Hazir Giyim Raporu - İzmir Ticaret Odası

advertisement
İZMİR TİCARET ODASI
AVRUPA BİRLİĞİ HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ
ve TÜRKİYE İÇİN İHRACAT İMKANLARI
AĞUSTOS 2006
NESLİHAN ADANALI
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
UZMAN YARDIMCISI
GİRİŞ
Tekstil ve hazır giyim sektörü Türkiye ekonomisi içinde üretim, istihdam ve ihracat açısından
büyük öneme sahiptir.
2005 yılı toplam ihracatımız 58.214.310.000 dolar tutarında
gerçekleşirken, bunun 11.452.720.000 dolarlık bölümünü hazır giyim ihracatı oluşturmuştur.
Böylece, toplam ihracatımızın %19.7’ sini hazır giyim sektörü meydana getirmiştir.
Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerine göre, tekstil ve hazır giyim sektörü
üretiminin yaklaşık yarısını ihraç etmektedir. Sektörde faaliyette bulunan
firma sayısı 45 bin civarında olup, bunun %25’i aktif ihracatçıdır. Ayrıca,
500 büyük sanayi kuruluşunun yaklaşık %25’i tekstil ve hazır giyim
sektöründe faaliyet göstermektedir. Türkiye’de imalat sanayinde faaliyet
gösteren 1.667 adet yabancı sermayeli şirketin (74’ü tekstil, 224’ü hazır
giyim olmak üzere) 298’i bu sektörde faaliyet göstermektedir.
Dünya tekstil ve hazır giyim sektöründe en büyük üç pazar ABD, Avrupa
Birliği (AB) ve Japonya’dır. Hazır giyim ithalatının %84’ü bu üç pazar
tarafından yapılmaktadır.
Tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan
rekabet AB ve ABD’de yoğunlaşmaktadır.
Giyim ürünlerinde kotalar 01.01.2005 tarihinden itibaren kalkmıştır. Ancak Çin’den yapılan
ithalata 2008 yılına kadar kısıtlama getirilmiştir. Kotaların kalktığı 2005 yılından itibaren oluşan
yeni ticaret ortamında, AB ve ABD’nin 10 Haziran 2005’ten itibaren tişörtler, pantolonlar,
kazaklar gibi ülkemizin de önemli ihracat yaptığı ürün gruplarında Çin’e karşı yeniden kotalar
uygulanmaya başlanmıştır. Bu durum ihracatının ağırlıklı bölümünü bu pazarlara yapan Türk
firmaları açısından önemli rekabet avantajı sağlamaktadır. Söz konusu tekstil ürünlerinde erişilen
kota sınırları bilgisi http://sigl.cec.eu.int internet adresinden edinilebilir.
Avrupa Birliği (25) % 77’lik pay ile hazır giyim ihracatımızdaki en büyük pazar olma özelliğini
korumaktadır. 2005 yılında AB'ye gerçekleştirilen hazır giyim ihracatı 8.7 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir. Ülkeler bazında bakıldığında 2005 yılındaki en önemli pazarlarımız; Almanya (%
27), İngiltere (%18), ABD (% 8), Fransa (%7), Hollanda (%7), İtalya (% 4), İspanya (%4) ve
Danimarka (%3) olarak gerçekleşmiştir.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tahminlerine göre, kotaların
kaldırılmasıyla birlikte, Hindistan ve Çin pazar payını ikiye
katlarken, Çin AB’ne en çok ihracat yapan ülke konumunda
olacaktır. AB ithalatında Çin’in payı %18’den %29’a çıkmıştır.
AB ülkeleri dışındaki ülkelerden ithalatta, Hong Kong, Polonya,
Macaristan, Tayvan ve Amerika’dan ithalatta ciddi düşüşler
yaşanmıştır. Türkiye’nin payı ise %9’dan %6’ya düşmüştür.
AB-10 ülkelerine deri hariç hazır giyim ihracatında Çin %26 ve
İtalya % 13’lük pay ile başta gelmektedir. Türkiye’nin ortalama
payı ise %11’dir. Örneğin, Polonya’nın hazır giyim ithalatının %15’i, Macaristan’ın ithalatının %
10’u, Slovenya’nın ise ithalatının %17’si Türkiye tarafından karşılanmaktadır.
2
AB HAZIR GİYİM TÜKETİMİ
25 AB üyesi ülkede hazır giyim tüketiminde 2001-2004 yıllarında %5.2’lik bir artış yaşanmıştır.
Pazar payı 2004 yılında 274 milyar olarak gerçekleşmiş ve bunun %82’si ( 225 €) dış giyim içindir.
Ancak AB ülkelerinin hazır giyim ithalatı son yıllarda yavaşlamıştır. Özellikle 2003 yılında %2’lik
bir düşüşle 67.4 milyar €’ya gerilemiştir. Tedarikçiler arasındaki fiyat rekabeti ve 2003’te doların
değerinin euro karşısında %19 oranında düşmesinden kaynaklanarak ortalama ithalat fiyatları %14
oranında düşmüştür. Almanya, İngiltere, İtayla, Fransa ve İspanya 25 AB ülkesi içinde %76’lık bir
pazar payına sahiptir. İngiltere ve Avusturya’daki tüketiciler kıyafet üzerine en çok harcama
yapan gruptur.
Avrupa Birliği’nde kotalar kalktıktan sonra ithalat, iç talebin yüzdesi olarak, 2005 öncesinde
kıyafette % 48.5 iken, sonrasında %51 olmuştur.
25 AB Ülkesinde Hazır Giyim Tüketimi, 2000-2004 (milyon €)
2001
Almanya
İngiltere
İtalya
Fransa
İspanya
Hollanda
Belçika
Avusturya
İsveç
Yunanistan
Portekiz
Danimarka
Finlandiya
İrlanda
Lüksemburg
AB-15 ülkeleri
Polonya
Çek
Cumhuriyeti
Macaristan
Slovakya
Slovenya
Estonya
Latviya
Lituanya
Kıbrıs Rum
Kesimi
Malta
AB-10 ülkeleri
AB-25 ülkeleri
2002
2003
2004
2004 yılı kişi başına
tüketim
( €)
58,497
709
53,158
880
43,514
749
31,700
529
22,280
527
9,982
615
7,913
764
6,883
850
6,139
682
5,901
531
5,241
500
3,725
690
2,713
522
3,240
805
371
754
261,257
682
5,054
132
1,842
181
2004 yılı dış
giyim tüketimi
62,650
46,887
41,014
30,526
20,211
9,655
7,726
6,719
5,356
5,278
4,992
3,440
2,570
2,998
357
250,379
4,019
1,498
61,220
48,521
41,697
30917
20,500
9,985
7,882
6,721
5,783
5,470
5,080
3,536
2,663
2,965
362
253,302
4,411
1,640
59,570
50,587
42,428
31,262
21,637
10,088
7,785
6,750
5,999
5,658
5,123
3,610
2,699
3,123
369
256,688
4,836
1,756
48,301
43,641
34,802
26,639
18,630
8,791
6,665
5,550
5,045
4,719
4,301
3,090
2,222
2,656
303
215,345
4,074
1,490
1,104
585
565
137
312
378
239
1,259
598
613
150
329
401
242
1,421
628
721
166
362
418
248
1,471
662
794
181
401
445
260
146
123
397
140
174
131
371
1,148
585
627
146
322
358
196
75
79
8,912
9,722
259,291
263,024
Kaynaklar: Euromonitor ve milli istatistik kaynakları
82
10,638
267,326
83
11,193
272,450
208
151
600
65
9,011
224,356
3
AB ÜLKELERİNİN İTHALAT POTANSİYELİ
Türkiye’nin Avrupa ülkelerine ihracatında rol oynayan faktörler arasında ithalatçı ülkelerdeki
üretim oranı, tekrar ihracat yapabilme olanakları ve talepteki değişiklikler yer almaktadır.
Fiyat rekabet edebilirliği ve moda eğilimlerini takip etmek önem taşımaktadır.
Hollanda merkezli Gelişmekte Olan Ülkelerden İthalatı Artırma Merkezi’nin (CBI) yorumlarına
göre, AB ülkeleri şu şekilde sınıflandırılmaktadır:
§
§
§
§
§
§
Çok hızlı azalan ithalat (%9’dan fazla): Almanya, Hollanda ve Lüksemburg
Hızlı azalan ithalat (%6): İrlanda
Çok yavaş azalan ithalat (%0-%3 arası): Fransa ve Danimarka
Sabit ithalat: Belçika, Avusturya, İsveç, Portekiz, Yunanistan ve Finlandiya
Hızlı artan ithalat (%4): İngiltere
Çok hızlı artan ithalat (%10 - %20): İspanya ve İtalya
ALMANYA
Alman tekstil ve giyim sektörü üretimi, yıllar itibariyle azalan bir seyir izlemektedir. 2004 yılında
işsizlik gibi ekonomik sebeplerden dolayı tüketici harcamaları %1.4 oranında düşüş göstermiştir.
Fakat Almanya tüketim harcamalarının azalmasına rağmen, AB ülkeleri arasındaki en büyük pazar
konumundadır. En başta gelen ithalatçı konumunu %24’lük bir pay ile korumaktadır. Bunun
%75’i de AB ülkeleri dışından sağlanmaktadır. 2004 yılında, tekstil sanayisi 11,4 milyar €, giyim
sanayisi 2,2 milyar € olmak üzere, toplam 13,6 milyar €’luk üretim gerçekleştirilmiştir.
Almanya Tekstil ve Hazır Giyim Dış Ticareti 2004 (1000 €)
İthalat
İhracat
Tekstil
7.644.633
Giyim
20.304.990
Toplam
27.949.623
Kaynak: Alman İstatistik Kurumu, www.destatis.de
Dış Ticaret Dengesi
11.167.694
9.553.869
20.721.563
3.523.061
-10.751.121
-7.228.060
Almanya’nın ithalatında Türkiye %5-%10’luk bir oranla hızlı büyüyen ülkeler arasında yer
almaktadır.
Türkiye-Almanya Tekstil ve Giyim Sektörü Dış Ticareti 2004 (1000 €)
Türkiye’den İthalat
Tekstil
Giyim
Toplam
273.117
3.338.538
3.611.655
Genel İthalat içi
Pay (%)
3.6
16.4
12.9
Türkiye’ye İhracat
391.144
45.430
436.574
Dış Ticaret Dengesi
(Türkiye Açısından)
-118.027
3.293.108
3.175.081
4
Almanya’daki Tekstil ve Hazır Giyim Fuarları
Tarih
05.09.2006- 07.09.2006
15.09.2006- 17.09.2006
07.10.2006- 08.10.2006
Ürünler
Avrupa kumaş
fuarı
Şehir
İnternet Adresi
Münih
www.munichfabricstart.de
Uluslararası
Bebek ve Çocuk
Giyim Fuarı
Köln
www.kindundjugend.de
Yün ve El
Yapımı Ürünler
Fuarı
Hamburg
www.wolle-und-handarbeitnord.de
AB DAĞITIM KANALLARINDA SATIŞ ARACILARI
Hazır giyim ihracatında farklı satış aracıları yer almaktadır.
ACENTALAR: Satış acentaları üretici firmadan komisyon alarak üretici ve perakendeci arasında
bağımsız aracı olarak görev yapar. Acenta (satış temsilcisi) küçük bir bölgeden sorumludur.
Komisyon oranı ürünün ciro hızı dahil olmak üzere birçok faktöre dayanır. Ancak cironun
tahmini %8-%12 oranında değişir.
Bir çok acenta birden fazla üreticiyi temsil eder. Birçok acenta artan kısa dönemli talepleri
karşılayabilmek için depolarından satmaya başlamışlardır. Depo oluşturmak konsinye mal bazında
yapılır. Eğer acenta kendi stoğunu oluşturursa, aslında ithalatçı toptancı olarak çalışır. Acentanın
rolü satış acentalığı yapmaktır. Diğer bir çeşit acenta ise üretim yapılan ülkede yer alan ve
perakendecilerinin talimatlarına gore komisyon usulünde çalışan alım acentalarıdır.
İTHALATÇI TOPTANCILAR: Birçok hazır giyim toptancısı mütehassıs
mağazalara, süpermarketlere ve zincir mağazalara hizmet verir. Acentaların
aksine, toptancı üreticiden satın alır ve stoğunun riskini kendisi alır.
Toptancıların satış fiyatını vermesi için alış fiyatının üstüne eklenen miktar
%20-%30 oranındadır. Acentaların ithalatçı toptancı olarak çalıştığı gibi,
birçok ithalatçı toptancı da acenta olarak çalışır. Birçok bağımsız
perakendecinin ve mağazanın ön-sipariş konusunda daha dikkatli olarak
stoktan
satış
yapmayı
tercih
etmesi
toptancının
durumunu
sağlamlaştırmaktadır.
Diğer taraftan, büyük perakendeciler aracılara gerek duymadan doğrudan
yurtdışından almayı tercih etmektedir.
İthalatçılar için ise, satış fiyatını vermesi için alış fiyatının üstüne eklenen miktar %40-%50
oranındadır.
İTHALATÇI PERAKENDECİLER: Büyük perakendeciler (20’den fazla mağazası olan) kendileri
ithalat sürecini gerçekleştirirler. Birçok Avrupa ülkesinde, hazır giyim dağıtımı küçük sayıdaki
perakendecinin tekelindedir. Bir taraftan Hunkemöller gibi uzmanlaşmış zincir mağazalar yer
almakta, diğer taraftan Marks & Spencer, Hema gibi daha genel mağazalar, Hennes & Mauritz,
Zara, Etam, C&A gibi giyim mağazası zincirleri, Zeeman, Natalan, Peacock gibi tekstil indirim
5
mağazaları, hipermarketler ve Aldi, Lidl, Tesco gibi süpermarketler
bulunmaktadır. Bu da etiketli markalar, özel markalar ve markasız
ürünler arasında artan rekabet demektir.
Başlıca
perakende
kurumlarının
birçoğu
kendi
alım
organizasyonlarını düşük-işçilik maliyetli ülkelerde kurmaktadırlar.
Bu da perakendecilerin yerel toptancı ve/veya üreticileri devre dışı
bırakmasını sağlamaktadır.
AB ülkelerinde dağıtımla ilgili daha detaylı bilgi aşağıda verilmektedir:
Perakende Kanallarına Göre Hazır Giyimde Pazar Payları, 2002 ( % değeri)
Ülkeler
*
Bağımsız Perakendeciler
Büyük Mağazalar
Posta ile Sipariş
Süpermarket
Diğer
**
Toplam
Avusturya
27
35
10
8
8
12
100
Belçika
26
37
19
6
6
6
100
Danimarka
25
34
16
5
16
4
100
Finlandiya
Fransa
15
40
19
4
12
10
100
27
14
10
16
26
7
100
Almanya
31
22
24
11
8
4
100
Yunanistan
18
55
12
0
6
9
100
İrlanda
23
31
26
6
8
6
100
İtalya
20
46
10
2
11
11
100
Hollanda
45
8
26
6
3
12
100
Portekiz
19
50
12
2
9
8
100
İspanya
14
44
16
1
13
12
100
İsveç
32
38
11
6
6
7
100
İngiltere
32
12
33
7
9
7
100
AB (15)
27
31
* indirim mağazaları dahil ** açık pazarlar dahil
Kaynak: CBI
18
7
9
8
100
İTHALAT YAPAN ÜRETİCİLER: Giyim üreticileri kendi mağazaları aracılığıyla işlem yaparak
perakende sektöründe önemli rol oynamaktadır. Rekabet edebilirliklerini etkileyen faktörler
arasında fiyatları kontrol etme özgürlükleri ve ürün gelişimine verdikleri özen yer alır.
Satış aracılarıyla ticari temsilci dernekleri, ticaret odaları, moda merkezleri ile bağlantıya geçerek
ya da ticari yayınlar aracılığıyla bağlantıya geçilebilir.
6
SONUÇ
AB ülkelerine giyim ürünleri ihracatı, piyasanın büyüklüğü, büyüme oranı, talebin yapısı, dağıtım
kanalları, tüketicinin coğrafi dağılımı, psikolojisi, modadaki değişimler gibi piyasa ile ilgili çeşitli
faktörlerin derinlemesine incelenmesini gerektirmektedir. İhracatçının, hedef ülkedeki yerel
piyasayı çok iyi tanıması lazımdır. Uluslararası pazarlamada başlangıçta yapılan, ürün-pazar uyum
süreci burada da büyük önem taşımaktadır.
Türkiye için ihracat imkanları açısından değerlendirmek gerekirse, Avrupa Birliği ülkelerinde
gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalat önemini korumaktadır. Özellikle günlük ve rahat giyim
eşyaları ile örme tişört, bebek giysileri ve eşarp gibi aksesuarlar dahil olmak üzere hemen her
ürün kategorisinde artış görülmektedir.
Ayrıca, Avrupa’da bayan dış giyimi hazır giyim sektöründe en
büyük paya sahip sektördür. Son yıllarda, bayan giyim eşyası
tüketimi konusunda elbiseden pantolon/kot ve eteğe doğru bir
kayma olduğu belirtilmektedir.
Bununla beraber, bebek ve çocuk giysileri pazarının büyük bir
potansiyele sahip olduğu göz ardı edilmemelidir. Türkiye’de
üretilen bebek ve çocuk giysilerinde ürün çeşitliliği oldukça
geniştir. Bu çerçevede, ihracata yönelik çalışan firmaların kendi
koleksiyonlarını oluşturmaları önemli bir faktör olarak
değerlendirilebilir.
Ancak Avrupa’da her ne kadar kişi başına satın alınan giyim eşyası sayısı artmaya devam etse de,
fiyatların aynı oranda artması beklenmemektedir. DTM tahminlerine göre, gelecek yıllarda da AB
ülkelerinde dış giyime olan talebin düşük oranda artmaya devam etmesi beklenmektedir.
Kotaların kalktığı ve ucuz işgücüne dayalı düşük üretim maliyetine sahip ekonomilerin rekabetinin
şiddetlendiği bu dönemde, ihracatçıların daha kaliteli ve çevre dostu ürünlere yönelik artan bir
taleple karşı karşıya kalacakları düşünülmektedir. Bu rekabet sürecinde, Avrupalı ithalatçı
firmaların istekleri doğrultusunda ancak markalı ve modaya öncülük eden nitelikte tekstil ve hazır
giyim ürünlerinde artışın sürdürebileceği tavsiye edilmektedir.
7
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards