akademyasının kur`an

advertisement
İslami İlimler Dergisi, Yıl 2, Sayı ı, Bahar 2007 (245-295)
TüRKİYE'DEKi TEFSİR AKADEMYASININ KUR'AN
VE TEFSİR ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI
-Makale,
Kitap-Tebliğ
'
ve Tezler- II
Ömer KARA'
ABSIRACT
STUDIES ON QUR'AN AND TAFSEER FIEIDS IN 1lJRKEY
-Artlcles, Books, Papers and TheslsThis study will presents studies on Qur'an and Tafseer fıelds at levels of
articles, books, papers and thesis as bibliografıcally. We aimed with this
study to support acadernics of this field for seeing materials and to present bibliographical knowledge to persons being interested in these fıelds.
The study is classifıed as thesis (associate professorship, doctoral and
master), books, articles and papers. Consequently, it is put a diagram for
indicating abbreviations ·Nithin our article.
Key words: lnterpretion, Qur'an, article, book, paper,
tlıesis.
Elinizdeki makale İslami İlimler Dergisi ikinci sayısında 'TÜRKİYE'DEKİ
TEFSİR AKADEMYASININ KUR'AN ve TEFSİR ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI -
Makale,
Kitap-Tebliğ
ve Tezler- I"
başlığı
ile yayınlanmış olan yazımızın deva-
mını oluşturmaktadır.
m. MAKALELER
Abay, Muhammed,
"Kıraat Bibliyografyası"
(Murat Sülün'le), Kur'an ve Tefsir Araştır­
malan-IV, İstanbul 2002, s. 477-540 .
......... , "Osmanlı Döneminde Yazılan Tefsir ile İlgili Eserler Bibliyografyası (Tefsirler,
Hil.şiyeler, Süre Tefsirleri, Tercümeler)" Divan, 6/1 İstanbul 1999, 249-303 .
......... , "Türkiye'de Basılınalrta Olan Mushafların Resm-i Osmani Açısından Değerlen­
dirilmesi", [dv... ).
Adıgüzel, Mehmet, "Kırıiat İlıninde Tank-Sened Boyutu ve Konu ile İlgili Te'lif Edilen
Eserler", EAÜİFD, XVI, Erzurum 2001, 233-257.
Dr. Yüzüncü Yıl Üniv. İlahiyat Fak. Tefsir Anabilim Dalı. omer karaı @hotrnail.com (Katkıların­
dan dolayı Prof. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ'ye; Öğr. Gör. Mehmet DAG'a ve Dr. Muhammed ABAY'a
özellikle teşekkür ediyorum.)
246
isLAM! İLiMLER DERGisi
......... , "Kur'an Öğrenim ve Öğretiminin Önemi ve Ezberleme Teknikleri", EKEV, lll/ 1,
Ankara 2001, 179-186 .
......... , "Kur'an Öğretim Metodlan ve Öğreticilik Vasıflan", EAÜİFD, XIX, Erzurum
2003, 193-218.
......... , "Kur'an-ı Kerim'i Teğanni ile Okuma", HM, 322/2-4 ve 323/2-4, Ankara 1991.
Akay, Ali, "Gaybi Konulann Anlatılmasında Kur'an Dilinin Özellikleri"; DÜİFD, Vl/2,
Diyarbakır 2003, 63-70 .
......... , "Halifetullah", DÜİFD, (Patrica Crone- Martin Hinds, çev. Mehmet Azimli- Ali
Akay) VII/2, Diyarbakır 2005, 169-192 .
......... , "İslfuıı Tefsir Kayıtlannda Süryanice İle İlgili Kayıtlar", Süıyantler ve Süıyanilik
içinde, Orient Yayınlan, Ankara 2005, lll/ 17-26 .
......... , "Kur'an'da Gramer Hatalan(!)", DÜİFD, (Moiz Anıjad, çev. Mehmet Cevat ErginAli Akay), Vll/1, Diyarbakır 2005, 193-201.
......... , "Kur'an'da Temsili Kıssalar", SBArD, I/2, Diyarbakır 2003, 233-243 .
......... , "Kur'an'da Yusuf Kıssası: Taslak, Temalar ve Karakterler", DÜİFD, (Mustansır
Mir, çev. Ali Akay) VII/1, Diyarbakır 2005, 173-192 .
......... , "Kur'an'ın Kelime Kadrosunun Süryanice İle ilişkisine Dair Tefsir Kaynaklanmn Tutumu", Süıyaniler ve Süıyanilik içinde, Orient Yayınlan, Ankara 2005,
III/1-16 .
......... , "Muslihuddin el-Lari'nin Burhanu't-Tenıanu' ile İlgili Bir Eseri", DÜİFD, VII/2,
Diyarbakır 2005, 143-167 .
......... , "Muslihuddin el-Lari'nin Tefsiru Süreti'l-Kadr isimli Eseri", [dv ... ]
Akdenıir, Salih, "Cumlıuriyet Döneminde Yayınlanan Türkçe Telif ve Tercüme Tefsirler
Üzerine Bir Değerlendirme", İA, II/8, Ankara 1988, 17-34 .
......... , "İlnıi Tefsir Hareketinin Değerlendirilmesi ve Ondokuz Rakamı Üzerine",
Kur'an'ın Anlaşılınasma Doğru adlı çevirinin içinde, X-XLVIII, Ankara 1983 .
......... , "İslam Hukuku ve Mukayeseli Hukukta Kasdın Aşılması Meselesi Üzerine Bir
Tedkik", İA, II/2, Ankara 1986, 22-27 .
......... ,"Kur'an Çevirilerinde Dikkate Alınmayan Önemli Bir Üslüp Özelliği ı'iızerine", İs­
lilıııiyat, V/1, Ankara 2002, s. 143-161.
......... , "Müsteşriklerin Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed (sav)'e Yaklaşınılan", AÜİFD,
XXXI, Ankara 1989, 179-210 .
......... , "Rahib G. Basetti-Sani'nin Hz. İsa İle İlgili Bazı Kur'an Ayetlerini Yorumlanıası
ve Müslünıan-Hristiyan Diyaloğuna Çağnsı Üzerine", AÜİFD, XXVI, 1983, 183201.
......... , "Robert Mantran'ın "L'expansiyon Musülnıane (VII e XI e Siecles)" Adlı Eseri ve
Tercümesi Üzerine", AÜİFD, XXVI, Ankara 1983, 589-624 .
......... , "Şeri'at Nedir?" (R. Garaudy, çev. S. Akdenıir), İsliimiyiit, I/4, Ankara 1998, 1524 .
......... ,'Tarih Boyıınca ve Kur'an-ı Kerim'de Kadın", İA, V/4, Ankara 1991, 260-270.
Akgül, Muhittin, "Alkol-Uyuşturucu ve Korunma Yollan", DİD, 35/2
......... , "Besnıeleyle İlgili Bazı Meseleler", YÜ, 2002 .
......... ,"Dünya Nimetleri Karşısında Kurani Ölçüler Karun Kıssası Örneği", YÜ, 2004.
Türkiye'deki Tefsir Akademyasının Kur'an ve Tefsir Alanındaki
Çalışmalan
247
......... , "Ebu Mansur el-Maturidi ve Te'viliitu'l-Kur'an", SAÜİFD, II, 2001.
......... ,"Hz. Peygamber (s.a.s)'e Salat ü Selam", YÜ, 2000 .
......... , "Hz. Peygamberin İsmetiyle İlgili Bazı Ayetlerin Yorumu", DİD, 2000 Özel Sayısı .
......... , "Kur'an Okumanın İnsana Dünya ve Ahirette Kazandırdıkları", YÜ, 2003 .
......... , "Kur'an Tefsirinde İdeal Yöntem", (Karadavi, çev: M. Akgül), DİD, 38/3, 57-90 .
......... , "Nüzülü İsa Meselesinin Tefsir Geleneğine Yansımaları", [dv... ].
......... , "Peygamberimizin Hanımları ve Evliliklerindeki Hikmetler", EKEVI/4, 1999 .
......... ,"Toplumu Islahta Kur'an'ın Öngördüğü Bazı ilkeler", DİD, 34/l.
Akpınar, Ali, "Allah'ın Ahlakı İle Ahlaklanmak", Tasavvuf, VI, Ankara 2001, 61-80 .
......... ,"Barış Dini ve Sevgi Peygamberi", YÜ, 63, İstanbul 2004 ..
......... , "Bir Hanım Müfessir Zeynepel-Gazali ve Tefsiri", CÜİFD, III, 1999, 229-255 .
......... , "Celaleyn Tefsiri ve Müellifleri", CÜİFD, II, Sivas-1998, 181-198 .
......... , "Dinin Anlatılmasında Yeni Yaklaşımlar", DİD, 37/4, Ankara 2001, 101-116 .
......... , "Dünya-Ahiret Dengesi", Misak, 77, Ankara 1997, 35-40 .
......... ,"Günümüz İnsamnın Kur'an'a Olan ihtiyacı", DİD, 37/4, Ankara 2002, 113-135.
......... ,"Hayattan Emekli Olunmaz", YÜ, 62, İstanbul2003 .
......... ,"Hz. Lut ve Helak Olan Kavmi", Misak, 73, Ankara 1996, 31-30 .
......... ,"Hz. Peygamberin Alinden Olmak", DAVD, 50, Ankara-2003, 5-8 .
......... , "İnsanımızı zararlı alışkanlıklardan korumada Kur'an Yöntemi", YÜ, 67, 2005 .
......... , "İslam'da Çalışınarım Önemi ve Çok Yönlulüğü", DAVD, IV, Ank. 1999, 42-47 .
.. . . . . . . . , "İşfui Tefsir ve Kuşeyri'nin Besınele Tefsiri", Tasavvuf, IX, Ankara 2002, 53-92. /
......... , "Konuşmalarında Kur'an'la İstişhad Edenler", EKEV, II, Ankara 1998, 33-42 .
......... , "Kur'an Aydınlığında Kültür", İS, 46-47, İstanbul 1997, 94-98 .
......... , "Kur'an Ayetlerine Göre Hac ibadetinin Zamanı ve Daha Sağlıklı Bir ibadet İçin
Bazı Teklifler", Marife, III/1, Konya 2003, 89-106 .
......... , "Kur'an'da 40 Yaş Duası", YÜ, 66, 2004 .
......... , "Kur'an'da Hece Harfleri (Huruf-i Mukattaa) ve Kuşeyri'nin Hece Harfleri Yorumu", Tasavvuf, XI, Ankara 2003, 55-73 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'in Emtiaya Bakışı", Çerçeve, 15, 120-124 .
......... , "Kur'an-ı Kerimde Hak Kavramı ve Seyahat Etme Hakkı", İA, III-IV, Ankara
1998, 187-197 .
......... , "Kur'an-ı Kerimde Okuma Lafızları" (S.A. Abdülvahid, çev: A. Akpınar). CÜİFD,
II, Sivas 1998, 199-235 .
......... , "Mehmed Ubeydullah Efendinin Laiklik ve Kur'an'ın Doğru Aniaşılmasıyla İlgi­
li Görüşleri", CÜİFD, VII/2, Sivas 2003, 31-41.
......... , "Mescid, Cami ve Külliye", Misak, 69, Ankara 1996, 41-48 .
......... , "Mirac Gecesi Hz. Peygambere Verildiği Söylenen Ayetlerle İlgili Bazı Mülahazalar", CÜİFD, I, Sivas-1996, 95-101.
......... , "Mushafa Abctestsiz Dokunma Meselesi", CÜİFD, V /1, Sivas 2001, 81-109 .
......... ,"Ömer Rıza Doğrul ve Tefsire Katkısı", CÜİFD, VI/1, Sivas 2002, 17-36.
......... , "Sa'id b. Cübeyr ve Tefsir İlınindeki Yeri", İNÜİFD, I, Darende 1995, 25-34 .
......... , "Sevgi, Barış, Güven Dini İslam ve Peygamberimiz", TDV Haber Bülteni, 72,
Ağustos-Eylül 2001, 22-27.
248
İsLAMI İLiMLER DERGisi
......... , "Unutulan Salih Bir Aınel: Karz-ı Hasen", Misak, 71, Ankara 1996, 43-47 .
......... , 'Vakfın Dini Temelleri", Revak, Sivas 2002, 33-44 .
......... , "Vakıfİnsanlarve Din", YÜ, 65,2004 .
......... ,"Yaşlılar, Gözü Yaşlı Olmasın", DAVD, 40, Ankara-2002, 41-46 .
......... , "Zaman ve Mekanın Dertnliklertne Manevi Yolculuk", YKD, İstanbul2000, 4~11.
Akyüzoğlu, Hüseyin, "Kur'an'da İhbat: Semantik Bir Çalışma", (Casir Ebü Safiye, çev.
Hüseyin Akyüzoğlu), SAÜİFD, IV, Sakarya 2001, 239-260.
Albayrak, Halis, "Elmalılı Muhammed Harndi Yazır'ın Tefsir Anlayışı", AÜİFD XXIV, Ankara 1993, 155-173 .
......... , "Kıraat Sorunu", AÜİFD, XLII .
.......... "Mubhematu'l Kur'an ilmi ve Kur'an Tefsirtndeki Yeri", AÜİFD XXXII, Ankara
1992, 155-182
......... , "Özeleştiri", DG, Şubat 1990 .
......... , "Peygamberi Yoruma Layık Kadrolar Yetiştirtlmelidir", DAD, 1992, II.
......... , 'Taberi'nin Kıraat Farklılıklarına Bakışı", (Rusça), Azerbeycan Elmler Akademi~
yası Edebiyat Araştırmaları Elmi Toplusu, 1998 .
. . . . . .. . . , 'Taberi'nin Kıraatları Değerlendirme ve Tercih Yöntemi (Camiu'l-Beyan an Te'vili'l-Kur'an Çerçevesinde)", AÜİFD, XLII ..
.. .. .. .. . , 'Tefsir Usulünde Bütün.!ük Sorunu Adlı Makalenin Düşündürdükleri ve Farklı
Bir Yaklaşım", İA, III, Temmuz 1990, 203-219 .
......... , "11-12 Ekim 2001'de Londra'da Yapılan Kur'an: Metin, Çeviri ve Yorum (The
Qur'an: Text, Translation and lnterpretation) Adlı Konferanstan Genel İzlenim­
ler", SAÜİFD, IV, Sakarya 2001, 221-238 ..
Albayrak, İsmail, "A compartson of the reports of Muqatil (150/767) included in the
exegesis of al-Tha"labi (427 /1036) with thereportsin Muqatil's own published
exegesis', (M. A. Koç, çev. İ. Albayrak) [dv... )
......... , "Abdülhamid el-Ferii.hi ve Emin Alısen el-Islahi'nin Geliştirdikleri Kur'an Tefsiri Metodolojisi", SAÜİFD, IV, 2001, 69-84 .
.. .. .... . , "Bir Peygamber Aşığı ve Türk Dostu: Muhammed Marmaduke Pickthall'', YÜ,
LXXI, Ocak-Şubat-Mart 2006 .
......... , "Charles C. Torrey's Concept of the Qur'an and Its Narratives", SAÜİFD, III,
2001, 137-150 .
.. .. .. .. . . "Doğulu Bir Oryantalist: Toshihiko Izutsu ve Kavram Çalışmaları (Küfiir Kavramı Özelinde)", İA, XVIII, Ankara 2005 .
......... , "Elınalılı Muhammed Harndi Yazır ve Bedizüzzaman Sa'id Nursi'nin Nesh Konusuna Yaklaşımı", YÜ, 64, 2004, 36-41.
......... , "Erken Dönem Kurra ile İlgili Oryantalistik Bakış Açısının Eleştirel Değerlendir­
mesi", Marife, IV, 2004, 129-154.
.. .. .... . • "Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri Adlı Eserin İslamiyat bülteninde Tanıtımı"
(Haziran-Temmuz 2003), 22-24 .
.......... "Isnads and Rijal Expertise in the Exegesis oflbn Abi", (M. A. Koç, çev. i. Albayrak), Der İslam, 82, 2004, 146-168 .
. . .. . . . .., "Isrii.iliyyat and Classical Exegetes' Comments on the Calf with a Hollow Sound: Q.
20:83-98/7:147-155 with Special Reference to Ibn 'Atiyya", JSS, 47, 2002, 39-65.
1ürk1ye'deki Tefsir Akademyasının Kur'an ve Tefsir Alanındaki
Çalışmalan
249
......... , "içimizdeki Öteki: Tefsirde Hfui.ci (İba.di) Algılamasına Dair Genel Bir Değerlen­
dirme", Usul, 2005 .
.. :...... , "İslilın'ın Doğuşuyla İlgili Alternatif Yaklaşım", (N. Robinson, çev.İ. Albayrak).
İA, XVI, 2003, 166-175 .
......... ,"John Wansbrough ve Alıkarn Tefsiri", İHA, II, 2004, 127-140 .
......... ,"John Wansbrough'nun Kur'an Tarihi Teorisi ve Batı'da Doğurduğu Tartışma­
lar", İslamiyat, IV, 2001. 163-180 .
......... , "Kur'an Hermenötiğine Doğru: Humanist Yorum Arayışı", (Nasr Ebü Zeyd, çev.
İ. Albayrak), İslılıniyat, VII, 2004, 39-60 .
......... , "Kur'an ve Arılatı[m] Bilim', EKEV, VI, 2002, 87-103 .
......... , "Kur'an-ı Kerim Ayetler'inin Tertibi Hakkındaki Oryantalist Söyleme Genel Bir
Bakış", Marife, II, Konya 2002, 155-164.
·
......... , "Metinsel Diyalog: İslilıniyyat", İslamiyat, V, Ankara 2002, 109-122 .
......... , "Mu'minün Süresi'nin yapısı ve tefsiri" (N. Robinson, çev. İ. Albayrak), SAÜİFD,
IX, 2004, 185-206.
......... , "Oryantalist Misyonerler ve Kur'an: Batı Etkisinde Hint Kur'an Araştırmaları
Adlı Eser Üzerine Bazı Mülahazalar", HTD, II, 2004, 141-150.
......... , "Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batı'da İslam Çalışmaları Sempozyııınundan
Genel İzlenimler", SAÜİFD, V, Sakarya 2002, 191-212
......... , "Re-evaluating the Notion of Isra'iliyyat", DEÜİFD, XIV, 2001, 69-98 .
......... , "Richard Beli, Kur'an Çalışmaları ve Kur'an Vahy-i Hakkındaki Görüşleri", SAÜİFD, III, 2001, 267-280 .
......... , "Tefsir Çalışmalarının Bugünkü Durumu", (A. Rippin, çev. İ. Albayrak), SAÜİFD, III, 2003, 45-65 .
......... , The Classical Exegetes' Analysis of the Qur'anic Narrative 18:60-82", IS, 42,
2003, 289-315 .
.. .. ... .. , "The Histarical Status of the Qur'an: Modern Discussion Among Turkish Academics", JICMR, (will be published in January) .
......... , ''The Notions of Muhkam and Mutashabih in the Commentary of Elmalı'lı Muhammed Hamdi Yazır", JQS, V, 2003, 19-34.
......... ,''The Qur'anic Narratives of the Golden CalfEpisode", JQS, III, 2001,47-70 .
......... , 'Turkish Exegeses of the Twentieth Century: Hak Dini Kur'an Dili", IS, 43,
2004, 391-414.
Alemdar, Yusuf, "İlıüıi DinOer) Mensuplarının Hayırlı Olanlarına Allah'ın Kur'an'da Öngördüğü Ortak İsim: Ümmet-i Kaime", CÜİFD, Vl/1, Sivas 2002, 249-266 .
.... ... .. , "İlk Devir İslam Tarihinde Kurra' Kavramı", Nüsha, (G. H. Juynboll, çev. Y.
Alemdar), III/ll, Ankara 2003, 139-152 .
......... , "İslam'ın İlk Döneminde Kur'an Kıraatı (=Okuma)nın Durumu", Nüsha, (G. H.
Juynboll, çev. Y. Alemdar). IV/ 12, Ankara 2004, 77-88 .
......... , "İspanya'da Arap Hakimiyetinin izleri", CÜİFD, (E. Rosenthal, çev. Y. Alemdar),
yh, Sivas 2006 .
......... , "Kıraatlerin Oluşumu Bağlamında Kur'an'ın C em'i Konusuna Yeni(den) Bir Bakış", CÜİFD, Vll/2, Sivas 2003, 219-248.
250
İsLAMi İLiMLER DERGisi
......... , "Kıraatlerin Ortaya Çıkışı Meselesine Yeni(den) Bir Bakış", CÜİFD, VIII/2, Sivas
2004, 143-170 .
......... , "Kur'an-ı Kerim Öğretimi", CÜİFD, (Ö. H. Hasan, çev. Y. Alemdar), VIII/1, Sivas
2004, 261-291.
......... , "Kurra' (Terimi) ve Arapça Sözlük Geleneği", Nüsha, (N. Calder, çev. Y. Alemdar), V/19, Ankara 2005, 91-102.
Altundağ, Mustafa, "Hz. Muhammed'in Risiiletinin Evrenselliği", (M. Said Ramazan Büti, çev. Mustafa Altundağ), Kur'an Mesajı Dergisi, İstanbul Ağustos-Eylül-Ekim
1998, 60-70 .
......... ,"İstanbul Topkapı Mushafi Hz. Osman'a mı Aittir?", Marife, 2/1, bahar 2002.
Altundağ, Mustafa, "Keliimullah-Halku'l-Kur'an Tartışmaları Çerçevesinde Kelam-ı
Nefsi-Keliim-ıLafziAyınmı", MÜİFD, 18,2000,149-181.
......... , "Kur'an Hitabının Ehl-i Kitabı Bağlayıcılığı Üzerine", Bala Dövlet Universileti
ilahiyat Fakültesinin Elmi Mecmuası, Ol (03) Temmuz 2005, 79-121.
......... , "Kur'an Vahyinin İlk Mesajlarında Ahlaki Boyut", Bakı Dövlet Universileti ilahiyat Fakültesinin Elmi Mecmuası, 02 (02) Temmıiz 2004, 109-149 .
......... , "Kur'an'ın Evrenselliği: Delilleri, Karşıt Görüşün Analizi", Bala Dövlet Universiteli İlahiyat Fakültesinin Elmi Mecmuası, Ol (Ol) Mart 2004, 101-134.
.. .. .... . , "Quran Ayeleri İşığında Qız Uşaqlarının Diri Diri Toprağa Basdınlması", Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Akademik Z. Bünyadov Adına Şerqşunaslık
İnstitutu Elmi Araşdırrnalar, 3-4, Bakı 2004, 327-333 .
......... , "Quranın Behs Ettiyi Mövzular", Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Akademik Z. Bünyadov Adına Şerqşunaslık İnstitutu Elmi Araşdırrnalar, 3-4, Bakı
2004, 342-350 .
......... , "Sahih Kıraatıerin Arap Lehçeleriyle ilişkisi Üzerine", MÜİFD, 20, 2001, 23-48.
Arslan, Durmuş, "Kıraat ilminde İcazetnameler ve Bir İcazetname Örneği", CÜİFD.
VII/2, Sivas 2003.
Arslan, Gıyasettin, "Batıni Tefsirin Doğuşu ve Nedenleri", FÜİFD, 9/1, Elazığ 2004 .
......... ,"Erken Dönem Fıkıh Ekolleri ve Aşın Yorum Problemi", Bilimname, 1, Kayseri
2005, 7-19 .
.. .. .. .. . , "İbn Haldun'un Mukaddimesinde Tabii Tefsir Realitesi", İA, 1714, 2004 .
......... , "İmam Şiifi'i'nin Hikmet Teorisi", İA, 16/3, Ankara 2003, 444-453 .
......... , "Kur'an Okumalarında Fıkıhçı Perspektif', FÜİFD, 9/2, Elazığ 2004 .
......... , "Kur'an-ı Kerimde Teysir Metodu", FÜİFD, I, Elazığ 1996, 407-428 .
......... , 'Tefsir Çalışmalarında Konulu Tefsirin Önemi", FÜİFD, ll, 1997, 185-200 .
......... , 'Tefsir Çalışmalarında Kur'an Meselleri ve Atasözlerimiz", DA, 5, 2003 .
......... , 'Tefsirde Dünyevileşme", Marife, I/3, Konya 2002, 107-118 .
......... , "Türkçe Kur'an Me'iillerinde min Haıil.nin Aktarım Problemi", Marife, IV/1,
Konya 2004, 103-119 .
......... , "Türkçe Kur'an-ı Kerim Me'allerinde Hedef Dilin Önemi", FÜİFD, VIII, Elazığ
2003, 27-44.
Arslan, Ömer, "Hoşgörü ve Tolerans Kavramlarına Etimolojik Açıdan Analitik Bir Yaklaşım", CÜİFD, V/2, Sivas 2001.
......... , "Kur'an Tilavetinde Tecvid'in Gerekliliği ve Lahn (Okuyuş Hataları)", CÜİFD,
VII/1, Sivas 2003.
Türkiye'deki Tefsir Ak:ademyasının Kur'an ve Tefsir Alanındaki
Çalışmalan
251
......... , "Mu'tezile Fıkıh UsUlü ve el-Basri'nin 'el-Mu'temed' Adlı Eseri", (Hamidullah,
çev: ö. Aslan), Bilimname, N/1. Kayseri 2004.
Atalay, Orhan, "Bintu'l-Şati Perspektifinde Esbabu'l-Nüzül Üzerine", (S. Syamsuddin,
Çev. O. Atalay, EKEV. II/1, Kasım 1999 .
......... , "Erken Dönem Farça Tefsirlerden Bir Örnek (Hicri V. Yüzyıl)", [dv... ]
......... , "İbn-i Ha.Ieveyh ve İ'rabu Selasine Süre Mine'I-Kur'an adlı eserinin tanıtımı",
EAÜİFD, 17, Erzurum 2002 .
......... , "İkba.I ve Kur' ani Düşünüş Biçimi", EKEV, 2, sy. 2, Mayıs 2000 .
......... , "Kur'an'da Sosyal Grup ifade Eden Kavramlar", EAÜİFD, sy. 16, 2001.
......... , "Kur'an'ın Tefekkür Dinaınizmi ve Kültürel Mirasımız", Dosya, I, 1997.
......... , "Kutsal Metinlerde Çoğulculuk ve Sınırları", EKEV, VII/17, 2003 .
.. .. .. .. . , "Mecazu'l-Kur'an: Dolaylı Anlatım", (J. Wansbrough, Çev. O. Atalay, EAÜİFD,
XIX, Erzurum 2003 .
......... ,"Molla Sadra'da Vahiy Olgusunun Açıklanması, EKEV. III/2, Güz 2001.
Ateş, Abdurrahman, "22 Hac 25. Ayet Bağlamında Müslümanların Mescid-İ Haram'daki Eşitliği", AA, 6/24, İstanbul 2005, 139-152 .
......... , "Geçınişten Günümüze Bilimsel Tefsir Okulu", Dinbilimleri, 2/4, 2002 .
.... .. ... , "Hz. İbrahim'e İsnat Edilen 'Üç Yalan' (Kur' arı ve Kitab-ı Mukaddes Bağlamın­
da Eleştirel Bir Yaklaşım)", EKEV, 8/18, Ankara 2004, 75-88 .
.... ..... , "Keşfu'l-Esrar: Bilimsel Tefsir Hareketinin XIX. Asırdaki İlk Muharriki", AÜİFD,
XLN/1, Ankara 2003, 111-134 .
.. .. .. .. . , "Kur'an'ın Aile İçi Şiddet Sorununa Bakışı", M ehir ve Aile, 1, Konya 200 ı.
......... , "Şiddet Sorunu (Dini-Siyasi Cemaatler Açısından)" (A. Mütevelli, Ezmetü'l-Fikri's-Siyasi'l-İslfımi ii Asri1-Hadis", bir bölümün çevirisi) TR. 2/5, Isparta 2002,
225-239 .
......... , 'Tefsir Geleneğinde Levh-i Mahfuz Düşüncesi", İA, 16/3, Ankara 2003, 391404 .
......... , "Ahkamu'z-Zevac ve't-Talak fi Davi'l-Kitab ve's-Sünne", AÜİFD, 29, Ankara
1987, 41-48.
Ateş, Süleyman, "Cennet Kimsenin Tekelinde Değildir", İA, 3/1, Ankara 1989, 7-24 .
......... , "el-Kur'an Kelfımullah Yuvafiku'l-Akle ve'l-İlme ve Yüeyyidühüma", ed-Da've,
671, Riyad, 1398, 20-22 .
......... , "el-Kur'an Kelfımullah Yuvafiku'l-Akle ve'l-İlme ve Yüeyyidühüma", ed-Da've,
673, Riyad, 1398, 20-22 .
......... , "et-Tevcihu'l-İlmiyyu fi'l-Kur'ani'l-Kerim", İmam Muhanınıed Üniversitesi Yüksek Hukuk ve Davet Fakültesi Dergisi, 1985 .
...... ... , "Hz. Muhammed(sav)'in Getirdiği Ekonomik Düzen", AÜİF İİED, Ankara 1980,
79-95 .
......... , "İmamiye Şiasının Tefsir Anlayışı", AÜİFD, 20, Ankara 1975, 147-172 .
......... , "İslam'ın Kadına Getirdiği Haklar", İA, 5/4, Ankara 1991, 320-327 .
......... , "Kitaün fi Makali: Ulümu'l-Hadis ve Tarihih", ed-Da've, 1074, 40-41.
......... , "Kur'an ve Sünnet Işığında Abdestte Ayaklan Meshetme veya Yıkamanın Hükmü", İA, 3/1. Ankara 1990, 29~37 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'e Göre Evrim Teorisi", AÜİFD, 20, Ankara 1975, 127-146.
252
İsLAMi İLIMLER DERGisi
......... , "Mekanetü'l-İlmi fi'l-İslam", Mecelletü'l-Emn, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı .
......... ,"Müslüman Türkler Hiç Kavme Zulmetmemişlerdir", AÜİFD, Ankara 1983, 765778 .
......... , "Sülemi'nin 'el-Fark Beyne İlmi'ş-Şeria ve'l-Hakika' Adlı Eseri: Tahkik ve Terceme", AÜİFD, 16, Ankara 1968, 219-231.
......... , "Sülemi'nin 'Uyunu'n-Nefs ve Mudavatuha' Adlı Eseri: Tahkik ve Terceme", AÜİFİİED, Ankara 1977, 213-264 .
......... , "Üç Müfessir Bir Tefsir", AÜİFD, 18, Ankara 85-104 .
......... , "Zeyd İbn Sabit", İslam Medeniyeti, I (4), II, (67, 22-23), 1968 .
......... , "Zikir", AÜİFD, 14, Ankara 1966, 235-244.
Atik, M. Kemal, "Endülüs ve Kur'an ilimierindeki Yeri", EÜİFD, 2, Kayseri 1985 .
......... , "Ayet ve Sürelerin Tevkifiliği Meselesi", EÜİFD, 6, Kayseri 1989 .
......... , "Azerbaycan'da Nevruz ve Nevruz Kutlamaları", Alkış Dergisi, 26, Kahramanmaraş Kültür Sanat Evi yayını, 2006 .
......... ,"Gönül Ehli Seyrani", EÜİFD, 8, Kayseri 1992 .
......... , "Kazakların Yaşamında Yer Eden Kültürel ve Toplumsal Değerler -I", Alkış Dergisi, 20, Kahramanmaraş Kültür Sanat Evi yayını, 2005 .
......... , "Kazakların Yaşamında Yer Eden Kültürel ve Toplumsal Değerler- II'', Alkış Dergisi, 21, Kahramanmaraş Kültür Sanat Evi yayını, 2006 .
.. .. .. .. . , "Kur'an Metninin Oluşumu ve Tertibi", (Rus Or"'llltalist Kılimoviç'in Kur'an
Hakkında adlı kitabından bir bölümünün Kazakçadan Türkçeye çevirisi), KSÜİFD, 4, Kahramanmaraş, 2004 .
......... , "Kur'an'a Göre Hz. İsa", KSÜİFD, 5, Kahramanmaraş, 2005 .
......... , "Kur'an'da Lut Kavmi ve Düşündürdükleri", EÜİFD, 2, Kayseri 1988.
......... , "Kur'an'ın Çağrısı Okuma, Okutma, Akıl ve Kitaptan Yanadır", EÜİFD, 9,
Kayseri 1996.
......... , "Kur'an'ın Malıluk Olmadığı Doğması", (Rus Oryantalist Klimoviç'in Kur'an
Hakkında adlı eserinin bir bölümünün Kazakçadan Türkçeye çevirisi), KSÜİFD,
2, Kahramanmaraş, 2003 .
. . . . .. . . . , "Tefsir ve Kıraat İlınine dair Yazma Eserler Bibliyografyası", EiİİFD, 1, Kayseri
1983.
Aydar, Hidayet, "MYCYJllıMAHE MBEPYlOil(ME IIPM OCMAHAX", Felsefe ve Dünyanın Derki,
Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Felsefe ve Siyasi-Huquqi Tedqiqatlar İnsti­
tutunun Elmi Şurasi, Seda neşriyatı, Baqı2005 (Kitap içinde bölüm), 229-241.
......... , "Bazı Kur'an Ayetlerinin Işığı Altında İnsan Eliyle Yaratmak ve Öldükten Sonra
Dünya Hayatında Diriltmek Meselesine Bir Bakış", İiİİFD, III, İstanbul 2001,
107-195 .
......... ,"Bazı Kur'an Ayetlerinin Işığı Altında Kocaeli Depremine Bakış", KMİAD, 2/1921, İstanbul 1999, 110-148 .
......... ,"Bir Din Eğitimi Konusu Olarak Namaz ve Öğrencilerin Hayatındaki Tezahürleri", KMİAD, 2/16-18, İstanbul 1999, 121-148 .
......... , "Bir Kur'an Müfessiri Olarak Mehmet Akif', DİD, 32/4, Ankara 1996, 25-50 .
......... , "Chouraqui'nin Kur'an Tercümesi Üzerine Tenkitli Bazı Mülahazalar", (Tercüme) KMİAD, 2/13-15, İstanbul 1999, 147-176.
Türkiye'deki Tefsir Akademyasının Kur'an ve Tefsir Alanındaki
Çalışmalan
253
......... , "Darulfünun İliiliiyat Fakültesinden İstanbul Üniversitesi İl:Thiyat Fakültesine",
İÜİFD, I, İstanbul ı999, 297-3ıı.
......... , "Darillfünün İliiliiyat Fakültesi ve Türk Kültür Hayatına Katkıları", İÜİFD, XIV,
İst. 2006 (baskıda).
.
......... , "Genetik Alanındaki Gelişmeler Bağlamında Kur'an ve Bilimsel Buluşlar", İÜSBED, ı, İstanbul 2004, ı35-ı49 .
......... , "Kur'an Tercümesiyle Namazın Tarihi", KMİAD, ı/5, İstanbul ı998, 54-73 .
......... , "Kur'an'a Dokunmak ve Abctest Meselesi", KMİAD, ı;4, İstanbul ı998, 55-75 .
......... , "Kur'an'da 'Kitap' Kavramı ve Bir Kitap Olarak Levh-ı Mahfuz", İÜİFD, II, İstanbul 2000, 63- ı 4 ı.
......... , "Kur'an'da Geçen 'el-Hayatu'd-Dunya' Kavramı Üzerinde Bazı Mülahazalar I",
İÜİFD, V, İstanbul 2002, 5 ı -84 .
......... , "Kur'an'da Geçen 'el-Hayatu'd-Dunya' Kavramı Üzerinde Bazı Mülahazalar II",
İÜİFD, VI, İstanbul 2002, 5 ı -84.
·,,
......... , "Kur'an'da Rüyalar ve Rüyaların Hayata Yansımaları", Dinbilimleri, 5/ı,
Samsun 2005, 39-60 .
......... , "Kur'an'daki Müteşabihlerden: Kadınlarınız Sizin Tarlanızdır .. ", KMİAD, ı/3,
İstanbul ı998, 52-58 .
......... ,"Mehmet Akifve Kur'an-ı Kerim Tercümesi", DİD, 32/ı, Ankara ı996, 43-56 .
......... , "Muavvizeteyn Üzerine Bir Değerlendirme", İÜİFD, XII, İst. 2005, 3-25 .
......... , "Muhavelatu İqameti's-Salati bi luğati'l-Umnıi İnde'l-Etraki ve'n-Niqaşu'l-leti
Cerat Beynehuma fiha" İÜİFD, XIII, İst. 2005, 3-20 .
......... , "Osmanlılarda Tefsir Çalışmaları", YTD: Osmaniı Özel Sayısı III Düşünce ve Bilim, 6/33, Ankara 2000, 535-550 .
......... , "Ölümsüzlük veya Uzun Süre Yaşamak Meselesi -Dini Referanslar ve Bilimsel
Gelişmeler Işığında Bir Değerlendirme-", DİD, 4ı/ı, Ankara 2005, 8ı-ıo8 .
......... , "Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Bazı Rüyalan ve Yaptığı Rüya Yorumlanndan Örnekler" Ekev Akademi Dergisi, XXV, Erzurum 2005, 89-ı02 .
. . . . .. . . . , "The Issue of Chanting the Adhan in Languages Other than Arabic and Related
Social Reacions Against it in Turkey" (Mehmet Atalay'la birlikte), İÜİFD, XIV,
İst. 2006 (baskıda) .
......... , "Türklerde Kur'an Çalışmaları", İÜİFD, I, İstanbul ı999, ı59-235 .
......... , "Uygurlarda Kur'an Çalışmaları", Bilig, 26, Ankara 2004, 37-71.
......... , "Ürdün Üniversitelerinde Tefsir Alarıında Yapılan Lisansüstü Eğitim ve Hazır­
lanmış Olan Tezler", İA, XVII/2, Ank. 2005, ı93-208 .
......... , "Ürdün Üniversitelerinde Tefsir Alanında Yapılınış Çalışmalar", İÜİFD, VII,
İstanbul2003, 15-59.
Aydın, Hayati, "İd, Ego ve Süper Ego Bağlamında Bilimsel Verilerin Kur'an'ın İlgili Kavramlarıyla Karşılaştrnlması", AA, ı8, 2003 .
......... ,"İslam Kaynaklannda Cennet Fikri ve Yorumu", AA, 20, 2004 .
......... , "Kur'an Açısından Şeytanın Etkisi Bağlamında Vesvese ve Şüphe", İA, XV /4,
Ankara 2002, 537-542 .
......... , "Kur'an BeHiğatı Bağlamında Edep", İA, X:V/3, Ankara 2002, 422-434 .
......... , "Kur'an'da Aıılamı Güçlü Kılan Üç Unsur: Teşhis-İntak, Ses-Anlam Uyumu, İs­
tiare", AA, ı6, 2003.
İsLAMi İLIMLER DERGisi
254
Aydın, Muhammed, "Ayetleri Yanlış Yorumlamada Düşülen Hatalar Üzerine Bir İncele­
me", SAÜİFD, IV, Sakarya 200ı, 113-ı43 .
......... , "ed-Dabbetü Fi'l-Kur'an: Dirase Mevduiyye ve Dilaliyye", HKU, XX, Kahire
2003, 7ı2-735 .
......... , "Fatiha Süresinin Tahlili Tefsiri", SAÜİFD, V, Sakarya 2002, 7-26 .
......... , "Hamdi Yazır Elmalılı ve Menhecuhu Fi't-Tefsir", HKU, XX, Kahire 2003, 736-767 .
......... , "Kur'anAyetlerinde Çelişki Görünümü Veren Sebepler ve Giderilmesi", SAÜİFD,
III, 200ı, ı ı9- ı36 .
......... , "Kur'an'da Teşbihli Anlatım Üslübu", SAÜİFD, IV, Sakarya 2001, 85-112 .
......... , "Zahiretü'l-İktibas Mine'l-Kur'ani'l-Kerim", HKU, XX, Kahire 2003, 689-7ıı.
Aydüz, Davut. "Al-i İmran Süresi", ı ı Ekim 2005 .
......... , "Amenerrasülü ayeti ve fazileti", ZG, 27 Ekim 2004 .
......... , "Azerbaycanda Tanınmayan Azerbaycanlı Alim", Azerice makale, çev. Elşad Miri, Yeni Hikmet, Azerbaycan, 22-28 Temmuz 2005 .
. . . . . . .. ., "Azerbaycanlı Alim Prof. Elesker MEMMEDOV ve Arap Dili Konusundaki Bir
Eseri", AA, 6, 2000, İstanbul 309-3ı5 .
......... , "Bakara Süresi Kur'an'ın Özetidir", ZG, 5 Ekim 2005 .
......... , "Bakara Süresi ve Anlatım Düzeni", [dv ... ]
......... , "Bakara Süresinin Anlatım Düzeni", [dv... ]
......... , "Bediüzzaman'ın TebJiğ ve İrşat Yapanlara Tavsiyeleri", YÜ, 65, 2004 .
......... , "Beş Vakit Namaz ve Namazların Cem'i", YÜ, 68, 2005, 56-60 .
........ ;,"Bir gece ki bin aya değer", Adahaber, 09-ı6 Kasım 2004 .
......... , "Bir Gece ki bin aya değer", Adahaber, Adapazarı ı8 Kasım 2003 .
......... , "Cevşen Üzerine", YÜ, 5ı, İzmir 200ı, 32-37 .
......... , "Cihat, Sabır ve Mükafat", YÜ, 39, Ocak-Mart ı998, 40-44 .
......... , "Dinlerarası Diyalog ve Bediuzzaman Said Nursi'ye Göre İslam-Hıristiyan Diyaloğu", Köprü, LXXXXIII, 2006, 63-75.
.
......... , "Dinlerarası Diyaloğun Dini Temelleri ı", ZG, 21. ı2.2004 .
......... , "Dua'nın Fazileti", YÜ, 16, İzmir Nisan-Haz. ı992, 36-40 .
......... , "Dünya Barışı İçin Dinlerarası Diyaloğun Önemi Üzerine 3", ZG, 23.ı2.2004 .
......... ,"En Büyük Mucize ve En Mühim Mesaj Kur'an-ı Kerim", Adahaber, Adapazarı,
23-29 Aralık 2003 .
......... , "Farz İlim ve İslam Fıklıı Ansiklopedisi", ZG, 31 Ekim 1994.
...... : .. , "Fenni Tefsir ve Fetbullah GÜLEN(Hocaefendi)'in Fenni Tefsir Hakkındaki Görüşleri", YÜ, 40, İzmir ı998, 33-37 ve 41, İzmir 1998, 28-33 .
.. . . . . . . . , "Hac ve Umre", Milliyet, 8 Kasım 2004 .
......... , "Hicret Çeşitleri ve En Faziletli Hicret", YÜ, 17, İzmir 1992, 22-23 .
......... , "Hisbe Hizmetinin Başlaması", YÜ, 7, İzmir Ocak-Mart 1990, 29-31.
......... , "Hisbe Müessesesinin Doğuşu", YÜ, 6, İzmir 1989, 34-36 .
......... , "Hurüf-u Mukattaa", Yeni Ümit, LXXI, 2006, 42-45 .
......... ,"Hz. Peygamber'e Salat ü Selam", [dv .. :]
......... , "Hz. Peygamber'e Uymanın Lüzümu", YÜ, 12, İzmir 1991, 41-43 .
......... , "Hz. Yusuf ile Hz. Musa Kıssaları Arasındaki Benzerlik ve Kur'an'ın Mu'cizeliği", Zafer, 239, Adapazarı, 1996, 22-25; 241, 1997, 18-19).
.
Türkiye'deki Tefsir Akademyasının Kur'an ve Tefsir Alanındaki
Çalışmalan
255
......... , "İftar sofrasında dinler diyaloğu", Milliyet, 26 Ekim 2005 .
......... ,"İki Namazı Birleştirerek Kılmak", ZG, 12.3.1993 .
. . . . . . . . . , "İsim Koyma", Sakaıya Gazetesi, 2 Kasım 200 ı .
......... , "İslam Hukukunda Narh", YÜ, 14, İzmir Ekim-Kasım-Aralık 1991.
......... , "İslam'da Cihadın Gayesi", ZG, 14 Kasım 1988 .
......... , "İslam'da Hediye ve Hediyeleşme", Sakaıya Gazetesi, 19 ve 26 Ekim 2001.
......... , "İslam'da İbadet ve İbadet-Amel ilişkisi", YÜ, 60, 2003 .
......... , "Kadir Süresi, Bir Başka İklim Ramazan", Rehber yay., İstanbul2005, s. 46-47 .
......... , "Kıblenin Tahvili ile İlgili Ayetlerin Kur'an'daki Tertibi", YÜ, 56, 2002 .
......... , "Kur'an Şifre Kitabı Değil", Cuma dergisi, 49, 2002 .
......... , "Kur'an ve Hadislerde Temizlik", YÜ, 57, 2002 .
.... .. .. ., "Kur'an'a Zikredilen Meyveler ve Tıbbi Faydaları" [dv... )
......... , "Kur'an'da en büyük ayet, Ayetü'l- Kürsi", ZG, 5 Kasım 2004 .
......... , "Kur'an'da Kıyamet Salıneleri ve İSKİ Olayı", ZG, 23.7.1993 .
......... , "Kur'an'ı Okuma, Anlama ve Elmalılı Tefsiri", ZG, İstanbull6.9.1993 .
......... , "Kur'an-ı Kerim ve Gramer", YÜ, 38, 1997, 9-19 .
......... , "Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde Beş Vakit Namaz", Zambak Gazetesi, Kayseri 13.1 1.200 ı.
......... , "Kur'an-ı Kerim ve Tıp", Yeni Ümit, LXX, 2005, 24-27 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'de Koruyucu Hekinılik", YÜ, 69, 2005, 27-32 .
...... ... , "Kur' an-ı Kerim'de Kulak ve İşitıne-Göz ve Görme", Zafer, 232, Adapazarı 1996,
30-32 .
......... ,"Muhammed Fuzüll Elyazmaları Enstitüsü ve Bu Enstitü'nün Kütüphanesinde
Bulunan Tefsir ve Kur'an ilinıleriyle İlgili Elyazmaları", SAÜİFD, III, Sakarya
2001, 89-103 .
......... ,"Mülk Süresinineden çokça okumalıyız?", Ailem Dergisi, yıl. 2005, sy. 152, s. 9 .
......... , "Mı1rşit ve Mübeiliğ Olarak Bediüzzaman", YÜ, 64, 2004 .
......... ,"Osmanlı Devletinde Narh uygulaması", YID, 701 Osmanlı Özel Sayısı, II, 74-81.
......... , "Öğrencilere Yardım Neden Önemli", ZG Ailem Dergisi, 39, 6 Eylül 2003, 12-15 .
......... , "Peygamber Efendimiz'in (sas) Söz ve Uygulamalarında Diyalog 2", ZG,
22.12.2004 .
......... , "Sırat-ı Müstakim ve Sebllü'r- Reşad Mecmualarında Çıkan Tefsirle İlgili Yazı­
lar", SAÜİFD, I, Sakarya 1996, 27-56)
......... , "Talebeye Hizmetin Önemi", ZG, 8.11.1994 .
......... , 'Tarih Boyunca Dinlerarası Diyalog" kitabı üzerine röportaj, Aksiyon, 523,
13.12.2004 .
......... , 'Tebllğ Hizmetinde Ashabın Fedakarlıkları", YÜ, 66, 2004 .
......... , "Tefsir Ekolleri", YÜ, 16/61, Temmuz-Ağustos-Eylül .
......... , "Ülfet ve Tedavi Yolları", YÜ, X, İzmir Ekim-Aralık 1990, 48-50.
Başkan, Ömer, "Yetim ve Kimsesiz Çocuklarda Kimlik Problemi: Kur'ani Bir Çerçeve
Tasarımı", FD, III/25, Ankara 1997, 42 vd .
. . .. . . . . . , "'KoTOpyyııyıı HerııJrıı 'h31D'I'b.IIKTbp wııac&IH/Ia KypaH/Ihl Koropyy/lar&I ycyJI JKDHH/I'h", (Çevirinin Temel Nitelikleri Bağianunda Kur'an Çevirisinde Yöntem Sorunu Üzerine) Kırgızis­
tan Oş Devlet Üniversitesi İliiliiyat Fakültesi İlmi Dergisi, VI, Oş, 2005.
256
İsLAMi İLiMLER DERGisi
Bedir, Ahmet, "Bir Saptırmanın Anatomisi: San'a'da Bulunan El Yazması Eserleri ve
Bunlardan Kur'an Nüshalan Üzerinde Oynanan Bir Oyun Örneği: Toby Lester'in 'What is the Koran· Adlı Makalesinin Değerlendirilmesi", HÜİFD, VII/3,
Şanlıurfa 2001, 139-167 .
......... , "Harut ve Marut İki Melek Mi?" HÜİFD, IV, Şanlıurfa 2002, 1-28 .
......... ,"Hz. Adem'in Boyu", HÜİFD, IV, Şanlıurfa 1998, 133-138 .
......... ,"Hz. isa'nın Kardeşleri Meselesi", HÜİFD, IV, Şanlıurfa 1998, 124-131.
......... , "Kur'an ve ilim", HÜİFD, II, Şanlıurfa 1996, 285 .
......... , "Kur'an'daki Türkçe Kelimeler", Marife, II, Konya 2002, 299-302 .
......... , "Kur'an'ın Anlaşılmasında Oryantalizmin Entelektüelimizdeki Etkileri", Marife,
II, Konya 2002, 189-218 .
......... , "Kuşeyri'nin 'Letaifü'l-İşarat' Adlı Tefsirinde 'Besmele' Yorumu", HÜİFD, VI,
Şanlıurfa 2000, 189-213 .
......... ,"Sürelerin isimleri", HÜİFD, V, Şanlıurfa 1999, 167-216.
Bilgiz, Musa, "Kur'an'da Arnelierin Değer Yönünden Mukayesesi", EAÜİFD, XX, Erzurum 2003 .
......... , "Mehmet Akifin Şiir ve Düz Yazılarında Kur'an'dan Temalar", EKEV. XV,
Ankara 2003.
Birışık, Abdülhamit, "el-Muvafakat ki İşaat key Müteallik Çend Bateyn", (Müsa Carullah), Fikr u Nazar, XXXI/2 (İslamabad, Pakistan Oct-Dec 1993), 19-37. Bu Urduca çalışma "Müsa Carullah Bigiyefin "El-Muvafakat Neşrine Ait Bir-İki Söz"
adlı yazısının (bk. Şatıbi, el-Muviifakat, İz Yay., İstanbul ı993, I, xvii-xxiv) Türkçe'den Urduca'ya tercümesi"
......... , "Hint Alt Kıtasında İslam Araştırmalannın Dünü Bugünü: Kurumlar-ilmi Faaliyetler-Şahıslar-Eserler", Divan, 17, İstanbul2004/2, ı-62 .
......... , "Izutsu'nun Ethico Religıous Concepts in The Qur'an Adlı Kitabının Urduca Çevirisi Üzerine", (M. Halid Mesud), İA: Izutsu Özel Sayısı, ı8;ı, Ankara 2005 .
. . . .. .. . . , "Kur'an'ın İçbütünlüğü: Islahi'nin Tefsir Yöntemi", Divan, ı ı /2, İstanbul 200 ı,
59-90 .
......... , "Osmanlıca Tefsir Tercümeleri ve Hüseyin Viiiz-i Kaşifi'nin Mevahib-i Aliyye'si",
İA, XVII/ı, Ankara 2004, 53-68 .
.......... "Şeyhü'l-Hind Mahmud Hasan Diyobendi (185ı-ı920)", İS, 4ı, İst.l996, 55-69 .
.. .. .. . . . , "Urduca Kur'an Tercümelerinin Tarihi Gelişiminde Batı'nın Etkisi", İA, XVI/3,
Ankara 2003, 378-390.
Bulut, Mustafa, "Bilim-Din Çatışması", (M. A. Ayni, sad. M. Bulut), Dinbilimleri, 3/3,
2003, 233-241.
Bulut, Mustafa, "Muasır (Çağdaş) Filozoflara Göre Bilim ve Din", (M. Emin, sad. Mustafa Bulut), TR, 3/8, 2003, 3ı3-323.
Candan, Abdülcelil, "Tefsirde Sapınada Taassup Faktörü", DİD, Mart 2002.
Cebeci, Lütfullah, "Beni Hüd Süresi İhtiyarlattı", YÜ, 32, İzmir ı996, 30-35 .
......... ,"İmam-ı Tirmizi", EAÜİFD, IV, Erzurum ı980, 287-3ıl.
......... , "İslamın Tevrat ve İncil'e Bakışı", Köprü Dergisi, 93, İstanbul 2006, 45-63 .
......... , "İslami Sosyoloji İlıninin Kurulmasına Doğru", (M. Mübarek, çev. L. Cebeci,
YDG, İstanbul1-27 Temmuz ı982.
Türkiye'deki Tefsir Akademyasının Kur'an ve Tefsir Alanındaki
Çalışmaları
257
......... , "Kur'an Sosyolojisi Üzerine Bir Deneme", İA, III, Ankara 1987, 5-39 .
......... , "Kur'an ve Tasavvuf', İD, 163, İstanbul 1997, 29-32 .
......... , "Mekke'nin Fethi yahut Kalbin Fethi", Sesleniş, III, Erzurum 1997, 8-21.
......... , "Tevhid", Tevhid Üzerine Soruşturma, Sor Yay.; Ankara 1987, 209-227 .
......... , "Yoksulluk Yeni Dünya Düzeni ve İslam", Köprü Dergisi, 88, İstanbul 2004,
135-147.
Cerrahoğlu, İsmail, "Abdullah b. Abbas ve Tefsir İlınindeki Yeri", DD, XI, 1972 .
......... , "Abdurrahman İbnu'l-Cevzi ve Ziidu'l-Mesir fi İlmi't-Tefsir Adlı Tefsiri", AÜİFD,
XXIX, 1987 .
......... , "Abdurrezzak b. Hemmiim ve Tefsiri", AÜİFD, XV, 1967.
......... , "Abdülcebbiir b. Ahmed ve Tefsiri", KİİED, V, 1982 .
......... ,"Ali b. Ebi Talha'nın Tefsir Sahifesi", AÜİFD, XVII, 1969 .
......... , "Asnmızdaki Tefsir Hareketlerine Umumi Bir Bakış", DD, VIII, 1969 .
......... ,"Batıda Kur'an Tetkikleri", VD, XI, 1976 .
......... , "Bazı Sürelerin Başlangıç Harfleri", DD, X. 1971.
......... , "Büyük Selçuklu İmparatorluğunun Yükselıne Devrinde Tefsir Faaliyetleri",
DD, X, 1971.
......... , "es-Sa'lebi ve Tefsiri", KİİED, lV, 1980 .
...... ... , "eş-Şeyh Hüd b. Muhakkem el-Huvviiri'nin Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim'i (tanıtımtenkit)", DD .
......... , "Fahruddin er-Riizi ve Tefsiri", EİİFD, II, 1977.
, ........ , "Garanik Meselesinin İstismarcılan", AÜİFD, XXIV, 1981.
......... ,"Hz. Peygamberin Doğum Yıldönümünün Düşündürdükleri", DD, X, 1971 .
......... , "İbn Ebi Hatim ve Tefsiri", AÜİFD, XVIII, 1970 .
. ... .. . .. , "İbn Hibban ve Tefsiri", AÜİFD, XIX, 1970 .
....... .. , "İbn Hişam'ın Siresindeki Garibu'l-Kur'an'ı", KİİED, III, 1977.
......... ,"İbn Kesirve Tefsiri", AÜİFD, XXV, 1981.
......... , "Kadi Beydavi ve Tefsiri", DD, XIX, 1983 .
......... , "Kur'an'da İnsanın Yaratılış Sahnesinin Düşündürdükleri", AÜİFD, XX, 1975 .
...... ... , "Kur' an-ı Kerim Nasıl Bir Kitaptır, Nasıl Anladılar, Nasıl Anlıyoruz, Nasıl Anlamalıyız?", DD, XXVIII, 1991.
......... , "Kur'an-ı Kerim'de Hacc", DD, IX, 1970 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'de Hanifler", AÜİFD, XI, 1963 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'de İktisat Esaslan", DD, IX, 1970 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'de Oruç", DD, IX, 1970 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'de Sabiiler", AÜİFD, X, 1963.
......... , "Kur'an-ı Kerim'de Şiirden Faydalanma", DD, IX, 1970.
......... , "Kur'an-ı Kerim'in Öngördüğü Adalet Esaslan", DD, XXIX, 1993 .
......... , "Muhammed b. Cerir et-Taberi ve Tefsiri", AÜİFD, XVI, 1968 .
...... ... , "Oryantalizm ve Batıda Kur'an ve Kur'an ilimleri Üzerine Araştırmalar", AÜİFD,
XXXI, 1989 .
......... , "Peygamberimiz ve En Büyük Mucizesi Kur'an-ı Kerim", DD, 1970 .
......... , "Süfyan b. Sa'id es-Sevri ve Tefsiri", AÜİFD, XVIII, 1970.
·......... , 'Tabiilerin Tefsir İlınine Hizmetleri", DD, XI, 1972.
258
İsLAMi İLiMLER DERGisi
......... , 'Tefsir Sahasında İsrailiyata Kısa Bir Bakış", DD, I, 1962 .
......... , 'Tefsir ve Hadis Kitabetine Karşı Peygamber ve Sahabenin Durumu", AÜİFD,
IX, 1962 .
......... , 'Tefsir'de Ata b. Ebi Rabalı ve İbn Abbas'tan Rivayet Ettiği Garibu'l-Kur'an'ı",
AÜİFD, XXII, 1978 .
......... , 'Tefsir'de Mukatil b. Süleyman ve Eserleri", AÜİFD, XXI, 1976.
......... , 'Tefsirde Mücahid ve Ona İsnad Edilen Tefsir", AÜİFD, XXIII, 1978.
......... , "Vücühu'l-Kur'an'a Dair Bilinmeyen Yeni Bir Eser", AÜİFD, XV, 1967 .
......... , "Ye'cüc ve Me'cüc ve Türkler", AÜİFD, XX, 1975 .
.......... "Zemahşeri ve Tefsiri", AÜİFD, XXVI, 1983.
Coşkun, Ahmet, "Ayetlerin Işığında Fakirlik ve Açlık Problemi", EÜİFD, VII, Kayseri
1990 .
.. .. .. ... , "Buhan'nin Sahih'indeki Bazı Rivayetlerde ve Bab Başlıklarında Rızık ve İkti­
sat", EÜSBED, IV, Kayseri 1990, 273-284 .
...... ... , "Çevre Kirleurnesi Problemine İslami Açıdan Bir Bakış", EÜİFD, III, Kayseri
1986, 297-312 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Belağat İlıninin Önemi", Kur'an ve Tefsir
Araştırmalan III, İsliinıi İlimler Araştırma Vakfı, İstanbul 2002 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'in Dünya ve Ahirete Bakışı", EÜİFD, IV, Kayseri 1987 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'in Tefsirinde Belağat'ın Önemi", EÜİFD, V, 1988, 183-205 .
......... , "Rızık Elde Etmede Kesbin Rolü ve Önemi", EÜİFD, IX, Kayseri 1996 .
.... .. ... , "Rızık ve İktisadi Hayat", DAD, Ankara Ağustos 2005.
Çağıl, Necdet, "Kıraatler Hakkında Bir Değerlendirme". (İbn Aşürun, Tefsiru't-Tahriı'in
kıraatıere dair 6. mukaddimesinin tercümesi), EAÜİFD, XVI, Erzurum 2001,
259-299 .
......... , "Kla~;ik Anlayışla Bilimsel Bulguların Kesiştiği Noktada Kur'an Nazmı", EKEV.
VI/L. Ankara 2002, 59-73 .
......... , "Kur'an Dili ve Retoriği" Adlı Kitap üzerine", Marife, II, Konya 2004, 81-107 .
.... .. ... , "Kur' an Tüm Fesahat İhHillerine Kapalı mıdır?", EAÜİFD, XVIII, Erzurum 2002,
179-206 .
......... , "Secde Süresi 7. Ayetindeki 'Halaqahu' ve 'Halqahu' Kıraatleri Bağlamında Mutlak İyi'nin Evrenselliği", EKEV, 9/23, Erzurum 25-48.
Çalışkan, İsmail, "Allah-İnsan ilişkisinde Bir Sapma: Aracılık Fikri", İsliinıiyat, V/1,
Ankara 2002, 181-190 .
.. .. .. . .. , "Çağdaş Bir Düşünür ve Müfessir Olarak Muhanınıed Es ed", CÜİFD, II, Sivas
1998, 419-436 .
.. .. .. .. . , "Dinin Hitap Alanı ve Dini Bitabm İnsan Üzerindeki Etkisi", EKEV, III, Ankara
1998, 113-132 .
......... , "Her Karşılaşma Bir Dönüm Noktasıdır -İslamiyat'ın I. Karş.: Kur'an Vahyi ve
Tarih Sayısı Üzerine-", Bülten, XIII, Ekim-Aralık 2004, 13-15 .
......... , "Kur'an Araştırmalarında Batılı Yaklaşımda Değişim ve Baljon", Marife, III/2,
Konya 2003, 19-28 .
....... .. , "Kur' an Muhtevasının Epistemolojik Taksimi -Kur' an' da Her Bilginin Var Olduğu Söylemine Eleştirel Bir Yaklaşım-", CÜİFD, VII/2, Sivas 2003, 235-247.
Türkiye'deki Tefsir Akademyasının Kur'an ve Tefsir Alanındaki
Çalışmaları
259
......... ,"Şah Veliyyullah Dehlevi'nin Şeri'atAnlayışı", (Baljon, J. M. S. çev. İ. Çalışkan­
A Kahraman) İslamiyat, I/4, Ankara 1998, 147-160 .
......... ,"Şah Veliyyullah Dehlevi'ye Göre Hak ve Batıl Din", (Baljon, J. M. S., çev. İ. Çalışkan). CÜİFD, III, Sivas 1999, 291298 .
......... , "Türkçe'de İlk Şii Tefsir" (Tanıtım), CÜİFD, V /1, Sivas 2001, 217-222.
Çalışkan, Mehmet, "Kur'fuı'da Hikmet Kavramı", ÇÜİFD, l/2, Adana 2001, 89-119 .
......... , "Kur'fuı'm Nüzülü ve Yedi Harf (el-Ahrufu's-Seb'a) Meselesi", ÇÜİFD, V/1, Adana 2005, 215-242.
Çelik, Ahmet, "Birey ve Toplumun ıslahı Açısından Kur'an Kıssalan", EAÜİFD, XXII,
Erzurum 2005 .
.. .. .. .. . , "El-Alusi'nin Kur'an'ın İcazı ile İlgili Görüşleri", EAÜİFD, XXIV, Erzurum 2006
......... , "Kur'an'a Göre Ahiret İnanemın Bireysel ve Toplumsal Yönü", EAÜİFD, XVI,
Erzurum 2001.
......... , "Kur'fuı'a göre Cehennem'de kalmanın semantik tahlili", EKEV, X, Ank. 2001.
......... , "Kur'fuı'da "Tevhid" kavramının Semantik Alanlan", EAÜİFD, XVII, Erz. 2002 .
......... , "Kur'fuı'da Tevhide Delalet Eden Semantik Alanlar", EKEV, X. 2001.
Çelik, İbrahim, "İslam' da İnanç Hürriyeti, Beşeri İrade ve Kalbin Mühürlenmesi", UÜİFD, III, Bursa 1-1 1.
......... , "Kur'an ışığında İslam'ın İnanç Hürriyetine Verdiği Önem ve Kişinin Sorumluluğu", UÜİFD, II, Bursa 161-170 .
......... , "Kur'fuı'da Haberi Sıfatlar ve Mukatil b. Süleyman'a İsnad edilen Teşbih Fikri",
UÜİFD, II, Bursa 151-159 .
......... , "Kur'fuı'da İlahi Zat ve Sıfat ilişkisi", UÜİFD, VII, Bursa 135-152 .
......... , "Kur'an'da Mele' Terimi: Peygamberler ve Onlara Uymak istemeyenler", UÜİFD,
I, Bursa 75-83.
Çelik, Muhammed, "İslam'ın Öteki Dinlerie Münasebeti", (Muhammed A. Draz), YÜ, 37,
1997, 9-13 .
......... , "İşari Tefsir ve Sahası", YÜ, 62, 2003, 62-66 .
......... , "İşari Tefsirtn Sınırlan ve Elmalılı Harndi Yazır'da İşari Tefsir", DÜİFD, IV/1,
Diyarbakır 2002 .
......... , "Kur'an'da Mücize ve Hz. Muhammed'in Mücizeleri I", YÜ, 35, 1997, 35 .
......... , "Kur'fuı'da Mücize ve Hz. Muhammed'in Müdzeleri II", YÜ, 38, 1997, 42-47 .
......... , "Kur'fuı'da Ölümden Sonra DirilişinAkli Temelleri", DİD, 2003 .
......... , "Kur'an'da Rüh ve Nefs kavramlan", YÜ, 35, 1997, 30-32 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhanımed'in Nübüvvetini Müdafaası", DÜİFD, III/1,
Diyarbakır 2001, 1-21.
......... , "Yüsuf Süresi 50-51. Ayetlerindeki Zamirierin Aidiyeti Meselesi", DÜİFD, IV/2,
Diyarbakır 2002 .
......... , "Gevşemeyin, Malızun Olmayın", Altınoluk, 158, 51-53.
Çelik, Ömer, "İstikamet", Altınoluk, 130, 18-19 .
......... , "Kur'fuı'a Göre Ashabın Vasıflan", Altınoluk, 144, 32-33 .
......... , "Kur'fuı'a Karşı Vazifelerimiz", Altınoluk, 108, 19; 109, 34-35 .
. . . . . . . . . , "Kur'an' da Ahiret Kavramı", (bir kısmı, İskenderun Hizmet Dergisinde yayınlan­
mıştır.)
260
İsLAMI İLIMLER DERGisi
......... , "Kur'an'da Nur Kavramı", MÜİFD, 16-17, İstanbul1998, 129-179 .
.. .. ..... , "Kur'an'ı Nasıl Okumalı Nasıl Dinlemeli?", Altınoluk, 98, 22-23 .
.. .. ..... , "Kur' an-ı Kerim'de Meleklerin Mü'minlere Yardımı Meselesi" .
......... , "Melekler Bizler için İstiğfar Ediyor", Altınoluk, 149, 23-25 .
. .. . . . . . . , "Muhammed Emin b. Sadrurldin eş-Şirvfuıi'nin Hayatı, Eserleri ve Kişiliği", MÜİFD, 14-15, istanbul 1997, 211-224 .
......... , "Sarp Yokuşu Aşmak", Altınoluk, 156, 40-41.
Çelik, Yusuf, "Furkan Süresi'nin 44. Ayeti Üzerine Bazı Düşünceler", EAÜİFD, 21,
Erzurum 2004, 135-147 .
......... , "Kur'an'ı Nesnel Okuma Çabalarına Bir Katkı", DAD, 6/18, Ankara 2004, 119128.
Çetin, Abdurrahman, "Abdestsiz Kur'an Okuma Meselesi", UÜİFD, V /5, Bursa 1993,
105-118 .
......... , "Ebü Amr ed-Dani ve Eserleri", UÜİFD, III/3, Bursa 1991, 31-40 .
......... , "Ebü Amr ed-Dam ve Kıraat İlınindeki Yeri", UÜİFD, III/3, Bursa 1991, 13-30 .
......... , "el-Hıfzu ve'l-Huffil.z (İntikalu'l-Kur'ani'l-Kerim an Tariki'l-Hıfz)", el-Mecelletü1Qemah, VI, Kuveyt, 2005, 30-33 .
......... , "Hatim İndirme ve Hükümleri", UÜİFD, IV/4, Bursa 1992, 29-55 .
......... , "Kıraat ve Tecvid ilimleri Bibliyografyası", UÜİFD, II/2, Bursa 1987, 309-317 .
......... , "Kur'an Kıraatında Mılsıkinin Yeri", UÜİFD, VII/7, Bursa 1998, 115-134 .
......... , "Kur'an Kıraatlarma Yönelik Oryantalist Yaklaşımlar", Marife, II/3, 2003, 65106 .
......... , "Kur'an Öğretim Tarihi ve Öğretim Kurumları", UÜİFD, I/1, 1986, 95-100 .
......... , "Kur'an Öğretiminde Metod", MEB DÖD, 18, Ankara 1989, 16-24.
......... , "Kur'an'a Göre Kur'an'ın İsim ve Sıfatları", UÜİFD, V /5, Bursa 1993, 67-103 .
......... , "Kur'an'ın Farklı Yorumlanmasında Kıraatlarm Rolıl", DİD, 37/4, 2001, 77100 .
......... , "Kur'an-ı Anlamanın Önemi ve Bu Konudaki Çalışmalar", UÜİFD, IX/9, Bursa
2000, 193-21 ı.
......... , "Kur'an-ı Kerim ve Müsbet İlimler", UÜİFD, II/2, Bursa 1987, 187-194.
......... , "Kur'an-ı Kerim'in İndirildiği Yedi Harf', İA, I/3, Ankara 1987, 71-88 .
......... ,'The Place ofMusic in Qur'anic Recitation", AJISS, 16/1, 1999, USA, ll 1-122 .
......... ,"Ücretle Kur'an Öğretme ve Okuma Meselesi", UÜİFD, V/5, 1993, 119-131.
Çetiner, Bedrettin, "Arap Aleminde Fasih Dil Anııni Dil Mücadelesi", MÜİFD, VII-X,
1989-1992, 345-361.
......... , "Atpazil.ri Osman Fazlı ve el-Lii.ihatu'l-Berkıyyat Adlı Tasavvufi Tefsir Risii.lesi",
MÜİFD, 16-17, İstanbul 1998-1999, 7-54 .
.... ..... , "el-Allame Ebu's-Suıld ve Tefsiruhıl Irşadu'l-Akli's-Selim" EAIIÜD, Constantine
(Cezayir) 1993 .
......... , "el-İmam Ebu'I-Berekat en-Nesefi ve Tefsirılhu Medariku't-Tenzil ve Hakaiku'tTe'vil, Minberu'l-İslam, 2, Kahire 1986.
.... .... . , "Kadıyyetu'n-Nesh Beyne Münkiriha ve Müeyyidiha", EAIIÜD, Constantine (Cezayir) 1993 .
......... , "Tercümatu Tefil.siri'l-Kur'ani'l-Kerim ile'l-Luğati't-Tılrkiyye", Minberu1-İslam,
3, Kahire 1987.
Türkiye:cteki Tefsir Akademyasının Kur'an ve Tefsir Alanındaki
Çalışmalan
261
Çiçek, M. Halil, "Alemiyetu'l-Kur'an", el-Beyan, 155, Ekim 2000 Londra .
......... , "el-Lagvu ve Meza.hirü.hu fi Hayati'l-Müslimin", el-Beyan, Londra .
......... , "Esbab-i Nüzüle Göre Gündelik Hayatın İslfunileştirilmesi", YYÜİFD, I, Van
1994.
......... , "Müsteve't-Ta'lim fi'l-Alemi'l-İshimi". el-Beyan, Londra .
......... , "eş-Şeyh Muhammed Kemaluddin Haririzade ve Mechüdiitühü fi Tedvini't-Taril.ik", (Arapça). MÜİFD, 7-10, İstanbul 1995, 454-484.
Çiçek, Yakup, "Evlenme ve Boşanmaya Bir Bakış", Kadın ve Aile, İstanbul 1997 .
......... , "Haririzil.de Muhammed Kemil.leddin Efendi", MÜİFD, 7-10, İstanbul 1995 .
......... , "Kur'an'da Fecr Kavramı", MÜİFD, 7-10, İstanbul 1995, 177-194.
......... , "Müşkilü'l-Kur'an", MÜİFD, 7-10, İstanbul 1995, 79-122 .
......... , "Tarihselcilik ve Me'il.lcilik", İcmal, 173, İstanbul 1988.
Çimen, Abdullah Emin, "Helak Devam Eden Bir Süreç Midir?", Usul, Il/IV, Sakarya
2005.
Dağ, Mehmet, "İmil.miye Şiasının Kur'an'a Eklemeleri ve Kıraat Farklılıkları", (Meir M.
Bar-Asher, Ömer Kara ile), EKEV, I/3, Ankara 1998, 207-235 .
.. .. .. .. . , "Kur'an 7140: Deve iğnenin Deliğinden Geçineeye Kadar", (Andrew Rippin, çev.
Ö. Kara ile), Dinbilimleri, II/4, Samsun 2002, 1-7 .
. . . . .. . . . , "Mu'tezile Mezhebine Ehl-i Sünnetin İsnadı: Kıraatlar Tevkifi Değil İçtihadidir­
Zemahşeri özelinde Bir İdiianın Değerlendirilmesi-", Marife, 3/3, Konya 2003,
219-258 .
......... , "İbn Mücahid'in Kıraat Ekollerini Yedi İle Sınırlaması: Eleştirel Bir Yaklaşım",
Ekev Akademi Dergisi, X/27, Erzurum 2006.
Dağdeviren, Alican, "Ebu Zehra, Muhammed, 'Mu'cizetü'l-Kübril.: el-Kur'an", (Tanıtım),
SAÜİFD, 6, Sakarya 2003, 212-221.
......... , "Şihiibuddin Mahmud el-Aıüsi, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rühu'l-Me'ani", SAÜİFD, 3, Sakarya 2001, 359-390.
Demir, Şehmus, "'İnsanları ve Cinleri Ancak Bana ibadet Etsinler Diye Yarattım' Ayetinin Anlam ve Yorumu Üzerine", EAÜİFD, 16, Erzurum 2001.
......... , "Değişim Süreci Açısından Kur'an Yorumu Üzerine", İslfuniyat, IV, Ank. 2001.
......... , "Kur'an Bütünlüğü İçinde İnsanın Servet ve Mal Karşısındaki Konumu", EKEV.
II, Ankara 2001.
......... , "Kur'an'da Ahiret-Dünya ve Dünya Hayatı", (M. Abdelhaleem, çev. Ş. Demir),
EKEV, III, Ankara 1998 .
......... , "Kur'an'ın İ'cil.z Yönleriyle İlgili Geleneksel ve Çağdaş Görüşlere Genel Bir Bakış", (Dr. Hasan Yılmaz'la). EKEV, XVIII, Ankara 2004 .
......... , "Kur'ani Konu, Kavram ve Süre Tefsirine Metodik Bir Yaklaşım", (Okt. Hasan
Yılmaz'la). EKEV, XIV, Ankara 2003.
Denıirci, Mehmet, "Kur'il.n-ı Kerim Işığında Sabır Kavramı", EÜSBED, 12, Kayseri
2003.
Demirci, Muhsin, "Esbabu'n-Nüzülün Kur'an Tefsirindeki Yeri", MÜİFD, 11-12, İstan­
bul 1992 .
......... , "Hatib Şirbini ve Tefsiri", MÜİFD, 4, İstanbul 1986 .
......... , "Kur'an'da İttiba Kavramı", DED, 3, 1996.
262
İsLAMi İLiMLER DERGisi
.......... "Rağıb el-İsfahani ve Tefsiri", MÜİFD, 5-6, İstanbul 1987-88 .
......... , 'Tefsir Usulünün Temel Kaynakları", (yayınlanmarnış makale).
Divlekci, Celalettin, "Allah Adem'i Kendi Suretinde Yarattı Hadisinin Te'vil ve Yorumu",
İlim ve Sanat, (Razi, Fahruddin, çev. Celalettin Divlekci). 41, İstanbul 1996,
103-105 .
......... , "Arap Dili Semantiği", SDÜİFD, (Belasi, Muhammed Ali, çev. Celalettin Divlekci). 4, Isparta 1997, 269-286 .
......... , "Arapça'nın Sırları", (Es-Sealebi, çev. Celalettin Divlekci) [dv ... ]
......... , "Dış Görünüş ve Kıyafetin İnsan Üzerindeki Etkisi", İS, 44-45, İstanbul 1997,
130-133 .
......... , "Istıliilıat-ı Edebiyyede'deki Arapça Beyitlerin Tercümesine Dair Gecikmiş Bir
Tenkid", İlim ve Sanat, 40, Şubat, İstanbul 1996, 99-101.
.......... "Kur'an'da Eşanlamlılık (Teradüf) Olgusu (!)", SDÜİFD, 7, Isparta 2000, 149169 .
......... , "Mevzü'atu'l-UlCımda Yer Alan Önemli Bir Tercüme Hatasının Tashihi", EKEV,
13, Erzurum 2002, 324-331.
......... , "Zina Hakkındaki Bir Ayetin İletişim Psikolojisi Açısından Tahlili", Türkiye Günlüğü Dergisi, 34, Mayıs-Haziran, Ankara 1995, 63-68.
Duman, M. Zeki, "Ahlaki Davranışlara Yansıtmanın Yolu", Ribat, 200, 1999, 33-38 .
......... , "Ailede Çocuk Eğitimi", DAD, 27/3, Ankara 1991, 103-116 .
......... ,"İmam Gazali'nin Tefsir Anlayışı, Metodu ve Tefsiri", EÜİFD, VI, 1989, 183-205 .
......... , "İstirca", Gençliğin Sesi, (Utrecht), Kasım 2002 .
......... , "Kur' an' da Örtünmenin Temel Sımrları", İslamiyat, N /2, Ankara 2000 .
......... , "Kur'an'da Zinet Kavramı ve Örtünmedeki Yeri", FD, 51, 2000, 3- 10; 52, Şubat
2000, 47-52; 53, Mart 2000, 28-32 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Beyt", EÜİFD, ll, Kayseri 2001.
......... , "Kur'an-ı Kerim'de Muharebe ve Zafere Götüren Etkenler", EÜİFD, I, 1983 .
......... ,'Tüp Bebek", Panzehir, 30, 15 Haziran-15 Ağustos 1995, 6-13 .
......... , 'Türk Gençliğinin Eğitim-Öğretim Sorunu ve Anarşiye Sevk Eden Unsurlar",
CÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yay., Sivas 1985.
Dumlu, Ömer, "İzmirli İsmail Hakkı'nın Kur'an Tarihi Üzerine", İzmir 1994 .
......... ,"Konulu Tefsir ve Düşündürdükleri", Samsun 1992 .
......... , "Kur'an'da Necva Kavramı", İzmir 1999 .
......... , "Sahabe Tefsiri Üzerine", (çeviri), İzmir 1989.
Durmuş, Zülfikar, "Algı Teorisi ve Kur'ani Hermeneutik", (Dadoo, Yousuf, çev. Zülfikar
Durmuş). TR. 2/4, Isparta, 2002, 263-282 .
......... , "Al-i İmran Süresinin 7. Ayetindeki Muhkemat ve Müteşabihat'a İlişkin Taberi
ve Zemahşeri'nin Görüşlerinin Analitik Bir incelemesi", (Syamsuddin, Sahiron,
çev. Z. Durmuş). Dinbilimleri, 2/3, Samsun 2002, 265-281.
......... , "Aynü'l-A'yan Şemsüddin Muhammed b. Hamza el-Fenan (751-834/13501431)", Marife, 1/3, Konya 2002, 165-173 .
......... , "Hans el-Muhasibi ve Fehmü'l-Kur'an'ı", AA, N 116, İstanbul 2003, 115-145 .
.. .. .. .. . , "İslami Teolojide Gayri Müslimlerle İlişkiler", (Antes, Peter, çev. Z. Durmuş).
Dinbilimleri, 2/3, Samsun 2002, 241-249.
Türkiye'deki Tefsir Akademyasının Kur'an ve Tefsir Alanındaki
Çalışmaları
263
......... , "Kur'an Bağlaınında İman-Rızık ilişkisi", İA, (İslam ve İktisat I}, ı6/4, Ankara
2003, 582-595 .
......... , "Kur'an'a Göre İnsanın İlişkilerinde Sorumlu Olduğu Temel Ahlaki İlke: Ahde
Vefa", Dinbilimleri, II/ 3, Samsun 2002, 77-95 .
......... , "Kur'an'da 'Hakk' Kelimesinin Türkçe Me'rulere Aktarımıyla İlgili Tespit ve Öneriler", EKEV, VIII/ 20, Ankara 2004, ı 11-ı30 .
......... , "Kur'an'da Hikmet Kavramı", AA, V/ı8, İstanbul 2003, ı 77-ı98 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'de Sosyal Gruplar", Dinbilimleri, III/3, Samsun 2003, ı 7-46 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'de Uluslararası İlişkiler", Dinbilimleri, II/2, 2002, 207-229 .
......... , "Mu'tezili Müfessir Zemahşeri'nin Muhkem ve Müteşabih'e İlişkin Görüşlerinin
Analitik incelemesi", Marife, III/3, Konya 2003, 259-273 .
......... , "Müslüman Hayatının ve Düşüncesinin Bir Merkezi Olarak Hz. Muhammed",
(Schimmel, Annemarie, çev. Zülfikar Durmuş). Tasawuf, 3/9, Ankara 2002,
395-415 .
.... .. ... , "Sosyal Dayanışmarıın Sağlanmasında Kur'an'ın Öngördüğü İdeal Model: İsar",
Dinbilimleri, III/1, Samsun 2003, 17-27 .
......... , "Şemsüddin Muhammed b. Hamzael-Fenari ve Eserleri", İNÜİFD, ı;ı, Malatya, ı995, 137-ı56 .
......... , "Yanlış Anlamlandırma ve Değerlendirmelere Konu Olan Bakara 54. Ayetindeki 'Uktulü Enfusekum' ifadesinin Çözümlemesi", EKEV, VII/17, Ankara 2003,
29-48.
Düzenli, Yaşar, "Lime ve Keyfe Yecibu en Nefheme'l-Kur'an", Dirasat, 32/2, 2005.
Ekin, Yunus, "Dünyevileşmeye Bir Çözüm Olarak İnfakAnlayışı", SAÜİFD, VI, 2002 .
......... , "Endülüs Tefsir Geleneği", SAÜİFD, III, Sakarya 200ı, 247-266 .
. . . . . . . . . , "Etimolojik Anlamın Kur'an Çevirileri Açısından Konumu ve Sınırları", Usul, II,
Sakarya 2004 .
......... , "Hz. Peygamber'in Tefsirinin Temel Nitelikleri", DİD, I, 2002, 57-64 .
......... ,"İhlas Kavramının SemantikAnalizi", Tasawuf, IX, 2002, ı47-ı60 .
........ ~. "Nifakın Mahiyeti ve Tanınmasında Semiyotik Verilerin Önemi", DA, VIII/XXII,
2005 .
.. .. .. .. . , "T. İzutsu'nun Kur'an Semantiği Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme", İA,
XVIII/1, 2005 .
.... .. .. . , "Yedi Harf Nedir?", (Zahid el-Kevseri, çev. Y. Ekin). SAÜİFD, VI, Sakarya 2002.
Elik, I;Iasan, "İslam Toplumunda Peygamber imajı ve Mevlana", KMİAD, 3, İstanbul
ı998, 62-67 .
......... , "Kur'an'da İnsanın Sorumluluğu, Va'd, Vaid ve İlahi Af', DEAD, 14, İst, 2004,
65-77 .
......... , "Kur'an'da Şehir Tasarınıının Temel Nitelikleri: Mekke Ömeği", KMİAD, 7,
İstanbul ı998, 40-55; 8, İstanbul ı998, 48-63 .
......... , "Kur'an'daki Allah Tasavvuru Açısından Şefaate Bakış", DEAD, ı5. İstanbul
2005
......... , "Mushafa Abdesisiz Dakunulup Dokunulmayacağı Problemi", KMİAD, 6, İstan­
bul 1998, 48-78 .
......... ,"Nur Süresinde İffeti Koruma Önlemleri", EÜD, 11-ı2, Mısır 1995.
264
İsLAMi İLiMLER DERGisi
......... ,"Nur Süresinde Konut Dokunulmazlığı ve Giriş izni", EÜD, 10, Mısır 1995 .
......... , "Nur Suresinin Getirdikleri", EÜD, 12, Mısır 1994.
Elmalı, Abdurrahman, "Kur'an'da Adalet (Adl) Kavramı", HÜİFD, III, Şanlıurfa 1997 .
......... , "Bir ispanyolca Kur'an Tercümesinin Tanıtım ve Tahlili", HÜİFD, IV, 1998 .
......... , "Kur'ani Çoğulculuk Temelinde Gayri Müslimlerle Dostluk", HÜİFD, V, 1999 .
......... ,'The Core Concepts of the Four Principles ofBioethics as Found in Islamic Tradition", Joumal of Medicine and Law, 21, 2002, 211-224
Erbaş, Muammer, "Arap Dünyasında Yapılan Bazı Tefsir Tezleri Üzerine (I)", DEÜİFD,
XIII, İzmir 2001, 185-218 .
......... ,"Arap Dünyasında Yapılan Bazı Tefsir Tezleri Üzerine (II)", İA, XIV/1, Ankara
2001, 157-163 .
......... , "Sünni Tefsir Geleneğinde Mu'tezile'nin Yeri I (Mefatihu'l-Gayb Örneği)", DEÜİFD, XX, İzmir 2004, 75-114.
Erdal, Mesut, "Bir Kur'an Tefsiri Olarak Fi Zililli'l- Kur'an", [dv... )
......... , "Dinin Kemale Erdirilmesi" Bağlarmnda Kur'an'ın En Son inen Ayetleri Üzerine
Bir Tetkik", DİÜFD, III/I, Diyarbakır 61-79.
Erdal, Mesut, "İslam'da Şefaat inancı", İlkadım, 200, Mart 2005, 37 .
......... , "Kur'an'a Göre Ehl-İ Kitab'ın Uhrevi Felah ve Kurtuluşu Meselesi", DİÜFD, IV/I.
......... , "Kur'an'da Fitne Kavramı Üzerine Düşünceler", DÜİFD, I, Diyarbakır 221-230
......... , "Kur'an'da Fitne Kavramı", E-SOSDER, IV, 2003 .
......... , "Kur'an'da Nfışfız Kavramı", DİÜFD, III/Il, Diyarbakır 37-51.
......... , "Kur'an'daki Bazı Dualar Üzerine Mülahazalar", DÜİFD, I, Diyarbakır 231-245
......... , "Kur'an'ın Öngördüğü Aydın Tipi Üzerine", SBArD, 2004, 1-12 .
......... ,"Muhammed M. Picthall'ın "The Cultural Side Of İslam" Adlı Eserinde Dirıi Hoşgörü", DİÜFD, II, Diyarbakır 39-60 .
......... ,'Tolerans ve Hoşgörü Kavramları Üzerine Mülahazalar", YÜ, 67, 2005, 13-16
Eroğlu, Ali, "Kur'an-ı Kerim'de Fasıla", EAÜİFD, X, Erzurum 1991.
......... , "Kur'an-ı Kerim'in Tefsiri ve Me'ani'l-Kur'an Müelliflerinin Kur'an Tefsirine Getirdikleri", EKEV, X, Ankara 2002 .
.. .. .. .. ., "Me'illimu't- Tenzil ve Tefsiru'l- Kur'ani'l- Azim Tefsirleri Üzerine Bir Mukayese",
EAÜİFD, IX, Erzurum 1990 .
......... , "Ömer Nasfıhi Bilmen'in Büyük Tefsir Tarihi Üzerine Bir Değerlendirme", ERVAK Araştırma Dergisi, Erzurum 2002 .
......... ,"Ramazan ve ibadet", Yağmur, Nisan, 1989 .
......... , "Şiirle İstişhad Açısından Medılrik Tefsiri", EAÜİFD, XI-XII, Erzurum 1993-94.
Ersöz, İsmet, "Cennete Ulaşmak", DG, 260, Şubat, 1989 .
......... , "Hidayet", DG, 152, Kasım, 1976.
......... , "İslam'ın Hoşgörfısü", DG, 359, Mart-1989 .
......... , "İsrailiyyat ve Aslıab-ı Kehf', DÖD, 41-42, 1993, 62-75 .
......... , "Kur'an'da İfk Olayı", DD, XXIV/1, 1988 .
......... , "Kur'an'm Üslubu ve İ'cılzı", DD, XXIV/1, 1988 .
......... ,"Zamanın Mübarek Olması", DG, 361, Mart, 1989.
Fırat, Yavuz, "Kıraat, Tertil ve Tilavet Kavramlarının Anlamsal Araştırma ve Karşılaş­
tırması", EÜSBED, 13, Kayseri 2002.
Türkiye'deki Tefsir Akademyasının Kur'an ve Tefsir
Alanındaki Çalışmalan
265
Gezer, Süleyman, "Enzelna el-Hadid 1 Demiri indirdik" [el-Hadid 57 /25] ifadesinin Tercüme ve Yorumları Üzerine Bazı Değerlendirmeler", İslamiyat, [yd] .
......... , "Kur'an'da Kötülük ilkesi", GÜÇİFD, (Young, M. J. L., çev. S. Gezer), II/3, Çorum 2003, 175-182 .
......... , "Kur'an'daki Belirsiz Anlatımlar-Mübhemat-Sözlü Dil Bağlamında Bir Yaklaşım", GÜÇİFD, I/2, Çorum 2002, 253-264 .
......... , "Muhammed İzzet Derveze'nin Çağdaş Tefsir Yöntemi: Kur'an Hermenötiğine
Bir Katkı", (Poonawala İsmail K., Çev. S. Gezer), GÜÇİFD, I/2, Çorum 2002,
335-352
Gezgin, Ali Galip, "Devlet Yönetiminde Şüra İlkesi ve Osmanlı Devletinde Şüra", SDÜİFD, VI, Isparta 2000, 79-100 .
......... , "Eşanlamlılık Bağlamında Kur'an'da "Korku" İfade Eden Kelimeler Üzerine Analitik Bir Değerlendirme", İA, XVI/1, Ankara 2003, 38-62 .
.. .. .. .. . , "İslam Tasavvufunda Allah Sevgisi", (Giuseppe Scattolin, çev. Ali Galip Gezgin),
Tasavvuf, V, Ankara 2001, 233-252 .
......... , "Kur'an'da "Huşü" Kelimesinin SemantikAnalizi", Tasavvuf, Il/4, Ankara 2000,
79-106 .
......... , "Kur' an' da "Nesh Problemi"ne Eleştirel Bir Yaklaşım", İA, XIV/1, Ankara 2001,
49-67 .
......... , "Kur'an'ı Anlamak İçin Hermenötik mi Semantik mi?", SDÜİFD, VII, Isparta
2001, 123-147 .
......... , "Kur'an'ın Doğru Çevirisinde Tarihsel-Etiınolojik Sözlüklerin Önemi", TR, VIII,
Isparta 2003, 249-266 .
......... , 'Toshihiko Izutsu'nun Kur'an-ı Kerim'i Anlama ve Yorumlama Yöntemi", İA,
XVIII/1, Ankara 2005, 82-95 .
......... , 'Türk-İslam Devletlerinde Şüra", Türk Tarih Projesi İçinde, Türkler Ansiklopedisi, V, Ankara 2002, 203-210.
Gökkır, Bilal, "Kur'an ve Tefsir Eğitiminde Gelenek ve Batılılaşmanın izleri- Osmanlı
Medrese ve Darülfününları", MDD, (S. Asri ile) II/6, 2005, 121-140.
......... , "Kur'an'da Yabancı Kelimeler Meselesine Oryantalist Bir Yaklaşım-Arthur Jeffery ve Eseri The Foreign Vocabulaıy of the Qur'an", Marife Oıyantalizm Özel
Sayısı, II/3, Konya 2002, 135-142 .
......... , "Kur'anda Zebih Olayını Anlatan Saffat 99-113 ayetler Üzerine Karşılaştırmalı
Bir Değerlendirme", [dv... ]
......... , "Oryantalist Literatürde Kur'an'ın Kaynağı Tartışmalarının Kaynağı", Bilimname, II/5, Kayseri 2004, 61-74 .
......... , "Son Dönem Siyasi Gelişmelerin Akademik Yansımaları, Oryantalizın ve Akademik Özgürlük: Daniel Pipes'ın 'Campus Watch' Sitesi ve Konuya Dair Bir Bibliografya Denemesi", İslamiyat, Nisan-Haziran 2003, 87-102 .
. . . . . . . . ., 'The Application of Westem Comparative Religious and Linguistic Approaches
to the Qur'an in Turkey", JICMR, July 2003, 249-263.
Gökkır, Necmettin, "(No) Way/s towards Women's Liberation in Turkey- Turkish Aititudes Towards Equality And Emancipation Of Women İn The Study Of The
Qur'an: A Critica! Survey" [dv... ].
266
İsLAMi İLiMLER DERGisi
......... , "A Modem Version of a Classical Debate: The Language of Prayer and the Turkification of Islam", (Hidayet Aydarla birlikte) [dv... ].
... .... .. , "A Westem Impact on Contemporary Qur'anic Studies: The Application of Literary Criticism", Usul, 3, Adapazan 2005 [yd] .
. .. . . . . . . , "Critica! Interpretation of Religious Texts in the West and the Retleetion on the
Study of the Qur'an", Milel ve Nihai, 2/2, Ankara 2005, 19-64 .
......... , "Izutsu Sonrası Kur'an Araştırmalannda Kullanılan Yapısal Semantiği KavramIaştırma (Conceptualisation) Problemi", İA: Izutsu Özel Sayısı, 18/1, Ankara
2005, 76-81.
......... , "Kur'an Araştırmalannda Kullanılan Yeni Metot ve Teoriler", İÜİFD, 12, İstan­
bul 2005 [yd] .
......... , "Kur'an-ı Kerim Açışından İlahi Kitapların Tahrifi Meselesi", İÜİFD, 2, İstanbul
2000, 221-256 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'de Farklı Kültürlere Ait Kavranılar", İÜİFD, 1, İstanbul 1999,
210-225.
Göl, Mustafa, "Kur'an-ı Kerim'irı Üslubuna Bir Bakış", İslamın İlk Emri Oku, XI/131,
1973, 6-7; XI/132, 6-8 .
......... , "Nafi Kıraatı, Ravileri ve Bazı Kıraat Hususiyetleri", İslam'ın İlk Emri Oku,
XII/142, 1974, 6-7; XI/143, 10-11.
Görener, İbrahim, "Kutsal Metin Olarak Kur' an: Çağdaş Hıristiyan Bakış Açısına Göre
Bir Değerlendirme", Bilimname, (Ford, F. Peter, Çev: İ. Görener), I, 2003, 41-64 .
......... , "Social Change After Muhammad (pbuh)'s Call", JC, XXII/2, 1998, 27-39 .
......... ,"Algılama, Anlama ve Tefsir", DEÜİFD, XVII, 2003, 275-304 .
......... , "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müslüman-Hıristiyan İlişkileri", EÜİFD, X,
Kayseri 1998, 287-297 .
......... , "El-Vahy", (M. Kattan, Çev. İ. Görener, E. Pazarbaşı), EÜİFD, X, 1998, 265-286 .
......... , "Envaru't-Tenzil ve Esraru't-Te'vil'irıde Beyzavi'nin Hermenotiği", EÜİFD, (Rabman, Yusuf, Çev: İbrahim Görener). XI, 2001, 221-228,
......... , "Esbabu'n-Nüzül", (M. Kattan, Çev.: E. Pazarbaşı, İ. Görener), EÜİFD, XI, 2001,
153-171.
......... , "Et-Ta'rifu bi'l-İlmi ve Beyanu Neş'etihi ve Tatavvurihi", (Mennau'l-Kattan, Çev.
Erdoğan Pazarbaşı, İbrahim Görener), EÜİFD, X, 1998, 187-205 .
......... , "Hz. Peygamber ve Sosyal Gerçeklik", İA, XV/4, Ankara 2002, 513-521.
......... ,"İletişim Unsurlan Açısından Vahiy-Kıraat İlişkisi", EÜSBED, XI, 2001, 223-237 .
. . . . . . . . . , "Schleiermacher'in Hermenatiği ve Tenkidi", (Richard L. Corliss, Çev: İbrahim
Görener), EÜSBED, IX, Kayseri 2000 .
......... , 'Tefsirin Günlük Hayatta ve Özel Bir Disiplirı Olarak Kullanımı" (Hayes, John
H. ve Cari R. Holaday, çev: İ. Görener), KMİAD, VIII, 1998, 64-71.
......... ,'The Qur'anic Approach to the Identity of Jesus (Kur'an'a Göre Hz. İsa'nın Kimliği)", EÜSBED, XII, Kayseri 2002, 105-113 .
......... , 'Türkçe'de Usül Kelimesirıirı Kullanımı Hakkında Bir Değerlendirme: Tefsir
Usülü Örneği", Bilig, 27,2003, 179-199 .
......... , "Was Jesus a Prophet Accordirıg to Matthew? Reflections of a Muslim Reader",
AA, IV/16, 2003, 175-190.
Türkiye'deki Tefsir Akademyasının Kur'an ve Tefsir Alanındaki
Çalışmalan
267
Gül, Ali Rıza, "Bazı Me'a.I ve Tefsirlere Yöneltilen Eleştirllerin Bilimsel Değeri Üzerine
(Bir Makalenin Düşündürdükleri)", İA, ı5/3, Ankara 2002 .
......... , "İslam İktisat Düşüncesi ve İktisadi Hayattqki Tezahürleri", DAD, ı53, 2003 .
.......... "İslam'ın İktisat ilkeleri", (F. Rahman, çev. A. R. Gül). İsl8.miyat, V/2, 2002 .
. . . . . . . . . , "Kıyamet Süresi'nin ı6-ı9'uncu Ayetlerine Yüklenen Geleneksel Yorumlar Üzerine", AÜİFD, XLV /2, Ankara 2003 .
......... , "Kur'iin Ayetlerini Tarihlendirmede Nüzii.l Sebeplerinin Rolü", DA, Vli/ı9,
Ankara 2004 .
......... , "Kur'iin'daki İnfiik Kavramının Anlam Yelpazesi", DA, Vlll/22, Ankara 2005 .
......... , "Riba Teorisi", (Z. Ahmad, çev. A.R. Gül), AÜİFD, XLV/ı. Ankara 2003.
Gülle, Sıtkı, "Arap EdebiyatındaMakameve el-Hariri'nin Osmanlı Medreselerinde Yüksek Arapça Öğretimi Çerçevesinde okutulan el-Makamat'ı", İÜİFD, 2, İstanbul
2000 .
......... , "Hatim ve Mukabele", KMİAD, ı9, İstanbul ı999 .
......... , "İlk Osmanlı Şeyhülislamı Şemseddin Muhammed b. Hamza Feniiri ve Onun
Aynü'l-A'yiin Tefsiri", İÜİFD, ı. İstanbul ı999 .
......... , "Kur'iin-ı Kerim'de Dua Kavramı", EKEV, 8/ı8, Kış, 2004 .
......... , "Kur'iin-ı Kerim'de Sayılan Allah'ın İsim-Sıfatları Arasında Adil Sıfatının Yer Almamasının Hikmeti Bağlamında Bazı Düşünceler", [dv ... ].
. . . . . . . . . . "Rivayet ve Dirayet Yöntemleri Açısından Taberi Tefsiri Hakkında Bir Değerlendirme", EKEV, 8/ı9, Bahar, 2004 .
......... , "Taberi'nin Tefsir'indeki Kıraat Değerlendirmeleri", İÜİFD, 9, İstanbul 2004
......... , "Velilik ve Keramet", KMİAD, 3, İstanbul ı998.
Güllüce, Hüseyin, "Erzurumlu Şeyhulislam Müsa Kazım'ın İ'ciizu'l-Kur'iin Hakkındaki
Görüşleri" EAÜTAD, ı9/9, Erzurum 2002
......... , "Salat Kavramı: Etimolojisi ve Bazı Mülahazalar", EAÜİFD, 23, Erzurum 2005
......... , '!asliye ve Teslim Ayeti ve Tefsiri", [dv... ]
Güllüce, Veyseı, "Din Bu Adlı Kitiibın Genel Bir Tenkidi", EKEV, Kasım, ı997
......... , "İnsan Allah'ın Halifesi midir?", EAÜİFD, XV, 200ı
......... , "Kur'iin'da Cennet Çocukları İçin Kullanılan Viidan ve Gılman Kelimeleri",
[dv... ].
......... , "Kur'iin'da Hikmet Kavramı Üzerine", EKEV, Mayıs ı998 .
......... , "Kur'iin'da Neshedilmiş Ayet Var ını?" EKEV, [yd] .
......... , "Kur'iin-ı Kerim'in Yazılış Tarzındaki İ'ciiz", (M. Tıbk, Tah-çev.: V. Güllüce),
EKEV, Güz 200 ı .
......... , "Rahmiin Süresi 24 Ayetteki el-Ceviiri Kelimesi Hakkında Farklı Bir Yorum ve
Değerlendirmesi",
EKEV,
Mayıs, ı999.
Gii.lşen, Ekrem, "Oıyantalizm Üzerine Yapılan Tezler", SAÜİFD, I, Sakaıya ı996, 37ı-
389.
Gümüş, Sadrettin, "Cürciini ve Başiye ale'l-Keşşiif', MÜİFD, 5-6, İstanbul ı993 .
......... , "es-Seyyid Şerif el-Cürciini ve Mekiinetühu bi'l-Ulümi'l-İslamiyye", Mecelletü'tTuras, Şam .
......... , "Garibu'l-Kur'iin Tefsirinin Doğuşu", MÜİFD, 5-6, İstanbul ı993 .
......... , "Kur'iin'a Göre Hz. Peygamberin Aile Hayatı", Ümit, SofYa.
268
Güneş,
İsLAM! İLiMLER DERGisi
Abdulbaki, "İslam' da Akılcılığın Ortaya Çıkışı ve Tefsire Girişi", EKEV, III, 1998,
Ankara .
......... , "Kur'an IşığındaAklın Gücü ve Sının", İAD, 3-4, Ankara 1998 .
.... .... ., "Kur' an ışığında Şiddet Sorununa Bir Bakış", Dinbilimleri, V /5, 2005 .
.. .. .. .. ., "Kur'an Kıssalarında Eski Uygarlıklar", AA, VI/24, 2005 .
......... , "Kur'an'da Kevni Ayetler", YYÜİFD, II, Van 1998 .
.... ..... , "Kur' an' da Sünnetullah ve Toplumların Çöküş Nedenleri", Dinbilimleri, V11,
Ocak/Şubat/Mart 2005 .
......... , "Şihabuddin es-Sivasi ve Tefsirinde Takip Ettiği Yöntem", YYÜİFD, I, Van 1994.
Güngör, Mevlüt, "Ayetlerde Geçen 'Allah Dilediğini Saptınr, Dilediğine Hidayet Eder'
ifadesinin Anlamı", Kur'an Araştırmalan -2- İstanbul 1996, 173-253 .
...... .. ., "Baraatu't-Tahallus fi'l-Kur'ani'l-Kerim", Mİ, Birleşik Arap Emirlikleri, Ebü Dabi, 1 Receb 1406/11 Mart 1986, Xl/7, 28-31.
......... , "Bir Tefsir Çalışması Provası (Bakara Süresi 142-167)", DİB Tefsir projesi için .
......... , "Kur'an Tercemesine 'Kur'an' Denilebilir mi?", DA, 8, [yh] .
......... , "Kur'an'da 'Kelime' Sözcüğünün Anlamları" Kur'an Araştırmalan -2- İstanbul
1996, 127-172 .
......... , "Kur'an'da Hz. Lükman'ın Şahsiyeti" AÜİFD, XXXV, Ankara 1996, 167-178; Aynca bkz. Kur'an Araştınnalan -1- Ankara 1995 .
......... , "Kur'an'da Hz. Peygamber'e Sevgi ve Saygı", DİD, Peygamberimiz Hz. Muhammed (Sav) - Özel Sayı - Ankara 2000, 469-480 .
.... ..... , "Kur'an'ın Peyderpey İndirilmesindeki Hikmetler", DİD, III, 1988, 3-23 .
......... , "Min Ebtali'r-Risa.Ieti'l-Uzına: Muhammed b. Mesleıne", CM, Suudi Arabistan,
Riyad 1988, XVI/51, 92-95 .
......... ,"Min Fukahai'l-Fıkhi'l-Hanefi: el-Cassas", Hİ, Ürdün, 1408/1988, XXXII/5, 10-14
......... , "Şevkani ve Tefsirindeki Metodu" HM, Temmuz ve Ağustos 1988 sayıları .
......... , 'Tefsir'de Konulu Tefsir Metodu", İA, Mayıs 1988.
Hacımüftüoğlu, Nasrullah, "Almanya'da İslamiyet", (M. S. Abdullah, çev. N. Hacımüf­
tüoğlu), Nesil, 8, İstanbul 1977 .
......... , "Belağat Ekolleri ve Anadolu Belağat Çalışmaları", EAÜİFD, VIII, Erzurum 1988
......... , "Belağat İlıninin Gelişmesine Müessir Olan Kaynaklar", EAÜİFD, Xl, Erzurum
1993 .
.. .. .. .. . , "Din ve Biz", DÖD, 20, Ankara.
......... , "Kelamcılar ile İslam Felsefecilerinin Belağat ve İ'caz İlimlerinin Gelişmesindeki Rolü", EAÜİFD, IX-X, Erzurum 1990-1991.
......... , "Kur'an'ı Yorumlamada Dilin Gücü", EKEV, III/2, Kasım 2001.
......... , "Orucun Teşri'i Felsefesi", Tohum, 72, İstanbul.
......... ,"Osmanlıda Belağat", Osmanh, VIII, 206 vd., Ankara 1999.
Hatip, Abdülaziz, "Lokman Süresinin Tefsiri", Kur'an ve Sünnete Ayna, 1997 (1. sayı­
dan 10. sayıya kadar tefrika halinde yayınlanmıştır.
Işıcık, Yusuf, "Fıkhi Mirasımızı Yeniden Nasıl Gözden GeçiriDeli ve Ele Almalıyız", (Karadavi, çev. Y. Işıcık), SÜİFD, II, Konya 1986 .
......... , "İslam Hukukunda Siyaset-i Şer'iyye", (Karadavi, çev. Y. Işıcık), İA, IV, Ankara
1986.
Türkiye'deki Tefsir Akademyasının Kur'an ve Tefsir Alanındaki
Çalışmalan
269
......... , "Kitap ve Sünnet'in Işığında Hz. Peygamber'in Din ve Dünya Anlayışı", SÜİFD,
III, Konya 1990 .
......... , "Kur'an'da Temel İki Kavram, Te'vil ve Müteşabih", SÜİFD, XIII, Konya 2002 .
......... , "Kur'an'ın Öngördüğü Muvahhit İnsan", SÜİFD, VIII, Konya 1998.
......... , "Kur'an-ı Kerim'de Müteşabih ve Te'vili", SÜİFD, VI, Konya 1996 .
.......... "Kur'an-ı Kerim'in Terceme Edilmesi ve Ayetlerinin Sıhhatli Anlaşılması Konusunda Bazı Mülahazalar", SÜİFD, XI, Konya 2001.
......... , "Nasların illetlerini Göz Önünde Tutmada Sahabe ve Tabiun'un Metodları", (Karadavi, çev. Yusuf Işıcık), İA, I, Ankara 1986 .
......... , 'Tefsir İlıninin Doğuş4 Gelişmesi ve Başlıca Tefsir Ekolleri", (Hasen el-Benna,
çev. Y. Işıcık), SÜİFD, V, Konya 1997.
Işık, Emin, "Büruc Süresinden Zalimlere", Zafer, XVII/202, 1993, s. 14 .
......... , "Kur'an Gelinceye Kadar", Hareket, 5, İstanbul 1953, 12-14 .
......... , "Kur'an Üzerine Düşünceler", Hareket, VII/77, İstanbul 1972, 20-26 .
......... , "Kur'an Vahyi ve Hedefi", Altınoluk, 15, 1987, 3-5 .
......... , "Kur'an'dan Beled Süresi", Türk Edebiyatı, 127, İstanbul 1984, 60 .
......... , "Kur'an'dan Fil Süresi", Türk Edebiyatı, 143, İstanbul 1985, 21-22 .
......... , "Kur'an'ın Dil Üstünlüğü", Zafer, X/113, 1986, 12 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'den Süreler", Türk Edebiyatı, 172, İstanbul 1988, 20-22 .
......... , "Kureyş Süresi Üzerine Bir Tefsir Denemesi", MÜİFD, 3, İstanbul 1985, 9-14.
İnan, Ahmet, "2/Bakara 258. Ayetinin 'Kralların Tannsal Hakkı' Teorisi Çerçevesinde
Bir Yorumu", DA, VI/18 .
......... , "Çanakkale Gazisi Bir Müfessir: Adıyamanlı Mustafa Hayri Efendi", DD, 168,
2004 .
......... , "Devlet Vacip mi Gerekli mi?", Sözleşme, I/8, 1998 .
......... , "Din İstisınan ve Din istismarının İstismarı", DİÜFD, III/I.
......... , "Fıkıh Usulünün Temel Parametreleri Açısından Ba:zı Güncel Meselelere Kısa
Bakışlar", İslamiyat, II/2 .
......... , "İlkel Doğa Ortamı Bağlamında Kur'an'daki Cahiliyet Kavramını Yeniden Okuma", DA, 5/13 .
......... , "İslam Hukuku İlahi midir beşeri midir?", Sözleşme, I/12, 1998 .
......... , "Kur'an'da Mülkiyet", İA, 16/4 .
......... ,Ali Kırca, Türkçe ibadet, Sabah Yayınları, İstanbul-1998. 88-95(kitap bölümü).
Kahveci, İhsan, "Doğu Bilim Bibliyografyasına Dair Analitik Bir Çalışma", SAÜİFD,
(Hasan, M. Halife, çev. İ. Kahveci), I, Sakarya 1996, 349-370 .
......... , "el-Mevhibetü'l-İliihiyye ve'l-Atıyyetü's-Sübhaniyye Adlı Eseri Çerçevesinde İski­
lipli Yusuf Efendi'nin Tefsir Anlayışı", SAÜİFD, XIII, Sakarya 2006 .
......... ,"İslam Çalışmalarına Metodolajik Yaklaşımlar" SAÜİFD, (Koren, J- Nevo, Y. D.,
çev. İ. Kahveci), VIII, Sakarya 2003, 107-137 .
......... , 'Tefsir Geleneğinin Kökleri ve İlk Dönemlerdeki Gelişimi", SAÜİFD, (Leemhuis,
Fred, çev. İ. Kahveci), III, Sakarya 2001, 435~452.
Kara, Necati, "Kur'an ve Sünnette Bela ve Musibet", EKEV, I/3, Ankara 1998, 33-58
......... , "Kur'an'da Gayb", YYÜİFD, I/1, Van 1994, s. 54-90 .
......... , "Kur'an'da Tekrarlar", YYÜSBED, IV/4, Van 1993, 103-130.
270
İsLAM! İLiMLER DERGisi
......... , "Kur'fuı'ı Nasıl Tefsir Etmeliyiz?", (M. N. el-Elbani, çev. N. Kara), YYÜİFD, II/2,
Van 1998, 75-98 .
......... , "Oıyantalistlerin Kur'an Araştırmalarına Gösterdikleri İhtimfun", (A. Abdulhamid Ezheri, çev. N. Kara), (yaymlanmamış).
Kara, Ömer, "Allah'a Yabancılaşma: Şirk", (T.J. O'shaughnessy, çev. Ö. Kara}, YYÜİFD,
II/2, Van 1998, 361-374 .
......... , "Arap Dilbilimindeki Teradüf Literatürünün 'Furük' Paralelinde Tesbit ve Tahlili -el-Furüku'l-Luğaviyye'ye Giriş (II)-", AÜİFD, 45/2, Ankara 2004 .
.. .. .. .. . , "Arap Dilbilimindeki Teradüf ve Furük' Argümanlarının Mukayeseli Tahlili -elFurüku'l-Luğaviyye'ye Giriş (III)-", Dinbilimleri, lV/4, Samsun 2004, 117-146 .
......... , "Arap Dilbilimindeki Teradüf Olgusunun 'Furük' Paralelinde Tarihsel Süreci ve
Arkaplanı -el-Furüku'l-Luğaviyye'ye Giriş (I)-", EKEV, Vli/14, Ank. 2003, 197220 .
......... , "Bakireler'in Saçları ve Yıldızlı Gökler- Me'ani Rehberleri ve İki Yazma Bağla­
mında Belağatının Pratik Yönü- I", (J. Sadan, çev. Ö. Kara), Nüsha, III/10,
2003, 68-81.
......... , "Bakireler'in Saçları ve Yıldızlı Gökler -Me'fuıi Rehberleri ve İki Yazma Bağla­
mında Belağatının Pratik Yönü-II", (J. Sadan, çev. Ö. Kara). Nüsha, III/ll,
2003, 67-84 .
......... , "Belağat İlıninde İki ifade Biçimi: İcaz ve İtnab- Kur'an Metninin Anlaşılma-sın­
daki Fonksiyonu Üzerine Bir Deneme-(!)", YYÜSBED, I, Van 2000, 353-388 .
......... , "Belağat İlıninde İki ifade Biçimi: İcaz ve İtnab- Kur'an Metninin Anlaşıl-masın­
daki Fonksiyonu Üzerine Bir Deneme-(II)", YYÜSBED, III, Van 2002, 249-298 .
......... , "Belağatta Bir İcaz-ı Hazf Çeşidi: İhtibak -Kur'an Metinlerindeki Pratiği-",
EKEV, II/1, Ankara 1999, 118-162 .
......... , "Bika'i'nin 'Nazmu'd-Durer'inde Yer Alan 'İhtibak Metinleri' -Bir İnşa Denemesi-", YYÜİFD, III/3, Van 2000, 149-224 .
......... , "Cehennemin Tanımlayıcı İsimleri ve Bunların Eleştiri Altındaki Gelişimi", (T. J.
O'shaughnessy, çev. Ö. Kara), YYÜSBED, I, Van 2000, 299-352 .
......... , "Eschatological Themes in the Qur'an: Tanıtım ve Tenkit", YYÜİFD, II, Van
1998, 336-360 .
......... , "Eskatolojik Bir Sembol Olarak Arş", EKEV, (T. J. O'shaughnessy, çev. Ö. Kara). Vl/10, Ankara 2001, 255-276 .
......... , "Fuzüli'nin Tevhidinde Ayet, Hadis ve İslami ilimiere Yapılan Atıflar", YYÜFEFSBD, lV/4, Van 1993, 213-232 .
......... , "Gazali Üzerine Yapılan Çalışmalar -Bibliyografik Bir Deneme-", Dinbilimleri,
II/2, Samsun 2002, 1-30 .
......... , "İlim Geleneğimizde 'Anlama' ve 'Nakil/Nispet' Problemi -Usülu'l-Fıkıh'ta Dört
Ömek Üzerinden Bir Tahlil Denemesi", Dinbilimleri, III/4, Samsun 2003, 5986 .
......... , "İmfuniye Şiasının Kur'fuı'a Eklemeleri ve Kıraat Farklılıkları", (M. M. Bar-Asher, çev. Ö. Kara-M. Dağ), EKEV, I/3, Ankara 1998, 207-235 .
...... , "Kevseri'nin Makalat'ındaki Tefsirle İlgili Makalelerin Muhteva Tanıtımı", EKEV,
I/4, Ankara 1999, 165-178.
Türkiye'deki Tefsir Akademyasının Kur'an ve Tefsir
Alanındaki Çalışmalan
271
......... , "Kur'an 7/40: Deve iğnenin Deliğinden Geçineeye Kadar", (A. Rippin, çev. ö.
Kara-M. Dağ), Dinbilimleri, II/4, Samsun 2002, 1-7.
......... , "Kur'an Cenneti" (T. J. O, çev. Ö. Kara), YYÜİFD, III/3, Van 2000, 397-428 .
......... , "Kur'an Tercemesi Üzerine", EKEV. I/1, Ankara 1997, 189-203.
......... , "Kur'an'da Adem Cenneti -Mekan Boyutuna İlişkin Tartışmalar-", EKEV, I/3,
Ankara 1998,77-111.
......... , "Morfolojik (Sarfi) ve Leksikolojik (Mu'cemi) Delaletler Arasında Esmau'l-Hüsna'da Teradüfün Nefyi [ve Furük'un İsbatı]", Marife, (A. M. Ömer, çev. Ö. Kara),
IV/1 Konya 2004, 207-225 .
......... , "Müellifi Bilinmeyen Bir 'Furük' Risiilesinin Tenkilli Neşri -el-Furüku'l-Luğaviyye­
tü'l-Muhtare fi'l-Müfreda-ti'l-Mütekaribe-", Dinbilimleri, IV/2, Samsun 2004.
......... , "Neşati'nin Hılye-i Enbiyası'nın Dini Kaynakları", AA, VII/13, İst. 2002, 1-48 .
......... , "Ömer b. Ali el-İspiri'nin Furükla İlgili Bir Risalesinin Tenkitli Neşri -er-Risale
fi Ma'ne'l-Hamd ve'ş-Şükr ve'l-Medh ve's-Sena ve Suveru'l-İctimai ve'l-İftiraki
Beynehüm-", EAÜİFD, XXI, Erzurum 2004 .
......... , "Tefsir Akademisyenleri: Biyografi & Faaliyet", (Haz. ö. Kara), I. Tefsir Anabilim
Koordinasyon Toplantısı ve Tefsir Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Problemleri
Sempozyumu, 10-13 Haziran, 2005; Van 2006 .
......... , "Tefsir Tezleri: Doçentlik & Doktora & Yüksek Lisans", (Haz. ö. Kara). I. Tefsir
Anabilim Koordinasyon Toplantısı ve Tefsir Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Problemleri Sempozyumu, 10-13 Haziran, 2005; Van 2006 .
......... , 'The Problems of Understanding and Using Quotations and References in Islamic Legal Theory -A Case Study of Four Examples-". Ekev Akademi Dergisi,
X/27, Erzurum 2006 .
......... , 'Toshihiko Izutsu'nun Kur'an Semantiğinde Mühmel Boyut: El-Furüku'l-Luğa­
viyye-Yakınanlamlıları 'Aynştırma' Noktasında Izutsu'ya Bir Katkı-", İA: Toshihiko Izutsu Özel Sayısı, 18/1, Ankara 2005, 16-60.
Karaçam, İsmail, "Din Eğitimi ve Toplumümuz", HM, Ankara 1971.
......... , "Kur'an Ehli Kimdir", Nesil, İstanbul 1978 .
......... , "Kur'an Tilavetinde Musiki Caiz mi?", Nesil, İstanbul 1977.
......... , "Kur'an Tilavetinde Musiki'nin Yeri", Nesil, İstanbul 1977 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'in Ta'limi", Nesil, İstanbul 1979 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'in Tilavet Adabı", BDÜİFD, Bakü 1966 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'in Tilavet Adabı", Nesil, İstanbul 1978.
......... , "Malezya'da Yapılan Kur'an Müsabakası Dolayısıyla", Nesil, İstanbul 1978 .
......... ,"Müslüman Talebenin Dikkat Edeceği Hususlar", Nesil, İstanbul 1978 .
......... , "Tilavet Adabı", Kök Mecmuası, İstanbul 1982 .
......... , "Yedi Harf Nedir?", (M. Zahid Kevseri), DD, Ankara 1978.
Karagöz, Mustafa, "Tefsirde Rivayet-Dirayet Ayırımının Mahiyeti ve Ortaya Çıkışı", Bilimname, II/5, 45-60.
Karsh, İbrahim Hilmi, "Kur'an: Tabiatı, Sahih Oluşu, Müslüman Akıl Üzerindeki Etki
ve Otoritesi", (M. Ebu Leyla, çev. İ. H. Karsh), Dinbilimleri, 5/1; 2005, 279-294 .
......... , "Çeviri Kurarnları Açısından M. Harndi Yazır'ın Me'al Yöntemi", CÜİFD, IX/1.
Sivas 2005, 231-257.
İsLAMi İLİMLER DERGisi
272
......... ,"Çeviri Kurarolan Açısından Muhammed Esed'ın Çeviri Yöntemi ve Değerlendi­
rilmesi", İA, 16/1, Ankara 2003, 95-112 .
......... ,"Dini Tecrübenin Kur'an'ı Anlama ve Yorumlamadaki Rolü", EAÜİFD, 24, Erz,
2006 .
......... , "Hasan Basri Çantay'ın Kur'an-ı Hakim ve Me'aJ.i Kerimdeki Tercüme Metodu",
EKEV. 13 Erzurum 2002, 153-182 .
......... , "Kur'iin Hermenötiği: Sorunlar ve Beklentiler", (Farid Esack, çev. İbrahim H.
Karsh), TR. 1 ı, 2004, 199-221.
......... , "Kur'an Tefsiri Açısından İlk Arap Lügatı Kitabu'l-Ayn'ın Değerlendirilmesi",
Nüsha, 14, Ankara 2004, 49-70 .
......... , "Kur'an'da Cinsiyet Kalıplan: Sosyolengüistik Bir Yaklaşım", (Ahmed Halil Aziz,
çev. İbrahim H. Karsh), Dinbilimleri, 4/4, 2004, 195-204 .
......... , "Kur'an'ın Belağat Açısından Tefsiri: İcaz ve İlgili Konular", (J. Boullata, çev. İb­
rahim H. Karsh), Dinbilimleri, 4, Samsun 2005 .
......... , "Kur'an'ın Güzellik Fenomenine Yaklaşımı", Marife, 3, Konya 2005 .
......... , "Tarihsel Gelişimleri İtibariyle Tefsir Mukaddimelerine Dair Bir İnceleme", EAÜİFD, 20, Erzurum 2003, 225-260 .
......... , 'Tefsirin Sosyolojik Boyutu ve Sosyolojik Okunması", İA, 18/2, Ankara 2005.
Kasapoğlu, Abdurrahman, "Allah'ın Bal Ansına Vahyi -Bal Ansında İçgüdüsel Davranışlar-", TR. ll, 2004, 229-241.
......... ,"Bir Dini Tecrübe Olarak Kur'an'da Huşu", Tasavvuf, 15, 2005, l77-ı90 .
......... , "Bir Dini Tecrübenin ifade Simgesi: Rükü", TR. 9, 2003, 255-279 .
......... ,"Bir Karakter Bozukluğu ve Zihinsel Yetersizlik Olarak Sefihlik", TR. ı2, 89-104 .
......... ,"Dinsel Şüphe", KAD, 2, 2005, 65-82 .
......... , "Doğal Dini Kabiliyet", TR, 10, 2004, ı43-l55 .
......... , "Ensest Tabusu ve Egzogami Kuralının Kur'an'daki Yansımalan", Dinbilimlert,
ı, 2003, 5-ı5 .
......... , "İnsanın Çaresizliği ve Fıtratın Uyanışı", KAD, ı, 2005, 6ı-90 .
......... , "Kur'an'a Göre Vicdanın Kaynağı ve İşlevleri", AA, ı8, 2003, ı3ı-ı62 .
......... , "Kur'an'da Eşler Arası İlişki Hakkında Önemli Bir Kavram: "Sükün" -Eşler Arasında Cinsel Duygusal Eğilim-", Dinbilimleri, 4, 2004, 73-86 .
......... , "Kur'an'da EvlilikTerapisi-Günümüz Psikolojisinin Veri ve Uygulamalanyla Bir
Mukayese-", Dinbilimleri, 2, 37-74 .
......... , "Kur'an'da İhtiyarlık Çağının Değerlendirilişi", TR. 7, 2003, 2ı3-232 .
......... , "Kur'an'da İki Zıt Karakter: Şuhh (Bencillik) ve İsar (Özgecilik)", AA, 21, 2004,
ı25-ı47 .
......... , "Kur'an'da Kardeş Kıskançlığı ve Eğitimi -Kabil ile Habil ve Hz. Yusuf ile Kardeşleri Ömeği-", Fikir Dünyası, 3, 2005, ı 74- ı98 .
.... ... .. , "Kur'an'da Kardeş Kıskançlığı ve Eğitimi, -Kabil ile Habil Hz. Yusuf İle Kardeş­
leri Ömeği-", Fikir Dünyası, 3, 2005, ı74-ı98 .
......... , "Kur'an'da Kıssa Terapisi -Hz. Peygamberin Kıssalardan Terapi Amaçlı Yardım
Alması-", CÜİFD, 2, Sivas 2004, 69-80 .
......... , "Kur'an'ın Amaçlan Açısından Tatma Duyusuna Bir Bakış", EKEV, ı8, 2004,
89-ı04.
Türkiye'deki Tefsir Akademyasının Kur'an ve Tefsir Alanındaki
Çalışmalan
273
......... , "Kur'fuı'ın İffet Anlayışı -Batılı Cinsel Ahlak Anlayışlarıyla Bir Mukayese-", Dinbilimleri, 4, 2003, 5-25 .
......... , "Psiko-Sosyal ve Metafizik Açıdan Kumar", TR, 13, 2005, 187-204.
......... ,"Şüphe İnkar ilişkisi", Dinbilimleri, 1, 2004, 57-116.
Kaya, Reınzi, "Doğumunun 100. Yılında Sarı Hoca", UÜİFD, VIII/8, Bursa 1999, 171182 .
......... , "Ehl-i Kitap", (TC DİB, Konulu Tefsir Çalışması, 2000) .
......... , "İlahi Kitaplarda Hz. Muhammed", UÜİFD, VI/6, Bursa 1998, 221-240 .
......... , "İnciller ve Kur'an'da Hz. İsa'nın İnsan ve Peygamber Oluşu", UÜİFD, 2004
......... , "Jesus Accordıng To The Holy Qur'an", Euro Agenda Dessauer str. 1010963
Berlin 2005 .
.......... "Kıraat Açısından Abctest Ayeti", UÜİFD, V, Bursa 1993 .
......... , "Kur'fuı'a Göre Doğru ve Yanlış Yol", UÜİFD, Bursa 2004 .
......... , "Kur'fuı'da Fey ve Dağılımı", UÜİFD, X/2, Bursa 2001, 67-81.
......... , "Kur' an' da Hz. Peygamber'in Beşer ve Ümmi Oluşu", UÜİFD, XI/ 1, 2002, 29-52 .
......... , "Kur'fuı'da İnsan Şeytan ilişkisi", UÜİFD, XII/2, Bursa 2004, 1-30 .
......... , "Kur'fuı'da İsliaze (Sığınma)" UÜİFD, X/1, Bursa 2001, 95-112 .
......... , "Kur'fuı'da Neshi iddia Edilen Ayetler", UÜİFD, VII/7, Bursa 1998, 353-372 .
......... , "Kur'fuı-ı Kerim Kıssaları ve Düşündürdükleri", UÜİFD, Xll/2, 2002, 31-58 .
......... , "Kur'fuı-ı Kerim'de Dost Kavramı", UÜİFD, VI/6,. Bursa 1994, 187-204 .
......... , "Kur'fuı-ı Kerim'de Ehl-i Kitap", SÜİFD, XIX, Konya 2005, 31-47 .
......... , "Kur'fuı-ı Kerim'de Mensüh Ayetler", UÜİFD, VI/6; Bursa 1994, 205-220 .
......... ,"Müslümanların Sorumlulukları", Çmar, X, Ağustos 1998, 19-25 .
......... , "Nesh Terimi ve Muhtevası", İA, V, Ankara 1987, 93-100.
Keskin, Hasan, "Ebü Hanife'nin Beş Hisalesinde Bazı Tefsir Problemlerine Yaklaşımı",
İA, XV/1-2, Ankara"2002, 221-239 .
......... , "er-Rağıb el-İsfahfuıi'nin el-Müfredat'ındaki Bazı Te'villere Eleştirel Bir Yaklaşım", (Humeyyis, M. b. A, çev. H. Keskin), CÜİFD, VII/1, Sivas 2003 .
......... , "Kur'fuı'da Lağv Kavramı", CÜİFD, sy. IV, 129-150, (2000) .
......... , "Kur'fuı'da Meleklerin Hz. Adem'e Seedesinin Yorumu", CÜİFD, VI/2, Sivas
2002, 107-125 .
......... , "Kur' an-ı Kerim'de Te'kid Üslupları", (er-Ravi, K. F., çev. Hasan Keskin), CÜİFD,
VI/1, Sivas 2002, 133-173 .
......... ,"Süreye Konu Bütünlüğü Açısından Bir Yaklaşım/ Nuh Sfuesi Örneği", [dv... ]
Kesler, Fatih, "Bir Hadis ve Yorumu", HM, 357, Ankara 1993 .
......... , "İslam'da Cemaat ve Camii", HM, 346, Ankara 1993 .
......... , "İslam'da Taklit ve Hükmü", HM, 345, 346, Ankara 1993 .
.... .. ... , "Kadir Gecesi", PG, İstanbul 22 Aralık 2000 .
......... , "Kur'fuı'a Göre İlk İnsanın Eğitimi", HM, 347, Ankara 1993 .
......... , "Kur'fuı'da Nefs Kavramı", HM, 391, 392, Ankara 1993 .
......... , "Kur'fuı'daki İnsan", PG, İstanbul 1 Aralık 2000 .
......... , "Kur'fuı'ın Hoşgörüsü", PG, İstanbul 28 Kasım 2001.
, ........ , "Kur'fuı-ı Kerim ve Hadislerde Şefaat inancı", Tasavvuf, 13 Ankara 2004 .
......... , "Kur'fuı-ı Kerim ve Hadislerde Şehit Kavramı", EKEV, 20, Ankara 2004.
İslAMI İLiMLER DERGisi
274
Kerim ve İncillerde Peygamber Dayamşması: Muhammed (A. S.) ve
S.) Örneği", EKEV, 19 Erzurum 2004.
......... , "Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'e Hitaplar (II)", AÜİFD, 44, Ankara 2003 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'e Hitaplar(I)", AÜİFD, 43/2, Ankara 2002 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'deki Zftid Harflerin Sırları", İA, 14/1, Ankara 2001.
......... , "Kur'an-ı Kerim'i Önceki Vahiylerden Ayırt Eden Bazı Özellikler", DİD, 41/2
Ankara 2005 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'in Bütünselliği Üzerine Bir Yöntem Denemesi", İA, 15/4,
Ankara 2002 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'in Evrenselliği ve Tarihsellik", İA, 14/1, Ankara 2001.
......... , "Nehrin Ötesinden Gelen Adamlar", HM, 356, Ankara 1993 .
......... ,"Peygamber Dayanışması", PG, İstanbul27 Kasım, 2001.
......... , "Prophetic Solidarity in The Qur'an and The Gospels: The Model of Muhammad
and Jesus", IQ, 48/1, London, 2004, 69-83 .
......... , "Sabiilik ve Sabiiler", DD, XXIV /2, Ankara 1988 .
......... , "Some Distinguishing Characteristic of The Qur'an in Relation to The Previous
Prophetic Revelations", IQ, 48/4, London, 2004, 47-66 .
......... , "Yirmibirinci Yüzyılın Eğitimine Doğru", DÖD, 14, Ankara 1988.
Kılıç, Sadık, "Evrensel Tarihsellikten Bilimsel Bütünlüğe", Dosya, I, Erzurum 1997 .
......... , "İslam ve Diğer Dinler", İA, IV, Ankara 1987, 52-65 .
......... , "İslam'daAsli Günah Kavramı Var mıdır?", EAÜİFD, VII, Erz. 1986, 507-18 .
......... , "Kur'an'ın Cem'i Meselesi", EAÜİFD, N, 261-277 .
......... , "Nefs Kelimesinin Kur'an'da Kullanışı Hakkında Bazı Notlar", EAÜİFD, V,
Erzurum 1982, 189-196 .
......... , "Nesnellikle Öznellik Arasında Yorum", İA, IX/1-4 .
......... , "Nun Harfinin Esrarı", Dergah, III/26, 1992, 20-22.
Kırca, Celal, "Bilimsel İ'cazın Değeri" Konulu Tebliğ Üzerine Bir Değerlendirme, İstan­
bul 18-19 Ekim 2000, (Kur'an Araştinnalan III, İstanbul 2002) "Kur'an ve Değişim", Bilimname, I, Kayseri 2003, 7-13 .
......... , "Ca'fer es-Sadık ve Ona İzafe Edilen Tefsiri", EÜSBED, VI, 1989, 95-112 .
......... ,"Din ve Bilim Açısından Nazar", DAD, XXII/1, Ankara 1986, 38-47 .
......... , "Hicretin I. ve II. Yıllarında Kur'an'ın Getirdikleri", DAD Hicret Özel S., 1981,
147-62 .
......... , "İlk Nazil Olan Süreler ve Muhtevası", Erctyes Dergisi, 136, Kayseri 1989, 1828 .
......... , "İnsanlık Tarihi Açısından Kur'fuı-ı Kerim'de Medeniyet", İA, II, 1986, 33-47 .
......... , "İslam Dinine Göre Reenkarnasyon", EÜİFD, III, Kayseri 1986, 223-242 .
......... , "İslam'a Göre Bilgi Vasıtaları ve Tefsire Olan Etkisi", EÜİFD, IV, 1987, 107-123 .
......... , "Kur'an ve Tabii Bilimler", Kur'an ve Tefsir Araştırmalan-1, Tartışmalı ilmi Toplantı, İSAV, İstanbul 26-27 Eylül 1998 (KMİAD, 1999, 16-17-18. sayıları;
Kur'an ve Tefsir Araştinnalan I, İstanbul 2000) .
......... , "Kur'an'a Göre Din Eğitiminin Genel Metodları", EÜİFD, V, 1988, 167-182 .
......... , "Kur'an'a Göre Din Eğitiminin Genel Prensipleri", DAD~XXIII/3, 1987, 11-30 .
......... , "Kur'an-ı Anlamada Dil Problemi", KMİAD, I/9, 1998, 34-60.
......... ,
"Kur'an-ı
İsa (A.
Türkiye'deki Tefsir Akademyasının Kur'an ve Tefsir Alanındaki
Çalışmalan
275
......... , "Kur'an-ı Kerim'e Göre Hz. Muhammed", EÜİFD, Kayseri 1990, 65-79 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'in Cem'i ve İstinsalıı Meselesi", (M. K. Atik'le). Tercüman Gazetesi, Haziran 1988 .
......... , "Mehmet Akifin Şiirlerine Konu Ettiği Ayetler ve Tahlili", EÜSBED, IV, Kayseri
1990, 257-271.
......... , "Mezhebi Tefsir Ekolünün Ortaya Çıkışı", İA, V, Ankara 1987, 52-61.
......... , "Orucun İnsana Kazandırdıkları", DAD, XXVI/2, Ankara 1990, 41-48 .
......... , 'Tebliğ Metodu Açısından Kur'an'ın Nuzülü", EÜİFD, I, Kayseri 1984, 197-215 .
......... , 'Tenzil Yönteminin Tarihselliği Problemi ve Kur'an Yorumuna Olan Etkisi",
KMİAD, I/2, İstanbul 1997, 51-60 .
......... , "Hz. Muhammed (sav)'in Önceki Kutsal Kitaplarda Müjdeleurnesi (Tebşirat)",
UÜİFD, X/1, Bursa 2001, 231-260 .
. . . . . . . . . , "Peygamberlerin Mesajlarındaki Birlik ve Bütünlük", UÜİFD, X/2, Bursa 2001,
241-258.
Koç, Mehmet Akif, "53/Necm Süresinin Tefsirinde Bazı Tarihi Sorunlar Üzerine", İsla­
miyat, VI/1, Ankara 2003, 165-171.
......... , "Aişe Abdurrahman (Bintu'ş-Şatı') (1913-1998)", Çağdaş İslam Dünyasmda
Kur'an'a
Yaklaşımlar,
(yh) .
......... , "Aişe Abdurrahman (Bintu'ş-Şatı')-el-İ'cazu'l-Beyani li'l-Kur'ani'l-Kerim", İA,
9/1, 2, 3, 4, Ankara 1996, 300-301.
......... , "Endülüs Tefsirciliği Üzerine Bir Giriş Denemesi", İslamiyat, VII/3, 2004, 4358 .
. . .. . . . . . , "lsnads and RijaJ Expertise in the Exegesi s oflbn Abi Hatim (327 /939)", Der lslam, 82/1. Berlin-Newyork, 2005, 146-168 .
......... , "John Burton'un 'Kur'an'da Gramer Hataları' Adlı Makalesinin Tenkidi", AÜİFD, XXXV, Ankara 1996, 554-559 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'in İcazında Sarfe Nazariyesi", YÜ, X/39, İzmir 1998, 19-25 .
......... , "Mustafa Öztürk-Kur'an Dili ve Retoriği", İslamiyat-bülten, Ankara 2003, 2021.
......... , "Sebeb-i Nüzüle Bağlı Anlamın Aşılmasını Kolaylaştıran Bir Unsur Olarak
'Kur'an Metni': 7 A'raf Süresinin 31-32. Ayetleri", İslamiyat, VII/2, Ankara
2004, 113-24 .
......... , 'Tefsir Rivayetlerinin Güvenilirliklerini Belirlemek Amacıyla Herbert Berg Tarafından Geliştirilen 'Uyum' (Consistency) Teorisi Üzerine", AÜİFD, XLV/2,
Ankara 2004, 45-56 .
......... , 'Tefsirin Erken Dönem Gelişimi", (NabiaAbbott, çev. M. AkifKoç), AÜİFD, XLIII/2, Ankara 2003, 449-462 .
......... , "Üstad Fuad Sezgin İle Bir Öğleden Sonra", İslamiyat-bülten, Ankara 2002, 1-3.
Kurt, Yaşar, "Kur'an Öğretimi ve Caminin Kur'an Öğretimindeki Yeri", EKEV, XVI,
Erzurum 2003, 103-120.
Maşalı, Mehmet Emin, "Kadi Abdülcebbar'a Göre Dilsel Delalet", Marife, III/3, Konya
2003, 151-162 .
......... , "Nasr Hiimid Ebu Zeyd'in Yorum Telakkisi ve Bu Telakkinin Niyetselee ve Felsefi Hermenötiğe Atıfları", UÜİFD, XIII/1, Bursa 2004, 73-89.
276
İsLAMi İLiMLER DERGisi
......... , Tefsirde Ehl-i Sünnet Savunması: İbnü'l Müneyyir Örneği, Marife, (yd).
Mollaibrahimoğlu, Süleyman, "Ana Hatlarıyla Kur'an Tefsiri ve Tefsirdeki İhtilaflar",
(Bu ve sonraki iki makale, Üç Makale ismiyle yayınlandı (İstanbul 2000) .
......... , "Kul Hakkı", DAD. 163, 2004, 22 .
......... , "Kur'an'da Hak Kavramı", DİD, 32/1, Mart 1996, 21.
......... , "Nazra amme li'd-dirasati'l-müte'allika bi Tefsiri'l-Kur'ani'l-Kerim fi ahdi'l-Cumhüriyye fi Türkiya", Journal of Shari'a and İsliimic Studies, 32, Ağustos 1997,
17 .
......... , 'The Art of Iltifat (Switching) in The Holy Qur'an", HI, 4, Aralık 2003, 7.
Müftüoğlu, Ömer, "Güven Ortamının Bir Toplum İçin Önemi ve Bunu Engelleyen Faktörler", Dinbilimleri, V/2, Samsun 2005, 143-160.
......... , "intihar Olaylan Üzerine Bir Değerlendirme(Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki
Kadın intihar Olaylan Örneği)", Dinbilimleri, II/4, Samsun 2002, 143-160 .
......... , "Kur'an'da "VSY" Kökünün Kullanınıı ve Türkçe'ye Çevirisi Üzerine", EKEV.
IX/24, Ankara 2005 .
......... ,"Sevgi Perspektifinden İnsan-Allah Diyalogu", OÜSBD, I/1 Eskişehir, 2001, 7380 .
......... , 'Türk İnsanının Kur'an Okurken Karşılaştığı Zorluklar ve Bunların Giderilmesi İçin Öneriler", Dinbilimleri, III/1. Samsun 2003, l l 7-129 .
.... .... . , "Vahiy Geleneğinde 'DaYF1 Konuk' Kökünün Semantik Analizi", EKEV. VIII/ 18,
Erzurum2004,105-114 .
. .. . ... .. , "Vahiy Geleneğinde "QaDDeSe" Kökünün Semantik Analizi", Dinbilimleri, IV/Z,
Samsun 2004, 213-224 .
.. ....... , "Vahiy Sürecinde 'SA'A(t)' Kavramının Sernanlik Analizi", Dinbilimleri, V11,
Samsun 2005, 185-209.
Okcu, Abdulınecit, "Ignace Goldziher'in Tabri'den Aktanmda bulunarak Bazı Kıraatle­
ri Tenkidi ve Meselenin Arka Planı", EAÜİFD, XVIII, Erzurum 2002
......... , "Kur'an'ın Ezgi/Makam ile Okunup Okunmaması Konusunda Varid olan Hadisler, Alimierin görüşleri ve Meselenin Günümüze Yansımaları", [dv... ]
......... , "Kur'an'ın Lafız-Mana ve Kıraat Yönünden İ'cazı/Eşsizliği", EKEV. III/2, Ankara
2001.
......... , "Taberi Tefsirinde Abctest Ayetinin Yorumu ve Taberi'nin Konuyla İlgili Görüş­
leri Üzerine Bazı Mülahazalar", EAÜİFD, XIX, Erzurum 2003.
Okiç, Tayyib, "Hazret-i Peygamber Devrinde Kur'an-ı Kerim Öğrenimi", HM, Ankara
1967.
Okumuş, Mesut, "Arthur Jeffery ve Kur'an Çalışmalan Üzerine", AÜİFD, XLIII/2.
Ankara 2002 .
.. .. . . . .. , "Gazali Düşüncesinin Temel Unsurlan ve Çelişkileri", (M. Abid el-Cabiri, çev:
Mesut Okumuş), AÜİFD, XLIV/1, Ankara 2003 .
......... , "Gaza.Ii'nin Kur'an Yorumlanna İbn Sina'nın Etkileri", İA, XIII/3-4 Ankara
2000, 341-353 .
.. .. .... . , "Gaza.Ii'nin Öncüsü el-Muhasibi" (M. Smith, çev: M. Okumuş), Tasavvuf, III/9,
2002, 417-426 .
. . . . . . . . . , "Hz. Peygamber'in Örnek Ahlaki Kişiliğinden Kesitler", DİD, Ankara 2003.
1ürkiye'deki Tefsir Akademyasının Kur'an ve Tefsir Alanındaki
Çalışınalan
277
......... , "Kur'an Yorumunda Çokanlamlı Lafiziara Yaklaşımlar", GÜÇİFD, II/1, 2003 [yd]
......... , "Kur'an'da Birr Kavramı Üzerine Semanti-\C Bir Analiz", DA, V/14, Ankara 2002
......... , "Kur'an'ın Metin Tenkidi Projesindeki Gelişmeler" (Oryantalistlerin Gözüyle İsHim içinde, (Arthur Jeffeıy, çev: M. Okumuş), Rağbet Yay., İst, 2003 .
......... , "Kur'an'ın Metinleşme Tarihi" (Oryantalistlerin Gözüyle İslam içinde, Arthur
Jeffeıy, çev: Mesut Okumuş), Rağbet Yay., İstanbul 2003 .
......... , "Semantik ve Analitik Açıdan Kur'an'da Salat Kavramı", GÜÇİFD, III/6, 2004,
1-30.
......... , "Şii ve Sünni Müfessirlerin Ehl-i Beyt'le İlgili Bazı Ayetlere Yaklaşımlan Üzerine", Martfe, IV/3, Konya 2004, 211-133 .
......... , "Taberi Tefsiri'nde Bağlaının Yeri ve Önemi", EKEV, VI/13, Ank. 2002, 125-51.
Okuyan, Mehmet, "Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Tefsiri", KMİAD, 19-20-21, İst. 1999 .
......... , "Kur'an Verilerine Göre "Öteki"nin Konumu", (Mustafa Öztürk'le, İslam ve Öteki, ed. Cafer Sadık Yaran) Kaknüs Yay., İstanbul 2001.
......... , "Kur'an'da Gizemli Bir Yolculuğun Kıssası", DEAD, XIII, İst. 2004 .
......... , "Kur'an'da Olumsuz İnsan Tipleri", KMİAD, X, XI, XII, İstanbul1999 .
......... , "Kur'fuı'da Rahmet Kavramı ve Hz. Peygamber'in Alemiere Rahmet Oluş Keyfiyeti", DEAD, XIV, İstanbul 2004 .
......... , "Kur'an'ın Nüzülünde Taaddüd/Tekerrür Problemi", İA, 14/1, 2001.
......... , "Kur'an'ın Tabiat İlimlerine Bakışı", KMİAD, 16-17-18, İst. 1999 .
......... , "Necmuddin Dayeve Tasavvufi Tefsiri", OMÜİFD, VIII, Samsun 1996.
Öksüz, Adil, "Muhasibi: Fehmu'l- Kur' an", SAÜİFD, V, Sakarya 2002 .
......... , "Muhasibi'nin Kur'an'ı Yorunılamada Kullandığı Bazı Kriterler", YÜ, 54, 2001.
......... , "Muhasibi'nin Kur'an'ı Yorumlamada Kullandığı Bazı Kriterler", YÜ, 55, 2002.
Özdemir, Hikmet, "Arthur John Arberıy'nin The Koran Interpreted' Adlı Kur'an Tercümesi Hakkında Bazı Mülahazalar", HÜİFD, V, Şanlıurfa 1999, 141-150 .
......... , "Belağat ilmi ve Tefsirdeki Yeri", HÜİFD, II, Şanlıurfa 1996, 149-168 .
......... , "Klasik Tefsirlerde Yer Alan Bir İsrailiyat Örneği", HÜİFD, XI, Şanlıurfa 2003,
70-85 .
......... , "Kur'an-ı Kerim ve Türkçesi Adlı Çeviriye Dair Bazı Değerlendirmeler", Marife,
V /2, Konya 2005, 75-99 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'de İsrafKavramı", HÜİFD, VII, Şanlıurfa 2001, 31-61.
......... , "Kur'an-ı Kerim'de Mecazın Varlığı Problemi", HÜİFD, IV, 1998, 59-90 .
......... , "Şeytani Bir Fiil Yaratılışı Değiştirmek", HÜİFD, VI, Şanlıurfa 2000, 215-220 .
......... , "Taberi'ye Göre Ru'yetullah Meselesi", HÜİFD, IX, Şanlıurfa 2002, 7-26.
Özdeş, Talip, "Çağımızda İslam'ın Algılanması ve Sunulmasında Bazı Önemli Noktalar",
CÜİFD, II, Sivas 1998, 229-342 .
......... ,"Değerlendirme", Banş İçin Diyalog: Dinlerin Bir Arada Yaşamaya Katkısı Uluslararası Sempozyum, Sivas 12 Eylül2002(CÜİFD, VII/1, Sivas 2003, 431-434 .
......... , "İslam ve Müslüman Kavramlan Açısından Din-Bilim ve Siyaset ilişkisi", İLAM
Araştırma Dergisi, II/2, İstanbul 1997, 131-149; İA, XI/1-2, Ankara 1998, l l 7125 .
......... , "İslam'm Ferdi ve Sosyal Hayata Taşınmasmda Hikmet'in Esas Alınması", İA,
XIV/2, Ankara 2001, 307-316.
278
İsLAMi İLiMLER DERGisi
......... , "Kur'an ışığında Global Ekonominin Parametrelerine Farklı Bir Bakış", İA,
XVI/4, Ankara 2003, 569-581.
......... , "Küreselleşen Bir Dünya Ortaınında İslfuııi Politik Ekonomi Üzerine Uluslararası Seminer: Bir Değişim Gündemi" (M. Nejatullah Sıddıqi, çev: Talip Özdeş),
İA, XVI/4, Ankara 2003, 491-498 .
......... , "Maturidi'nin Fıkhi Yönü ve Metodu Üzerine Bazı Değerlendirmeler", CÜİFD, II,
Sivas 1998, 344-360 .
......... , "Maturidi'nin Te'vil Anlayışında Aklın Yeri", İmam Matuıfdi ve Matuıidilik,
(Sönmez Kutlu). Kitabiyat, Ankara 2003, 243-257 .
......... , "Sosyal Değişim Olgusundan Hareketle Kur'an'ın Tarihsel Olduğu Tezi Üzerine
Bir Değerlendirme", CÜİFD, VII/1, Sivas 2003, 183-198 .
......... , "Tarihi Bir Olay Olarak Hristiyanlık", (Troll, Christian W., çev.- değerlendirme:
Talip Özdeş). CÜİFD, III, Sivas 1999, 257-272 .
......... , "Vahiy-Olgu ilişkisi Açısından Nes'e Getirilen Yorumlara Eleştirel Bir Yaklaşım", İA, IV/1, Ankara 2001, 39-48.
Özek, Ali, "Vahiy ve Tebliğ", DD, 1970.
Özel, Mustafa, "A Note on Ph.D. Theses on Qur'an and Tafsir in Turkey (1960-1999):
A Chronological Approach," HI, XXIV/3, July-Septeınber 2001 .
......... ,"Bir Bütün Olarak Süre", (Çeviri) İA, XIV/1, Ankara 2001.
......... , "Bir Tefsir Kaynağı Olarak İbn Hişfuıı'ın es-Sire'si", DEÜİFD, XIV, İzmir 2001.
......... , "Debreli Vildan Faik ve el-Mültekat fi Usüli't-Tefsir", İslamiyat, II/4, Ankara
1999 .
......... , "Fitne Kavramı ışığında Me'allere Bir Bakış", Fidan, II, İzmir 2001, 10 .
......... , "Garanik Risalesi -Metin ve Tercüme-", DEÜİFD, XIX, İzmir 2004, 153-186 .
......... ,"Hak Dini Kur'an Dili Üzerine Yapılan Akademik Çalışmalar", İA, 14/l, 2001.
......... , "İzınir'de Bir Dergi: Müslüman Sesi", Yedi İklim, XV, İstanbul 2002 .
......... , "İzınir'de Bir Kur'an Hadiıni", Fidan, II, İzmir 2000 .
......... , "İzmirli İsınail Hakkı ve İslam Devleti", Umran, 105, İstanbul 2003 .
......... , "Kur'an'da Anahtar Siyasi Kavramlar", DEÜİFD, XV, İzmir 2002 .
......... , "Kur'an-ı Keriın'i Okuma ve Adabı", DİD, 37/2, Ankara 2001.
......... , "Mecliste Tefsir Tartışmaları", Tarih ve Düşünce, İstanbul 2000 .
......... , "Midhat Paşa'nın Besınele ve Fatiha Tefsiri", Marife, III/2, Konya 2003 .
......... , "Nahl/16 Süresinin 90. Ayetinin Tefsiri" (Marife)
......... , "Osmanlı Tefsir Tarihinden İşari Tefsir Örnekleri (I) Muhammed Nüru'l-Arabi,
Fatiha ve Kevser Süreleri Tefsiri" (Tasavvulj
......... , "Ölünün Ardından Kur'an-ı Kerim Okunmasının Dini Dayanakları" (DİD)
......... , "Safahat ve Kur'an", Yedi İklim, İstanbul 2000 .
......... , "Son Dönem Osmanlı Tefsir Tarihinden Bazı Portreler -1-", DEÜİFD, XV, 2002 .
......... , "Son Dönem Osmanlı Tefsir Tarihinden Bazı Portreler-II-", DEÜİFD, XVI, İzmir
2002 .
......... , "Şeyhülislaın Esad Efendi'nin Ayetü'l-Kürsi Tefsiri", İA, 10, 2003, 81-105 .
......... , 'Tefsir Usülü İle İlgili Bir Eser", DEÜİFD, XIV, İzmir 2001.
......... , 'Tefsirde Oryantalizın Eleştirisi: Mevdudi Örneği", Marife, II/3, Konya 2002 .
......... , "Zuhruf/43 Süresi 81. Ayetin Anlamı Üzerine" DEÜİF, 21, İzmir 2005, 175-191.
1ürkiye'deki Tefsir Akadernyasının Kur'an ve Tefsir Alanındaki
Çalışmalan
279
Özgel, İshak, "Büyük Selçuklular Döneminde Tefsir İlmi ve Müfessirler", Dinbilimleri,
5/2, Nisan/Mayıs/Haziran 2005, 31-52 .
......... , "Ebu'l-Kasım El -Kuşeyri (465/1072)' nin Tefsir İlınine Katkısı ve Az Bilinen
"Et-Tefsirü'l-Kebir" Adlı Tefslrinin Tanıtımı", Tasavvuf, 3/9, Ankara 2002, 273291.
......... , "İnşikak-ı Kamer Hadisesine Yorum Etiği ve Anlam Bütünlüğü Açısından Yaklaşım", Sobe- Sosyal Bilimler Evi- Bilimsel Dergi, 1, Ekim Kasım 2005, 27- 39
......... , "Kur'an'ın Üç Aşamalı Nüzülü Anlayışının Lügavı: Temelleri Üzerine Bir Değer­
lendirme (Kur'an Tasavvuru Oluşturmaya Doğru)", Arayışlar -İnsan Bilimleri
Araştırmaları- Dergisi, 5-6, Isparta 2001, 91-117 .
......... ,'Tarihsel Yorum Perspektifiyle Kur'an'da Muhaliflerin Peygamberlere Tepkileri",
7R, 3/8, Isparta 2003, 267-280.
Özsoy, Ömer, "Çağdaş Kur'an(lar) Üretimi Üzerine -Karı Dövme Olgusu Bağlamında 4.
Nisa', 34 Örneği-", İslamiyat, V/1, 2002, 111-124.
Özsoy, Ömer, "Hadis'te Yeni-Eflatuncu ve Gnostik Unsurlar", (I. Goldziher, çev. Ö. Özsoy), AÜİFD, 36, 1997, 405-21.
......... , "İslami Sol -Genel Bir Bakış-", (Nasr Hamid Ebü Zeyd, çev. Ö. Özsoy- M. Hayri
Kırbaşoğlu ile). İsliimiyat: İslam'ın Sol Yorumu Sayısı, V/2, 2002, 21-36 .
......... , "İspanya Müslümanları Arasında Şuubilik", (I. Goldziher), AÜİFD, 35 1996,
403-23 .
......... , "Kur'an Hitabının Tarihselliği ve Tarihsel Hitabın Nesnel Anlamı Sorunu", İA,
(Kur'an'ın Anlaşılmasında Yöntem Sorunu Özel Sayısı). IX/1-4, Ankara 1996,
135-143 .
......... , "Kur'an ve Tarihsellik Tartışmalarında Gözden Kaç(ınl)anlar", Tezkire, XI-XII,
1997, 69-85 .
.. .. .. .. . , "Kur'an'ın Tarihsel Bilgi Kaynağı Olarak Kullanımının imkan ve Sorunlan", İs­
lamiyat, v 14, 2003 .
......... , "Mustafa İsli'ın:ıoğiu, İslam Tefsir Ekolleri (Ignaz Goldziher'den çeviri)", İsli'uni­
ya.t, I/1, Ankara 1998, 111-122 .
......... , "Nasr Hamid Ebü Zeyd'in Nass-Olgu ilişkisi Bağlamında 'Ulümu'l-Kur'an'ı Eleş­
tirisi", İA, VII/3-4, Ankara 1994, 237-246 .
......... , "Ömer Özsoy ile Tarihsellik Üzerine", İktibas, Eylül1997, 24-33 .
......... , "Sufi Düşüncede Hakikat-Dil ilişkisi Üzerine -İbn Arabl'de Dil, Varlık ve Kur'an", (Nasr Hamid Ebü Zeyd, çev. Ö. Özsoy). İslamiya.t: Tasavvuf Sayısı, Il/3, 1999,
15-38 .
......... , "Şeri'at Soruşturması", (Nasr Hamid Ebü Zeyd, çev. Ö. Özsoy). İslamiyat: Şerrat
Dosyası Özel Sayısı, I/4, 1998, 269-282 .
......... ,"Tarihte ve Günümüzde 'Kur'an Te'vili' Sorunsalı", (Nasr Hamid Ebü Zeyd, çev.
Ö. Özsoy), İA: Kur'an'ın Anlaşılmasında Yöntem Sorunu Özel Sayısı, IX/1-4,
Ankara 1996, 24-44 .
......... , "Yeni Bir Medine Vesikası Taslağı ve Kur'an'dan Yararlanma Yöntemimiz Üzerine", BH, VI, 1994, 163-167.
Öztürk, Hayrettin, "Kur'an-ı Kerim'in Kıraatinde 7 Harf Meselesi", Dinbilimleri, II/3,
Samsun 2002, 97-111.
280
İsLAMI İLiMLER DERGISI
......... ,"Osman Mushaflan Üzerine Bir Değerlendirme: Semerkant Mushafı", İA, XV/4,
584-594.
Öztürk, Mustafa, "Ad em, Cennet ve Düşüş", Milel ve Nihai, II, 2004 .
......... , "Alevilerin Kur'an Tasavvuru Üzerine", İslamiyat, V /3, Ankara 2003 .
......... , "Bildik Bir Terane Yeniden Kur'an Şifre vs.", BDD, II, İstanbul 2002 .
......... , "Bilge Kul-Musa Kıssası ve İslam Kültüründe Hızır Mitosu", OMÜİFD, 14-15,
Samsun 2003 .
......... , "Çağdaşlık ve Çağdaş Dönem Kur'an Yorumlauna Genel Bir Bakış", İslamiyat
(İslam ve Çağdaş Durum), VII/ 4, Ankara 2004 .
. .. . .. . . . , "Demitolojizasyon ve Kur'an", ÇÜİFD, IVll, Adana .
......... , "Egemen Bir Dini Söylem Tarzı Olarak Ataerkillik", İslı!imiyat: Türkiye'de Din
Söylemleri Özel Sayısı, IV14, Ankara 200 ı.
......... ,"Geleneksel Tefsir Çeşitlernelerinin Epistemik Değeri", Bilimname, II, 2003 .
.
......... ,"Haccın SembolikAnlamına Dair", DAD, 157, Ankara 2004.
......... , "İblis'irı Trajik Hikayesi: Allah, İnsan, Şeytan ve Kötülüğe Dair", ÇÜİFD, V/1,
Adana 2005 .
......... , "İbn Cüzey'irı Tefsirinde Tasavvuf', Tasavvuf, XI, Ankara 2003 .
......... , "İhvan-ı Safa'nın Düşünce Sistemirıde Kur'an ve Yorum", OMÜİFD, 14-15,
Samsun 2003 .
......... ,"İnsan ve Varoluşun Anlamına Dair", DAD, 154, Ankara 2003 .
......... ,"İslam Kültüründe İsm-i A'zam Meflıumu", DİD, 39/1, Ankara 2003 .
......... , "İslam Tefsir Geleneğirıde Yorum Manipülasyonu: Ulu'l-Emr Kavramı Örneği",
İslamiyat, III/3, Ankara 2000 .
......... ,"Klasik Sünni Tefsir Literatürü Üzerine Genel Bir Değerlendirme", Marife: (Ehli Sünnet Özel Sayısı), V, Konya 2005 [yd] .
......... , "Klasik Tefsirlerdeki Tesettür Formu Üzerine", İslı!imiyat, IV /2, Ankara 2001.
......... , "Kur'an Bağlamında Hz. Meryem Üzerine Bir İnceleme", Marife, III/l, 2003 .
......... , "Kur'an Çerçevesinde Ümınet Kavramının Tahlili".· İslamiyat, VIII/2, Ankara
2005 .
......... , "Kur'an Kıraatlerinin Tarihsel Serencaroma Genel Bir Bakış", ÇÜİFD, III/l,
Adana 2003 .
......... , "Kur'an Penceresinden Dünya ve Dünyevi Hayata Bakış", DAD, 180, 2005
......... , "Kur'an ve Nesnel Anlam(a)nın Mahiyeti", BDD, VI, İstanbul 2003 .
......... , "Kur'an, Alıd-i Atik ve Süıner Mitolojisinde Habil-Kabil Kıssası", ÇÜİFD, IV/l,
Adana.
......... , "Kur'an'da Örtük Anlatım: Kinaye ve Ta'riz", ÇÜİFD, III/2, Adana 2003 .
......... , "Kur'an'da Seb-i Mesani Kavramı", DİD, 38/1, Ankara 2002 .
......... , "Kur'an'da Uhrevi Azap Figürleri", İslamiyat, IV/1, Ankara 2002 .
......... , "Kur'an'da ve İslam Öncesi Arap Düşüncesinde Dehr Kavramı", OMÜİFD, XVI,
Samsun 2003 .
......... , "Kur'an'ın "Cennet" Betimlemelerinde Yerel ve Tarihsel Motifler", İslamiyat,
IV111, Ankara 200 ı.
......... , "Kur'an'ın Aktüel Değeri: Roger Garaudy'in Kur'an Tasavvuru Üzerine", Usul,
I/2, Sakarya 2004.
Türkiye'deki Tefsir Akademyasının Kur'an ve Tefsir Alanındaki
Çalışmalan
281
"Kur'an'ın Değer Sisteminde Dünya ve Dünyevi Hayatın Anlamı", Tasavvuf, xv.
Ankara 2005 [yd] .
.......... "Kur'an'ın ismaili Yorumu", OMÜİFD, (Poonawala, !smail K., çev. Mustafa Öztürk), 16, Samsun 2003 .
...... ... , "Kur'an'ın Nüzül Sürecinde Allah-İnsan/Vahiy Tarih ilişkisi: Muvafakat-ı Ömer
Üzerine Bir İnceleme", DA, 2005 .
.......... "Kur'an'ın Toplum Hayatını inşası", DAVD, 74, Mayıs 2005 .
......... , "Muhammed Esed'in Me'al-Tefsiri'nde Batıni Te'vil Olgusu", İA, XVI/I, 2003 .
......... , "Mutezile ve Tefsir", Marife:Mu'tezile Özel Sayısı, Ill/3, Konya 2003 .
......... , "Muvaffakuddin el-Kevaşi ve et-Telhis Tefsirindeki Metodu", OMÜİFD, XI,
Samsun 1999 .
......... , "Mübhematü'l-Kur'an ve İmamiyye Şiası", OMÜİFD, XII, Samsun 2001; DA,
III/8, Ankara 2003 .
......... , "Neo-Selefilik ve Kur'an: Reşid Rıza'nın Kur'an ve Yorum Anlayışı Üzerine", ÇÜİFD, IV/2, Adana .
......... , "Sadaka Kavramının Kur'an'daki Anlam Çerçevesi: Sernanlik Bir Tahlil Denemesi", OMÜİFD, XII, Samsun 2001.
......... , "Şatıbi'nin Kur'an'ı Anlamaya Yönelik Öncelikleri Üzerine Btr Çözümleme Denemesi", İsliimiyat, III/1, Ankara 2000 .
......... , "Şii ve Sünni Kaynaklarda Muta Nikahı Tartışması", İsliimiyat, VIII/3, Ankara
2005[yd]
......... ,"Şii ve Sünni Müfesstrlere Göre Ehl-i Beyt Kavramı", Marife, (Ehl-i Beyt Özel Sayısı), IV/3, Konya 2004 .
......... , "Tefsir Tarihinde Ehl-i Kur'an Ekolü", ÇÜİFD, III/1, Adana 2003 .
. .. .. .. .. , "Tefsir Tarihinde Özgünlüğün Adı: Ebü Müslim El- İsfahani", İsliimiyat, V/2,
Ankara 2003 .
.... .... . . 'Tefsirde Usül(süzlük) Sorunu", İsliimiyat, V14, Ankara 2003 .
......... , 'Tefsirde Zahir-Batın Düalizmi ya da Tasavvufi Aşırı Yorum", İsliimiyat, II/3,
Ankara 1999 .
......... , 'Tefsir-Te'vil Karşıtlığının Tarihsel ve Epistemolojik Kökeni", İA (Tefsfr Yazılan},
XIV11, Ankara 200 1.
......... , 'Türkiye'de Dini Hayat", Türkiye Yazarlar Birliği Kültür Sanat Yıllığı, 2004 .
. . . . . . . . . , 'Tüsteri ve Tasavvufi Tefsiri Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler", Tasavvuf,
IX, Ankara 2002 .
. . .. . .. . . , "Üzeyr Allah'ın Oğludur' İddiasına Datr Btr İnceleme". AA, IV116, İstanbul 2003 ..
......... , "Zahir ve Batınilmine Dair Bir Risale", Tasavvuf, (İbn Teymiyye, çev. Mustafa
Öztürk-Ali Bolat), VI, Ankara 2001.
......... , "Zerkeşi'nin Kaynakları: el-Burhan fi Ulümi'l-Kur'an Üzerine Bir İnceleme", ÇÜİFD, III/2, Adana 2003 .
......... , "Zülkameyn: 'Kur'an'da Uzaya Seyahati Anlatılan İnsan' Adlı Kitabın Düşün­
dürdükleri", Dinbilimleri, I, Samsun 2000 .
......... , "Zülkifl'in Dini ve Tarthi Kimliği", ÇÜİFD, IV/2, Adana.
Paçacı, Mehmet, "'De ki: Allah Btr'dtr'-İhlas Süresi'nin Sami Dini Gelenek Açısından Btr
Tefsiri", İsliimiyat, I/3, Ankara 1998, 49-71.
..........
282
İsLAMi İLIMLER DERGisi
......... , "75 Years ofHigher İslamic Education in Modem Turkey", MW: Sa'id Nursi and
Turkish Experience, LXXXIX, July-Oct., 1999
......... , "Ali İzzetbegoviç'in 'Doğu Batı Arasında İslam' Kitabı Üzerine", İA, Vl/2, Ankara
1992, 73-90 .
......... , "Allah'ın Krallığı Sendromu ve Günümüz Müslümanları", İA, VII/2, Ank. 1994,
181-92 .
......... , "Anlama (Fıkh) Usulüne Dair", İA, VIII/2, Ankara 1995, 85-97 .
......... , "Bakara, 142-164. Ayetlerinin Tefsiri", DİB Tefsir Projesi, 2000 .
......... , "Bilginin İslamileştirilmesi ve Model Kurmada Bazı Metodolajik Meseleler", (M.
Arif - çev. M. Paçacı, İki hazırlayanlı), İsliimi Bilirnde Metodoloji Sorunu, Fecr
Yay., Ankara 1991, 31-65 .
......... ,"Çağdaş Dönemde Kur'fuı'a ve Tefsir'e Ne Oldu", İsliimiyat, VI/4, 2003, 85-104
......... , "Farüki ve Ötesi: Bilginin İslanıileştirilmesinde Müstakbel Eğilimler", (İlyas BaYunus, çev. M. Paçacı, iki hazırlayanlı), İsliimi Bilirnde Metodoloji Sorunu, Fecr
Yay., Ankara 1991, 149-72 .
......... , "Giriş", DİB Tefsir Projesi, 2000 .
... ...... , "Hadis'te Apokaliptisizm veya Fiten Edebiyatı", Din Öğretiminde Yeni Yaklaşım­
lar, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 2000, 155-174 .
......... , "Hadis'te Apokaliptisizm veya Fiten Edebiyatı", İsliimiyat, I, 1998, 35-53 .
......... , "İmam Şii.fi'i'nin Metodolojisinde Öznenin (Müctehid'in) Rolü", Sünni Paradigmanm Oluşumunda Şati'i'nin Rolü, Haz. M. Hayri Kırbaşoğlu, Kitabiyat,
Ankara 2000, 163- 179 .
......... ,"İslam ve Bilim Felsefesi", (Syed M. N. al-Attas, çev. M. Paçacı), İA, III/4, 1989,
165-187 .
......... ,"İslam ve Demakrasi Sempozyumu", İsliimiyat, I/2 Ankara 1998, 139-145 .
......... , "İslii.m'ın Epistemolojik Temelleri", (M. Riaz Kirmani, çev. M. Paçacı). İslami Bilimde Metodoloji Sorunu, Fecr Yay., Ankara 113-131.
......... , "İslami Bilirnde Metodoloji Sorunu", (Osman Bakar, çev. M. Paçacı), İslami Bilimde Metodoloji Sorunu, Fecr Yay., Ankara 1991, 85 -lll.
......... , "Kur' an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz", İA, IX/2, Ankara 1996, 119-134.
......... , "Kur'fuı'ı Anlama'da Çağdaş Bir Yaklaşım", İslamiyat, I/4, Ankara 1998, 30307 .
......... , "Kur'fuı'm Yorumunda Yeni Bir Metodolojiye Doğru", (İsmail Raci al-Faruqi, çev.
M. Paçacı), İA, VII/3-4, Ankara 1994, 305-313 .
......... , "Kur'an-ı Kerim Işığında Vahiy Geleneğine Bir Bakış", İA, V/3, 1991, 175-193 .
.......... "Nesh Teorisi", (Ahmad Hasan, çev. M. Paçacı). İA, I/3, 1987, 105-109; I/4,
102-107 .
......... , "Oryantalizm ve Çağdaş İslamcı Söylem", İslamiyat, IV/4, Ankara 2001, 91110 .
......... , "Sosyal Bilimlerin İslii.mileştirilmesi", (İsmail Raci Faruki, çev. M. Paçacı), İsla­
mi Bilirnde Metodoloji Sorunu, Fecr Yay., Ankara 1991, 31-65 .
......... , "Sunuş", Allah'ın Elçisi ve Mesajı, Ankara Okulu Yay., Ankara 1997, VII-XI .
... . . . .. . , "Şeri'at ve Kanun, Din ve Devlet", (H. İnalcık, çev. M. Paçacı), İsliimiyat, I/ 4, Ankara 1998, 135-41.
Türkiye'deki Tefsir Akademyasının Kur'an ve Tefsir Alanındaki
Çalışmalan
283
......... , 'The Role of Subject (Mujtahid) in İmam al-Shafı'i's Methodology: A Hermeneutical Approach", AJISS, XIV/3, Fall ı997, ı- ı5.
Pak, Zekeriya, "Hz. İbrahim Yıldız, Ay ve Güneşi Rab Edindi mi? (En'fun 7 4-78'teki İb­
rahim Kıssasına Tarihi Gerçeklik Açısından Bir Bakış)", EKEV. 71 ı 4, Kış 2003,
59-74 .
......... , "Calıiliye Araplarındaki Allah İnanemın Kur'an'dan Hareketle Tespitiyle İlgili
Bazı Hususlar (Cahiliye Araplarındaki Allah İnanemın Kur'ani Boyutu)", CÜİFD, 5/ı, 200ı, 311-330 .
......... , "Kur'an'daki Kelimelerin Türkçe'ye Geçiş Sürecinde Uğradıklan Anlam Değiş­
meieri", KSÜİFD, 2/3, 2004, 9ı-111.
......... , "Kur'an'ın Tarihselliği ve ibadetlerde Tarihsellik", DA, 8/22, 2005, 105-ı22 .
.... ..... , "Me'illlerdeki Çeviri Sorunlan Üzerine Bir Örnek: Kur'an'da Aynı Anlamı İçeren
Mükerrer ifade Kalıplarının Farklı Tercümesi", İA, ı 7 ;ı, 27-39.
Pakiş, Ömer, "Bilgirıirı İslfunileştirilmesi", (L. Safi, çev. ö. Pakiş), TR, [yd] .
......... , "Halku'l-Efal İle İlişkilendirilen Ayetlerin Mu'tezili ve Sünni Okuma Biçimi
(Nasr Hamid Ebu Zeyd Örneği)", Dinbilimleri, IV/4, Samsun 2004, ı47-160 .
......... , "Kur'an Hermenötiği: Taberi ve İbn Kesir'in Görüşleri", (Jane Dammen McAuliffe), TR, IV/12 2004, ı75-187 .
......... ,"Kutsal Metinlerde İsmail ve İshak", Dinbilimleri, IV /3, Samsun 2004, 75-93 .
......... , "Mu'tezile ve Ehl-i Sünnet'in Halku'l-Kur'an'la İlişkilendirilen Ayetleri Okuma
Biçimi", AA, XXVII, İstanbul2005-2006 .
......... , "Nasr Hfunid Ebu Zeyd'e Göre MecazınGelişim Süreci", Bilge Adam, III/9-10,
ı32-134 .
......... , "Rü'yetüllah İle İlişkilendirilen Ayetlerin Mu'tezili Okuma Biçimi (Kadı Abdülcebbarve Zemahşeri Örneği)", MÜİFD, 21 (2001/2), 55-79 .
......... , 'Tasavvufi Tefsir ve Vahdet-i Vücudun Sembolik Dili", MÜİFD, 23 2002/2, 527.
Pazarbaşı, Erdoğan, "Bursalı Mehmed Tahir'in Delilü't-Tefasir Adlı Eseri", EÜİFD, VII,
ı990 .
......... , "Kur'an'a Göre Halifelik ve Toplumsal Süreklilik", Bilimname, I/1, 2003, 15-40 .
......... , "Kur'an'daki Tarihi Anlatımlarda Maddi Varlık ve Etkinlik ilişkisi", EKEV,
VI/13, Ankara 2002 .
......... , "Kur'an'ın Azerbaycan'da Yaygın Tefsir ve Tercümeleri", Bilig, 25. 2003 .
......... , "Osmanlı Dönemi Kur'an Tefsirlerinde Türklerle İlgili Değerlendirmeler", EÜSBED, XI, Kayseri 200ı (Türkler Ansiklopedisi, XI, Yeni Türkiye Yay., 2002) .
......... , "Popular Commentaries and Translations of the Qur'an in Azerbaijan", EÜSBED, XI, Kayseri 2001.
......... , 'Taşköprülüzade'nin Miftiihu's-Seade Adlı Eserinde Kur'an İlimleri", EÜGNITE,
Kayseri ı989 .
......... , "Toplumsal Değişimin Kur'ani Çerçevesi", EÜSBED, IX, Kayseri 2000 .
......... , "Vani Mehmed Efendi'nin Tevbe Süresi 39. Ayetini Türklerle İlgi Kurarak Yorumlaması", EÜİFD, IX, Kayseri 1996 .
. . . . . . . . . , "Vani Mehmed Efendi'nin Zamanının Mutasavvıfları Hakkındaki Düşüncesi ve
Onlarla Olan Mücadelesi", EÜSBED, V, Kayseri 1994.
284
İsLAMi İLIMLER DERGisi
Polat, Fethi Ahmet, "Azerbaycan'da Yapılan Bir Kur'an Tercümesi (Ziya Müsa Bünyadov, Vasim Memmedeliyev, Qurani Kerim'in Azerbaycan Diline Tercümesi, Bakü, 2004)", Marife, v;ı, Konya 2005 .
......... , "Bir İ'cazü'l-Kur'an iddiası: Sarfe", Marife, III/3, Konya 2001.
......... , "Edebi Formlar Tarihi Ekolü", (H. Hanefı, çev. F. A. Polat), Marife, III/2, Konya
2001.
......... ,"Hasan Hanefi Haseneyn", (Çağdaş İslam Düşünürleri, Editör: Cağfer Karadaş),
Bursa 2003 .
. . . . .. . . . , "İlahi Hitabm Tabiatma Dair", SÜİFD, XX, Konya 2005 .
......... , "İnsan Hakları ve Özgürlükleri Bağlamında Kur'an'da Dini Pluralizm", Bakı
Dövlet Universiteti ilahiyat Fakültesinin Elnıi Mecmuesi, I/ ı, Baku, 2004 .
......... , "Kur'an Allah'ın Kelamı Olup Malıluk Değildir" (İbn Ebi'l-İzz, çev. F. A. Polat),
SÜİFD, sy. 10, Konya 2005 .
. . . . . . .. . , "Kur'an Ayetleri Işığında Gayb Ayetleri ve Mugayyebat-ı Hams (Beş Bilinmeyen)", Bakı Dövlet Universiteti ilahiyat Fakültesinin Elnıi Mecmuesi, I/2, Baku,
2004 .
......... ,"Modem ve Postmodem Düşüncede Kur'an'a Yaklaşımlar", Marife, I/2, 2001.
......... , "Muhammed Arkoun", (Çağdaş İslam Düşünürleri, Ed: C. Karadaş), Bursa
2003 .
......... , "Okuyucu ve Metin: Semiyotikten Hermenötiğe", (Kasım, Siza, çev. F. A. Polat),
Marife, yıl: 2, sy. 2, Konya 2002 .
. . . . . . . . . , "Seçkin Bir Soy İ ddiasının Kur'an Açısından Değeri", SÜİFD, XIX, Konya 2005 .
......... , 'Ta'rlb (Arapçalaştırma) ve Terceme", İS, 44-45, İstanbul ı997 .
. . . . . . . . . , 'Tefsir Ana Bilim Dalı Lisansüstü Seminer ve Tezlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Yazım İlkeleri Üzerine", Marife, V/1, Konya 2005 .
. . . . . .. .. , "Yirminci Yüz Yıl Sonrasında Azerbaycan'da Yapılan Kur'an Tercümeleri-I", SÜİFD, XVI, Konya 2005.
Saka, Şevki, "Alimlerin Emirlere Nasihati", (çeviri), AÜİFD, 38, 1998 .
. .. . . . . . . , "Allah Dostlarının Meşhur Öğütlerinden Örnekler", AÜİFD, 4 ı, Ankara.
......... , "Allah Korkusu", Tasavvuf, I, Ankara 1999 .
......... ,"Allah Korkusundan Yuvarlanan Taşlar", İD, 15, Kasım 1984.
......... , "Allah'ın Dinine Yardım Ediniz ki", İD, 23, Temmuz 1985 .
......... , "Allah'ın Orduları", İD, 24, Ağustos 1985 .
......... , "Allah'tan Yana Olmadıkça", İD, ı9, Mart 1985.
......... , "Allah"a Davet Eden Kişiden Daha Güzel Sözlü Kim Olabilir?", HM, ı22, ı975
......... , "Cennetin Bedeli", İD, ı8, Şubat 1985 .
......... , "Emanet", HM, ı24, Nisan 1975 .
......... , "İman Ettik Demekle Bırakılacak mısınız?", İD, ı 7, Ocak 1985 .
......... , "İman İnsana Ne Kazandınr?", DD, 26/4 .
......... , "İnsan Allah'a Güvenirse", İD, 20, Nisan ı985 .
......... ,"İnsanı Aydınlatmada Tedrici Metodun Önemi", AÜİFD, XLII, Ankara 2001.
......... , "İrşad Yolu", (çeviri), AÜİFD, 38, Ankara 1988 .
......... , "Kamil İnsan", Tasavvuf, II, Ankara 1999 .
......... ,"Kitap ve Sünnet Bütünlüğü", DD, 26/1.
Türkiye'deki Tefsir Akademyasının Kur'an ve Tefsir Alanındaki
Çalışmalan
285
......... , "Kur'an'a Göre İnanç Hürriyeti", DD, 28 .
......... , "Kur'an'da Ta'rid Yoluyla Anlatım", AÜİFD, 33, Ankara 1992 .
. .. . .. . . . , "Kur'an'm Ahiret Hayatını Tercih Etmesi İnsanı Ümitsizliğe Sevkeder mi?", DD,
25/3 .
......... , "Kur'an'ın Üstünlüğü", HM, 230, Şubat .
......... , "Mutlu Olmak istiyorsanız", İD, 21, Mayıs 1985 .
......... , "Mü'minler Cehenneme Girer mi?", AÜİFD, 41, Ankara .
........ :, "Münafıkların Durumu", İD, 13, Eylül 1984.
......... ,"Ramazan İkliminde", GD, 71, 15 Ocak-15 Şubat 1998.
......... , "Takva Olmazsa Oruç Olmaz", İD, 22, Haziran 1985 .
......... , "Türkçe Kur'an nu?", AÜİFD, 39, Ankara 1999.
Sayı, Ali, "et-Tefsiru'l-İlmi li'l-Kur'ani'l-Kerim Beyne'n-Nazariyyat ve't-tatbik' isimli Kitabın Tanıtımı", DEÜİFD, III, İzmir 1986 .
......... , "Halku'l-Kur'an Meselesi ve Tefsir Hareketi Yönünden Değerlendirilmesi Üzerine", DEÜİFD, VI, İzmir 1989 .
......... , "Hamd Üzerine (Rububiyet)", DÖD, XVI, 1988.
......... , "Hamd Üzerine", DÖD, XI, 1987 .
......... , "Kur'an'da 'İnnema Edatı' Üzerine", İA, II/6, 1988 .
......... , "Kur'an'da Ehl Lafzının Anlam Yönünden Konulu Analizi -Ehlü'l-Kitiib ve Ehlü'l-Kaıye Örneği-", DEÜİFD, IX, İzmir .
......... , "Kur'an'da Kıssa Kavranu Üzerine", DEÜİFD, IX, İzmir .
......... , "Kur'an'da Müşavere Kavramı Üzerine", DEÜİFD, VII. İzmir.
Seber, Abdülkerim, "Cifr\Ebced Metodunun Kur'an Ayetlerine Tatbiki ve Ehl-i Beyt'le
ilişkisi", Marife, IV/3, Konya 2004, 235-267.
Serinsu, Ahmet Nedim, "33/Ahziib Süresi 56. Ayeti Çerçevesinde Hz.Peygamber'e Saliit ve Selam Getirmenin Anlamı", DA, IV/10, (Mayıs-Ağustos 2001), 121-140.
......... , "Elmalılı M. Harndi Yazır'ın Fransızca'yı Öğrenişi Hakkında Bir Hatıra", DİD,
31/2, (Nisan-Mayıs-Haziran 1995), 101-106.
......... , "Esbiib-ı Nüzül'ün Anlamı Nedir?", (Hasan Hanefı, çev. A. Nedim Serinsu), AÜİFD, XXXVIII, Ankara 1998, 225-232 .
......... , "Kur'an Kıssaları ve İslami Edebiyat", (Dr. Necip el-Keylani 1931-1995, çev. A.
Nedim Serinsu), İS, I-II, 1997, 112-116.
......... , "Kur'an-ı Kerim'in Nüzül Sırasına Göre Tertip Edilmesi Teklifine Edebi Eleşti­
ri", (M. A. Draz, çev. A. Nedim Serinsu), AÜİFD, XXXVII, Ankara 1997, 245-263
......... , "Nakd ve Tahlil ba'di arai İ. Goldziher el-Müteallika bi'l-Ehiidisi'n-Nebeviyye",
(Prof. Dr. Talat Koçyiğit, "İ. Goldziher'in Hadisle ilgili Bazı Görüşlerinin Tahlil ve
Tenkidi", AÜİFD, XV, Ankara 1967, 43-55) isimli makalenin Arapça'ya Tercümesi, AÜİFD, XXXII, Ankara 1992, 199-216 .
......... , "Suudi Arabistan Üniversiteleri ve Kahire Üniversitesi Daru'l-Ulüm Fakültesi'nde Kur'an-ı Kerim, Tefsir Usulü, Tefsir Tarihi ve Tefsir Alanlarında Yapılmış
Yüksek Lisans ve doktora Tezleri BibliyografYası", İA, Kur'an'ın Anlaşılmasında
Yöntem Sorunu Özel Sayısı, 9/1-2-3, Ankara 1996, 245-265.
Sert, Hüseyin Emin, "Ahlak İle Eğitimin Alakası", (M. Abdullah Draz, Çev: H.E. Sert),
FÜİFD, Elazığ 1997, 113-117.
İsLAMi İLIMLER DERGtst
286
......... ,"İslami Açıdan Aklın Mahiyeti ve Önemi", Yeni Ufuk, II, İst. 1992, 1-15 .
......... , "Kur'an Açısından İdeal İnsan Portresi", FÜİFD, Elazığ 2002, 113-126 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'deki Konuların TasnifÜzerine Bir Deneme", FÜİFD, 1/1, Elazığ
1996, 255-286 .
......... , "Şuurlanma Projesi", Yansıma Dergisi, Elazığ Mayıs-Haziran, 2000.
Sofuoğlu, Mehmet, "Bidatlar ve Korunma Yolları", MEB YİE D, 1964 .
......... , "Hicretin 1400. Yılına Girerken Hz. Muhammed'in İnsanlığa Getirdikleri" .
......... , "İslam Sadelik ve Kolaylık Dinidir", 1965 .
......... , "Musibetler ve Acılanna Karşı Kur'an'dan ve Peygamberin Sözlerinden Sabır ve
Metanet Reçeteleri", DD, 1973; Tohum Dergisi, 69, 1972.
Soysaldı, H. Mehmet, "Abdullatif Harpiili ve Tefsir Anlayışı", FÜİFD, III, Elazığ 1998,
103-147 .
......... , "Asr Süresi Tefsiri Üzerine", FÜİFD, II, Elazığ 1997, 1-14 .
......... , "Asr Süresi'nde İnsanlığın Kurtuluş ilkeleri", Tasawuf, V, Ankara 2001, 63-74 .
......... , "Formula e shpetimit te njeriut". (Online), (25.03.2004). (http://www.forumishgiptar. com/ showthread. php?t=33482) .
......... , "Günümüzde Kur'an'ın Anlaşılması", İA, XIV/1, Ankara 2001, 7-22 .
......... , "Hurafeler ve İslam'ın Hurafelere Bakışı", FÜSBD, 8/2, Elazığ 1996, 283-304 .
......... , "Hz. Peygamber (s. a. v)'in Evrensel Mesajı Kur'an", FÜSBD, Xl/2, 2001, 38398 .
......... , "İslamda Günah Kavramı", Tasawuf, VII, Ankara 2001, 145-156 .
......... , "İslamda Tevbe", Tasawuf, VI, Ankara 2001, 81-90 .
......... , "Kalbin Manevi Hastalıklarından Yalan ve Korunma Yolları", Tasawuf, 15,
Ankara 2005, 89-105 .
......... , "Kur'an Müsikisindeki İ'caz: Ses- Mana Uyumu", YÜ, 68, İst. 2005, 24-29 .
......... , "Kur'an Semantiği Açısından Salat Kavramı", FÜİFD, I, Elazığ 1996, 1-20 .
......... , "Kur'an Semantiği Açısından Takva Kavramı", FÜİFD, I, Elazığ 1996, 21-42 .
......... , "Kur'an Sünnet ilişkisi", FÜİFD, VII, Elazığ 2002, 1-18 .
......... , "Kur'an Tefsirinde Hz. Peygamber'in Yeri", FÜİFD, III, Elazığ 1998, 265-289 .
......... , "Kur'an Vahyinin Oluşum Şekli", FÜSBD, X/1, Elazığ 2000, 169-187 .
......... , "Kur'an ve Sünnet Işığında Koruyucu Hekimlik", (Yunus Akça ile). FÜİFD, V,
Elazığ 2000, 371-394 .
......... , "Kur'an'a Göre Çalışmanın Önemi", FÜİFD, V, Elazığ 2000, 45-54 .
......... , "Kur'an'da ibadet ve Zikir Kavramları", FÜİFD, III, Elazığ 1998, 1-32 .
......... , "Kur'an'da iftira Kavramı ve Müfterilerin Hükmü", DİD, 41/4, Ankara 2005, 91114.
......... , "Kur'an'da İslam ve Şeri'at Kavramlaona Semantik Bir Yaklaşım", FÜİFD,
Elazığ 1997, 277-300 .
......... , "Kur'an'da İsrafKavramı", OMÜİFD, 18-19, Samsun 2005, 93-127 .
......... , "Kur'an'da Tebliğ Yöntemleri ile ilgili Kavramların Analizi", DİD, 39/3, Ankara
2003, 43-64 .
......... , "Kur'an'da Ümmi Kavramının Semantik Analizi ve Bu Bağlamda Hz. Peygamber'in Ümmiliği Meselesi", (Songül Şimşek ile), EKEV, 7/16, Ankara 2003, 85102.
Türkiye'deki Tefsir A.kadernyasının Kur'an ve Tefsir Alanındaki
......... ,
......... ,
......... ,
.. .. .. .. . ,
Çalışınalan
287
"Kur'an'ın Tercemesi İle ibadet", FÜİFD, IV, Elazığ 1999, 339-348 .
"Kur'an-ı Kerim'e Göre Alıiret inancı", DİD, 37/4, Ankara 2001, 59-76 .
"Kur'an-ı Kerim'iNasıl Okumalıyız?",
FÜSBD, 8/2, Elazığ 1996, 283-304 .
"Modern Dünyada Muhammedi Ahlaka Duyulan İhtiyaç", YÜ, 70, İstanbul
2005, 15-19 .
......... ,"Muhammed Ferid Vecdi, Tefsiri ve Tefsirdeki Metodu", FÜİFD, IV, Elazığ 1999,
l-30 .
......... , "Nisa Süresi 24. ayeti Işığında Mut'a Nikahı", FÜİFD, II, Elazığ 1997, 165-184 .
......... , "Preventive Medicine In Islam", Journal of Qafqaz Univesity, Series of Social
Sciences and Humanities, Qafqaz Univesity, Azerbaijan 2005, 16 Fall, 185206 .
. .. .. .. .. , "Principles For The Salvation Of Mankirıd Found In Surat AI-Asr", Jourpal of
Dırasaat, The Univesity of Jordan, Dirasat Online, Sharia' and Law Science,
32/2, Arnman- Jordan 2005, 465-473 .
...... ... , "Sahabenin Tefsir Anlayışı", DİD, 38/3, Ankara 2002, 45-56 .
.. .. .. .. . , "Toshihiko İzutsu ve Semantik Anlayışı", İA: Toshihiko Izutsu Özel Sayısı, XVI11/1, Ankara 2005, 61-75 .
......... ,"Vakıflar ve Psiko-Sosyal Fonksiyonları", DİD, 40/3, Ankara 2004, 85-104 .
......... , "Vakıfların Günümüzdeki Yeri ve Önemi", FÜSBD, XII/1, Elazığ 2002, 383-400.
Sönmezsoy, Selahattin, "Les Buts et Les Particularites des Recits Coraniques (Kur'an
Kıssalarının Gaye ve Özellikleri)", YYÜFEFSBD, III/3, Van 1991, 185-201.
......... , "ed-Düstüru'l-Kur'ani ve's-Sünnetü'n-Nebeviyye-Kur'an'da Ferdin Ahlak ve
Şahsiyeti", (M. İ. Derveze, çev. S. Sönmezsoy-A. Güneş), FD, 30, 1998, 38-45 ve
31, 1998, 37-44 .
.. .. .. .. . , "Les Premier Commantaire du Coran en Turc Latinise (Latin Karakterli İlk
Türkçe Tefsir)", YYÜFEFSBD, IV/4, Van 1991, 135-140.
.. .. .. .. . , "Les Probleme de la Traduction du Coran et l'Histoire de Sa Traduction
(Kur'an'ın Çevirisi Problemi ve Çevirisinin Tarihçesi)", YYÜFEFSBD, Il/2, Van
1991, 137-148 .
......... , "Les Traduction Turques du Coran (Kur'an'ın Türkçe Çevirileri)", YYÜSBED, I,
Van 2000, 233-273.
Sülün, Murat, "Çağdaş Alevi inanç önderlerinın Kur'an algısı", AAD, 12, İstanbul 2004,
21-42 .
.. .. .. .. . , "Haremeyn'deki belli başlı mabetierde yazılı ayetiere dair mülahazalar-1",
MÜFD, 14, İstanbul 2003, 107-130.
......... , "Haremeyn'deki belli başlı mabetierde yazılı ayetiere dair mülahazalar-2", MÜİFD, 15, İstanbul2003, 103-125 .
......... , "İslami Teşri ve Takvimde Ay'ın Yeri", Nida İliiliiyat Dergisi, 3, İstanbul 1991,
38-42 .
.... ... .. , "Kehf Süresinirı 18/32-44. Ayetlerini Tefsiri", TDV Tefsir Projesi.
......... , "Kur'an'da Çalışma Kavramı", TDV Fatih Şubesi Ebedi Risalet Özel Sayısı,
1999 .
.... ..... , "Kur'an'da Kitab Kavramı ve Kur'an Vahiylerinirı Kitap Haline Getirilişi", MÜİFD, 13-15, istanbul 1997, 53-120.
288
İsLAMi İLiMLER DERGISI
......... , "Kur'an'daki Genel İlahi ilim Telakkisille Aykın Ayetlerin Yorumu", AA, 12, İst,
2004, 185-203 .
......... , "Mimari Yapılarda ve Günlük Hayatta Sık Sık KarşılaştığımiZ Kur'an Pasajları
Çerçevesinde Kur'an-ı Kerim'in Halkımızın Sosyo-Kültürel Yaşamdaki Yeri",
(MÜ Araştırma Fonu), Araştırma Projesi.
......... , "Vahiy, Nübüvvet ve Kur'an'ın Vahyediliş Aşamaları", MÜİFD, 11-12, İstanbul
1997, 99-149.
Şen, Ziya, "İstiiize ve Besmele", DİD, 40/1, Ankara 2004, 91-101.
......... , "Kmlat İlıninde Tekbir", DİD, 37/1, Ankara 2001, 97-103.
Şengül, İdris, "Bakara Süresinin Gerdanlığı Birr (İyilik) Ayeti'nin Tefsiri", (Mahmüt Şeltüt, çev. İ. Şengül), Tasawuf, Vl .
......... , "Ehemmiyyetü't-Tevhid fi'l-Kur'fuıi'l-Kerim", Merhaba, V, Ankara 1994.
......... , "el-İnsan ve'l-Kur'an", Merhaba, Vl, Ankara 1994.
......... , "İsliim'da Çok Evlilik ve Hz. Peygamber'in Evliliklerinin Dini, Ahlaki, İçtimai ve
Siyasi Sebepleri", Yeni Dergi, XII, Kış -1999, 64-72 .
. . . . . .. .. , "İslam'ın Diğer Diniere Karşı Tutumu ve Onlarla ilişkisi", (M. Abdullah Draz,
çev. İ. Şengül), DİD, XXX/3, Temmuz-Ağustos-Eylül1994, 59-67 .
......... , "İsliim'ın Evrenselliği", Tasawuf, I/1. Ankara 1999, 41-48 .
......... , "Kur'an Kaynaklı Hoşgörü ve Hürriyet", DİD, 31/1, 1995, 13-30.
......... , "Kur'an Kıssalarının Tarihi Değeri", DİD, 32/4, 1996, 63-91.
......... , "Kur'an Tarihi", (Muhammed Beyyümi Mehran, çev. İ. Şengül), AÜİFD, 43 .
......... , "Kur'an Üzerine", AÜİFD, 37, Ankara 1997, 37, 233-245 .
......... , "Kur'an ve Sünnet Münasebeti", DİB Din Hizmetleri Daire Başkanlığı için hutbe .
......... , "Kur'an'da İnsan", Alperen, Aralık-1993, 48-52 .
......... , "Kur'an'da Varlığın Yaratılış Gayesi", BD, Vl/61, Mayıs-1993, 27-30 .
......... , "Kur'an'da Varlığın Yaratılış Gayesi", BD, Vl/61, 1993, 27-30 .
......... , "Kur'ani Çerçevede İslam'ın Evrensellik Boyutu", DİD, 30/2, 1994, 39-56 .
......... , "Ma Hiye'l-Gayet-ü Min Halki'l-Kevn 1", Merhaba, VIII, Ankara 1995.
......... , "Ma Hiye'l-Gayet-ü Min Halki'l-Kevn II", Merhaba: IX, Ankara 1995 .
......... ,"Ma Huve'l-Kur'an", Merhaba: Arapça Haftalık Gazete, lV, Ankara 1994 .
......... , "Prof. Dr. M. Beyyümi Mehran'ın "Dirasatun Tarihiyyetun Mine'l-Kur'fuıi'l-Ke­
rim" adlı eserinin tanıtımı ve eserin "Sunuş" yazısının çevirisi", AÜİFD, XXXVI,
Ankara 1997, 481-491.
......... , "Son Asırda Müslümanların Geri Kalış Sebepleri", (Emir Şekip Arslan, çev. İ.
Şengül), BD, Haziran-1993, Vl/62, 19-24 .
......... , "Şumüliyyetu'l-İsliim", Merhaba, II, Ankara 1994.
......... ,'Tarihi Bir Kaynak Olarak Kur'an-ı Kerim", (Muhammed Beyyümi Mehran, çev.
İ. Şengül), DİD, XXXII/1, Ocak-Şubat -Mart 1996, 107-114.
......... , "Ulümu'l-Kur'an Konusu Olarak Nasih ve Mensüh", DİD, 38/3, 2002, 91-112
Şimşek, M. Sait, "Keramet", SÜİFD, III, Konya 1990, 105-116 .
......... , "Kur'an'da Nesh Meselesi", SÜİFD, II, Konya 1986, 235-248.
Tetik, Necati, "Kıraat Talimillde Rumuzat", EAÜİFD .
......... , "Kur'an Tilavetinde Medd-i bedel Vurguları", EKEV, III/2, Erzurum 2001.
Türkiye'deki Tefsir Akademyasının Kur'an ve Tefsir Alanındaki
Çalışmalan
289
Tuğral, Rahim, "Büyük Kıraat Otorttesi ve İlk Kıraat-i Seb'a Yazan Ebü Bekr b. Müca-
hid", DİD, XXIII/I, (Ocak-Şubat-Mart I987), 3-Il.
......... ,"Farklı Kıraatıelin Tefsirdeki Yert", DEÜİFD, VII. I992, 269-281.
......... , "Kur'an'ın Cem'i ve İstinsahında Üç Önemli Nokta", DİD, XXVI/I, (Ocak-Şubat­
Mart I990). 89-IOl.
......... , "Yedi Kıraat", DEÜİFD, IV, I987, 24I-263.
Turan, Abdulbaki, "Abdulbaki et-Tebrizi el-Mevlevi ve Tefsiıi", (yayınlanmamış çalış­
ma) .
.... .... .. "Baba Ni'metullah Nahcivani ve 'el-Fevatihu'l-İlahiyye ve'l-Mefatihu'l-Öaybiyye'
isimli Tefsiıi", SÜİFD, I, Konya 1985, 16 vd .
.......... "Kur'an-ı Kerim'de Yeminler (Aksamu'l-Kur'an)", SÜİFD, II. Konya 1986, 18 .
...... ... , "Kur' an-ı Kerim'deki I tab Ayetleıi", SÜİFD, III, Konya 1990, 19. ·
......... , "Kuşeyri ve 'Letaifu'l-İşarat' isimli Tefsiıi", SÜİFD, IV, Konya 1991. 20 vd.
Turgut, Ali, "İsra ve Miracın Ufkundan", Nesil, I, ll, 1977, 19-21.
......... , "Kur'an'la Birleşmek", Nesil, VI/6, I978, 41-44 .
......... ,"Kur' an-ı Kerim'de Hicret", Nesil, IV/37-38, 1979, 14-18.
......... ,"Osmanlı Tefsir Çalışmalarına Genel Bir Bakış", DÖD, 18, 1989, 25-39.
Türcan, Selim, "Hüd Süresi 87. Ayette Geçen 'salat(uke)' Kelimesi Örneğinden Hareketle Genel Bir Çevili Eleştiıisi", GÜİFD, 4/7-8, Çorum 2005, 105-120 .
......... , "Kur'an'ın Cem'i Son Dönem Metodolajik Gelişmeler lşığında Batı Görüşlere
İlişkin Yeni Bir Değerlendirme", (Harald Motzki), [dv... ]
......... , "Mecaz Tertıninin Gelişimin Sürecinde el-Ferra'nın Yeıi", GÜÇİFD, II/4, 2003,
89-122
Uğur, Hakan, "Kur'an ve Taıihselcilik" CI'anıtım). Marife, III/1, Konya 2003, 243-248.
Ulutürk, Veli, "Dirilişin Kur'an'dan Delil ve Ömekleıi", DÖD, 1989, 73-94 .
......... , "Kur'an'a Göre İnkar ve Amillert", EAÜİFD, 7, Erzurum 1986, 217-233 .
........ ., "Kur'an'da Cahillik ve İlim", İS, 16, İstanbul 1987, 63-73 .
......... , "Kur'an'da İmam ve Ümmet Kelimeleıinin Manalan", DİD, 1998 .
......... , "Kur'an'da Kelimetullah'ın Manalan", YÜ, 25, 1994, 28-35 .
......... , "Kur'an'da Özel Bazı imtihan Konulan", SAÜİFD, I, Sakarya 1996 .
.......... "Kur'an'ın Muhafazası ve Yakılına Hadisesi", YÜ, 6, 7, 8, 9, 1989-1990.
......... , "Kur'an-ı Kerim'de Meseller (Emsalu'l-Kur'an)", EAÜİFD, XI, Erzurum 1993, 74111.
......... , 'Tevhid Üzeıine", Sor yay., İstanbul 1987, 393-99.
Ünal, Mehmet, "Bir Kıraat Telimi Olarak "Hüccet'in Kavramsal Alanı ve Taıihsel Gelişimi". İA, XVII/ 1, Ankara 2004 .
......... , 'Tefsir Kaynaklarına Göre Hz. İsa'nın Ölümü, Refi ve Nüzülü'ne Kısa Bir Bakış", İslamiyat, Mart-2001.
Ünver. Mustafa, "'Erken Dönem Tefsir Faaliyetiert'nin Tefsir Tarihine Katkılan Üzeıi­
ne", OMÜİFD, 17, 2004, 369-372 .
......... ,"Borlu Kactiri Şeyhi Ahmed Kuddüsi (1769-1849) ve Şiiriertnde Kur'an-ı Kerim' e
Yaptığı Atıflar", OMÜİFD, 16, 2003, 129-184.
......... , ''Çok Evlilik Ayetini Anlamada Taıihi Arkaplanın Önemi", FD, 6/68, 2001, 614.
isLAMı İLiMLER DERGisi
290
......... ,"Din, Siyaset ve İdeoloji-Haricilik Düşüncesinin Doğuşu", Kitaphaber 13, 2000,
17 .
......... , "Ebü Hanife Düşüncesini BesleyenArkaplanAyetleri", İA, 15/1-2,2002, 51-62 .
......... , "Gılgamış Destanı, Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an Bağlamında Nuh Tufanı Kıssa­
sı", (Hamza M. Njozi, çev. M. Ünver). OMÜİFD, 9, Samsun 1997, 331-338 .
......... , "Hurüfilik ve Nesimi'nin Kur'an'a Bakışı", FD, 7/82, 2002, 4-12 .
......... , "İslam'ın Solunda Bir Kur'an Şairi: Nesiını ve Hac Motifleri", OMÜİFD, 14-15,
2003, 221-243 .
. . . . . . . . . , "Kadim Bir Etnik Rekabet Örneği: Kurban Edilmek istenen Oğul, İshak mı İs­
mail mi?", Tezkire, 30, Ocak/Şubat, 2003, 111-129 .
......... , "Konuşan Kur'an--sessiz Kur'an -İmami Şii Tefsmn Esaslan ve Gelişimi-",
(Mahmoud Ayoub, A. Bolat'la birlikte), OMÜİFD, 10, 1998, 423-443 .
......... , "Kur'an ve Dil -Dilbilim ve Hermenötik- Sempozyumu Üzerine Mülahazalar",
FD, 6/68, 2001, 44-48 .
......... , "Kur'an'da Yaratma Konulu Bir Kavram: Haleqa", İA, 15/4, 2002, 497-511.
......... , "Kur'an'ı Anlamada Söz Merkezli Bir Vasatın Rolü", İslamiyat, 6/1, 2003, 149164.
......... , "Kur'an'ın Coğrafyası, İnsanın da Coğrafyası", OMÜİFD, 14-15, 2003, 367-370 .
......... , "Kur'an'ın Mübarek Kitap Olması Üzerine Bazı Açılımlar", FD, 7/79, 2002, 404.
......... , "Kur'an'ın Not Ettiği Bazı Mantık Hataları", (Mustansir Mir, çev. M. Ünver),
OMÜİFD, XVII, Samsun 2004, 363-368 .
......... , "Kur'ani Siyakın Metinsel Boyutlan Üzerine Yeni Bir Öneri", OMÜİFD, 8, 1996,
. 239-270 .
......... , "Lügavı: Kur'an Okumalan Kitabı Üzerine", İA, 15/4, Ankara 2002, 595-568 .
......... ,"Muhammed Bakır es-Sadr'a Göre Kur'an'ın Bütüncül Tefsiri", (Aref Ali Nayed,
çev. M. Ünver), FD, 7/74, 2001, 32-36 .
.. .. .. . .. , "Muhammed Şehrür ve Lügavi Kur'an Okumaları", FD, 7/7 4, 2001, 37-4 ı.
......... , "Muradı İliliye Ulaşma Çabası Ekseninde Kıyame Süresi 16-19'un Komşu
Ayetlerle İlgisizliği Vehmi Üzerine Bir Mülahaza", OMÜİFD, 14-15, 2003, 207220 .
......... , "Nesal'nin Tefsiri ve Tefsirdeki Metodu", OMÜİFD, 6, 1992, 193-205 .
......... , "Şatıbl'de Anlam Teorisi", (Muhammed Halid Mesud, çev. M. Ünver), FD,
VII/75, 2002, 23-30 .
......... , "Şeri'atın Tümel (Külli) Maksatlan Üzerine (Yeni Bir Okuma)", (Nasr Haınid Ebü
Zeyd, çev. M. Ünver), İA, 8/2, 1995, 139-143 .
......... , 'Tarihselci Modernist Bağlamda Kur'an ve Kadın", FD, 6/66, 2001, 36-42 .
......... , "Yusuf Kıssası Açısından Alıd-i Atik ve Kur'an-ı Kerim'e Karşılaştırmalı Bir Bakış", DİD, 37/2,2001, 73-108.
Yaka, Eyüp, "Fethullah İbn Sadreddin eş-Şirvanı: (ö. 1036/1626)'nin ibadet Risalesi",
Tasawuf, III, Ankara 2002, 79-95 .
......... ,"İbn Hıbban ve O'na izafe Edilen Tefsir", SAÜİFD, I, Sakarya 1996, 145-156 .
......... , "Kur'an Perspektifinden Mesnevi'de Mevana'nın Kulluk Anlayışı", Tasawuf,
XVI, AnkaraHaziran 2006, 125-149.
Türkiye'deki Tefsir Akademyasının Kur'an ve Tefsir Alanındaki
Çalışmalan
291
"Kuşeyıi (ö. 465/1072)'nin Tertibu's-Süh1k'u", Tasawuf, (F. Meier, çev. E. Yaka}, X, Ankara 2003, 363-375 .
......... , "Şeikat ve Banş Peygamberi Hz. Muhammed(sav}", DİD, 38/4, Ankara 2002,
33-62.
Yaşar, Hüseyin, "Avrupa'da İlk Kur'an-ı Kerim Tercümeleri ve İlk Kur'an-ı Kerim Baskılan", DİD, 35/4, Ankara 1999 .
......... ,"Das Verhaeltnis der Müslime zu den Nichtmüslimen nach dem Koran", CİBE­
DO Frankfurt, 1996 .
. . . . . . .. . , "Der Prophet Abraham im Koran und der interreligiöse Dialog, Amt und Gemeinde", November/December 2002, Österreich, 258-261.
......... ,"İslam Tasavvufunda Bir Kadın Olarak Meryem", JRC, Johan Wolfgang Goethe
Universitaet, Frankfurt am Main, 2001 .
......... ,"İslam Tasavvufunda Bir Kadın Olarak Meryem", JRC, Johan Wolfgang Goethe
Universitaet, Frankfurt am Main, 2001.
......... , "Maria und die Geburt Jesu", JRC, Johan Wolfgang Goethe Universitaet,
Frankfurt am Main, 2003.
Yavuz, Ömer Faruk, "Kur'an'da Kutsal Mekan, Zaman ve Eşya Kavramlannın Sembolik Değeri", Milel ve Nihal, III/1, Aralık 2006 .
......... , "İkbal ve Kur'an Dünyası", İkbal'in Düşünce Dünyası (derleme kitap},(M. Münevver, çev. Ömer Faruk Yavuz}, İnsan Yay., İstanbul 2004, 11-32 .
......... , "İkbal ve Kur'an: Hukuki Bir Bakış Açısı", İkbal'in Düşünce Dünyası (derleme
kitap},( M. A. H. Ahangar, çev. Ömer Faruk Yavuz}, İnsan Yay., İstanbul, 2004,
33-55.
Yazıcı, İshak, "Asnmızı Tehdit Eden Musibetler ve Çareleri", Genç Alperen Dergisi, 2,
Samsun 1987, 17-18 .
......... , "Ebu'l Leys Es Semerkandi'nin Tefsirinin Bazı Hususiyetleri", İst, 1983, Sezgin
Neşriyat, c. 2 s. 5-9 (Ebu'l-Leys Es-Semerkandi'nin Tefsiıinin Tercümesi)
......... , "Hz. Peygamber ve Kur'an Hakkındaki Bazı Düsturlan", Mesaj, 5, Samsun
1988, 4-6 .
......... , "Lokman Hekimden Oğluna Öğütler", Altınoluk, 31, İstanbul 1987, 34-36
......... , "Nüzül Sebeplerini Bilmenin Kur'an Tefsiıindeki Önemi", OMÜİFD, 2, Samsun
1987, 117-128 .
......... , "Şura ve İstişare", Dergah Sohbetleri, Alperen Dergisi Eki, I, Samsun 1994, 47.
'
......... , "Tefsiru Ebi'l-Leys Tercemeleri Hakkında Kısa Bir Araştınna", OMÜİFD, 6,
Samsun 1992, 79-83.
Yıldınm, Suat, "1974 Sinodu ve Ötesi", DD, 14, 1975, 57-63 .
......... , "20. Asır İslam Düşünce ve Aksiyonunda B. Sa'id Nursi'nin Yeri", YÜ, 37, İstanbul 1997, 4-~ .
......... , "Allah ile İnsan Arasında Karşılıklı Sevgi", YÜ, 27, İstanbul 1995, 5-9
......... , "Ayetlerin Kronolojik Sıralanması", YÜ, 32, İstanbul 1996, 5-7 .
......... , "Din Şurası Hakkında Bir Deneme (1)", YÜ, 22, İstanbul 1993, 5-8 .
......... ,"Din Şurası Hakkında Bir Deneme (2}", YÜ, 23, İstanbul 1994, 7-11.
......... , "Ebedi Risaletle Gelen Kardeşlik", YÜ, 18, İstanbul 1992, 4-8.
......... ,
292
İsLAMi İLIMLER DERGisi
......... , "El- Esmaü'l- Hüsna'nın Kur'an-ı Kerim'de Kullanılışı", 1984.
......... , "Elmalılı M. Hamdi Yazır ve Tefsiri", YÜ, 20, İstanbul 1993, 5-7 .
......... , "Endülüs'te İslam", YÜ, 19, İstanbul 1993, 4-8.
.
......... , "Er-Rahman Vasfının Kur'an'da Kullanılışı", EAÜİFD, 4, 1980, 21-40 .
......... , "Ezan ve Tebliğ", YÜ, 15, İstanbul 1992, 4-7 .
......... , "Faizin Tedricen Haram Kılınması", Altınoluk, 46, İstanbul 1989, 13 .
......... , "Fatiha Süresi'ndeki İlahi Mesaj", Altınoluk, 60, İstanbul 1990, 8 .
......... ,"Fatiha Süresi", YÜ, 1, İstanbul 1988, 8-12 .
......... , "Fussilet Süresi'nden Dersler", YÜ, 7, İstanbul 1990, 4-8 .
......... , "Gençlerin Mesajı", YÜ, 21, İstanbul 1993, 5-8 .
.. .. .. .. ., "Hacdaki Hi d ayet ve Bereket", YÜ, 24, İstanbul 1994, 8-1 ı.
......... , "Hadıru'l-İslam ve Madihi fi Türkiya" (Arapça, İngilizce ve Fransızca olarak yayınlanacak "Dünya'da İslam" kitabının bir bölümü), 52 sayfa.
......... , "Hadisleri Kur'an'la Karşılaştırma Meselesinin Kaynakları", EİİFD (Prof. Dr. M.
Tayyip Okiç Armağanı), 1978, 105-114.
....... :., "Hadislerle İlgili Zarüri Bir Açıklama", (M. Bucaille'nin Kitab-ı Mukaddes,
Kur'an ve Bilim kitabında hadisiere yöneltilen tenkide cevap olup kitabın tercümesinin sonuna dercedildi), 1997 (8. Basım), 311-326 .
......... , "Hıristiyan Teslisi ve Hz. Meryem", YÜ, 28, İstanbul 1995, 5-7 .
......... , "Hicretten Kesitler ve Dersler", YÜ, 13, İstanbul 1991, 10-12 .
......... ,"Hz. Peygamberin Kur'an'ı Tefsiri", YÜ, 34, İstanbull996, 4-7 .
......... , "İbadet ve Hayat Nizamı", YÜ, 3, İstanbul 1989, 3-6 .
.. .. .. ... , "İç Diyalog Tartışmalan Durulurken (Gülen Papa Görüşmesi)", YÜ, 40, İstanbul
1998, 6-10 .
......... , "İslam Bütün Alemierin Dinidir", Altınoluk, 35, İstanbul 1989, 6 .
......... , "İslfun Yardınılaşma ve Dayanışmayı Emreder", DİB, iftar sohbetleri, 49-51.
......... , "İslanı'ın Hıristiyanlara Uyguladığı Hoşgörü", YÜ, 31, İstanbul 1996, 4-9 .
......... , "Kilise'yi İslam'la Diyalog İsterneye Sevkeden Sebebler(1)", YÜ, 16, İstanbul
1992, 7-11.
......... , "Kilise'yi İslam'la Diyalog İsterneye Sevkeden Sebebler (2)", YÜ, 17, İstanbul
1992, 7-13 .
......... , "Kur'an- ı Kerim'de Kıssalar", EİİFD, 3, 1979, 37-63 .
......... , "Kur'an lşığında Bing Bang Teorisi", Altınoluk, 76, İstanbul 1992, 38-39 .
......... , "Kur'an ve Alevi", YÜ, 29, İstanbul 1995, 5-7 .
......... , "Kur'an ve Cemaat", Altınoluk, 32, İstanbul 1988, 20-22 .
......... , "Kur'an ve Ramazan", YÜ, ll, İstanbul 1991, 4-7 .
......... , "Kur'an'a Göre Nifak" (Dr. Sadık Kılıç'ın kitabına takdim), İstanbul 1982, 7-11.
......... , "Kur'an'da Cami ve Cemaatin Önemi", YÜ, 33, İstanbull996, 5-10 .
...... :.:, "Kur'an'da Müteşabih Ayetler", YÜ, 46, İstanbul 1999 .
......... , "Kur'an'ın Allah Kelamı Olduğunu İspatta Bediuzzaman", YÜ, 26, İstanbul
1994, 10-13 .
......... , "Kur'an'ın Nüzülünden Sonraki Hadiselere Tatbiki Hakkında", EİİFD, ı, 1975,
79-102 .
......... , "Kur'an'ın Sosyolojik Prensipleri", YÜ, 30, İstanbull995, 5-10.
Türkiye'deki Tefsir Akademyasırun Kur'an ve Tefsir Alanındaki
Çalışmalan
293
......... , "Kur'an'ın Tenciminin Eğitici Özelliği", YÜ, 8, İstanbul 1990, 5-8 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'de Kıssalar", YÜ, 25, 1994, 5-9 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'e Bir Bakış" (AliTantavı:), YÜ, 14, İstanbul 1991, 7-11.
......... , "M. Murtaza ez- Zebidi (Hayatı ve Eserleri)", EAÜİFD, 1986, 21-52 .
......... , "Malezya'dan İntibalar", YÜ, 45, İstanbull999, 7-11.
......... , "Me'ruimiz Münasebetiyle", YÜ, 43, İstanbul 1999, 7-9 .
......... , "Me'ailerimizle Biz Bize (1)", YÜ, 38, İstanbull997, 5-8 .
......... , "Me'ailerimizle Biz Bize (2)", YÜ, 39, İstanbull998, 5-7 .
......... , "Mehmed Akife Göre İdeal Türk Gençliğinin Vasıfları", DÖD, 1985, 37-47 .
......... , "Mehmed Akifin Kur'an Anlayışı", EAÜİFD, 8, 1988, 1- 17 .
......... , "Mekanetü'n-Nursi fl'l-Fikri ve'l-Hareketi'l-İsla.miyye" (B. Sa'id Nursi'nin İslam
Düşünce ve Aksiyonundaki Yeri), Ürdün-Amman, 12 Haziran 1997, İslam Düşüncesi Uluslararası Enstitüsü'nün organize ettiği sempozyııma sunulan tebliğ,
35-43 .
......... , "Mirac Hakikatlerinden", YÜ, 9, İstanbull990, 5-7 .
......... , "Misyonerlerin Türkiye'yi Değerlendirmeleri", YÜ, 2, İstanbul 1988, 6-8 .
......... , "Muasır Hıristiyanlığın İslam'aBakışı (2)", YÜ, 5, İstanbul 1989, 4-8 .
......... , "Muasır Hıristiyanlığın İslam'aBakışı (3)", YÜ, 6, istanbul 1989, 5-9 .
......... , "Muasır Hıristiyanlığın islama Bakışı (1)", YÜ, 4, İstanbul 1989, 3-9 .
......... , "Müteşabih Ayetler Hakkında Önemli Bir Hatırlatma", YÜ, 41, İstanbul 1998,
6-9 .
......... , "Orijinal bir Kur'an Lugati", İslam Dergisi, Ankara 1985, 38- 39 .
......... , "Oryantalizm", ZG, 23.09.1990 .
......... , "Risaele-i Nür Sempozyıımu (2)", YÜ, 44, İstanbul 1999, 7-11.
......... , "Risaie-i Nür Sempozyıımu (1)", YÜ, 42, İstanbul 1998, 5-9 .
......... , "Roger Graudy'nin Türkçesi", Maveni Dergisi, Ankara 1983, 20-25 .
......... , "Roger Graudy'e Göre İslam'ın Müjdeleri", YDG, 14-16 Mart 1983 .
......... , "Şirk ve Şirke Sevkeden Sebebler", Altınoluk, 3, İstanbul 1986, 3-5 .
......... , "Ta'silu'l-İ'cıizi'l-İlmi fi'l-Kur'an ve's-Sünne" Kitabı İçinde "Müstenedatü't-Tevfık beyne'n-Nusüsi'l-Kur'aniyye ve beyne'n-Netaici'l-İlmiyye es-Sahiha"
(Kur'an Ayetlerini Bazı Bilimsel Keşiflere Göre Açıklamanın Dini Temelleri),
Mekke, 1987, 37- 72 .
......... , 'Tevrat, İncil, Kur'an ve Bilim Kitabı Hakkında", Türkiye Öğretmenler Vakfı, Sı­
zıntı Dergisi, 4, 1979, 8-12 .
......... ,'Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlük'ü Hakkında Bazı Mülahazalar (1)", YÜ,
35, İstanbul 1997, 6-8 .
.. .. .. .. . , "Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlük'ü Hakkında Bazı Mülahazalar (2)", YÜ,
36, İstanbul 1997, 4-7 .
......... , "Türkiyemizde İslam'ın Durumu" (Din Gerçeği kitabı İçinde), Cihan yay., İstan­
bul 1984, 459-472 .
......... , "Yasin Süresinin Me'aii", YÜ, 10, İstanbul 1990, 6-9.
Yıldırım, Zeki, "Kur'an'da Peygamberlerin İsmeti", EAÜİFD, XIX, Erzurum 2003, 871 i9 .
......... , "İhtilafın Menşei Sebepleri ve Sonuçları", EAÜİFD, XV, Erzurum 2001, 213-248.
294
İsLAMi İLiMLER DERGlst
......... , "Kur'an'ın Ezberlenip Unutulması", EAÜİFD, Xl, Erzurum 1993, 459-467 .
......... , "Kur'fuı'm Faziletleri", EAÜİFD, IX, Erzurum 1990, 395-401 .
Yılmaz, Ali, "Kur' an Öğretiminde ilke, Yöntem ve Teknikler", Kırgızistan Osh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 2004 .
......... , "Kur'an'da İnkarın Psikolojik Tezahürleri", EAÜİFD, 20, Erzurum 2001, 91-128 .
......... , "Kur'an'ı Keıimde 'Yevm/ Gün' Kavramıyla Zikredilen Ahiret isimleri", EAÜİFD,
Erzurum2001, Sayı, 16. s.141-171.
......... , "Kur'an'ı Salt Okumanın Değeri", EAÜİFD, 21, Erzurum 2001, 63-107.
Yılmaz, Hasan, "Ahkam Ayetleri Üzerine Bazı Düşünceler", (Z. I. al-Ansari), Çev: Hasan
Yılmaz-Tuncay İmamoğlu, İkra', I-II, Erzurum 1997 .
......... , "Günümüz Kur'an-Tefsir Araştırmaları" (Muhammed b. Sedis'in ed-Dırasatu'l­
Kur'iiniyyeti1-Muasıra'nin tanıtımı), EKEV, 1997 .
. . . . . . . . . , "Kur'an'ı Anlamada Odak Kavramların Bilinmesinin Önemi Üzerine Analitik Bir
Değerlendirme", EAÜİFD, Erzurum 2005, 227-238 .
......... , "Kur'fuı'ı En Güzel Tefsir Etıne Kaideleri", (Abdurrahman Sa'di'nin el-Kavaidu'lHisan adlı kitabının tanıtımı), EKEV, 1998 .
......... , "Kur'fuı'ın İ'caz Yönleriyle İlgili Geleneksel ve Çağdaş Görüşlere Genel Bir Bakış", (Dr. Şehmus Demir'le birlikte), EKEV, XVIII, Ankara 2004, 49-60 .
......... , "Kur'fuı'ın İ'cazına Dair Üç Risille", (M. Z. Sellam'ın SeJasu Resailin tanıtımı) .
......... , "Kur'an-ı Kerim'de Manevi (Psikolojik) İ'caz Sahnelerinden Bir Kesit", (Ali elBedıi, Çev: Hasan Yılmaz), Dosya, I, Erzurum 1997, 83-95 .
......... , "Kur'fuıi Konu, Kavram ve Süre Tefsirine Metodik Bir Yaklaşım" (Dr. Şehmus
Demir'le birlikte), EKEV, VII/ 14, Ankara 2003, 113-124.
......... , 'Takva Kavramı Bağlamında Kur'an'ın Tarihsellik/Yerellik ve Evrenselliği", (S.
Husain M. Jafri), Çev: Hasan Yılmaz-Faruk Gürbüz.
Yılmaz, M. Faik, "Aksamu'l-Kur'an Bağlamında Allah Nelere, Neden ve Niçin Yemin
Eder? Sorulanm Yeniden Düşünmek", [dv... ].
......... , "Kur'an'da Cehalet Kavramı", DA, V/15, Ankara 2003, ı8ı-ı98 .
......... , "Kur'fuı'da Gaflet Kavramı", DA, VI/ı6, Ankara 2003, ı4ı-ı59.
Yılmaz, Musa Kazım, "Büyük İslam Şairi Yunus Emre", DD, Ankara 1990 .
......... , "Cihad Ayetleri ve İnsan Hakları", HÜİFD, Şanlıurfa ı996 .
......... ,"Çalışan Kadınların Sorunlarına Bir Başka Açıdan Bakış", DD, Ankara 1991.
......... , "Çevre Kirliliğine Bir Başka Açıdan Bakış", DD, Ankara ı993 .
.. .. .. .. . , "Fasık ve Eğlence", HÜİFD, Şanlıurfa ı 997 .
.. .. .. .. . , "Gönderilen Son Peygamber ve Getirdiği Medeniyet", DD, Ankara ı 99 ı.
......... ,"Haccın Hikmetleri", DD, Ankara ı990 .
......... ,"İnsan Haklan Üzerine", DD, Ankara ı992 .
......... , "İslam Ailesinin Mahiyeti ve Yapısı", DD, Ankara ı990 .
......... , "İslam'da Kardeşlik ve Bunu Yık~ Amiller", DED, Ankara ı990 .
......... , "Kur'fuı'da Eshab-i Kehf', DED, Ankara ı990 .
......... , "Medine Tefsir Okulu", DD, Ankara 2001.
......... ,"Ramazan Orucu ve Hikmetleri", DD, Ankara ı991.
......... , 'Tarihsellik Bağlamında Tefsir Geleneğinde Değişim", EKEV, Erzurum 2004 .
......... ,'Türkçe Kur'an Me'illleri ve Bir Ayet", YÜ, ı993.
Türkiye'deki Tefsir Akademyasının Kur'an ve Tefsir Alanındaki
Çalışmalan
295
......... , 'Vahiy Olarak Kur'an-ı Kerim", HÜİFD, Şanlıurfa 1994.
Yüksek, Ali Osman, "Başkasından Kur'an Dinlemek", İD, 13, İstanbul 1984 .
......... , "Batıl Vasiyetler ve Nafile Sadakalar", HM, 1976 .
......... , "Büyük Kıraat Üstadı İbnü'l-Cezeri", Altınoluk, 16, İstanbul 1987 .
......... , "Gercek Manada Öğretınen ve Öğrenci", Bab-ı Alide Sabah, 6, 1971.
......... , "Hafızlık Çalışmalarının Kaynağı", ZG, 25.7.1989 .
......... , "Hafızlıkla İlgili Bir Takım Tespitler", ZG, 31.5-1.6.1992 .
......... , "İbnü'l-Cezeri'nin Tayyibetü'n-Neşr'i ve Özellikleri", MÜİFD, 7, 8, 9, 10, İstanbul 1989-90, 1991-1992 .
......... , "İcazetMerasimi UnutulmazBayramdır", ZG, 9.12.1989 .
......... , "İsliim'da Hafızlık Çalışmalarının Önemi", MG, 1983 .
......... , "İslam'da Müşaveretin Önemi", MG, 1983 .
.. .. .. .. . , "İslam'ın Şartlarıyla İlgili Dini Hikaye ve Şiirler", ü sküdar ı 981.
......... , "Kıraat İlıninde Fonetik Özellikler ve Bunların Tefsire Etkisi", İst. 2000 .
......... , "Kıraat ve Tefsir Kaynaklarında İstiaze ve Ahkiimı" .
......... , "Kıraat-ı Aşere", DÖD, 1990 .
......... , "Kur'an Benim Gönül İlacım", Altınoluk, 140, İstanbul 1997 .
......... , "Kur'an Kültürüyle Yüklü Olunca", Altınoluk, 27, İstanbul 1988 .
......... , "Kur'an Öğrenimi ve Deprem", 1999 .
......... , "Kur'an Öğretim-Eğitim Teknikleri ve Hafızlık" .
......... , "Kur'an'a Dair Araştırmalar (Mushafların İsnadı)", MG, 1993 .
......... , "Kur'an'a Göre Ruh Bakımı ve Nefis Terbiyesi", İstanbul 1999 .
......... , "Kur'an'a Karşı Davranışlarınıız", Tohum, 118 .
......... , "Kur'an-ı Kerim'den Mesajlar", MG, 1983 .
......... ,"Kur' an-ı Kerim'irı Teviitürü ve Bu Teviitürün Sonuç ve Faydaları", (Ahmed Fehmi Ebu Süne), Nesil, 9, 10, ll.
......... , "Mukabele", Altınoluk, 50, İstanbul 1990 .
......... , "Mü'minlerin Gerçek Bayramlan", Üsküdar 1977 .
......... , "Nazarın Şerrinden Sakınma", (Abdulbasit Halil Muhammed), Üsküdar 1995 .
......... , "Parolamız Beşikten Mezara Kadar İlim", ZG, 25.12.1989 .
......... , "Parolamız İstiaze", Altınoluk, 85, İstanbul 1993 .
......... ,"Ramazan Hazırlığı", MG, 1983 .
......... ,"Salih Peygamberin Mucizesi Üzerine Bir Edüd ve İlgili Ayetin Tefsiri", Üsküdar
1977.
......... , "Sekiz Derste Kur'an İlimleri", (Mahmud İbn Abdulaziz Fedağ), İst. 1998 .
......... , "Söylenine Aidiyeti Bakımından Keliimullah ve Özellikleri", İst. 2000 .
......... , "Tarihu'l-Kıraati'l-Aşere ve Ruvatihim ve Tevaturi Kıriiatihim ve Menhecü Küllirı fil'l-Kıriiat", (Abdulfettah el-Kiidi), Üsküdar 1995.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards