İletisim Bir Süreçtir Kaynak

advertisement
İLETİŞİM BİR
SÜREÇTİR
Doç. Dr. Bahar Baştuğ
S
S  İnsanlığın geçmişinden günümüze ve geleceğe uzanan,
S  Bireyin doğumundan ölümüne yaşamın her anında ve
alanında etkin olan iletişimin başı sonu yoktur.
İletişim insanın kültürel çevresi (hem doğal hem de
toplumsal) ile ilişkilerine göre değişen, gelişen ve insanı da
değiştiren bir süreçtir.
S  Bu sürecin en temel ve genel öğeleri;
S  Kaynak ve hedef
S  İleti (mesaj)
S  Kanal ve araçlar
İletişimde yer alan sistemler
(Dış uyaranlar
ve
Kişilik
özellikleri)
İlişki Biçimi
İlişki Bağlamı
İlişki Amaçları
Anlamı kodlama
VERİCİ
İletişimi
başlata
n kişi
(Gönderme
becerileri)
İlişki Biçimi
İlişki Bağlamı
İlişki Amaçları
Sözlü-sembol
dili
MESAJ
Sözsüz-beden
dili
GERİ BİLDİRİM
4
(Dış uyaranlar
ve
Kişilik
özellikleri
Kodu
açma
Kodu
Açma
ALICI
İletişimi
sürdüre
n kişi
Kodlar
S  Bir kod, bir kültürün ya da alt kültürün üyelerine ortak olan
bir anlam sistemidir. Simgeleri ve bunların hangi bağlamda
nasıl kullanılacağını belirleyen kuralları ve gelenekleri içerir.
S  Sözlü, sözsüz tüm diller koddur.
KAYNAK VE HEDEF
S  İnsanlar arasında yüzyüze ya da aracılı her iletişim durumunda
iletileri oluşturup aktaran bir verici taraf (KAYNAK) ve oluşturulup
aktarılan iletileri alan bir alıcı taraf (HEDEF) vardır.
S  Kaynak algılama, seçme, düşünme, yorumlama süreçlerinde ürettiği
anlamlı iletileri simgeler aracılığıyla gönderen kişi ya da kişilerdir.
Konuşan, yazan, çizen, yüz ya da beden hareketlerinde bulunan bir
kişi ya da gazete , radyo, TV, resmi kuruluş gibi örgütler.
S  Hedef kaynaktan gelen iletileri belli biyolojik ve psikososyal
süreçlerden alıp yorumlayan ve bunlara sözlü, sözsüz tepkide bulunan
kişi ya da gruplardır. Dinleyen, okuyan, bakan, izleyen kişi ya da
grup
İLETİ
S  Bir şey aktarmak, iletmek isteyen kaynağın ürettiği sözel/
görsel/görsel-işitsel bir üründür.
S  İletinin iki öğesi vardır: İçerik ve yapı
S  İçerik anlamla, yapı simgeler ya da kodlarla ilgilidir.
Anlam
S  Biz anlatmak istediğimizi biliriz, karşı taraf anlamak istediğini duyar.
S  Anlam insanlar tarafından yaratılan , öğrenilen, unutulan , değişen bir
şeydir. Anlamın hem toplumsal yaşantılarla ilgili kültürel bir boyutu
hem de bireysel yaşantılarla ilgili öznel bir boyutu vardır.
S  Anlamlandırma etkin ve toplumsal kültürel çevre ve yaşantılarla ilişkili
bir süreçtir. Anlamın kendi başına bir varlığı yoktur, ona yüklediğimiz
ve duyu organlarıyla algılayabildiğimiz fiziki şeyler ve işaretler vardır.
Bunlar anlamları iletmede kullandığımız topluma ortak, uzlaşılmış
işaretler, yani simgelerdir.
Simgeler
S  Simge: Belli bir insan topluluğunun uzlaşarak kendisine
belli bir anlam yüklediği somut nesne ya da işarettir.
KANALLAR VE ARAÇLAR
S  İletişimde kanal denince ışık, radyo, ses dalgaları, telefon
kabloları, sinir sistemi gibi iletiyi taşıyan fizik araçlar kast edilir.
Bunlar duyu organlarını uyarabilecek ve belli fiziksel özellikleri
olan aracılardır, uyardıkları duyular açısından işitsel, görsel,
dokunsal koklamayla, tad almayla ilgili kanallar olarak
sınıflandırırız.
S  Kime, neyi, ne için iletmek istediğimizle kullanacağımız kanal
arasında sıkı bir ilişki vardır. Görmeyen birisi için görsel kanal ??
S  İletişim araçları iletileri kanal boyunca aktarılabilir işaretlere
dönüştüren fizik ya da teknik araçlardır. Ses, yüz vücut,
telefon, kitap, resim, dergi, gazete, TV iletişim araçlarıdır.
S  İnsan sesi, yüz, vücut hareketleri doğal araçlar;
S  Tamtam, telefon, kaya resimleri, yazı, çentik, radyo, TV
yapay araçlardır.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards