ak parti kütüphanesi

advertisement
AK PARTĠ GENEL MERKEZ
AR-GE BAġKANLIĞI
AK PARTĠ KÜTÜPHANESĠ
GÜNCEL YAYIN TANITIMI
2013/Ekim
AK PARTĠ KÜTÜPHANESĠ
Douglas E. Streusand / AteĢli Silahlar
olduğu
Çağında
sosyolojisini anlamak için de birebir.
Ġslam
Ġmparatorlukları
-
Osmanlılar, Safeviler, Babürlüler.
kadar
imparatorluklarının
siyasal
-Prof. Linda T. Darling, Arizona Üniversitesi-
Ufuk Kitapları / Tarih Dizisi, 2013. 352 s.
Douglas
Streusand,
Marshall
Hodgson'ın
İslami ateşli silah imparatolukları hakkındaki
öncü
çalışması
İslam'ın
Serüveni'ni
çok
başarılı bir şekilde genişletmiş, güncellemiş
ve
tamamlamış. Bu kitap
erken modern
dönem öğrencileri için, özellikle de siyasi ve
askeri kurumlarla ilgilenenler için kesinlikle
bir olmazsa olmaz.
-Prof.
Alfred
J.
Andrea,
World
History
Association Eski BaşkanıOsmanlılar,
Elinizdeki
kitapta,
bu
üç
imparatorluğun
Safeviler,
şu
çöküş
muhtemelen uzun süre
ayrıntılarıyla
karşılaştırmalı
bir
değerlendiriliyor.
çalışması,
hem
ve
ana
kadar
yazılmış
en
iyi
kitap
ve
de öyle kalacak.
perspektiften
Siyasi ve askeri tarihin anahatlarını kolayca
Streusand'ın
okunabilir bir şekilde vermesiyle, Moğollar
Böylece
güncel
ateşli
silahlar çağının İslam imparatorlukları üzerine
kökenleri, şaşırtıcı başarılarının arka planı ve
sebepleri
Babürlüler,
akademik
bilgiyi
sonrası
dönemin
İslam
imparatorlukları
toparlaması hem de yaygın yanlış anlamaları
üzerine yapılan çalışmalar arasında açık ara
düzeltmesi bağlamında, konuyu merak eden
önde. Kitabın Streusand'ın üzerinde çalıştığı
okuyucu için mükemmel bir referans metin
20 yıla değdiğine şüphe yok.
işlevi
-Journal of Central Eurasian Studies-
görüyor.
Endonezya'ya
coğrafya
kadar
üzerinde
uluslararası
Atlantik
okyanusundan
uzanan
kurulu
sistemin
bir
parçaları
devasa
bir
(Tanıtım Bülteninden)
bütünleşik
olan
bu
devletlerin, hem birbirleriyle ilişkilerini hem
de
aralarındaki
çatışmaları
soluksuz
okuyacaksınız.
Streusand,
Osmanlı,
Safevi
ve
Babür
İmparatorluklarının askeri ve siyasi tarihleri
ve kurumlarını ustalıkla ele almış. Dönüşüm
süreçlerini tahlil ederek, nasıl farklılaştıklarını,
sadece konunun uzmanları için değil genel
okuyucu için de son derece anlaşılır bir dille
aktarmış Bu kitap dünya tarihi, erken modern
dönem yahut Ortadoğu tarihi dersleri için
2
farkları. Ama Lüdeke seyahatnamesinde en
Christoph Wilhelm Lüdeke
geniş yeri Müslümanlık ve Osmanlı devlet
/ Türklerde Din ve Devlet Yönetimi
yönetimine verir. Zaten kitabının adı da bu
(Ġzmir, Ġstanbul 1759-1768).
yüzden Türklerde Din ve Devlet Yönetimi'dir.
Kitap
Yayınevi
/
Sahaftan
Seçmeler
Kitabında din konusuna ayrılmış şu bölümler
Dizisi, 2013. 232 s.
ilgi
çekicidir:
[Hz.]
Muhammed,
Kuran,
tarikatlar, İslam gelenekleri, din görevlileri,
dinden dönme ve dine katılmanın zorlukları.
Lüdeke'nin
Osmanlı
ilgi
Devleti
gözlemleri
de
padişaha
duydukları
hakkındaki
çekicidir.
Osmanlıların
bağlılık,
padişah
sarayındaki yaşam, devlet görevlileri, ülkenin
toplumsal
ve
ordusunun
savaş
Lüdeke
siyasal
halkın
durumu,
tarzı,
bilim
sorunlarıyla
da
ve
Osmanlı
eğitim.
yakından
ilgilenir, ev ve aile yaşamlarına ve genel
olarak karakter yapılarına dair notlar tutar.
Christoph Wilhelm Lüdeke İzmir Protestan
İzmir'de yaşayan Avrupalılar, İzmir depremi,
Kilisesi'ni kurmak üzere atandı ve 19 Nisan
İzmir yangını, kentteki hastalıklar ve veba
1759'da kente ulaştı. Üç yıl sonra kilisesine
salgını
destek
seyahatnamesinin
bulma
amacıyla
Protestan
ülke
gibi
konular
büyükelçilerini ziyaret etmek üzere İstanbul'a
arasında.
gitti ve burada altı ay kaldı. Bu süre zarfında
(Tanıtım Bülteninden)
kentin sokaklarında dolaştı, kentin anıtları,
cami ve kiliseleri, konak ve köşkleri hakkında
notlar tuttu ve bunları seyahatnamesinde
yayınladı. Padişah alaylarını izledi, Venedik
Elçisi Correri'nin padişahın huzuruna kabul
töreninde
hazır
törenlerini
bulundu
ve
elçi
ayrıntılaryla
Hıristiyanların
kabul
betimledi.
durumunu,
adetlerini,
giyinilerini, aile yaşamlarını, ticari uğraşlarını,
Rum
ve
Ermeni
Seyahatnamesinde
kilislerini
bu
gözlemledi.
konuyla
ilgili
şu
başlıklar yer alıyor: Türkiye'de Hıristiyanlara
tanınan
din
özgürlüğü;Türklerin
arasında
yaşayan hıristiyanların durumu; Türkiye'de
Hıristiyan
dininin
övgüye
değer
korunmuşluğu, Rum Kilisesi, Rumların dini
gelenekleri, karakter yapısı, Ermeni Kilisesi ve
dini
gelenekleri,
diğer
Hıristiyanlardan
3
ilgi
da
Lüdeke
çekici
konuları
Vasili Suhomlinski / Eğitim Üzerine.
parçalarının
Sorun Yayınları, 2013. 203 s.
çeken
etkisiyle
yirmi
Suhomlinski,
yıl
1970'de
rahatsızlık
öldü.
Okul
Çocukları Arasında Kolektif Ruhu Geliştirme
(1956),
Çalışmaya
Geliştirilmesi
Karşı
(1959),
Sosyalist
Okul
Tavrın
Çocuğunun
İç
Dünyası (1961), Sovyet Okullarında Kişiliğin
Biçimlenmesi
(1965)
adlı
araştırmalarında
düşüncelerini bir eğitim teorisi içinde ortaya
koydu. 1969'da Pavliş Okulu'nu kaleme aldı.
Aynı
yıl
Kalbimi
monografi
Çocuklara
yayınlandı.
Verdim
Ölümünden
adalı
bir
ay
sonra da Bir Yurttaşın Doğuşu basıldı.
Recep
adayan
Suhomlinski'nin
Eğitim
dünyaca
eserlerinden
Üzerine
ciddî
oluşturulan kitaba
ünlü
/
Ġstanbul
2053
Vizyonu. Hayat Yayınları / AraĢtırma-
Bu kitap, hayatını eğitime, özellikle çocuk
eğitimine
Bozlağan
Ġnceleme Dizisi, 2013. 232 s.
V.
derlenmiştir.
bir
sistematikle
Simon Soloviçik sunuş
yazmış; kitap, ilerici eğitime önem veren
bütün ülkelerde ilgi ile karşılanmıştır. A.
Makarenko okulundan gelen V. Suhomlinski,
Sovyetler Birliği dışında başta ABD olmak
üzere
diğer ülkelerde
uyandırmış,
eserleri
kurumlarında
baş
de
büyük
çeşitli
sırayı
yankılar
eğitim
almıştır.
V.
Suhomlinski (1918-1970), Ukrayna'nın Pavliş
köyü
yakınlarında, marangoz bir babanın
İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümü 2053
çocuğu olarak dünyaya geldi. Onyedi yaşında
yılında kutlanacak.
öğretmen olarak doğduğu köyde çalışmaya
başladı. Büyük Anavatan Savaşı'na (19411945)
katıldı.
çocuğu
Savaş
Nazi'lerce
Moskova
sırasında
öldürüldü.
yakınlarındaki
yaralandı.
Ukrayna'nın
karısı
ve
Kendisi
de
Bir
boyunca
başşehirlik
getirildi.
Pedagoji
Bilimler
bir
şehir
kurulan,
binyıllar
olarak
varlığını
yaptı.
Şehrin
kudreti
zaman
zaman Akdeniz'in tamamına, Asya steplerine,
Batı
olan teorilerini geliştirmeye başladı. 1947'de
okulun
küçük
olarak
büyük devletlerden ikisine asırlar boyunca
işgalden
döndü. İlk yıllardan başlayarak eğitim üzerine
köyündeki
köyü
devam ettiren İstanbul, tarihin gördüğü en
çarpışmalarda
kurtulmasından sonra yeniden öğretmenliğe
Pavliş
balıkçı
Avrupa
ovalarına
savanalarına erişti.
yöneticiliğine
Akademisi
Muhabere Üyesi seçildi. Göğsündeki şarapnel
4
ve
hatta
Afrika
İstanbul
kıtlıklarla,
kimi
salgın
zaman
tabii
hastalıklarla,
felaketlerle,
Nejat Bozkurt / EleĢtiri ve Aydınlanma.
yağma
Sentez Yayıncılık / Felsefe Dizisi, 2013.
ve
katliamlarla yüz yüze kaldı. Gün geldi var
276 s.
olma mücadelesi verdi. Gün geldi milyonlarca
insanın umudu, ekmek kapısı oldu. 21. asra
kalabalık bir metropol olarak giren İstanbul,
gelişen ekonomisi, rakipsiz coğrafi konumu ve
geniş bir yelpazede sunduğu sosyo-kültürel
imkânlarla, geleceğin dünyasında güçlü bir
pozisyon iddiasında.
İstanbul'u
yeniden
dünyanın
zirvesine
taşıyacak kapsamlı bir dönüşüm programının
uygulamaya konulması elzemdir.
Şehri 2053'e taşıyacak vizyon, Fatih Sultan
Mehmet'in 1453 yılında yüklendiği misyonla
Kitapta eleştiri ve aydınlanma kavramlarının
buluşturulmalı ve İstanbul 2053'e dünyanın
ışığında
lider şehri olarak girmeli. Bu kitap, İstanbul'u
konuları irdeleyen yazılar bulacaksınız. Bu
2053 vizyonuna ulaştırmayı amaçlayan bir
alanların güncel sorunlarına değinen yazılar
mefkûre etrafında kaleme alınmış yazıları
felsefi inceleme ile araştırmanın ürünleri olup
içeren istisnaî bir çalışmadır.
dikkate değer sonuçlara ulaşmaktadır. Yeni
felsefe,
bilim
ve
sanata
ilişkin
bir ortaçağa mı giriyoruz? Amaçların yerini
Eser, İstanbul'a tutkuyla bağlanan ve ona
araçların aldığı, niceliğin hemen her alanda
hizmet etmeyi hedefleyen herkese faydalı
niteliği ezip geçtiği, her şeyin sanallaştırıldığı
olacak bir başvuru kaynağı niteliğindedir.
ve anlam ile değerinin yitirilip düzeyinin
(Tanıtım Bülteninden)
düşürüldüğü,
tacirlerinin
din
her
bezirganları
yerde
ile
boy
inanç
gösterdiği
günümüzde felsefenin önemi ve görevi daha
da artmıştır. Onun ortaya koyduğu bilgiler ve
çözümlemeler
hepimize
yol
göstermesi
bakımından büyük bir önem ve değer taşır.
Ortaçağ
zihniyetinin
panzehiri
eleştiri
ve
aydınlanmadır. Eleştiriye kulaklarını kapatan
gözlerini aydınlığa açamaz. Eleştiriye giden
yolları tıkayanlar toplumu da kendilerini de
tehlikeye atarlar ve tarihin mahkemesinde
yargılanırlar. Doğruya ve gerçeğe okurların
bu aydınlatıcı ve yol gösterici çözümleme ve
bulgulardan
yararlanarak
geliştireceklerini,
5
eleştiri
bakış
ve
açılarını
aydınlanma
bilinçlerini
güçlendireceklerini
umuyorum.
edebileceğimiz
faaliyetler
ve
hareketler
(Tanıtım bülteninden)
vardır.
Ali YaĢar Sarıbay, Süleyman Seyfi Öğün
Kitaptaki esas vurgulardan birisi politikanın
/ Politikbilim. Sentez Yayıncılık, 2013.
sadece bir entititeye indirgenmesinden çok
199 s.
politik
olanın
arzetmesidir.
yaptığımız
ne
Hal
politik
olduğunun
böyle
olanı
daha
önem
olunca
bizim
açıklamak
politik
olanın bilimini şimdilik bilimi konvansiyonel
anlamda
kullanmaya
devam
yapmaksa
bunun
ancak
adı
ediyoruz
Politikbilim
olabilir.
Robert Levine / Zamanın Coğrafyası.
Maya Kitap, Ekim 2013. 288 s.
Politika olgusunu bütünsel bir perspektifle
anlamaya ve anlatmaya giriştiğimiz bu kitap
bir kaç yenilik içerecek şekilde kaleme alındı.
İlk yenilik kitabın başlığında. Bugüne kadar
Türkiye'de bu çeşit kitaplar Siyaset Bilimi
Siyasal
Bilim
veya
Politika
Bilimi
adıyla
çıktılar. Bu kitap ise Politikbilim adını taşıyor.
Politikbilim gibi bir ad önerimiz her şeyden
önce Yunanca polis politeia politica politike
sözcüklerinden
gelen
politikanın
giderek
1998 Otto Klineberg Ödülü Sahibi
devleti yönetmek ile özdeşleşen bir kavrama
dönüşmüş
devlete
Politika
ilişkin
Siyaset
faaliyetlerin
Bilimi
nin
bilgisine
ise
Zamanın Coğrafyası'nda ünlü sosyal psikolog
vakıf
Robert
olmayı amaçlayan bir disiplin olarak belirmiş
Levine,
gündelik
eylemlerimizin
sorgulamadan kabul ettiğimiz bir boyutu olan
olmasındandır.
zaman
algımızı
keşfetmemizi
istiyor.
Kariyerini zaman ve yaşam hızı çalışmalarına
Oysa
bugün
faaliyetler
politika
alanını
sadece
ifade
devlete
eş
adayan Levine, bizi dünyanın etrafında çağlar
etmemektedir.
boyu süren büyüleyici
Antropolojik olarak devletten önce politika
çıkarıyor.
olgusundan sözedebileceğimiz gibi sosyolojik
kurumsallaşmasından
sonra
da
beraber,
üç
saatlik
gecikmelerin normal sayıldığı Brezilya'yı ve
ve tarihsel olarak devletin ortaya çıkışından
ve
Yazarla
bir zaman turuna
Batı'da hiçbir şekilde bilinmeyen bir uzun
onun
vade
dışında meydana gelen ama politikaya dahil
6
algısının
bulunduğu
Japonya'yı
geziyoruz.
Amerika'da
farklı
toplulukları
Slavoj Zizek / Tehlikeli Rüyalar Görme
ziyaret ederek nüfus büyüklüğünün yaşam
Yılı. Encore Yayınları / Felsefe Dizisi,
hızını ve hatta yürüme hızını nasıl etkilediğini
2013. 176 s.
görüyoruz. Antik Yunan'a giderek ilkel saatleri
ve güneş saatlerini inceleyip buradan da
Sanayi
Devrimi'nde
zamanı"nın
soruyor:
ortaya
başlangıcına
Zamanımızı
çıkan
gidiyoruz.
nasıl
"saat
Levine
kullanıyoruz?
Saatlerimiz tarafından mı yönetiliyoruz? Bu
durumun şehirlerimize etkisi nedir? Peki ya
bedenlerimize? Yazar, insan kurgusu olan
zamanın,
kültürleri
tanımlamaya
ve
sınırlandırmaya başladığına inanıyor. Böylece
her birimizin kendi zamanımızın coğrafyasının
haritasını
sahip
çıkararak,
bir
toplum
"çoklu-zamansallığa"
olarak
yaşamayı
Memnuniyetsizliğin altan alta işleyişi devam
öğrenmemiz gerektiğini savunuyor.
ediyor.
Çünkü
icatlarının en büyüklerinden biri olan zamanın
nasıl
bağdaştığını
veya
Coğrafyası
çok
değerli
getiriyor.
bir
bir
politik
tür bir "bilişsel haritası"nı (Jameson) çıkarma
çabasına
Zamanın
alternatif
yeni
"Elinizdeki kitap, mevcut konstelasyonun bu
alan deneylerini ve ayrıca derin akademik
araya
olayları
bir fragmanı.
ters
koymak için dâhiyane gözlemlerini, orijinal
bir
2011
geleceğin sınırlı, bozuk -hatta bazen sapkın-
düştüğünü özgün bir bakış açısıyla ortaya
bilgisini
ve
şimdinin içinde hareketsiz yatan ütopyacı
bakmamızı
sağlıyor. Öznel zaman algısının ve insan
yaşamının
isyanların
gerçekliğin önceden habercisi. Bu gerçeklik
psikolojisinin farkına varmamız için duyarlı bir
objektifinden
büyüyor,
kargaşaların yeni dalgaları başlayacak. Niçin?
"Özenle işlenmiş bir cevher. . . Levine, insan
gözlemcinin
Öfke
katkı
Günümüz
yol
kısaca
sunuyor: bu yolu seçin ve öğütlerine kulak
sunmayı
kapitalizminin
tanımlandıktan
hedeflemektedir.
başlıca
özellikleri
sonra
toplumsal
antagonizmalara tepki olarak ortaya çıkan
verin."
gerici olgulara (özellikle popülist isyanlara)
-Dr. Philip Zimbardo, Stanford Üniversitesi-
odaklanarak
(Tanıtım Bülteninden)
günümüz
kapitalizminin
hegemonyacı ideolojisinin ana hatlarını ortaya
koyuyoruz. Kitabın ikinci bölümünde 2011'de
ortaya çıkan iki büyük özgürlükçü hareketi ele
alıyoruz: Arap Baharı ve Wall Street İşgali.
Son olarak da, The Wire üzerine bir tartışma
başlatarak, sistemin güçlü işleyişine katkıda
bulunmadan sistemle nasıl dövüşülebileceği
gibi zor bir soruyla hesaplaşıyoruz. "
-S. Zizek-
7
(Tanıtım Bülteninden)
Süreyyya Evren / AnarĢizmler.
ĠletiĢim Yayınevi / Politika Dizisi, 2013.
Doğu Avrupa Türk Tarihi,
280 s.
Kolektif. Kitabevi Yayınları / Tarih Dizisi,
213. 896 s.
20. yüzyılın son on yılı küreselleşme karşıtı
hareketin
Anadolu 1000 yıldır Türk yurdu ama şimdiki
kuşkusuz
en fazla ihmal edilen sahayı oluşturmaktadır.
değişmiş,
konularında
bölge
tarihinin
uzmanlaşan
İspanya
en
önemli
ve
önemli
uzmanı
Tatarlar
ve
Nogaylar
gibi
Savaşı-
adından
söz
ettiren
"eski
anarşizm"in
içinden
yenilenerek
kavram ve deneyim bütünlüğü mevcuttu:
yataylıkla, hiyerarşi ve tahakküm karşıtlığıyla,
etiğe yapılan vurguyla, devrim yolunda her
Hunlar, Bulgarlar, Oğurlar, Avarlar, Hazarlar,
Oğuzlar,
İç
elinde, teorisinde bunu yapmaya yetecek
olan
olup, İskit ve Sarmat çağından başlayarak,
Peçenekler,
ideolojiler
çıkma becerisiyle kendini var etti. Anarşizmin
tarihçilerimizin katkılarıyla meydana gelmiş
Macarlar,
Siyasal
anarşizm, yeni binyılda bambaşka suretlerle
değişik
akademisyenler yetişmiştir. Bu eser tamamı
alanının
anarşizmdi.
anlarıyla -I. Enternasyonal'deki muhalefet,
sebepleri
arasındadır. Ancak son yıllarda ülkemizde
durum
siyasal
arasında ancak tarihsel uğraklardaki parlak
Bu konuyu çalışmanın zorlukları ve yeterli
bunun
kendi
Bu süreçte harekete yönünü ve esinini veren
Doğu Avrupa'daki tarihimiz Türk tarihçiliğinde
bulunmaması
çıktığı,
kulvarını oluşturduğu bir döneme denk geldi.
Ukrayna'da Türk varlığı 24 asra yaklaşıyor.
tarihçinin
ortaya
yol mübah dememesiyle, amaçlardan çok
Kumanlar,
sürece
toplulukların
odaklanmayı
öne
çıkarmasıyla,
deneyselliğiyle, dayatmamasıyla, esnekliğiyle,
tarihlerini içermektedir. Uzman tarihçilerin
sosyal, siyasal veya bireysel her tür yaşam
işbirliğiyle oluşan bu eserin bu yönüyle bütün
formunu anarşist pusuladan geçirip yeni bir
dünyada bir ilk olduğunu belirtmeliyiz.
deneyde koyultmaya adaylığıyla...
(Tanıtım Bülteninden)
Anarşizmler: Anarşizmin Geçmişi ve Tarihleri,
böylesi
8
bir
dinamiğin
temelde
anarşizm
arayan
bir
bir
nedir
deneme.
parçası
olarak
sorusuna
cevap
Süreyyya
Evren,
bir
Timurlu döneminin en yetkin uzmanlarından
külliyat taramasının ötesine geçen, sabırlı bir
biri olan Prof. Dr. Beatrice Forbes Manz,
tutkuyla tartışmaları birbirine bağlayan bir
hanedandan ona hizmet edenlere, şehirli
araştırma yürütüyor.
seçkinlerden vilayet yöneticilerine, ulemadan
anarşizmin
yazılmış
tarihleri
arasında
sufilere kadar çok geniş bir yelpazede İran
"[Bu çalışma] salt kendi 'anarşizm şudur
toplumunun
versiyonu'nu önererek değil, bugüne kadar
öğrencilerin
edilegeldiğini, anarşist geçmişin hangi yollarla
tarihlerine
dönüştürüldüğünü
'anarşizan' bir hale
dolu
bir
değil,
genel
okuyucunun
da
ilgisini çekecek bu kitap, geç ortaçağ İran'ının
ve
siyasal
anarşizme dair bilginin yapılması sürecini
nasıl
ayrıntılarla
tablosunu çiziyor. Sadece akademisyenlerin ve
anarşizmin neliğini, anarşizmin nasıl temsil
anarşizm
zengin
dinamiklerinin
genel
bir
analizini
yapmasının yanı sıra, sivil ve askeri iktidar
sokabileceğimizi
hakkındaki ezberleri, devlet-toplum ilişkisini
araştırarak gerçekleştirmeyi deniyor."
ve egemen sınıfla dini şahsiyetler arasındaki
(Tanıtım Bülteninden)
etkileşimi de sorguluyor.
(Tanıtım Bülteninden)
Beatrice Forbes Manz / Timurlu
Ġran'ında Ġktidar, Siyaset ve Din.
ĠĢ Bankası Kültür Yayınları / Tarih Dizisi,
Ġsmail E. Erünsal / Osmanlılarda
2013. 432 s.
Sahaflık ve Sahaflar. TimaĢ Yayınları /
Tarih Dizisi, 2013. 584 s.
Timurlu İran'ında İktidar, Siyaset ve Din,
Şahruh devrinin (1409-47) İran'ını araştırırken,
Türkiye'de kültür ve edebiyat tarihi alanında
modernizm öncesi Ortadoğu tarihinde önem
yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. İsmail E.
taşıyan iki soruya da yanıt arıyor: Güç, tek bir
Erünsal, çok uzun yıllar üzerinde çalıştığı bu
elde toplanmadığı halde devlet, ayrışık bir
toplumu
denetim
altında
tutmayı
eserinde, orijinal ve el değmemiş sayısız arşiv
nasıl
malzemesi kullanmıştır. 1604-1909 tarihleri
başarmıştı? Dağınık bir iktidar yapısı gösteren
bir
toplum
istikrarını
uzun
yıllar
arasında, başta İstanbul olmak üzere Bursa
nasıl
ve Edirne'ye ait 3000 civarında mahkeme
koruyabilmişti?
defterinin
9
taranmasıyla
elde
edilen
200'e
yakın sahaf terekesi yanında birçok arşiv
hattatların
vesikası da kullanılarak Osmanlı dönemindeki
peşin hükümlerin temelsiz olduğunu ortaya
sahaflık
koymuştur.
ve
kitap
ticareti
aydınlatılmaya
çalışılmıştır.
yaklaşık dört asırlık tarihini inceleyen bu eser,
sahaflığın Ortaçağ İslâm dünyasındaki yerini
Osmanlı
İmparatorluğu'nda
yaşadığı
gelişme sürecini derinlemesine inceleyen ilk
monografik çalışmadır. Müstakil bir meslek
grubu olarak sahaflığı ilk defa ele alan bu
çalışma, bünyesinde bir meslek grubu için
yapılan
ilk
indeks
denemesini
de
sahafların
yeri,
barındırmaktadır.
Osmanlı
kültür
hayatında
sahafların kitap temin etme süreçleri, zengin
bir esnaf kolu olarak sahafların ekonomik
durumları,
sahafların
müşterileri,
kitap
fiyatları, kitap müzayedeleri, kitap kültürünün
oluşmasında ve yaygınlaşmasında sahafların
yanı sıra hattat, müstensih ve mücellidlerin
rolleri, yabancılara kitap satışı gibi konuları
ele alan bu kitap, Osmanlı'nın 400 yıllık
karanlık kitap tarihine ışık tutmuş, kültür
tarihimizin çok önemli bir eksikliğini ortadan
kaldırmıştır.
Osmanlılarda
Sahaflık
ve
Sahaflar,
kitap
üretimi, kitap piyasası, kitap ticareti, ne tür
kitaplar okunduğu, okuma kültürü, sahaflık
mesleğini
icra
hayatları
ile
edenlerin
Osmanlı
ticari
ve
sosyal
entelektüel
tarihi
hakkındaki sınırlı bilgilerimizi zenginleştirmiş,
İslâm dünyası ve özellikle Osmanlı kültür
tarihi alanında bugüne kadar bilinen birçok
hükmün
de
değişmesini
sağlamıştır.
Osmanlıların okuma alışkanlıkları olmadığı,
sahafların
direniş
(Tanıtım Bülteninden)
Osmanlı sahaflığının XVI. yüzyıldan itibaren
ve
ciddi
câhil
ve
kitaptan
anlamayan
kimseler oldukları ya da matbaaya karşı
10
gösterdikleri
gibi
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards