mali yönetim ve kontrol merkezi uyumlaştırma bülteni

advertisement
MALİ YÖNETİM VE KONTROL MERKEZİ
UYUMLAŞTIRMA BÜLTENİ
KONFERANSLAR, TOPLANTILAR VE
SEMİNERLER
28
Nisan
2015
tarihlerinde
Kızılcahamam’da
gerçekleştirilmiştir.
Maliye Bakanlığı Üst Düzey Yöneticileri İç
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Kontrol Semineri
Müdürü Sayın İ. İlhan HATİPOĞLU’nun açılış
konuşması ile başlayan toplantıya, Maliye Bakanlığı
BÜMKO yönetici ve uzmanları ile kamu idareleri
strateji geliştirme birimi yöneticilerinden toplam
152 kişi katılmıştır.
Toplantının birinci günü, Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Mehmet
BÜLBÜL tarafından, Kamu İç Kontrol Mevzuatı
Revize
Çalışmaları
ve
SGB
Bilgi
Sistemi
konularında sunum yapılmış; ardından gruplar
halinde
konuyla
gerçekleştirilmiştir.
Altı
ilgili
grup
çalıştaylar
halinde
yapılan
çalıştaylar sonucunda ortaya çıkan görüş ve
öneriler katılımcılarla paylaşılmıştır. Daha sonra,
Maliye Bakanlığı daire başkanı ve üstü tüm
yöneticilerine yönelik olarak “Kamu İç Kontrol
Rehberinin Tanıtımı” semineri yapılmıştır.
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
Başkanlığından
İç
Denetçi Sayın Fatih ERKEK tarafından “Kontrol Öz
Değerlendirme” konusunda sunum yapılmış ve ilk
gün çalışmaları tamamlanmıştır.
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından
23 Ekim 2015 tarihinde Vergi Denetim Kurulu
Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve Maliye
Bakanlığı Müsteşarı Sayın Seyit Ahmet BAŞ ve
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın İ. İlhan
HATİPOĞLU’nun açılış konuşmaları ile başlayan
seminer; Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı Sayın Mehmet BÜLBÜL’ün “Kamu İç
Kontrol
Rehberi”
konusundaki
sunumunun
ardından sona ermiştir.
Geleneksel Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri
Toplantısı
VII. Genel Bütçeli İdareler ile Özel Bütçeli Diğer
İdareler (5018 sayılı Kanuna ekli II/B sayılı cetvel)
Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı 27-
Toplantının ikinci gününde, Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Halis
KIRAL’ın “İç Kontrol ve Risk Yönetiminde İç
Denetimin
Danışmanlık
Rolü”
konusundaki
sunumundan sonra yine Bütçe ve Mali Kontrol
1
MALİ YÖNETİM VE KONTROL MERKEZİ
UYUMLAŞTIRMA BÜLTENİ
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Kemal
sahipliğinde Mardin’de gerçekleştirilmiştir. Mardin
ÇELİK
Kadrolarında
Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof.
Bulunanlara İlişkin Yeni Atama Usulü” konusunda,
Dr. Yusuf ÇETİNDAĞ’ın ve Maliye Bakanlığı Bütçe
Sayıştay
Berrin
ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın İ. İlhan
Denetim
HATİPOĞLU’nun açılış konuşmaları ile başlayan
Rehberleri” konusunda sunum yapılmıştır. Daha
toplantıya, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol
sonra, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür
Genel
Yardımcısı
Yükseköğretim
tarafından
Başkanlığı
ŞENYURT
“Yönetici
Başdenetçisi
tarafından
Sayın
başkanlığında,
“Sayıştay
Ayşe
Bütçe
Sayın
ve
Berrin
Mali
DİKMELİK
Kontrol
Genel
Müdürlüğü
yönetici
Kurumu,
ve
uzmanları
Ölçme,
ile
Seçme
ve
Yerleştirme Merkezi ve üniversitelerimizin Strateji
Müdürlüğü Daire Başkanları Kemal ÇELİK ve
Geliştirme
Mehmet BÜLBÜL’ün katılımı ile Strateji Geliştirme
Üniversitesi yetkililerinden oluşan toplam 161 kişi
Birimlerinin
katılmıştır.
sorunları
ve
çözüm
önerileri
Daire
Başkanları,
Mardin
Artuklu
konusunda panel düzenlenmiştir.
İkinci günün sonunda, Maliye Bakanlığı Bütçe ve
Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın İ. İlhan
HATİPOĞLU’nun kapanış konuşması ve katılımcı
kurumlardan Orman Genel Müdürlüğü Strateji
Geliştirme
ERDOĞAN’ın
Daire
son
Başkanı
söz
Sayın
Yüksel
konuşmasıyla
iki
günlük çalışmalar sona ermiştir.
Toplantının birinci gününde, Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Mehmet
BÜLBÜL tarafından, Kamu İç Kontrol Mevzuatı
Revize
Çalışmaları
ve
SGB
Bilgi
Sistemi
konularında sunum yapılmış ve ardından gruplar
halinde çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Altı grup
halinde yapılan çalıştaylar sonucunda ortaya çıkan
görüş ve öneriler katılımcılarla paylaşılmıştır.
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
Başkanlığından
İç
Yükseköğretim Kurumları Geleneksel Strateji
Denetçi Sayın Fatih ERKEK tarafından “Kontrol Öz
Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı
Değerlendirme” konusunda sunum yapılmış ve ilk
gün çalışmaları tamamlanmıştır.
VII. Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme
Daire Başkanları Toplantısı 07-09 Mayıs 2015
tarihlerinde Mardin Artuklu Üniversitesinin ev
2
MALİ YÖNETİM VE KONTROL MERKEZİ
UYUMLAŞTIRMA BÜLTENİ
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı
Sayın Ayşe Berrin DİKMELİK başkanlığında Bütçe
ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanları
Sayın Ali KARATÜRK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin
IŞIK ve Halis KIRAL’ın katılımı
ile Strateji
Geliştirme Daire Başkanlıklarının sorunları ve
çözüm önerileri konusunda panel düzenlenmiştir.
İkinci gün sonunda, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayşe Berrin
DİKMELİK’in kapanış konuşması ve katılımcı
üniversiteler
adına
Karamanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sayın
Toplantının ikinci gününde, Bütçe ve Mali Kontrol
Vedat ERDOĞAN’ın son söz konuşmasıyla iki
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Halis
günlük çalışmalar sona ermiştir.
KIRAL tarafından yapılan “İç Kontrol ve Risk
Yönetiminde İç Denetimin Danışmanlık Rolü”
Mahalli İdareler Geleneksel Strateji Geliştirme
Birim Yöneticileri Toplantıları
konusundaki sunumdan sonra yine Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Ali
IV.
KARATÜRK ve Maliye Uzmanı Sayın Özlem KÖSE
Hizmetler Birim Yöneticileri Toplantısı 09-16 Aralık
tarafından “Ek Ders Ücreti Uygulamaları ile Ek
2015 tarihlerinde iki grup halinde Antalya’da
Ders
gerçekleştirilmiştir.
ve
Geliştirme
Ödeneğinde
Karşılaşılan
Mahalli
İdareler
Strateji
Geliştirme/Mali
Sorunlar” konusunda sunum yapılmış, daha sonra
Toplantı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçisi Sayın Tuncay
Daire Başkanı Sayın Mehmet BÜLBÜL’ün açılış
ARIDURU
konuşmasıyla başlamıştır. Birinci gün, Bütçe ve
tarafından
“Sayıştay
Rehberleri” konusunda sunum yapılmıştır.
Denetim
Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Sayın Mehmet BÜLBÜL, Maliye Uzmanları Sayın
Şafak Birol ACAR, Sayın Kamile ÖZEL, Sayın Esma
Meltem KILIÇ ve Sayın Özge Şerife BUDAK
tarafından “Mahalli İdarelerde Kurumsallaşma ve
İç Kontrol”, ”Mahalli İdarelerde Kurumsallaşma
İkili Yapı” ve “SGB Yönetim Bilgi Sistemi”
konularında sunumlar yapılmıştır. Devamında bu
konularla
ilgili
3
grup
düzenlenmiş
ve
paylaşılmıştır.
Toplantının
halinde
sonuçları
çalıştaylar
katılımcılarla
öğleden
sonraki
oturumunda ise “Mahalli İdarelerde Dış Denetim
ve
Raporlanması,
Performans
Denetimi”
konusunda Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçi
3
MALİ YÖNETİM VE KONTROL MERKEZİ
UYUMLAŞTIRMA BÜLTENİ
Grup Başkanı Sayın Sezgin ÜĞLÜ ve Başdenetçi
AB VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR İLE
Sayın Bora TABER tarafından sunum yapılmış soru
İLİŞKİLER
ve cevaplarla ilk günkü çalışmalar tamamlanmıştır.
2015 Yılı İlerleme Raporu Avrupa Komisyonu
Tarafından Yayınlanmıştır
Avrupa Komisyonunca Türkiye'nin AB'ye uyum
sürecinde son bir yıllık ilerlemesi ile ilgili olarak
hazırlanan İlerleme Raporu 10.11.2015 tarihinde
açıklanmıştır. Söz konusu Raporun 32. Mali Kontrol
Faslında Kamu İç Mali Kontrolündeki (KİMK)
ilerlemelere değinilmiştir. Raporun ilgili bölümü
aşağıda yer almaktadır:
Türkiye
mali
kontrol
alanında
oldukça
hazırlıklıdır. Geçtiğimiz yılda, özellikle mali
Toplantının
ikinci
gününde,
Gıda
Tarım
ve
Hayvancılık Bakanlığı Mali Hizmetler Uzmanı ve
Mali Hizmetler Uzmanları Derneği Başkanı Sayın
Müjgan ÖZBEK tarafından “Taahhüt Evrakı ve
Sözleşme
Tasarılarında
Ön
Mali
Kontrol”
konusunda sunumu yapılmış, soru ve cevaplarla
ikinci gün oturum tamamlanmıştır.
Toplantının
üçüncü
planının kabulü sayesinde bazı ilerlemeler
kaydedilmiştir. Bununla birlikte, kamu iç mali
kontrol
(KİMK)
yönetimin
her
seviyesinde ve kamu iktisadi teşekküllerinde
uygulanması için daha fazla çaba gösterilmesi
gerekmektedir. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:

KİMK
politika
belgesini
güncellemesi
ve
tercihen, bir kamu mali yönetimi reform
oturumda, İstanbul Bağcılar Belediyesi Strateji
programının bir parçası olarak yeni bir eylem
Geliştirme
planını uygulamaya başlaması;
Sayın
öğleden
sisteminin
önceki
Müdürü
günü
kontrol hakkında ulusal uyum stratejisi ve eylem
Mehmet
Akif
GÖRENTAŞ Bağcılar Belediyesindeki İç Kontrol

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
Uygulamaları konusundaki sunumunu yapmış
uygulanmasını
oturum soru ve cevaplarla sona ermiştir.
sektöründe
Üçüncü gün öğleden sonraki oturumda ise Maliye
Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Maliye
iyileştirmek
iç
düzenlemelerinde
kontrol
ve
üzere
iç
değişiklikler
kamu
denetim
yapması
gerekmektedir.
Uzmanı Sayın Cuma ORULLUOĞLU tarafından
“Kamu Zararlarının Tespiti, Takibi, Tahsili, Rol ve
“Kamu iç mali kontrolü (KİMK) alanında, Türkiye
Sorumluluklar ” konusunda sunum yapılmış, soru-
2002'de KİMK stratejisi ve bir eylem planı kabul
cevaplar alınmış ve Daire Başkanı Sayın Mehmet
etmiştir. Hükümet bunların güncellenmesi konusunda
BÜLBÜL’ün kapanış konuşması ile çalışmalar sona
kararlıdır. Stratejinin uygulanmasının düzenli olarak
ermiştir.
izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin hâlihazırda bir
mekanizma bulunmamaktadır.
4
MALİ YÖNETİM VE KONTROL MERKEZİ
UYUMLAŞTIRMA BÜLTENİ
denetimle
teftiş
arasında
potansiyel
örtüşmeler
mevcuttur.
KİMK mevzuatında düzenlenen iç denetim genel olarak
uluslararası standartlarla uyumludur. Bir iç denetim
rehberi ve etik davranış kuralları mevcuttur. İç denetim
birimi oluşturması gereken 386 kurumun 246’dan fazlası
bunu yerine getirmiştir. Bugüne kadar, genel yönetim
kurumlarındaki
iç
denetçi
kadrolarının
%46’sı
Maliye Bakanlığında iki merkezi uyumlaştırma birimi
doldurulmuştur. Başbakanlık gibi bazı kilit kurumlar
(MUB) KİMK uygulanmasını gözetmektedir. Mali
henüz iç denetçi atamamıştır. 941 iç denetçiye MUB
Yönetim ve Kontrol (MYK) alanından sorumlu MUB,
tarafından sertifika verilmiştir. İç denetçilerin %9’u
metodolojik rehberlik sağlamakta ve bakanlıkların MYK
uluslararası sertifikaya sahiptir. Kurumların çoğu iç
uygulamalarını
Bütçe
denetim birim yönergesine sahiptir ve denetim planları
temelinde
uyarınca denetimlerini gerçekleştirmektedir. 2014'te 65
hükümete yıllık genel faaliyet raporu hazırlamaktadır.
kamu kurumunda iç denetim yazılımı kullanılmaya
Bununla birlikte, hükümet bu rapora dayalı herhangi bir
başlanmıştır.”
kullanıcılarına
koordine
yönelik
yıllık
etmektedir.
bir
anket
karar almamaktadır. İç denetimden sorumlu Merkezi
Uyumlaştırma Birimi ise, icracı bakanlıklarda iç
AB'de Kamu İç Kontrol Sistemine İlişkin
Konferans
denetimin uygulanmasını koordine etmektedir. Rapor
döneminde bazı düzenlemeler ve el kitapları yayımlamış
ve
bazı
birimlerin
kalite
güvence
alanında
dış
değerlendirmesini gerçekleştirmiştir. Ayrıca yıllık genel
yönetim iç denetim raporu yayımlamaktadır. MUB'ların
idari
kapasitelerinin
giderek
güçlendirilmesi
gerekmektedir.
KİMK mevzuatı mali yönetim ve kontrolü, büyük
ölçüde Sponsor Organizasyonlar Komitesi (COSO)
modeli ve Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları
Organizasyonu (INTOSAI) rehberleri doğrultusunda
düzenlenmektedir. Merkezi yönetim kurumları, 2014 yılı
başında güncellenen KİMK rehberini kapsamlı biçimde
Konferansta, “Kamu İç Kontrol Sisteminin İlkeleri”,
takip etmektedir. Bununla birlikte, mali yönetim ve
”İdeal Bir İç Kontrol Ortamına Doğru”, ”Merkezi
kontrole, yalnızca mali bir sistem değil, bir yönetim
Uyumlaştırma Fonksiyonu”, ”Küresel Açıdan İç
sistemi
Kontrol”
olarak
yeniden
odaklanma
ihtiyacı
konularında
Ayrıca,
bir yaklaşım sağlamak kilit bir zorluktur. Türkiye’de,
konusu sunumlar çerçevesinde ülke temsilcileri
içerisinde
kapsamlı
bir
bütçe
teftişi
fonksiyonu bulunmaktadır. Her iki fonksiyonun da
görüşlerini
tartışma
paylaşılmıştır.
bulunmaktadır. Türkiye’de risk yönetiminde sistematik
bakanlıklar
oluşturulan
sunumlar
belirtmişler
ve
gruplarında
bu
söz
görüşleri
katılımcılarla paylaşmışlardır.
özellikle yasal uygunluğa odaklanması nedeniyle iç
5
MALİ YÖNETİM VE KONTROL MERKEZİ
UYUMLAŞTIRMA BÜLTENİ
OECD-SIGMA Yetkilileri ile Yapılan Risk
eğitim ve yeterlik bilgilerinin takip edilmesi,
Yönetimi Pilot Çalışmaları
raporlanması, SGB ve Maliye Bakanlığı Mali
Yönetim
ve
Birimince
Kontrol
Merkezi
(MYK-MUB)
Uyumlaştırma
izleme
işlemlerinin
gerçekleştirilebilmesi amaçlanmaktadır.
2015 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüz ve destek
alınan bir firma ile birlikte yapılan yazılım
neredeyse tamamlanmıştır. Bu kapsamda, kapsamlı
bir iş analizi ve yazılıma ilişkin testler yapılmış,
Taslak bir e-SGB Kullanıcı Rehberi hazırlanmış ve 8
kamu idaresinde (Başbakanlık, Sosyal Güvenlik
Kurumu,
Yükseköğrenim
Kurumu,
Küçük
ve
Orta
Kredi
Ölçekli
ve
Yurtlar
İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi, Orta Doğu
Risk yönetimi uygulamalarının kamu idarelerinde
Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara
yaygınlaştırılması amacıyla Bakanlığımızca, 2014
Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği)
yılından bu yana SIGMA uzmanları ve üç pilot
pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında ise
kamu idaresi ile birlikte risk yönetimi çalışmaları
kamu
sürdürülmektedir.
hedeflenmektedir.
Bu
kapsamda,
2015
yılı
idarelerinde
kullanılmaya
başlanması
içerisinde Altındağ Belediyesi, Bilim Teknoloji ve
Sanayi
Bakanlığı
ile
Ankara
Üniversitesinin stratejik planında yer alan bazı
stratejik amaç ve hedeflere ilişkin riskler üzerinde
çalışılmış, Kamu idarelerince Taslak Risk Strateji
Belgesi çalışmaları yapılarak, Kasım ayı içerisinde
SIGMA uzmanları ile birlikte pilot kamu idarelerine
çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar
2016 yılında da devam edecektir.
PROJELER
2016 Yılında Gerçekleştirilmesi Planlanan
e-SGB Yönetim Bilgi Sistemi
e-SGB Bilgi Sistemi ile genel yönetim kapsamındaki
Projeler
denetleyici
1) Dünya Bankası ile gerçekleştirilecek proje
kurumlar ve nüfusu 10.000 in altındaki ilçe ve belde
kapsamında, kamu idarelerinde risk yönetimi
belediyeleri hariç) ait idare ve strateji geliştirme
uygulamalarının daha etkili hale getirilmesi ve bu
birimi
amaçla risk yönetimine ilişkin bir uygulama
kamu
idarelerine
(SGB)
(düzenleyici
bilgilerinin,
ve
iç
kontrol
düzenlemelerinin, mali hizmetler uzmanı ve mali
rehberinin hazırlanması hedeflenmektedir.
hizmetler uzman yardımcılarının, sınav, hizmet,
6
MALİ YÖNETİM VE KONTROL MERKEZİ
UYUMLAŞTIRMA BÜLTENİ
Projesi
Söz konusu yeterlik sınavının yazılı kısmı 29
sayılı
Haziran 2015 tarihinde, sözlü kısmı 30 Haziran
yaşadıkları
2015 tarihinde yapılmış ve 14 kişi başarılı olarak
sorunların tespit edilmesi ve önceliklendirilmesi
Mali Hizmetler Uzmanı kadrosuna atanmaya hak
hedeflenmektedir.
kazanmıştır.
2)
Avrupa
kapsamında,
Kanunun
Birliği
Mahalli
mahalli
uygulanması
İdareler
idarelerin
5018
konusunda
3) Avrupa Birliği MYK’nın izlenmesi projesi
kapsamında,
MUB’un
izleme
boşluk analizi yapılması hedeflenmektedir.
Sınavı
(düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) strateji
Mali
Yardımcılığı
Özel
Yarışma
uzman
Hizmetler
Sınavı
yapılmıştır.
sözlü kısmı ise 25 Ocak - 10 Şubat 2016 tarihleri
Bakanlığı
tarafından
gerçekleştirilmiştir.
İdarelerde bulunan 241 kişilik boş kadro için 965
kişi yazılı sınavda, 880 kişi ise sözlü sınavda başarılı
olmuştur. Yerleştirme işlemi, başarılı olan adayların
başarı sırası ve tercihleri doğrultusunda ÖSYM
tarafından
yapılacak
yapılmıştır.
eğitim
Uzman
sonu
başarı
Yapılan
sınava
toplam
183
kişi
olup,
MALİ HİZMETLER UZMAN VE UZMAN
YARDIMCILARI EĞİTİMLERİ
Türkiye Belediyeler Birliği Eğitimi
Uzman
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından,
Maliye
mesleki
Hizmetler
tarihinde klasik usulde ve iki oturumda yazılı sınav
ihtiyacını
Sınavın yazılı kısmı 07 Kasım 2015 tarihinde Ölçme,
arasında
Mali
katılmıştır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
üzere
Dönem
düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 30 Mayıs 2015
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma
karşılamak
Üçüncü
Yardımcılarının
SINAVLAR
birimlerindeki
Mesleki Eğitim Sonu Sınavı
fonksiyonu
konusundaki eksikliklerinin tespit edileceği bir
geliştirme
III. Dönem Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları
süreç
henüz
Türkiye
Belediyeler
Birliği
tarafından
Mali
Hizmetler Uzman Yardımcılarına yönelik olarak
düzenlenen
hizmet
içi
eğitim
kapsamında,
Dairemiz görev alanı çerçevesinde, 14 ve 16 Aralık
2015
tarihlerinde
“Mali
Hizmetler
Uzmanlığı
Yönetmeliği ve Strateji Geliştirme Birimlerinin
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
konularında yapılan sunumlarla eğitime katkı
sağlanmıştır.
Mali Hizmetler Uzmanları Eğitimi
tamamlanmamıştır.
Mali Hizmetler Uzmanlığı Yeterlik Sınavı
Yazılı kısmı 08 Kasım 2014 tarihinde, sözlü kısmı
ise 24-28 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirilen "Mali Hizmetler Uzmanlığı Yeterlik
Sınavı" na, üç yıllık çalışma koşulunu taşımadığı
için veya mazeretleri nedeniyle katılamayan veya
sınavda başarısız olan Mali Hizmetler Uzman
Yardımcılarına yönelik ikinci bir sınav yapılmıştır.
7
MALİ YÖNETİM VE KONTROL MERKEZİ
UYUMLAŞTIRMA BÜLTENİ
Maliye
Bakanlığı
tarafından
Mali
Hizmetler
eğitimi alan eğiticilerin belirli bir program dahilinde
eğitim
Eylemi
Uzmanlarına yönelik olarak düzenlenen eğitim
birimlerinde
vermesi”
kapsamında beş farklı gruba 23 Şubat-27 Mart 2015
uyarınca
tarihleri arasında, “Kamu Personel Sistemi ve
olarak düzenlenen hizmetiçi eğitim kapsamında,
Uygulamaları”, “Kamu İdarelerinde İş ve Sosyal
Maliye Uzmanı Sayın Esin NANGIR tarafından 17
Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları”, “6245 sayılı
Kasım 2015 tarihinde “İç Kontrol” hakkında eğitim
Harcırah Kanunu (Memuriyet Mahalli ve Kanunun
verilmiştir.
BÜMKO tarafından, personeline yönelik
Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar.)”, “Bütçe
Hazırlama
ve
Uygulama,
İdarelerde
Kadro
e-bütçe”,
Uygulamaları”
“Mahalli
Maliye Uzman Yardımcıları Eğitimi
konularında,
Antalya’da 30 saat süreli eğitim verilmiştir.
Maliye
KURUMLARA VERİLEN EĞİTİMLER
İç Denetçi/İç Denetçi Adayları Eğitimi
Maliye Bakanlığı tarafından iç denetçi ve iç denetçi
adaylarına yönelik olarak düzenlenen mesleki
eğitim programı kapsamında; 22 Aralık-19 Şubat
Bakanlığı
tarafından
Maliye
Uzman
Yardımcılarına yönelik olarak düzenlenen uyum ve
mesleki temel eğitim kapsamında 12, 13 Ekim ve 05,
06
Kasım
2015
tarihlerinde
“Kamu
Mali
Yönetiminin Genel Esasları-İç Kontrol Sistemi ve
Kamu İç Kontrol Standartları-Harcama Süreci”
konularında eğitim verilmiştir.
2015; 09 Şubat-07 Nisan 2015; 16 Mart-14 Mayıs
BÜMKO tarafından Maliye Uzman Yardımcılarına
2015; 02 Kasım-29 Aralık 2015 ve 09 Kasım 2015-06
yönelik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim
Ocak 2016 tarihleri arasında beş farklı gruba,
kapsamında da 01, 02, Ekim 2015 tarihlerinde
Dairemiz görev alanı çerçevesinde, “İç Kontrol ve
“Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu- İç
Kamu İç Kontrol Standartları” konusunda eğitim
Kontrol Sistemi-Kamu İç Kontrol Standartları”
verilmiştir.
konusunda
mesleki
bilgi
ve
uyum
eğitimi
verilmiştir.
BÜMKO Hizmetiçi Eğitimi
Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman
Yardımcıları Eğitimi
Maliye Bakanlığı tarafından Maliye Bakanlığı
Defterdarlık Uzman Yardımcılarına yönelik olarak
düzenlenen
uyum
ve
mesleki
temel
eğitim
çerçevesinde 28, 30 Aralık 2015 tarihlerinde “Kamu
Mali Yönetiminin Genel Esasları--Harcama Süreci”
konularında eğitim verilmiştir.
TODAİE Seminerleri
Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına
Türkiye
Uyum
Enstitüsü(TODAİE) tarafından, 2015 yılı içerisinde
Eylem
Planı’nın
Kontrol
Ortamı
Standartlarında yer alan; 1.1.13 kodlu “İç kontrol
kamu
ve
idareleri
Orta
Doğu
personeline
Amme
yönelik
İdaresi
olarak
8
MALİ YÖNETİM VE KONTROL MERKEZİ
UYUMLAŞTIRMA BÜLTENİ
düzenlenen “Kamuda İç Kontrol ve Risk Yönetimi”
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNDEN
seminerlerinde; “COSO İç Kontrol Modeli- İlke ve
HABERLER
Kavramlar, Bileşenler, İç Kontrole İlişkin Tüm
Mevzuat, Örnek Olay İncelemeleriyle Kamu İç
Kontrol
Standartları,
Kamu
İç
Kamu Strateji Platformu Aylık İstişare
Toplantıları
Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi, İç
Kontrol Güvence Beyanı, İç Kontrol İç Denetim
İlişkisi, Sayıştay’ın İç Kontrole İlişkin Denetimi”
konularında
eğitim
verilmiştir. Yine
TODAİE
işbirliği ile Danıştay Başkanlığında Şube Müdürleri
düzeyinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu,
İç Kontrol ve Risk Yönetimi konularında eğitim
verilmiştir.
Süleyman Demirel ve Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Üst Yönetim Bilgilendirme
Toplantısı
Süleyman
Demirel
Üniversiteleri
ve
tarafından,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği
Mehmet
Akif
Ersoy
15-16
Haziran
2015
tarafından TBMM İdari Teşkilatı ile diğer kamu
kurum
ve
kuruluşlarında
gerçekleştiren
olarak düzenlenen program çerçevesinde; Bütçe ve
işbirliğini artırmak,
Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
paylaşımını
Sayın Mehmet BÜLBÜL ve Maliye Uzmanı Sayın
başlayan
Çetin ALCEYLAN tarafından “İç Kontrol Sistemi-
Geliştirilmesi
Kurumsal
Risk
kurumları strateji geliştirme birim yöneticileri
Finansmanı
Açısından
Bütçeleme
Anlayışı”
paylaşmak
Emniyet Genel Müdürlüğü Çalıştayı
ve
amacıyla
Kurumları
Projesi”
2012
ile
yılında
İşbirliğinin
kapsamında,
kamu
arasında Kamu Strateji Platformu ve mail grubu
oluşturulmuş
konularında sunum yapılmıştır.
iletişim
karşılıklı tecrübe ve bilgi
sağlamak
“Kamu
arasında
hizmeti
tarihlerinde Üniversite üst yöneticilerine yönelik
Yönetimi-Yükseköğretimin
yöneticiler
aynı
olup
amacıyla
iyi
uygulama
aylık
istişare
örneklerini
toplantıları
yapılmaktadır.
17-18 Mart 2015 tarihlerinde Ankara’da Emniyet
Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde Avrupa
Birliği TAIEX Projesi kapsamında düzenlenen ve
Proje kapsamındaki ülke temsilcilerinin de katıldığı
“Güvenlik Sektöründe Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrolü”
başlıklı
Çalıştaya
Dairemiz
Maliye
Uzmanı Sayın Şafak Birol ACAR tarafından katılım
sağlanmıştır.
9
MALİ YÖNETİM VE KONTROL MERKEZİ
UYUMLAŞTIRMA BÜLTENİ
2015 Yılında Yapılan Faaliyetler
Kamu strateji platformu mail grubunun 2015 yılı
üye sayısı 87 kişiye ulaşmış olup strateji geliştirme
birim yöneticileri arasında oluşturulan bu iletişim
TARİHİ
ağı ile kurumlar arası iletişim ve işbirliğini
artırmaya,
EV SAHİBİ
KURUM
karşılıklı tecrübe ve bilgi paylaşımını
sağlamaya devam edilmektedir.
KONUSU
30.01.2015 TBMM
Yıllık Değerlendirme ve Soru
Önergeleri Toplantısı
27.03.2015 Başbakanlık
Mali Yönetim Sistemi ve Strateji
Geliştirme Birimlerinin Sorunları
ve Çözüm Önerileri Toplantısı
Sayıştay
2.04.2015
Başkanlığı
Sayıştay Düzenlilik Denetimi
Kapsamında İç Kontrol Sistemi
Denetim Yaklaşımı ve Süreçleri
Toplantısı
29.05.2015
Orman ve Su
İşleri Bakanlığı
Sayıştay
6.10.2015
Başkanlığı
5.11.2015
30 Ocak 2015 tarihinde TBMM Genel Sekreteri
Maliye MUHASEBAT
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Süreç ve Risk Yönetimi
Uygulaması Toplantısı
Sayıştay Düzenlilik Denetimi,
Planlanma ve Uygulama Süreci
Toplantısı
Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi
Bilişim Sistemi Projesi Tanıtım
Toplantısı
Sayın Doç. Dr. İrfan NEZİROĞLU’ nun ev
sahipliğinde Kamu Strateji Platformu Yıllık Faaliyet
Değerlendirme Toplantısı yapılarak 2015 yılına
kadar yapılan faaliyetler ve bu tarihten sonra
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İç
platform tarafından yapılması gereken faaliyetler
Kontrol Eğitimi
tespit edilmiştir. Kamu strateji platformu tarafından
2012 yılından bu güne kadar toplam 31 adet aylık
istişare toplantısı yapılmış olup bu toplantılardan
2015 yılında yapılan aylık istişare toplantılarına ait
tarih, ev sahibi kurum ve toplantı konusu aşağıdaki
tabloda belirtilmiştir.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 23-24
Nisan 2015 tarihlerinde Bakanlığın taşra personelini
kapsayan,
İç
Kontrol
Sistemi
yaygınlaştırma
çalışmaları kapsamında Antalya’da toplam 120
kişiye “İç Kontrol Sistemi” eğitimi verilmiştir.
“İç Kontrol Sistemi” hakkında Bakanlığın taşra
teşkilatında farkındalığın artırılması ve bundan
sonra yapılacak çalışmalarda taşra teşkilatında
10
MALİ YÖNETİM VE KONTROL MERKEZİ
UYUMLAŞTIRMA BÜLTENİ
çalışan personelin de katkı sağlayabilmesi adına,
Kamu İç Kontrol Standartları, Bakanlığın İç Kontrol
Eylem
Planı
ve
çıktıları
konularında
Bölge
Müdürlükleri, Liman Başkanlıkları ve Denizdibi
Tarama Başmühendislikleri personeline bilgi ve
eğitim verilip kapasite oluşturulması planlanmıştır.
İETT Risk Yönetimi Paneli
17-21 Aralık 2015 tarihleri arasında İstanbul Kongre
Merkezinde
düzenlenen
8.Uluslararası
Ulaşım
Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı etkinlikleri
kapsamında Risk Yönetimi Paneli düzenlenmiştir.
İETT Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa
OCAK’ın açılış konuşmasıyla başlayan panelde;
SMM Bilişim ve Finansal Hizmetler AŞ Başkanı Dr.
Sezer Bozkuş KAHYAOĞLU tarafından “Ulaşım
Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri-Küresel
Gelişmeler ve Yeni Trendler”, İETT İç Kontrol
Müdürü
Mustafa
ÇAKIR
tarafından
“Mevzuatımızda Risk Yönetiminin Yeri Önemi ve
İETT’de Risk Yönetimi”, İETT Bilgi Teknolojileri
Müdürü Mehmet Ali SAVAŞ tarafından “Siber
Güvenlik Riskleri ve Önlemler” başlıklı sunumlar
gerçekleştirilmiştir.
11
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards