Tunus Yöneticilerinin Dininde… “İslam`ı Esas Almak Yasaktır”

advertisement
‫ﺤﻤٰـــﻥِ ﺍﻟ ﱠﺭﺤِﻴـــﻡ‬
ْ ‫ﷲ ﺍﻟ ﱠﺭ‬
ِ ‫ِﺒﺴْـــ ِﻡ ﺍ‬
Tunus Yöneticilerinin Dininde… “İslam'ı Esas Almak Yasaktır”
Tunus'taki insanlar, harekete geçtikleri gün uşaklığın, dalaletin, sefaletin, cehaletin, açlığın ve
kamu mallarının yağmalanmasının egemen olduğu İslam'ın dışına çıkma dönemini sona erdirmek
amacıyla kokuşmuş kapitalizmin kuyruklarının ve paralı adamlarının diktatörlüğünü bitirmek
için harekete geçtiler. Kapitalizme ve ülkemizdeki vekillerine hizmet etmek üzere dizayn edilmiş
fasit ve zalimane kanunlarıyla birlikte rejimi tamamen bitirmek için harekete geçtiler. Bizi, insanlık
tarihinde benzerine pek rastlanmayan yalan, zulüm, baskı ve hıyanetlerle örülü bir sürece
bağlayan her şeyi bitirmek için harekete geçtiler. Böylece insanlar, rahat bir nefes aldılar ve çoğu
değişimi gerçekleştirdikleri veya değişme adım attıkları hissine kapıldılar!! Rejimin değişmesi
çağrısında bulunan insan toplulukları, artık ümitlerinin gerçekleşme yolunda olduğunu
hissetmeye başladılar. Ancak bu ümitler, hızla gerçeği ortaya çıkan birer aldatıcı serap ve vehim
oldu.
Gerek geçmişte gerekse şu anda olsun bu rejim, tüm politikalarını insanların iradesini
yansıttığını iddia ettikleri kanunları insanları aşarak uygulamaktadır. Mesela sanki Tunus'taki
Müslümanlar fırkacı milletmiş ve İslam da fırkacı bir dinmiş gibi fırkacı bir kıyafet sayarak
(Allah'ın Müslüman kadınlar için belirlediği kadının) başörtüsüne savaş açmıştır!! Keza bu rejim,
َ ‫ﺴ ُﻬﻤَﺎ ِﻟ ُﻴ ِﺭ َﻴ ُﻬﻤَﺎ‬
َ ‫ﻋ ﹾﻨ ُﻬﻤَﺎ ِﻟﺒَﺎ‬
َ ‫ﻉ‬
ُ ‫" َﻴ ﹾﻨ ِﺯ‬Ayıp yerlerini
aynen şeytan gibi kadınların elbiselerini soymuştur: ‫ﺴ ْﻭﺀَﺍ ِﺘ ِﻬﻤَﺂ‬
kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak…" [el-Arâf 27] Tüm bunları ise kanun namına
yapmıştır. İşte bugün aynı rejim, geçmişte yaptığı gibi Allah'ın ümmetten talep ettiği takva ve din
َ ‫ﻲ ﺁ َﺩ َﻡ ﹶﻗ ْﺩ ﺃَﻨﺯَ ﹾﻟﻨﹶﺎ‬
ۤ ‫ﻴَﺎ َﺒ ِﻨ‬
elbisesi, İslam elbisesi olan başka bir elbisesini söküp almayı istemektedir: ‫ﻋﹶﻠ ْﻴ ﹸﻜ ْﻡ ِﻟﺒَﺎﺴﹰﺎ‬
‫ﻥ‬
َ ‫ﺕ ﭐﻟﱠﻠﻪِ ﹶﻟ َﻌﱠﻠ ُﻬ ْﻡ َﻴ ﱠﺫ ﱠﻜﺭُﻭ‬
ِ ‫ﻥ ﺁﻴَﺎ‬
ْ ‫ﻙ ِﻤ‬
َ ‫ﻙ ﺨﹶ ْﻴ ٌﺭ ٰﺫِﻟ‬
َ ‫ﻯ ٰﺫِﻟ‬
ٰ ‫ﺱ ﭐﻟ ﱠﺘ ﹾﻘ َﻭ‬
ُ ‫ﺴ ْﻭﺀَﺍ ِﺘ ﹸﻜ ْﻡ َﻭﺭِﻴﺸﹰﺎ َﻭِﻟﺒَﺎ‬
َ ‫" ُﻴﻭَﺍﺭِﻯ‬Ey Adem oğulları! Size ayıp
yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi... İşte o daha hayırlıdır.
Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp ibret alırlar." [el-Arâf 26] Zira onlar, Tunus halkının
Müslüman olduğuna inanmıyorlar. Bilakis Tunus halkı, onların nazarında fırkalar toplamından
ibaret olup Müslümanlar fırkası da bunlardan biridir!! Dolayısıyla din temelli bir parti kurmak
doğru değildir! Böylece din, Müslümanlar taifesi ile diğer taifeler arasında bir fitneye sebep
olmasın!! Bu nedenle onlar, İslam milletine dayalı her hareketi yasadışı hareket olarak görüyorlar.
Hizb-ut Tahrir de böyledir. Çünkü o da dine dayalı bir hizbtir ve yeryüzünde Hilafeti ikame etme
projesini sahiptir!! Bu ise onların hükmüne göre Hizb-ut Tahrir'i siyasî hayat çizgisinin ve tüm
toplumsal hareketler bağlamı dışında bırakmak için yeterli bir sebeptir. Bu da hukukun üstünlüğü
gereğidir! Hangi hukuk? Tunus'a ve halkına savaş açtığı ve hayat emarelerini yok ettiği bizzat Bin
َ ‫ﻁ ﱠﻬﺭُﻭ‬
‫ﺱ َﻴ ﹶﺘ ﹶ‬
ٌ ‫ﻁ ﻤﱢﻥ ﹶﻗ ْﺭﻴَﺘِ ﹸﻜ ْﻡ ِﺇﻨﱠﻬ ْﻡ ُﺃﻨﹶﺎ‬
ٍ ‫ل ﻟﹸﻭ‬
َ ‫ﺠ ۤﻭ ﹾﺍ ﺁ‬
ُ ‫ﺨ ِﺭ‬
‫" َﺃ ﹾ‬Lût ailesini
Ali'nin hukukudur. Lût kavminin hukukudur: ‫ﻥ‬
[Lût
56]
Tarih boyunca Allah'ın şeriatına
memleketinizden çıkarın; güya onlar temiz insanlarmış."
karşı çıkanların ve resulleri yalanlayanların hukukudur: ‫ﻀﻨﹶﺂ َﺃ ْﻭ‬
ِ ‫ﻥ َﺃ ْﺭ‬
ْ ‫ﺠﻨﱠـ ﹸﻜ ْﻡ ﱢﻤ‬
َ ‫ﺨ ِﺭ‬
‫ﺴِﻠ ِﻬ ْﻡ ﹶﻟ ﹸﻨ ﹾ‬
ُ ‫ﻥ ﹶﻜ ﹶﻔﺭُﻭ ﹾﺍ ِﻟ ُﺭ‬
َ ‫ل ﭐﱠﻟ ِﺫﻴ‬
َ ‫َﻭﻗﹶﺎ‬
‫ﻥ‬
َ ‫ﻥ ﭐﻟﻅﱠﺎِﻟﻤِﻴ‬
‫ﻰ ِﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻬ ْﻡ َﺭ ﱡﺒ ُﻬ ْﻡ ﹶﻟ ﹸﻨ ْﻬﻠِ ﹶﻜ ﱠ‬
ٰ َ‫" ﹶﻟ ﹶﺘﻌُﻭ ُﺩﻥﱠ ﻓِﻰ ِﻤﱠﻠ ِﺘﻨﹶﺎ ﹶﻓَﺄ ْﻭﺤ‬Kafir olanlar resullerine dediler ki: "Elbette sizi ya
yurdumuzdan çıkaracağız, ya da mutlaka dinimize döneceksiniz!" Rableri de onlara: "Zalimleri
mutlaka helak edeceğiz!" diye vahyetti." [İbrâhim 13] O halde bu bozuk hukuk, meşruiyetini nereden
almaktadır?! Ümmetin akidesine mi ait yoksa onunla çatışmakta mıdır? Nasıl olur da ümmet,
çarkıtı çıkmış bir rejimin fesadına karşı ayaklanarak değiştirilmesini talep eder ve sonra da ona
muhakeme olabilir?! Bu kişiler hangi meşruiyete dayanarak insanların geleceklerini
belirlemekteler ve kendilerine insanların Rablerine itaat etmesini yasaklama hakkı
vermektedirler?!
Bizler, bitmiş bir hukuktan geriye kalanlara muhakeme olanlara, onu canlandırmaya çalışanlara
ve sahip olmadıkları bir meşruiyet iddiasında bulunanlara seslenir ve onlara deriz ki: Bizler,
dinimiz için çalışmak üzere sizden izin istemiyoruz. Zira selefiniz olan tagutun zulmüne rağmen
Allah'ın azabından korkarak ve rızasına arzulayarak geçmişte çalıştık, zulmüne, hapsetmelerine ve
işkencelerine sabrettik. İzni, sadece çalışmamızı kolaylaştırmak için istedik. Siz de izin vermediniz.
Sizin bu izni vermemeniz, bizim tutumuzu zerre kadar etkilemeyecektir. Bilakis bizler, azim İslam
ümmetinin evlatları olan Hizb-ut Tahrir'in şebabı olarak Allah'ın dinine nusret verme vaadi
gerçekleşinceye kadar yalnızca Allah'a dayanarak ve O'nun gücüne sığınarak İslam'ı yeryüzünde
ikame etme projemizi gerçekleştirmeye dönük seyrimizi sürdüreceğimize dair Allah'a söz verdik.
‫ﻑ َﻭﻋِﻴ ِﺩ‬
‫ﻑ َﻤﻘﹶﺎﻤِﻰ َﻭﺨﹶﺎ ﹶ‬
‫ﻥ ﺨﹶﺎ ﹶ‬
ْ ‫ﻙ ِﻟ َﻤ‬
َ ‫ﻷ ْﺭﺽَ ﻤِﻥ َﺒ ْﻌ ِﺩ ِﻫ ْﻡ ٰﺫِﻟ‬
َ ‫ﺴﻜِﻨﹶﻨﱠـ ﹸﻜ ُﻡ ﭐ‬
ْ ‫" ﻭَﻟﹶ ﹸﻨ‬Onlardan sonra sizi mutlaka o yerde
yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkan ve tehdidimden sakınan kimselere mahsustur."
[İbrâhim 14]
‫ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ‬
Hizb-ut Tahrir
Tunus
H. 11 Rabî-us Sâni 1432
M. 16 Mart 2011
www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.turkiyevilayeti.org
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards