilir.
Saklama süresi, besinlerin tazelik
derecesi, kalitesi ve soðutma
derecesine baðlýdýr. Besinlerin saklama
koþullarýna ve tüketim tarihlerine dikkat
ediniz! Besin üreticilerinin saklama
koþullarýna ve tüketim tarihlerine dikkat
ediniz!
~ Aþaðýdaki iþlemleri yapmak için asla
kullanmayýnýz.
Bunlar patlayýcý gazlar meydana
getirebileceðinden plastik bölümlere ve
besinlere zarar verebilirler.
~ Kapak lastiðine katý veya sývý yaðlar
~ Cihazda veya kapaðýndaki raflarda
katý ve sývý yað saklandýðýnda , bunlarýn
dolabýn plastik kýsýmlarýna
dökülmemesine dikkat ediniz.
Plastik çatlayabilir veya kýrýlabilir.
~ Soðutucunun havalandýrma
kafesinin önünü kapatmayýnýz.
Aksi takdirde hava dolaþýmý
engellenmiþ olur. Elektrik tüketimi artar
ve soðutucu arýzalanabilir.
~ Bu soðutucu belirli bir iklim sýnýfýna
– donmuþ besinlerin yerinden
sökülmesi gibi.
göre (oda sýcaklýðý) üretilmiþtir ve bunun
sýnýrlarýna uyulmasý gereklidir.
Soðutucunun içindeki tip etiketinde
iklim sýnýfý belirtilmiþtir.
Oda ýsýsýnýn daha düþük olmasý
soðutucunun uzun süre çalýþmamasýna
sebep olur ve cihaz gerekli soðutma
derecesine ulaþamaz.
~ Buzlarý eritmek için dolabýn içine
~ Soðutucunun temizlenmesi ve
sivri uçlu ve keskin aletler
kullanmayýnýz, aksi halde soðutucuya
zarar verebilir ve arýzalanmasýna sebep
olabilirsiniz:
– Buz tabakalarýnýn kaldýrýlmasý ve
asla elektrikli ýsýtýcýlar veya mumlar
koymayýnýz.
Soðutucunun plastik bölümleri zarar
görebilir.
10
buzlarýn eritilmesi için asla buhar
basýnçlý bir alet kullanmayýnýz.
Buhar cihazýn elektrik ileten bölümlerine
girerek kýsa devreye neden olabilir.
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Soðutucu-/Derin
Dondurucunun Kaldýrýlmasý
~ Eski derin
dondurucunun/soðutucunun yaylý veya
sürgülü kilidini bozunuz. Böylece
çocuklarýn oynarken dolabýn içinde
saklanýp hayatlarýný tehlikeye sokmalarý
önlenmiþ olacaktýr.
~ Soðuk hava dolaþýmýný saðlayan
parçalarýn hasar görmemesi için
aþaðýda belirtilen hususlara özellikle
dikkat ediniz, örneðin:
– Buhar sistemindeki soðuk hava
kanallarýnýn delinmemesine,
– Borularýn kývrýlmamasýna,
– Yüzey kaplamalarýnýn
kazýnmamasýna.
Dýþarý sýzabilecek soðutucu madde
gözlere zarar verebilir.
11
Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir?
Cihaz Kurulma Yeri
Normal Enerji Tüketimi
Yüksek Enerji Tüketimi
Havalandýrýlabilen yerlerde.
Kapalý, havalandýrýlamayan yerlerde.
Doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan
korunmuþ.
Doðrudan güneþ ýþýðý altýnda.
Bir ýsý kaynaðýnýn (radyatör, ocak)
yanýnda olmamasý.
Bir ýsý kaynaðýnýn yanýnda olmasý
(radyatör, ocak).
20 °C gibi ideal bir oda sýcaklýðý.
Çevre ýsýsýnýn yüksek olmasý.
Havalandýrma delikleri kapatýlmamalý
ve düzenli tozlarý alýnmalýdýr.
Termostat ýsý ayarý
"Yaklaþýk-sayýlar"
(kademe ayarý)
Termostat ýsý ayarý
"kesin derece"
(Dijital gösterge)
2 ile 3 arasý ortalama ýsý ayarý.
Yüksek ýsý ayarý: ýsý derecesi ne
kadar düþük olursa, enerji tüketimi o
kadar yüksek olur!
Mahzen raf derecesi: 8 ile12 °C arasý
Soðutma rafý derecesi: 4 ile 5 °C
arasý
PerfectFresh-Bölmesi: yaklaþýk 0 °C
Derin dondurucu rafý -18 °C
Kýþ çalýþma sisteminin mevcut
olduðu cihazlarda çevre ýsýsýnýn
16 °C veya 18 °C dereceden yüksek
olmasý halinde þalterin kapalý
olmasýna dikkat ediniz!
Þarap saklama bölmesi: 10 ile 12 °C
arasý
Kullaným
Çekmeceler, raflar bölmeler fabrika
teslimindeki gibi kullanýlmalýdýr.
Cihazýn kapaðýný sadece
Kapaðýn sýk sýk ve uzun süreli
gerektiðinde kýsa bir süre için açýnýz. açýlmasý = Soðutma kaybý
Besinleri cinslerine göre ayýrýnýz.
Uzun süreli arama kapaðýn uzun
süre açýk kalmasý demektir.
Sýcak yemek ve içecekleri önce
cihazýn dýþýnda soðumaya býrakýnýz.
Dolaptaki sýcak yemekler
kompresörün uzun süre çalýþmasýna
sebep olur (cihaz daha fazla
soðutmaya çalýþýr).
Besinleri paketleri içinde veya
üstlerinin kapalý olmasýna dikkat
ediniz.
Soðutucu içindeki sývýlarýn
buharlaþma ve yoðunlaþmasý
soðutma gücünün kaybolmasýna
sebep olur.
Derin dondurulmuþ malzemeleri
çözülmeleri için soðutucuya
yerleþtiriniz.
Hava dolaþýmýnýn saðlanabilmesi
için raflarý çok doldurmayýnýz.
Çözme
12
Derin dondurucu rafý 0,5 cm
kalýnlýðýnda buzlandýðýnda
çözülmeye býrakýnýz.
Buz tabakasý dondurulacak besinlere
aktarýlacak soðuðu engeller ve
dolayýsýyla enerji tüketimi yükselir.
Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý
Ýlk Kullanýmdan Önce
Cihaz taþýndýktan sonra yaklaþýk 1/2
ile 1 saat arasý dinlenmeye
býrakýlmalý ve elektrik baðlantýsý
ancak bu sürenin sonunda
yapýlmalýdýr. Bu önlem dolabýn
ilerdeki çalýþmasý açýsýndan çok
önemlidir!
Soðutucuya ait ýsý göstergesinin ýþýðý
yanar ve dolabýn kapaðý açýldýðýnda
dolap içindeki lamba yanar.
Derin dondurucu ýsý göstergesinin ýþýðý
yanar.
Sesli sinyal kontrol lambasý yanar. Derin
dondurucu yeterli derecede
soðuduktan sonra lamba söner.
Cihaz soðutmaya baþlar.
Koruyucu Folyo
Nakliye sýrasýnda hasar görmemesi için
çelik çýtalar ve çelik çerçeveler
koruyucu bir folyo ile kaplanmýþtýr.
^ Cihaz yerine yerleþtirildikten sonra
koruyucu folyoyu çekip çýkartýnýz.
Bakým ve Temizlik
^ Dolabýn içini ve aksesuarlarýný
temizleyiniz. Bunun için ýlýk su
kullanýnýz ve arkasýndan bir bezle
kurulayýnýz.
Isý derecesinin yeterli soðukluða
ulaþabilmesi için, cihazý birkaç saat
öncesinden soðutmaya baþlayýnýz ve
besinleri ancak bu sürenin sonunda
dolaba yerleþtiriniz.
Soðutma-Aküsü
Soðutma aküsünü derin dondurucu
tavanýndaki boþluklara koyunuz. Bunun
için:
^ En üst dondurucu çekmecesini dýþarý
alýnýz.
Cihazýn Açýlmasý
Ana Açma-/Kapama düðmesini saða
çevirerek soðutucuyu ve derin
dondurucuyu ayný anda açabilirsiniz.
^ Ana açma-kapama düðmesini bir
metal para yardýmýyla "0"
pozisyonundan saða doðru çeviriniz.
^ Soðutma aküsünü arkaya itiniz ve
yerine oturuncaya kadar öne yukarý
doðru bastýrýnýz.
Yaklaþýk 24 saat bekleme süresinden
sonra soðutma aküsü en yüksek
soðutma gücüne ulaþýr.
Isý düðmesini zarar görmemesi için
dayanma noktasýndan ileriye
çevirmeyiniz.
13
Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý
Cihazýn Kapatýlmasý
Cihaz uzun süre
kullanýlmayacaksa:
^ cihazý kapatýnýz,
^ fiþini prizden çekiniz,
^ cihazý temizleyiniz ve
^ Ana açma-/kapama düðmesini metal
bir para yardýmýyla sola "0"
pozisyonuna doðru çeviriniz.
Isý göstergeleri söner.
Soðutma fonksiyonu kapanýr.
Soðutucunun Ayrý Kapatýlmasý
Derin dondurucu çalýþmaya devam
ederken soðutucu bölümünü
kapatabilirsiniz. Örneðin bunu tatile
gittiðiniz zaman yapabilirsiniz.
^ Soðutucu açma-/kapama düðmesini
metal para ile sola "0" pozisyonuna
çeviriniz.
Soðutucu içindeki lamba (iç
aydýnlatma) ve ýsý göstergesi söner ve
soðutma bölgesi kapanýr.
Derin dondurucuya ait ýsý göstergesi
yanmaya devam eder.
Soðutucunun Tekrar Açýlmasý
^ Soðutucu açma-/kapama düðmesini
metal bir para ile "0" pozisyonundan
saða doðru çeviriniz.
Soðutucu ýsý göstergesinin ýþýðý yanar.
Soðutucu bölümü soðutmaya baþlar ve
kapak açýldýðýnda dolap içindeki lamba
yanar.
14
^ koku oluþumunu önlemek için dolabýn
kapaðýný biraz aralýk býrakýnýz.
Eðer dolap uzun süre
kullanýlmayacaðý için kapalý
býrakýlmýþ, fakat temizlenmemiþ ise ,
o zaman dolap içinde küflenmeler
meydana gelebilir.
Doðru Isý
Besinleri saklamak için ýsý ayarýnýn
doðru seçilmesi çok önemlidir.
Mikroorganizmalar besinlerin çok çabuk
bozulmasýna sebep olurlar. Isý
derecelerinin doðru ayarlanmasý
sayesinde bu bozulmalar önlenebilir
veya geciktirilebilir. Isý derecesi
mikroorganizmalarýn büyüme hýzlarýný
etkiler. Düþen ýsý sayesinde geliþmeleri
yavaþlar.
tekrar dondurabilirsiniz. Piþirme ve
kýzartma sýrasýnda meydana gelecek
yüksek ýsý nedeniyle çoðu
mikroorganizmalar yok edilir.
Isý Ayarý
Soðutma bölmesi ve derin
dondurucunun ýsý derecelerini ýsý ayar
düðmesi ile yapabilirsiniz.
Cihaz içindeki ýsý derecesi þu
sebeplerle yükselir:
– kapak sýk sýk açýldýðýnda ve kapak
uzun süre açýk kaldýðýnda,
– soðutucu içindeki yiyecek miktarýna,
– dolaba yeni konulan besinlerin
sýcaklýðý,
– dolabýn bulunduðu yerin ýsý
derecesinin yüksekliði.
Cihaz belirli bir iklim sýnýfýna göre
(oda sýcaklýðý) üretilmiþtir ve bu
sýnýrlara uyulmasý gerekir.
. . . Soðutma Bölmesinde
Soðutucu içerisinde 5 °C derecelik bir
ýsý önerilir.
^ Soðutma bölmesi- veya derin
dondurucu için ýsý ayar düðmesini "0"
pozisyonundan saða doðru çeviriniz.
Isý derecesi ne kadar yüksek olursa,
cihaz içindeki ýsý derecesi o kadar
düþük olacaktýr.
Isý ayarý sýrasýnda ayarlanan derece
yanýp sönerek kendini belli eder.
Isý ayar düðmesini dayanma
noktasýndan ileri çevirmeyiniz,
bozulabilir.
. . . Derin Dondurucuda
Taze besinlerin dondurulmasýnda ve bu
besinlerin uzun süre saklanmasýnda
-18 °C derecelik bir ýsý gereklidir. Böyle
bir ýsýda mikroorganizmalarýn geliþimi
büyük ölçüde durur. Isý derecesi -10 °C
derecenin üstüne çýkmaya baþladýðýnda
besinler mikroorganizmalar tarafýndan
parçalanmaya baþlar ve dayanma
süreleri kýsalýr. Bu nedenle çözülmeye
baþlamýþ veya çözülmüþ yiyecekleri
ancak piþirdikten veya kýzarttýktan sonra
15
Doðru Isý
Isý Göstergeleri
Kumanda paneli üzerindeki ýsý
göstergeleri daima istenilen ýsý
derecesini gösterir.
Soðutma bölmesinin 5 °C olmasýný
istiyorsanýz,
^ soðutma bölmesi ýsý ayar düðmesini
panelde 5 rakamý yanýncaya kadar
saða doðru (0 pozisyonundan
baþlayarak) çeviriniz.
Derin dondurucunun -18 °C olmasýný
istiyorsanýz,
^ derin dondurucu ýsý ayar düðmesini
panelde -18 rakamý yanýncaya kadar
saða doðru (0 pozisyonundan
baþlayarak) çeviriniz.
Gösterilen ýsý alanlarý içinde (örneðin:
-15 ile -18 °C ) ýsý derecesi çok az
düþürülebilir:
^ Isý ayar düðmesini -15 ayarýndan
yavaþça saða doðru göstergede -15
kýsa kýsa yanýp sönünceye kadar
çeviriniz.
Daha düþük olan ýsý ayarý kabul edilir.
16
Sesli Sinyal
Derin dondurucu içindeki ýsý
derecesinin yaptýðýnýz ayar dýþýnda
kendiliðinden yükselmesini ve dolap
kapaðýnýn açýk kalmasý sonucunda
enerji tüketiminin artmasýný önlemek
amacýyla cihaz bir sesli sinyal ile
donatýlmýþtýr.
Isý derecesi yükseldiðinde sesli bir
sinyal duyulur. Ayný anda sesli sinyal
kontrol lambasý yanýp söner.
Cihazýn hangi dereceyi çok yüksek
olarak belirlemesi, yapýlan ýsý ayarý ile
baðlantýlýdýr.
Uyarý Sisteminin Açýlmasý
Uyarý sisitemi otomatik olarak her
zaman çalýþmaya hazýrdýr. Ayrýca
açmaya gerek yoktur.
Sesli Sinyalin Önceden
Kapatýlmasý
Acil durum sona erdiðinde sesli sinyal
durur ve kontrol lambasý söner. Sesli
sinyal sizi rahatsýz ettiði takdirde, sinyali
zamanýndan önce kapatabilirsiniz.
Akustik ve optik sinyal þu durumlarda
ortay çýkar,
– derin dondurucuya yiyeceklerin
yerleþtirilmesi veya dýþarý alýnmasý
sýrasýnda içeri gire sýcak hava
sebebiyle.
– büyük miktarda besin maddesi
henüz donduruluyorsa.
^ Sesli sinyali kapatma tuþuna basýnýz.
Sesli sinyal durur. Sesli sinyal kontrol
lambasý yanmaya devam eder ve
ancak acil durum sona erdiðinde
söner. Böylece sinyal sistemi tekrar
çalýþmaya hazýrdýr.
– uzun süre elektrik kesintisi olmuþsa.
Dolap içindeki ýsý derecesine göre
besinlerin çözülüp çözülmediði kontrol
ediniz. Eðer çözülmeye baþlamýþsa,
tekrar dondurmadan önce bu
yiyecekleri piþiriniz veya kýzartýnýz.
17
SüperFrost ve DynaCool Kullanýmý
SüperFrost(Süper-Soðutma)
Fonksiyonu
SüperFrost Fonksiyonunun
Kapatýlmasý
Yiyeceklerin en iyi durumda
dondurulmasýný saðlamak için
dondurulmak üzere dolaba yeni
yerleþtirilen taze besinler için
SüperFrost fonksiyonunu açýnýz.
SüperFrost fonksiyonu yaklaþýk 65 saat
sonra otomatik olarak kapanýr. Kontrol
lambasý söner ve cihaz tekrar normal
soðutma gücü ile çalýþýr.
Böylece besinler hýzla dondurulur ve
besin deðerleri, vitaminleri, görünümleri
ve lezzetleri muhafaza edilir.
Enerji tasarrufu yapabilmek için derin
dondurucuda en az -18 °C gibi sabit
bir derece oluþtuktan sonra SüperFrost
fonksiyonunu kendiniz kapatabilirsiniz.
Ýstisnalar:
^ Kontrol lambasýnýn sönmesi için
SüperFrost tuþuna basýnýz.
– dolaba henüz dondurulmuþ
besinlerin yerleþtirilmesi.
Cihaz tekrar normal bir soðutma gücü
ile çalýþýr.
– günde ancak 2 kg kadar yiyeceðin
dolana konulmasý.
SüperFrost Fonksiyonunun Açýlmasý
SüperFRost fonksiyonu dondurulacak
besinler dolaba yerleþtirilmeden 6 saat
önceden açýlmalýdýr. En yüksek
dondurucu kapasitesinden
yararlanmak isterseniz, SüperFRost
fonksiyonunu , 24 saat önce açmanýz
gerekecektir!
^ SüperFrost tuþuna kontrol lambasý
yanýncaya kadar basýnýz.
Cihaz en yüksek soðutma gücü ile
çalýþtýðýndan dolap içindeki ýsý
derecesi düþer.
18
SüperFrost ve DynaCool Kullanýmý
DynaCool
Dinamik Soðutmanýn Kapatýlmasý
Dinamik soðutma (DynaCool) sistemi
çalýþtýrýlmadýðý hallerde doðal hava
dolaþýmý sebebiyle soðutucu içinde
farklý soðutma alanlarý oluþur (soðuk ve
aðýr hava aþaðýya çöker). Besinlerin
saklanmasý sýrasýnda bu soðuk
alanlardan uygun bir þekilde
yararlanýlabilir ("Soðutucunun Ýyi
Kullanýlmasý" bölümüne bakýnýz).
Soðutucuya bir seferde büyük miktarda
yiyecek ve içecek yerleþtirecekseniz
(örneðin:bir toplantý için) dinamik
soðutma sistemini çalýþtýrarak tüm
raflarda eþit bir ýsý daðýlýmý saðlayabilir,
tüm besinlerin ayný güçte soðutulmasýný
temin edebilirsiniz.
Isý derecesinin yüksekliði ýsý düðmesi
ile ayarlanabilir.
Dinamik soðutma çalýþýrken enerji
tüketimi yükseldiðinden, dinamik
soðutmayý normal þartlarda tekrar
kapatýnýz.
^ Dinamik soðutma için "0" tuþuna
basýnýz.
Kapak açýkken vantilatör geçici
olarak kapanýr!
Dinamik soðutma(DynaCool) sistemi
ayrýca þu sebeplerden de açýlabilir:
– oda sýcaklýðýnýn yüksek olmasý
(yaklaþýk 30 °C'den itibaren) ve
– havadaki nemin yüksek olmasý.
Dinamik Soðutmanýn Açýlmasý
^ Vantilatör "I" üzerindeki dinamik
soðutma tuþuna basýnýz.
19
Soðutma Bölmelerinden Yararlanma
Farklý Soðutma Bölmeleri
Doðal hava dolaþýmý nedeniyle
soðutucu içinde farklý ýsý bölgeleri
oluþur. Soðuk ve aðýr hava dolabýn alt
bölmelerine çöker. Besinleri dolaba
yerleþtirirken bu farklý soðutma
alanlarýndan yararlanýnýz!
Bu dinamik soðutmalý bir cihazdýr.
Devamlý çalýþan bir vantilatör
sayesinde eþit bir ýsý derecesi elde
edilir. Dolayýsýyla dolap içinde çok
fazla farklý ýsýda bölgeler oluþmaz.
En Sýcak Bölge
Soðutucu içinde en sýcak bölme
kapakta en üst kýsýmdýr. Bu bölmeye
ekmeðe kolay sürülmesi için ve
kokusunun kaybolmamasý için tereyaðý
ve peyniri koyabilirsiniz.
En Sýcak Bölge
Soðutucudaki en soðuk bölge sebze
çekmecelerinin üstüdür.
Bu bölgeyi aþaðýda belirtilen dayanýksýz
ve çabuk bozulabilen gýdalar için
kullanýnýz, örneðin:
– Balýk, et, kanatlýlar,
– Salam ve sosis, hazýr yemekler,
– Yumurta- veya kremalý yiyecekler /
-hamur iþleri
– Kek hamuru, pasta-, pizza-, kiþ
hamuru,
– Peynir ve süt ürünleri,
– Son kullanma tarihine kadar en az
4 °C ýsýda saklanabilen folyoya
sarýlmýþ hazýr gýdalar ve diðer taze
besinler.
20
Dolaba patlayýcý maddeler veya alev
alabilen gazlar (sprey gibi)
koymayýnýz. Patlama tehlikesi!
Alkol derecesi yüksek maddeleri
aðzý kapalý ve dik olarak dolaba
koyabilirsiniz.
Soðutucunun kapýsýna sývý yað
þiþesini koymayýnýz, dökülebilir.
Kapak contasýnda çatlaklar
meydana gelebilir.
Gýdalar dolabýn içinde arka duvara
deðmemelidir. Aksi halde arka
duvarda donabilirler.
Dolap içinde iyi bir hava dolaþýmý
saðlanabilmesi için besinleri çok sýk
bir arada yerleþtirmeyiniz. Arka
taraftaki vantilatörün önünü
kapatmayýnýz - soðutucunun
çalýþmasý açýsýndan bu çok
önemlidir!
Soðutma Bölmelerinden Yararlanma
Soðutucu Ýçin Uygun Olmayan
Besinler
Besinlerin Doðru
Yerleþtirilmesi
Her türlü gýdayý soðutucu içinde
saklamak mümkün olmayabilir. Bunlarýn
arasýnda aþaðýdakileri sayabiliriz:
Besinleri iyi ambalajlanmýþ veya üzerleri
kapatýlmýþ olarak saklayýnýz. Böylece
diðer yiyeceklerin kokularýnýn sinmesini,
kurumayý veya þayet varsa bakterilerin
bulaþmasýný önlemiþ olursunuz. Doðru
ýsý ayarlamasý ve buna uygun saðlýklý bir
ortam sayesinde salmonelle gibi
bakterilerin üremesi geciktirilir.
– Muz, avokado, papaya, patlýcan,
biber , domates ve salatalýk gibi
soðuða dayanýklý olamayan meyve ve
sebzeler,
– Olgunlaþmasý gereken meyveler,
– Patates,
Meyve ve Sebze
– Sert peynirler (Parmesan).
Meyve sebzeler ambalajsýz olarak
sebze çekmecelerinde saklanabilir.
Fakat bu arada dikkat edilecek husus
bazý meyvelerin çýkardýðý tabii gazlarýn
diðer meyveleri çürütme iþlemini
hýzlandýrmasýdýr. Bazý meyve ve sebze
türleri bu tabii gazlara karþý çok
hassastýr. Bu nedenle bütün meyve ve
sebze çeþitleri ayný çekmecede
saklanmamalýdýr.
Besinleri satýn alýrken þunlara
dikkat ediniz:
Besinlerin soðutucuda uzun süre
dayanabilmesi onlarýn tazeliðine
baðlýdýr. Yiyeceklerin soðutma zincirini
mümkün olduðu kadar bozmamaya
çalýþýnýz. Satýn aldýktan sonra
yiyecekleri çok uzun süre sýcak
arabada býrakmayýnýz. Bayatlama ve
bozulma baþladýktan sonra bunu
durdurmak imkansýzdýr. Soðutma
zincirinde iki saatlik bir ara yiyeceklerin
bozulmaya baþlamalarýna yol açar.
Besinler satýn alýndýktan sonra mümkün
olan en kýsa zamanda soðutucuya
yerleþtirilmelidir.
– Fazla miktarda tabii gaz çýkartan
meyve ve sebzeler þunlardýr:
Elma, kayýsý, armut, nektar, þeftali,
erik, avokado ve incir, kavun,
fasulye.
– Diðer meyve ve sebzelerin
çýkardýðý tabii gazlara karþý çok
hassas olan meyve sebzeler:
Kivi, brokoli, karnabahar, lahana,
mango, kavun, elma, kayýsý, salatalýk,
domates, armut, nektar ve þeftali.
Örnek: Brokoli elma ile birlikte
saklanmamalýdýr, çünkü elma fazla
miktarda doðal gaz çýkartýr ve brokoli
de doðal gaza karþý çok hassastýr.
Brokolinin dolapta dayanma süresi
kýsalýr.
21
Soðutma Bölmelerinden Yararlanma
Ambalajsýz hayvansal veya bitkisel
besinler
Hayvansal ve bitkisel besinlerin eðer
ambalajlarý yoksa, o zaman bunlarý
ayýrýnýz. Bunlarýn mutlaka bir arada
saklanmasý gerekiyorsa, o durumda
bunlarý paketleyiniz. Böylece
mikrobiyolojik deðiþimleri önlemiþ
olursunuz.
Protein Zengini Besinler
Protein bakýmýndan zengin olan
besinlerin daha çabuk bozulduðunu
unutmayýnýz.
Bu da þu anlama gelir, kabuklu deniz
hayvanlarý balýktan daha çabuk, ve
balýk da etten daha çabuk bozulur.
22
Et
Eti ambalajsýz olarak saklayýnýz. (Folyo
ve kaplarýn üstünü açýnýz.) Et yüzeyinin
kurumasý mikroplarýn üremesini önler ve
etin daha uzun dayanmasýný saðlar.
Farklý et cinsleri birbirlerine temas
etmemeli ve araya bir ambalaj kaðýdý
konulmalýdýr. Böylece etin hýzla
bozulmasý engellenmiþ olur.
Dolap Ýçi Düzeni
Raf Ayarý
Raflarýn yüksekliðini yiyeceklerin
büyüklüðüne göre ayarlayabilirsiniz:
^ Rafý kaldýrýnýz, biraz öne doðru
çekiniz, pimlerin üzerine gelen
girintileri kaldýrýnýz ve rafý isterseniz
aþaðýya , isterseniz yukarýya
yerleþtiriniz, yiyeceklerin donmamasý
için rafýn arka kenarý yukarý doðru
durmalýdýr.
Raflarda bulunan küçük engeller
sayesinde raflarýn yanlýþlýkla dýþarý
çekilmesi mümkün deðildir.
^ her iki tutucu çýtayý saða veya sola
istediðiniz yüksekliðe takýnýz,
^ iki cam rafý da arka araya içeri
sürünüz.
Cam rafýn dayanma kenarý arkada
olmalýdýr!
Bölünmüþ Raflar
Þiþe ve büyük boy kaplarýn
yerleþtirilmesi için dolabýn içinde
bölünmüþ raflar mevcuttur, bunlarýn ön
kýsmý dikkatle arka kýsmýn altýna
sürülebilir. Böylece alt rafa daha yüksek
malzemeler konabilir.
^ Arkadaki yarým cam tablayý aþaðýdan
hafifçe yukarý doðru kaldýrýnýz.
^ Ayný zamanda öndeki yarým cam
tablayý hafifçe kaldýrýnýz ve dikkatle
arkadaki yarýsýnýn altýna sürünüz.
Yarým cam rafýn yerini deðiþtirmek için,
^ her iki cam rafý da dýþarý alýnýz,
Raf / Þiþe Rafýnýn Ayarý
^ Rafý/þiþe rafýný yukarý doðru kaldýrýnýz
ve öne doðru çekerek dýþarý
çýkartýnýz.
^ Rafý/þiþe rafýný istediðiniz yere tekrar
yerleþtiriniz. Bu arada rafýn üstündeki
çýkýntýlara dikkat ediniz.
Þiþe Desteðinin Ayarý
(modele göre)
Þiþe desteðini saða veya sola
sürebilirsiniz. Böylece dolabýn kapaðý
açýldýðýnda þiþeler daha saðlam
duracaktýr.
Þiþe desteðini tamamen çýkartabilirsiniz
(temizlik için):
^ Þiþe desteðini yukarý doðru çekiniz ve
yerinden çýkartýnýz.
23
Derin Dondurma ve Saklama
En Yüksek Dondurucu
Kapasitesi
Hazýr Derin Dondurulmuþ
Gýdalarýn Saklanmasý
Besinlerin hücrelerine kadar mümkün
olan en kýsa sürede donabilmeleri için,
en yüksek derin dondurucu kapasitesi
aþýlmamalýdýr. 24 Saat içinde en yüksek
derin dondurucu kapasitesine ait bilgiyi
tip etiketi üzerinde "Derin Dondurucu
Kapasitesi ...kg/24 h" (h=saat) olarak
bulacaksýnýz.
Hazýr derin dondurulmuþ gýdalarý satýn
alýrken þunlara dikkat ediniz:
Taze Besinlerin
Dondurulmasýnda Neler Olur?
Taze besinlerin besin deðerleri,
vitaminleri, görünümleri ve lezzetlerinin
korunmasý için mümkün olan en kýsa
sürede dondurulmasý lazýmdýr.
Besinler ne kadar yavaþ dondurulursa,
hücrelerinden o kadar fazla sývý dýþarý
çýkar. Hücreler büzülür.
Çözme iþlemi sýrasýnda dýþarý sýzan
sývýnýn ancak bir bölümü hücrelere geri
döner.
Bu besinlerde fazlaca sývý kaybý
meydana geldiði anlamýna gelir.
Besinler çözülürken etrafýnda biriken
sulardan bunu anlayabilirsiniz.
Yiyecekler hýzla dondurulursa, hücre
sývýlarý dýþarý sýzacak zamaný pek
bulamazlar. Bu nedenle hücreler daha
az büzülür.
Çözme iþlemi sýrasýnda dýþarý sýzmýþ
olan çok az sývý hücrelere geri döner ve
besinin sývý kaybý az olur. Çözülmekte
olan yiyeceðin yanýnda az miktarda sývý
görebilirsiniz!
24
– ambalajýnda hasar olmamasýna,
– son kullanma tarihine ve
– satýldýðý bölümdeki soðutucunun
derecesine.
Soðutucunun ýsý derecesi -18 °C'den
sýcak ise, derin dondurulmuþ gýdanýn
dayanma süresi kýsalýr.
^ Derin dondurulmuþ gýdalarý alýþ
veriþinizin en sonunda alýnýz ve bir
gazeteye sararak veya bir soðutucu
çanta (ice-box) içinde eve götürünüz.
^ Dondurulmuþ gýdalarý evde hemen
derin dondurucuya yerleþtiriniz.
Çözülmüþ gýdalarý tekrar
dondurmayýnýz. Ancak bu gýdalarý
piþirdikten veya kýzarttýktan sonra
tekrar dondurabilirsiniz.
Derin Dondurma ve Saklama
Gýdalarýn Dondurulmasý
Taze ve iyi durumda olan besinleri
kendiniz de dondurabilirsiniz!
Þunlara Dikkat Ediniz
– Dondurulmaya uygun besinler:
Taze et, kanatlýlar, av eti, balýk,
sebze, otlar, ham meyve, süt ürünleri,
hamur iþleri, kalan yemekler, yumurta
sarýsý, yumurta aký ve hazýr yemekler.
– Dondurulmaya uygun olmayan
besinler :
Üzüm, yaprak salata, kýrmýzý ve kara
turp, mayonez, kabuklu yumurta,
soðan, çið elma ve armut.
– Renkleri, tatlarý, aromalarý ve
içlerindeki C vitaminin kaybolmamasý
için sebze ve meyveler derin
dondurulmadan önce çok az
haþlanmalýdýr. Sebzeleri porsiyonlar
halinde 2 - 3 dakika kaynar suya
atýnýz. Daha sonra dýþarý alýp, akan
suyun altýnda soðutunuz ve
süzdürünüz.
– Yaðsýz et yaðlý ete oranla daha kolay
dondurulur ve daha uzun süre
saklanabilir.
– Pirzola, bonfile, þnitzel v.s. arasýna
birer folyo koyarak, birbirlerine
yapýþarak donmalarýný önleyiniz.
– Çið besinlere ve hafif haþlanmýþ
sebzelere dondurulmadan önce tuz
ve baharat koymayýnýz. Yemeklere
ise çok az tuz ve baharat
koyabilirsiniz. Bazý baharat türleri
donma süresince kendi tatlarýný
kaybederler.
– Daha önce dondurulmuþ besinlerin
çözülmesini önlemek ve enerji
tüketimini arttýrmamak için sýcak
yiyeceklerin ve içkilerin dolaba
konmadan önce dýþarýda bir müddet
soðumalarý için bekletilmeleri gerekir.
Ambalaj
^ Besinleri porsiyon halinde
dondurunuz.
Uygun Ambalaj
- Plastik folyo
- Polietilen folyo
- Aluminyum folyo
- Derin dondurucu kaplarý
Uygun Olmayan Ambalaj
- Ambalaj kaðýdý
- Parþömen kaðýdý
- Selofan
- Çöp torbalarý
- Kullanýlmýþ alýþ veriþ poþetleri
^ Ambalajýn havasýný tamamen alýnýz.
^ Ambalajý sýkýca
- Lastikle
- Plastik klipslerle
- Sicimle veya
- Soðuða dayanýklý bantlarla
kapatýnýz.
Folyo ve torbalarý folyo kaynak
makinesi ile kapatabilirsiniz.
^ Ambalajýn üzerine içindekileri ve
dondurulma tarihini yazýnýz.
25
Derin Dondurma ve Saklama
Yerleþtirmeden Önce
^ 2 kg'dan fazla taze yiyecek dolaba
yerleþtirilecekse, bunu yapmadan bir
süre önce SüperFRost fonksiyonu
açýlmalýdýr ("SüperFrost Kullanýmý"
bölümüne bakýnýz).
Böylece henüz yerleþtirilen gýdalar
belirli bir miktar soðuðu depolamýþ
olur.
Yerleþtirme
Büyük Besinlerin
Yerleþtirilmesi
Av eti veya hindi gibi büyük
malzemeleri dondurabilmek için derin
dondurucu çekmecelerinin arasýndaki
cam bölmeyi dýþarý çýkartýnýz. Bunun
için:
^ derin dondurucu çekmeceleri dýþarý
çýkartýnýz ve cam rafý hafifçe
kaldýrarak öne doðru dýþarý çekiniz!
Besinler derin dondurucunun her
tarafýnda dondurulabilir.
Çok gerekirse dolabýn içindeki tüm cam
raflarý dýþarý çýkartabilir ve bu büyük
alandan yararlanabilirsiniz.
Daha büyük miktardaki yiyecekler cam
rafýn üzerine yatýrýlmalýdýr. Gýdalar
özellikle burada hýzla ve korunarak
dondurulur. Bunun için derin
dondurucu çekmecelerini dýþarý alýnýz.
Dondurulmuþ Besinlerin
Çözülmesi
Her dondurucu çekmecesi ve her
cam raf en fazla 25 kg aðýrlýk
kaldýrabilir.
^ Dondurulacak malzemeyi derin
dondurucu çekmecelerinin veya cam
raflarýn zeminine enlemesine
yerleþtiriniz, böylece buraya konulan
gýdalar mümkün olan en kýsa
zamanda çekirdek hücresine kadar
hýzla donar!
^ Birleþik ya da yapýþýk olarak
donmalarýný önlemek için ambalajlarý
kuru olarak koyunuz.
Daha önce dondurulmuþ gýdalarýn
çözülmemesi için yeni konacak
malzemenin onlara temas
etmemesine dikkat ediniz.
26
Derin dondurucudan çýkardýðýnýz
gýdalarý þu þekilde çözebilirsiniz:
– Mikrodalga fýrýnda,
– Fýrýnda "Turbo" veya "Çözme"
programýnda,
– Oda sýcaklýðýnda,
– Buzdolabýnda.
Yassý et ve balýk dilimleri
çözülmeden sýcak tavaya konabilir.
Meyveler oda sýcaklýðýnda veya paketin
içinde ya da kapalý bir kapta çözülebilir.
Sebzeler genelde donmuþ halde
kaynar suya batýrýlabilir veya sýcak
yaðda buðulanabilir. Piþme süresi taze
sebzeye göre daha kýsadýr.
Derin Dondurma ve Saklama
Derin Dondurma Tabletleri
Çözülmüþ besinleri tekrar
dondurmayýnýz. Bunlarý ancak
piþirme veya kýzartma gibi bir
iþlemden geçirdikten sonra tekrar
dondurabilirsiniz.
Buz Küplerinin Hazýrlanmasý
(Modele göre)
Derin dondurma tabletleri üzerinde
çilek gibi taneli meyveleri, maydanoz,
dereotu ve diðer küçük yiyecekleri
koruyarak dondurabilirsiniz.
Dondurulacak besinlerin görünümü
büyük ölçüde korunur ve birbirlerine
yapýþmazlar.
^ Donduracaðýnýz besinleri seyrek
olarak derin dondurma tabletlerinin
üzerine yerleþtiriniz.
^ Buz küpü kalýbýnýn dörtte üçünü su
ile doldurunuz ve derin dondurucu
tabanýna yerleþtiriniz.
^ Buz kalýbýnýn yapýþmasý halinde bir
kaþýk sapý ile yerinden hafifçe
oynatabilirsiniz.
^ Kalýptaki buzlarý çýkartmak için kalýbý
kýsa bir süre akan suyun altýna
tutunuz.
Ýçeceklerin Hýzlý Soðutulmasý
Hýzlý soðutma için derin dondurucuya
yerleþtirilen içecek þiþelerinin en geç 1
saat sonra dýþarý alýnmasý lazýmdýr.
Aksi halde þiþeler patlar!
^ Derin dondurma tabletini üstteki derin
dondurma çekmecelerinden birinin
üzerine asabilirsiniz.
Besinleri 10-12 saat kadar donmaya
býrakýnýz. Daha sonra bunlarý bir derin
dondurma poþetine veya derin
dondurma kabýna koyunuz ve bir derin
dondurucu çekmecesine yerleþtiriniz.
27
Derin Dondurma ve Saklama
Soðutma Aküsünün Kullanýmý
Soðutma Aküsünün Takýlmasý
Soðutma aküsü, elektrik kesintilerinde,
derin dondurucudaki ýsýnýn hýzla
yükselmesini engeller.
^ Dondurucunun en üstteki
çekmecesini dýþarý alýnýz.
Bu aküyü en üst çekmeceye doðrudan
yiyeceklerin üzerine veya yer kazanmak
için derin dondurucunun tablasýna
koyunuz. Yaklaþýk 24 saatlik þarj
süresinden sonra, akü maksimum
soðutma gücüne ulaþýr.
Soðutma-Aküsünün Çýkarýlmasý
^ En üstteki derin dondurucu
çekmecesini dýþarý çýkartýnýz.
^ Soðutma aküsünü yanlardan tutunuz
ve aþaðý doðru çekerek dýþarý alýnýz.
Mümkün olduðu kadar uzun bir
saklama süresi saðlamak için elektrik
kesintilerinde soðutma aküsünü en üst
çekmecedeki besinlerin hemen üzerine
koyunuz.
Cihaza yeni besin koymak isterseniz,
dondurduðunuz yiyeceklerin
çözülmemeleri için soðutma aküsünü
henüz yerleþtirilen besinlerle daha önce
donmuþ olan besinlerin arasýna
koyabilirsiniz.
Bunun dýþýnda soðutma aküsünü
yiyecek ya da içeceklerin bir soðutucu
çanta içinde soðutulmasý için de
kullanabilirsiniz.
28
^ Soðutma aküsünü arkaya doðru itiniz
ve öne yukarý doðru yerine
oturuncaya kadar bastýrýnýz.
Eritme
Soðutma Bölgesi
Derin Dondurucu Bölgesi
Soðutma bölgesi eritme iþlemini
otomatik uygular.
Derin dondurucu bölgesinde otomatik
eritme fonksiyonu yoktur.
Soðutma motoru çalýþýrken, soðutma
bölgesinin arka duvarýnda su ve kar
damlalarý oluþur. Soðutma motorunun
sýcaklýðý sebebiyle bunlar otomatik
olarak buharlaþtýðýndan temizlemeye
gerek yoktur.
Cihazýn normal çalýþmasý sonucunda
derin dondurucu içinde zamanla
karlanma ve buzlanma görülür. Bu
nedenle soðuk hava iletimi azalýr ve
enerji tüketimi artar.
Eriyen buzlarýn sularý bir borunun
içinden geçerek çýkýþ borusuna gelir ve
cihazýn arkasýndaki buharlaþma sistemi
içine akar.
Eriyen buzlarýn sularý hiçbir engelle
karþýlaþmadan akabilmesi için su
oluðunu ve çýkýþ deliðini temiz
tutunuz.
Soðutma ünitesinin zarar görmemesi
için karlarý ve buzu kazýmayýnýz.
Cihazýn çalýþmasýna zarar verebilir.
Derin dondurma bölgesinde zaman
zaman ,özellikle en geç 0,5 cm
kalýnlýðýnda bir buz tabakasý
oluþtuðunda buz eritme iþlemi
uygulayýnýz. Bu iþi dolabýn boþ olduðu
veya içinde çok az gýda bulunduðu
zamana denk getirmeye çalýþýnýz.
Eritmeden Önce
^ Eritme iþlemini uygulamadan 1 gün
önce SüperFrost fonksiyonunu açýnýz.
Böylece dondurulmuþ besinler
fazladan soðuk depolar ve oda
sýcaklýðýnda daha fazla dayanýrlar.
^ Dondurulmuþ yiyecekleri buzluktan
çýkartýnýz ve üzerlerine soðutma
aküsünü koyunuz. Derin dondurma
bölgesi tekrar çalýþýr hale gelinceye
kadar bu gýdalarý birkaç kat gazete
kaðýdýna veya bezlere sararak serin
bir yerde saklayýnýz.
^ Bütün derin dondurma çekmecelerini
derin dondurucu bölgesinden
çýkartýnýz.
29
Eritme
Eritme Hakkýnda
Eritme iþlemini hýzlý yapýnýz. Donmuþ
yiyecekler oda sýcaklýðýnda ne kadar
çok kalýrsa, yiyeceklerin dayanma
süreleri o kadar kýsalýr.
^ Cihazý ana açma-/kapama düðmesi
ile kapatýnýz ve fiþi prizden çekip
çýkartýnýz.
Isý göstergelerinin ýþýklarý söner.
^ Derin dondurucunun kapaðýný açýnýz.
Eritme iþini hýzlandýrmak için içinde
sýcak su bulunan (kaynar olmayacak) iki
tencereyi altýna nihale koyarak cihazýn
içine koyunuz. Isýnýn kaybolmamasý için
bu durumda cihazýn kapaðýný kapalý
tutunuz.
^ Eriyen buzlarý bir sünger veya bezle
alabilirsiniz.
Eritmek için cihazýn içine asla
elektrikli ýsýtýcý veya mum koymayýnýz,
cihazýn plastik bölümleri zarar
görebilir.
Eritme spreyleri veya buz çözüler
kullanmayýnýz. Bunlar patlayýcý
gazlar oluþturabilir ve saðlýða
zararlýdýr.
30
Eritme Ýþleminden Sonra
^ Derin dondurma bölmesini
temizleyiniz ve kurulayýnýz.
^ Derin dondurucu bölgesinin kapaðýný
kapatýnýz, fiþi prize sokunuz ve cihazý
ana açma-/kapama düðmesi ile
açýnýz.
Isý göstergelerinin ýþýklarý yanar.
^ SüperFrost fonksiyonunu açarak
cihazýn hýzla soðumasýný saðlayýnýz.
Kontrol lambasý yanar.
^ Derin dondurucu içindeki soðukluk
derecesi yeteri kadar düþtüðünde
çekmeceleri içine yiyecekleri de
koyarak kendi bölmelerine sürünüz.
^ Derin dondurucu içinde en az -18 °C
gibi bir dereceye ulaþýldýðýnda
SüperFrost-tuþuna basarak
SüperFrost fonksiyonunu kapatýnýz.
Temizlik ve Bakým
Temizlikten Önce
Çelik yüzeyler için cihazla birlikte
verilen bakým maddesini veya diðer
çelik bakým ürünlerini kullanýnýz!
^ Cihazý kapatýnýz.
Elektronik, aydýnlatma veya
havalandýrma kafesine su
kaçmamasýna özellikle dikkat ediniz.
^ Yiyecekleri dolaptan çýkartýnýz ve
serin bir yerde saklayýnýz.
Su oluðu ve çýkýþ deliðine temizlik
sularý kaçmamalýdýr.
Buhar basýnçlý temizlik aleti
kullanmayýnýz. Buhar cihazýn elektrik
ileten parçalarýna girerek kýsa devre
yapmasýna yol açabilir.
Dolabýn içindeki tip etiketi
çýkarýlmamalýdýr. Bir arýza olduðunda
gerekli olacaktýr!
Dolabýn yüzeyine zarar vermemesi
için þu maddeleri kullanmayýnýz:
– soda-, amonyak-, asit veya klorid
içeren temizlik maddeleri,
– kireç çözücü deterjanlar,
– aþýndýrma özelliði olan toz ve krem
deterjanlar,
– çözücü maddeler içeren temizlik
ürünleri,
– çelik-temizleme maddesi,
– bulaþýk makinesi deterjaný,
– fýrýn spreyleri,
– cam temizleme deterjaný,
– aþýndýrýcý sert sünger ve fýrçalar,
– kir sökücü maddeler,
– keskin metal kazýyýcýlar!
^ Fiþi prizden çekiniz ve evdeki
sigortayý kapatýnýz.
^ Derin dondurucu bölgesindeki
buzlanmayý eritiniz.
^ Dolabýn çýkarýlabilen tüm parçalarýný
dýþarý alýnýz.
Dolabýn Ýçi, Aksesuarý
^ Soðutucuyu ayda en az bir kere
temizleyiniz.
Temizlik için ýlýk su ve elde yýkama
bulaþýk deterjaný kullanýnýz.
Aþaðýdaki parçalar bulaþýk
makinesinde yýkanabilir
– tereyaðý bölmesi, yumurta rafý, buz
küpü kabý (Modele göre)
– iç kapaktaki þiþe rafý ve servis rafý
(çelik askýsýz)
– tereyaðý ve peynir bölmesi
(çelik askýsýz)
Bulaþýk makinesinde seçilen yýkama
programýnýn ýsý derecesi en fazla
55 °C olabilir!
Dolabýn plastik parçalarý bulaþýk
makinesinde yýkanýrken domates,
havuç gibi doðal besin maddeleri
tarafýndan boyanabilirler.
Bu renk deðiþtirme parçalara zarar
vermez.
^ Ýç bölmedeki raf yuvalarýný ve
çekmeceleri elde temizleyiniz, bunlar
bulaþýk makinesinde yýkanamaz !
31
Temizlik ve Bakým
^ Týkanmamasý için su oluðu ve çýkýþ
deliði temizliði bir çubuk veya benzeri
ile daha sýk yapýlmalýdýr.
^ Temizlikten sonra iç bölümleri ve
aksesuarý duru su ile siliniz ve
arkasýndan kurulayýnýz. Soðutucunun
kapaðýný kýsa bir süre açýk býrakýnýz.
Havalandýrma Kafesleri
^ Havalandýrma kafesini düzenli olarak
bir fýrça veya elektrik süpürgesi ile
temizleyiniz. Buralarda birikecek
tozlar enerji tüketimini arttýrýr.
Kapak Contasý
Dolap kapaðýnýn lastik contasýna yað
sürmeyiniz. Zamanla geçirgen hale
gelebilir.
Düzenli olarak kapak lastiklerini duru su
ile siliniz ve bir bezle kurulayýnýz.
32
Temizlikten Sonra
^ Çýkarýlan tüm parçalarý soðutma
bölmesine koyunuz.
^ Çýkarýlan yiyecekleri tekrar
soðutucuya koyunuz, kapaðýný
kapatýnýz fiþini prize takýnýz ve cihazý
çalýþtýrýnýz.
^ SüperFrost fonksiyonunu derin
dondurma bölgesinin hýzla soðumasý
için açýnýz. Kontrol lambalarý yanar.
^ Derin dondurucu içindeki soðukluk
derecesi istenilen seviyeye ulaþtýðý
zaman çekmecelerini içindeki
dondurulacak besinlerle birlikte içeri
sürünüz.
@Handlung = Derin dondurucu içinde
en az -18 °C gibi sabit bir dereceye
ulaþýldýðýnda SüperFrost tuþuna
basarak SüperFrost fonksiyonunu
kapatýnýz.
Kontrol lambalarý söner.
Arýzalarda Ne Yapmalý . . . ?
Tamirler sadece yetkili uzman
personel tarafýndan yapýlmalýdýr.
Kurallara aykýrý yapýlan tamirler
soðutucuyu kullanan kiþi için büyük
tehlikeler yaratabilir.
Fakat aþaðýda yazýlý arýzalarý kendiniz
giderebilirsiniz:
. . . derin dondurucu kapaðý
gerektiðinde arka arkaya
açýlamýyorsa?
^ Bu bir arýza deðildir. Belirli bir süre
sonra kapaðý güç kullanmadan
rahatça açabilirsiniz.
. . . soðutma motorunun çalýþma
sýklýðý ve süresi artýyorsa?
. . . cihaz soðutmuyorsa?
^ Dolap bazasýndaki ve yukarýda dolap
içindeki hava giriþlerinin önü
kapatýlmýþ veya tozlanmýþ olabilir.
^ Isý ayar düðmesinin "0"
pozisyonundan baþka bir yerde olup
olmadýðýný kontrol ediniz.
^ Dolabýn kapaðý çok sýk açýlmýþ veya
büyük miktarda yiyecek henüz
yerleþtirilmiþ olabilir.
^ Cihazýn fiþi düzgün takýlmamýþ
olabilir.
^ Dolap kapaðýnýn düzgün kapatýlýp
kapatýlmadýðýný kontrol ediniz.
^ Evdeki sigorta atmýþ olabilir. Eðer
durum böyle ise, yetkili servisi
çaðýrýnýz.
^ Derin dondurucuda oluþan buz
tabakasýný kontrol ediniz. Kalýn bir
tabaka oluþmuþsa, bunu eritiniz.
. . . soðutucu veya derin dondurucu
içindeki ýsý derecesi çok düþük ise?
. . . derin dondurucu içindeki ýsý
derecesi yükseldiði için buradaki
malzeme çözülmeye baþlarsa?
Ne yapmalý, eðer . . .
^ Isý ayar düðmesini daha küçük bir
kademeye getiriniz.
^ SüperFrost fonksiyonu hala çalýþýyor
ve kontrol lambasý yanýyorsa?
SüperFrost yaklaþýk 65 saat sonra
otomatik olarak kapanýr.
^ Cihaz kapaklarý düzgün kapatýlmamýþ
olabilir.
^ Cihazýn bulunduðu oda sýcaklýðý
düþmeye baþlamýþsa?
Oda sýcaklýðýný yükseltiniz.
Oda sýcaklýðý çok fazla düþerse,
soðutma motoru daha seyrek çalýþmaya
baþlar.
^ Büyük miktarda yiyecek bir seferde
dondurulmuþ olabilir.
Soðutma motoru bu yüzden çok uzun
bir süre çalýþýr ve soðutucu içindeki
ýsý derecesi otomatik olarak düþer.
33
Arýzalarda Ne Yapmalý . . . ?
. . . derin dondurulan gýdalar kaskatý
olmuþsa?
Donmuþ gýdalarý bir kaþýk sapý ile
yapýþýp kaldýðý yerden kaldýrýnýz.
. . . derin dondurucu içinde kalýn bir
buz tabakasý oluþmuþsa?
^ Derin dondurucu kapaðýnýn iyi
kapanýp kapanmadýðýný kontrol
ediniz.
^ Derin dondurucu içindeki buz
tabakasýný eritiniz ve burayý
temizleyiniz.
Kalýn bir buz tabakasý soðutma gücünü
azaltýr ve elektrik tüketimini arttýrýr.
. . . sesli sinyal duyuluyor ve sesli
sinyal kontrol lambasý yanýp
sönüyorsa?
Isý düðmesinin ayarý ile de baðlantý
olarak þu sebeplerden derin dondurucu
çok sýcak olabilir:
^ cihazýn kapaðý sýk sýk açýlýyor ve
büyük miktarda yiyecek henüz
donuyor olabilir.
. . . SüperFrost-tuþunun kontrol
lambasý ýsý göstergelerden biri ile
ayný zamanda yanýp
sönüyorsa?Bunda bir arýza vardýr.
Yetkili servisi çaðýrýnýz.
. . . SüperFrost-kontrol lambasý
yanmýyor, fakat soðutma motoru
çalýþmaya devam ediyorsa?
Kontrol lambasý bozulmuþ olabilir.
Yetkili servisi çaðýrýnýz.
. . . soðutucu içindeki iç aydýnlatma
lambasý yanmýyorsa?
Soðutma bölgesi kapaðý uzun süre açýk
kalmýþ olabilir. Kapak açýk kalýrsa lamba
otomatik olarak yaklaþýk 15 dakika
sonra kapanýr.
Kapak kýsa bir zaman için açýlmýþ olsa
bile lamba yanmýyorsa, fakat ýsý
göstergesi çalýþýyorsa, o zaman lamba
bozuk demektir:
^ Fiþi prizden çekiniz ve evdeki
sigortayý kapatýnýz.
^ ýsý ayar düðmesi yüksek bir seviyeye
çevrilmiþ olabilir, fakat cihaz henüz
bu ýsý derecesine ulaþmamýþ olabilir.
^ havalandýrma kafeslerinin önü
kapatýlmýþ olabilir.
Bu hatalar giderildikten sonra sesli
sinyal kontrol lambalarý söner ve sinyal
sesi durur.
^ Lamba kapaðýný üstten ve alttan (1)
tutunuz ve öne doðru çekiniz (2).
^ Lambayý yuvasýndan çevirerek
çýkarýnýz. Bunu yaparken biraz güç
kullanmanýz gerekecektir.
34
Arýzalarda Ne Yapmalý . . . ?
^ Lambayý yenisi ile deðiþtiriniz.
Lambanýn baðlantý deðerleri:
220 - 240 V, Soket: E 14.
Lambanýn gerekli gücünü (Watt) eski
lambadan öðrenebilirsiniz.
^ Yeni lambayý yuvasýna çevirerek
takýnýz. Yuvanýn temiz olmasýna dikkat
ediniz a.
^ Lamba kapaðýný tekrar yerine takýnýz
ve yanlardan bastýrýnýz.
. . . Soðutma bölmesinin zemini ýslak
ise?
Eriyen buzlarýn aktýðý oluk týkanmýþ
olabilir.
^ Oluðu ve çýkýþ deliðini temizleyiniz.
Arýzayý verilen bu bilgiler ýþýðýnda
ortadan kaldýramazsanýz, o zaman
yetkili servise haber veriniz.
Ýçerdeki soðuk havanýn dýþarý
kaçmamasý için arýza giderilinceye
kadar soðutucunun ve derin
dondurucunun kapaklarýný mümkün
olduðu kadar açmamaya çalýþýnýz.
35
Seslerin Sebepleri
Normal Sesler
Neden Oluþur?
Brrrrr ...
Bu ses motordan (kompresör) gelir. Motor çalýþmaya baþlarken
bu ses kýsa bir süre için yükselebilir.
Blubb, blubb ...
Bu ses borulardan akan soðutucu maddesinden gelebilir.
Klik ...
Termostat motoru açýp kapatýrken bu ses duyulur.
Sssrrrrr ...
Çok bölgeli veya NoFrost-cihazlarda hava akýmýndan oluþan bir
ses duyulabilir.
Knak...
Cihaz içinde genleþme olduðu takdirde bu çýtýrdama sesi
duyulur.
Motor- ve soðutma döngüsünde oluþan bu seslerin yok edilemeyeceði
unutulmamalýdýr!
Giderilmesi Kolay Sesler
Neden Oluþurlar ve Bunlara Karþý Ne Yapýlabilir?
Klap, Rap, Klir
Cihaz eðri duruyor: Bir su terazisi yardýmý ile cihazýn duruþunu
düzeltiniz. Bunun için dolabýn altýndaki vidalý ayaklarý kullanýnýz
veya cihazýn altýna bir þey koyunuz.
Cihaz baþka dolaplara veya cihazlara dayanýyor: Cihazý
yanýndaki dolaptan veya cihazdan biraz ayýrýnýz.
Çekmeceler, kaplar veya raflar sarsýlýyor veya sýkýþýyor:
Sökülebilen parçalarý çýkartýnýz ve yeniden takýnýz.
Þiþeler ve kaplar birbirine deðiyor: Þiþeleri veya kaplarý hafifçe
birbirinden ayýrýnýz.
Kablo askýsý hala cihazýn arkasýnda duruyor: Kablo askýsýný
çýkartýnýz.
36
Müþteri Hizmetleri/Garanti
Bir arýzayý kendiniz gideremiyorsanýz
– Miele müþteri hizmetlerini arayýnýz
T 444 11 22 veya
Müsteri hizmetlerinde cihazýnýzýn tip ve
numarasýna ihtiyaç duyacaklardýr. Bu iki
bilgi de cihazýnýzýn içindeki tip
etiketinde bulabilirsiniz.
Garanti Süresi ve Garanti
Þartlarý
Cihazýn garanti süresi 2 yýldýr.
Ülkenizdeki garanti þartlarý ile ilgili daha
ayrýntýlý bilgiyi aþaðýdaki telefon
numarasýndan öðrenebilirsiniz:
0212 - 444 11 22
37
Elektrik Baðlantýsý
Bu cihaz 50 Hz 220 - 240 V'luk
alternatif akým için üretilmiþ olup
yönetmeliklere uygun topraklý bir prize
baðlanmalýdýr. Baðlantý sadece
standartlara uygun elektrik tesisatýna
yapýlabilir.
Güvenliðin arttýrýlmasý için 30 mA'lýk bir
F1-Koruyucu þalter takýlmasý tavsiye
edilir.
Sigorta en az 10 A'lýk olmalýdýr.
Priz mümkün olduðunca cihazýn
yanýnda ve kolay ulaþýlýr bir yerde
olmalýdýr. Bir uzatma kablosu üzerinden
baðlantý yapýlmamalýdýr, bunlar cihaz
için gerekli güvenliði saðlayamazlar
(aþýrý ýsýnma tehlikesi).
Bu soðutucu güneþ enerjisi gibi özel
besleme sistemleri ile
çalýþtýrýlmamalýdýr. Cihazýn ilk
çalýþmasýnda yüksek gelen gerilim
nedeni ile sigorta atabilir. Elektronik kart
zarar görebilir!
Cihazýn þebekeye baðlantý kablosu
deðiþmesi gerektiðinde bu iþ mutlaka
uzman ve yetkili bir elektrikçi tarafýndan
gerçekleþtirilmelidir.
38
Montaj Bilgileri
Hava Giriþ-Çýkýþý
Kurulmamýþ olan bir cihaz
devrilebilir!
Kurulma Yeri
Soðutucuyu fýrýn, radyatör veya sürekli
ve doðrudan güneþ alan bir yere
kurmayýnýz. Çevre ýsýsý yükseldikçe,
soðutma motoru daha uzun süre
çalýþacak ve enerji tüketimi artacaktýr.
Soðutucu için en uygun alan kuru ve iyi
havalanan bir yerdir.
Ýklim Sýnýfý
Soðutucu belirli bir iklim sýnýfýna (oda
ýsýsý sýnýrý) göre üretilmiþtir ve bu
sýnýrlara uyulmalýdýr. Ýklim sýnýfý cihazýn
içindeki tip etiketinde yazýlýdýr.
Ýklim Sýnýfý
Oda Isýsý
SN
N
ST
T
+10 °C ile +32 °C arasý
+16 °C ile +32 °C arasý
+18 °C ile +38 °C arasý
+18 °C ile +43 °C arasý
Dolabýn arkasýndaki hava ýsýnýr. Bu
nedenle mutfak dolaplarýndaki hava
giriþ çýkýþý iyi düþünülmeli ve saðlýklý bir
havalandýrma saðlanmalýdýr.
Cihaz arkasýndaki hava giriþ çýkýþý için
en az 38 mm'lik bir derinlik
býrakýlmalýdýr.
Hava giriþi mutfak dolabýnýn
bazasýndan saðlanýr.
Havalandýrma kesiti en az 200 cm2
olmalýdýr, böylece ýsýnan hava
engellenmeden dýþarý çekilebilir.Aksi
halde soðutma motoru daha fazla
çalýþacak ve elektrik tüketimi artacaktýr.
Hava giriþ çýkýþ deliklerinin önü
kapatýlmamalýdýr.
Ayrýca buradaki tozlar düzenli olarak
alýnmalýdýr.
Daha düþük bir oda sýcaklýðý soðutma
motorunun uzun süre çalýþmamasýna
sebep olur. Bu da cihaz içindeki ýsýnýn
yükselmesi ve donmuþ gýdalarýn
çözülmeye baþlamasý demektir!
39
Montaj Bilgileri
Cihaz Kurulmadan Önce
^ Dolabý monte etmeden önce ayar
çýtalarýný ve diðer aksesuarýný cihazýn
arkasýndan çýkarýp alýnýz.
^ Cihazýn arkasýndaki mesafe koruyucu
takozlarý asla çýkartmayýnýz. Böylece
dolapla duvar arasýnda gerekli olan
boþluðu saðlanmýþ olursunuz.
^ Cihazýn arkasýndaki kablo askýsýný
kaldýrýp alýnýz.
^ Dolap arkasýndaki tüm parçalarýn
serbestçe hareket etmesine dikkat
ediniz.
40
Montaj Ölçüleri
Derin Dondurucu Bölgesi
Niþ Yüksekliði
A
B
KF 9712 iD
523
1772 - 1788
KF 9713 iD
669
1772 - 1788
41
Kapak Açma Yönünün Deðiþtirilmesi
Cihazýn montajýný yapmadan önce
kapaðýn ne tarafa açýlmasý gerektiðini
belirleyiniz. Eðer kapak sola açýlacaksa,
kapak açýlma yönü deðiþtirilmelidir.
Kapak yönünü deðiþtirmek için farklý
boyutlarda Torx-tornavidalara ve
bir normal tornavidaya ihtiyacýnýz
olacaktýr!
^ Cihazýn kapaklarýný açýnýz.
^ Alt kapaðý yukarý doðru kaldýrýnýz.
^ Üstteki pim yuvasýný g sökünüz ve
ayný vida ile diðer tarafa vidalayýnýz.
^ Ortadaki pimi ortaya h çýkartýnýz ve
180° döndürerek diðer tarafa
vidalayýnýz.
^ Alttaki pimleri i pullarý ile birlikte j
çýkartýnýz ve diðer tarafa takýnýz.
^ Alt kapaðý alttaki pimlere oturtunuz
i. Bu arada pullara dikkat ediniz j!
^ Pimleri yuvaya f oturtunuz h ve
sýkýca vidalayýnýz.
^ Üst kapaðý ortadaki pime oturtunuz
f.
^ Üstteki pimi e dýþ deliðe g takýnýz
ve vidalayýnýz.
^ a, b ve c kapakçýklarý 180 °
döndürerek diðer tarafa takýnýz.
^ Týpalarý d diðer tarafa yerleþtiriniz.
^ a, b ve c kapakçýklarýný ve d
týpalara kaldýrýp alýnýz.
^ Üst kapaktaki pimleri e çýkarýp
alýnýz..
^ Cihazýn üst kapaðýný yukarý doðru
kaldýrýnýz.
^ Ortadaki pimleri f çýkartýnýz.
Dikkat, alttaki kapak devrilebilir!
42
Cihaz Montajý
Cihazýn Hazýrlanmasý
Bir cihazdaki tüm montaj adýmlarý
cihaz kapaðý sað tarafa açýlacak
þekilde gösterilir. Kapaðýn açýlýmý
sola doðru deðiþtirilecekse tüm
montaj adýmlarýnda buna dikkat
ediniz.
Seperatöre Montaj
Mutfaðý bölmek için kullanýlan dolaplarýn
içine yapýlacak montajda soðutucunun
açýkta kalan arka tarafý kaplanmalýdýr.
Montaj Niþinin Hazýrlanmasý
^ Ayar çýtalarýný a içeri itiniz (týrnaklar
aþaðý doðru durmalýdýr) ve týrnaklarý
boþluklara b geçiriniz.
Ayar çýtalarý bu arada cihazýn yan
tarafýna baðlýdýr c ve kapak bunun
üzerine açýlýr.
Cihazý mutfak dolabý içine monte
etmeden önce bir su terazisi ile kontrol
ediniz. Dolap kenarlarý birbirine 90° açý
ile durmalýdýr. Dolap kapaðýný
menteþelerinden ayarlayýnýz.
43
Cihaz Montajý
Cihazýn Montajý
^ Dolabýn üstündeki ayar vidasý ile
yükseklik mesafesini h ayarlayýnýz.
^ Cihaz kapaðýný mutfak dolabý kapaðý
ile birleþecek þekilde ayar vidalarý i
sayesindej birleþtiriniz.
^ Koruyucu bandý a kapak açma
tarafýna yapýþtýrýnýz. Gerekirse bandý
kýsaltabilirsiniz b.
^ c ve d kapakçýklarý çýkartýnýz.
^ Sabitleme köþe bantlarýný b e
(4,8 x 16 mm) vidalarla vidalayýnýz.
^ Cihazý montaj niþinin içine sürünüz bu arada kapak açma yönünde 4
mm'lik bir mesafe býrakýnýz.
Dolap montaj yerine sürülürken
baðlantý kablosunun sýkýþmamasýna
dikkat ediniz!
^ Cihazý sabitleme köþe bantlarýnýn ön
kenarlarý b ve f ve g numaralý
pimlerin mutfak dolaplarý ile ayný
hizaya gelecek þekilde yerleþtiriniz.
44
Cihaz Montajý
Cihazýn Yerleþtirilmesi ve
Dolap Kapaðýnýn Montajý
^ Eðer gerekirse, ayar çýtasýný o
arkaya doðru iterek ön taraftan
gözükmemesini saðlayýnýz!
^ Sabitleme köþe bantlarýný b
katlayýnýz.
^ Kapakçýklarý (c ve d ) tekrar yerine
takýnýz.
^ p ve q týpalarý ile delikleri kapatýnýz.
^ Kapak kulpunun r yüksekliðine göre
cihazýn kapaðýna s (3,9 x 9,5 mm)
vidasý ile vidalayýnýz.
Birden fazla dolap kapaklarýnda kapak
kulplarýný kapaklara takýnýz.
^ Dolap kapaklarýný tam olarak açýnýz
ve kulplarýn kýzaklarýný t kapak
kýzaklarýnýn için r sürünüz.
^ Dolap kapaðýný cihaz kapaðýna
oturtunuz ve t kulp kýzaklarýný u
(4 x 14 mm) vidalarla vidalayýnýz. Bu
arada dýþ kenara olan mesafe d (=
niþin duvar kalýnlýðý) korunmalýdýr.
^ Cihazý kapak açma yönü ile dolap
duvarýna koruma bandýna dayanacak
þekilde itiniz k.
^ Dolap duvarýna sabitlenecek þekilde
cihazý üstten l (4 x 19 mm) vidasý
ile b sabitleme köþesine baðlayýnýz.
^ Cihazý ortasýndan m vidasý ile
sabitleyiniz.
^ Kapak kulpu dolap kapaðý açýkken
dolaba temas etmemelidir. Burada en
düþük mesafe olarak en az 1 mm
býrakýlmalýdýr.
^ Gerekirse cihaz kapaðýnda açýk kalan
tüm delikleri cihazla birlikte verilen
týpalarla v kapatýnýz.- Bu kalýcý bir
izolasyon için önemlidir!
^ Cihazý alttan ayar vidasý n
(4 x 36 mm) pim yuvalarýna
vidalayýnýz.
^ Tüm vidalarýn iyi sýkýþtýrýlmalarý
gerekmektedir!
45
46
47
Deðiþiklik haklarý saklýdýr / 4910
EEE yönetmeliðine uygundur
KF 9712 iD, KF 9713 iD
M.-Nr. 07 926 110 / 00
Download