1 KULLANMA TALİMATI BONEDRO 4mg/5ml İ.V

advertisement
KULLANMA TALİMATI
BONEDRO 4mg/5ml İ.V. İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon
Damar içine uygulanır.
∂
Etkin madde: Her 5 ml konsantre çözelti 4.264 mg zoledronik asit monohidrat
şeklinde 4 mg zoledronik asit (susuz) içerir.
∂
Yardımcı maddeler: Mannitol, sodyum sitrat, enjeksiyonluk su
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
∂
Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
∂
Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
∂
Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
∂
Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu
ilacı kullandığınızı söyleyiniz
∂
Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında
yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu kullanma talimatında :
1. BONEDRO nedir ve ne için kullanılır?
2. BONEDRO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. BONEDRO nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. BONEDRO’nun saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. BONEDRO nedir ve ne için kullanılır?
BONEDRO; damar içine uygulanan, 5 ml’lik flakon içerisinde takdim edilen renksiz ve
berrak bir çözeltidir. Bu konsantre çözelti kullanılmadan önce seyreltilir. Her 5 ml çözelti 4
mg zoledronik asit adı verilen bir etkin madde içerir. BONEDRO, bifosfonatlar adındaki
madde grubunun güçlü bir üyesidir.
BONEDRO, aluminyum kaplı plastik flip off kapaklı ve bromo bütil tıpalı, 5 ml tip I renksiz
cam flakonlarda ve karton kutuda, 1 adet flakon içeren paketlerde takdim edilmektedir.
1
BONEDRO, toplar damarın içine infüzyon yoluyla verilir.
BONEDRO, kemik metastazlarının (kanserin yayılması) tedavisinde ve tümöre bağlı
hiperkalsemi olarak adlandırılan kan kalsiyum düzeyleri normalin üzerine çıkan hastalarda
kandaki kalsiyum miktarının düşürülmesinde kullanılır. Ayrıca, kemik iliğinde gelişen bir
kanser çeşidi olan multipl miyelom tedavisinde ve kemiği tutan ilerlemiş kanserli hastalarda
iskeletle ilgili olayları önlemek için de kullanılır.
Zoledronik asit, etkisini kemiğe bağlanarak ve kemik değişim hızını azaltarak gösterir. Bu
madde, tümör varlığına bağlı olarak kanda çok yüksek miktarda kalsiyum bulunması
durumunda bu miktarı azaltmak için kullanılır. Tümörler normal kemik değişimini kemikten
kalsiyum açığa çıkma oranını artıracak şekilde hızlandırabilir. Bu durum habis (kötü huylu)
hiperkalsemi (HCM) olarak bilinir.
Bu ilacın size neden verildiği konusunda sorularınız varsa doktorunuza danışınız.
2. BONEDRO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
Doktorunuz tarafından verilen tüm talimatları dikkatle uygulayınız. Bu talimatlar bu kullanma
talimatında yer alan bilgilerden farklı olabilir.
BONEDRO’yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
∂
Zoledronik aside ya da diğer bifosfonatlara (BONEDRO’nun ait olduğu madde grubu)
veya BONEDRO’nun bu kullanma talimatının başında listelenen yardımcı
maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
∂
Hamileyseniz,
∂
Bebeğinizi emziriyorsanız.
BONEDRO’yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer:
∂
Karaciğer sorununuz varsa (ya da daha önceden olduysa),
∂
Böbrek sorununuz varsa (ya da daha önceden olduysa),
∂
Kalp sorununuz varsa (ya da daha önceden olduysa),
2
∂
Astımınız veya asetilsalisilik aside hassasiyetiz varsa,
∂
Çenenizde ağrı, şişlik ya da uyuşma veya “çenede ağırlık hissi” ya da herhangi bir
dişinizde sallanma varsa (ya da daha önceden olduysa).
Diş tedavisi görüyorsanız ya da diş ameliyatı olacaksanız, diş hekiminize BONEDRO tedavisi
gördüğünüzü söyleyiniz.
BONEDRO ile tedavinizden önce diş muayenesi olunuz ve tedaviniz sırasında girişimsel
(invasiv) diş işlemlerinden uzak durunuz. İyi ağız hijyeni ve rutin diş bakımının önemi
hakkında bilgi edininiz.
Doktorunuz tedaviye yanıtınızı düzenli aralıklarla kontrol edecektir. Size BONEDRO tedavisi
uygulamadan önce doktorunuzun bir takım kan testleri yapması gerekecektir.
İnfüzyon uygulamalarından önce doktorunuzun talimatına uygun şekilde yeterli miktarda sıvı
almayı unutmayınız; bunu yapmanız susuz kalmanızın önlenmesine yardımcı olacaktır.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.
BONEDRO’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması
Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle eş zamanlı kullanılmasında sakınca
yoktur.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.
Hamilelik sırasında BONEDRO kullanmamalısınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
3
Bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuza danışınız. BONEDRO’nun etkin maddesi olan
zoledronik asidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
BONEDRO ile tedavi görürken bebeğinizi emzirmemelisiniz.
Araç ve makine kullanımı
BONEDRO’nun araç ve makine kullanımı ve dikkatinizi tam olarak vermeniz gereken başka
işlerin yapılması üzerindeki etkileri araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu tür işleri yaparken
dikkatli olmalısınız.
BONEDRO’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün her 5 ml’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, bu dozda
sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
Bu tıbbi ürün mannitol içermektedir. Dozu nedeniyle uyarı gerektirmemektedir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız
gerekebilir:
∂
Özellikle aminoglikozidler (şiddetli enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç
türü) aldığınız durumlarda doktorunuzun bunu bilmesi önemlidir, çünkü bunların
bifosfonatlarla birlikte kullanılması kandaki kalsiyum düzeyinin aşırı derecede
düşmesine neden olabilir.
∂
Talidomid ya da böbreklerinize zararlı olduğu bilinen bir ilaç kullanıyorsanız bunu
doktorunuza söyleyiniz.
Diğer bisfosfonatlardan herhangi birini (aynı sınıftan ilaçlardır) kullanıyorsanız aynı anda
BONEDRO kullanmamalısınız.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. BONEDRO nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz /uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz, hemşireniz ya da eczacınız tarafında verilen tüm talimatlara dikkatle uyunuz.
Genellikle kullanılan doz 4 mg’dır.
4
Bir böbrek sorununuz varsa, doktorunuz daha düşük bir doz uygulayabilir.
İskeletle ilgili olayların önlenmesi amacıyla tedavi görüyorsanız, size 3-4 haftada bir kez
BONEDRO infüzyonu uygulanacaktır.
Habis (kötü huylu) hiperkalsemi için tedavi görüyorsanız, normalde size yalnızca bir
BONEDRO infüzyonu uygulanacaktır.
Uygulamaların hangi sıklıkla yapılacağına doktorunuz karar verecektir.
Uygulama yolu ve metodu:
BONEDRO, genellikle infüzyon yoluyla verilir. Bu uygulama en az 15 dakika sürmelidir ve
diğer ilaçlar ile karıştırılmadan tek başına verilmelidir.
Ayrıca, eğer hiperkalseminiz (kan kalsiyum düzeylerinin normalin üzerine çıkması) yoksa her
gün ek olarak ağız yolu ile kalsiyum dozları ve D vitamini de almanız gerekebilir.
BONEDRO’nun size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım:
BONEDRO’nun çocuklarda kullanımı araştırılmamıştır. Bu nedenle ilacın çocuklarda
kullanılması önerilmez.
Yaşlılarda kullanım:
BONEDRO yaşlılarda kullanılabilir. Ek önlemlerin alınması gerektiğini düşündürecek
herhangi bir kanıt bulunmamıştır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Böbrek sorununuz varsa, doktorunuz böbrek sorununuzun şiddet derecesine bağlı olarak daha
düşük bir doz verebilir.
Karaciğer yetmezliği:
Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda klinik veriler sınırlıdır. Karaciğer yetmezliğiniz
varsa, doktorunuz kullanacağınız BONEDRO dozuna karar verecektir.
5
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
Eğer BONEDRO’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla BONEDRO kullandıysanız:
BONEDRO’dan kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
Size kullanmanız gerekenden daha fazla BONEDRO uygulandıysa serum elektrolitlerinde
anormallikler ve şiddetli böbrek yetmezliği dahil olmak üzere değişiklikler ortaya çıkabilir.
Önerilenden daha yüksek dozlarda BONEDRO aldıysanız doktorunuz tarafından dikkatle
takip edilmeniz gerekir. İnfüzyon yoluyla kalsiyum takviyesi gerekebilir.
BONEDRO’yu kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
BONEDRO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Doktorunuz BONEDRO ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuzdan
habersiz tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü BONEDRO tedavisini durdurmak hastalığınızın
daha kötüye gitmesine neden olabilir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, BONEDRO’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
etkiler olabilir. Bunların en yaygın olanları genellikle hafif şiddettedir ve muhtemelen kısa bir
süre sonra kaybolurlar.
BONEDRO’nun kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın
: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın
: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan
:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla
görülebilir.
6
Seyrek
: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek
: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen
: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.
Çok yaygın:
∂
Kanda düşük fosfat düzeyi.
Yaygın:
∂
Baş ağrısı ve ateş, yorgunluk, güçsüzlük, sersemlik, ürperme ve kemik, eklem ve kas
ağrısından oluşan grip benzeri belirtiler,
∂
Kusma, mide bulantısı ve iştah kaybı gibi mide ve bağırsak tepkileri,
∂
Kırmızı kan hücrelerinin sayısının düşmesi (anemi),
∂
Kanda kalsiyum düzeyinin düşmesi,
∂
Kemik, eklem kas ağrısı ve genel ağrı,
∂
Böbrek işlevinde değişiklikleri işaret eden kan test sonuçları (yüksek kreatinin
düzeyleri),
∂
Diğer bifosfonatlarla (BONEDRO’nun ait olduğu etkin madde grubu) tedavide de
bildirildiği gibi konjonktivit (bir çeşit göz iltihabı).
Yaygın olmayan:
∂
Ağızda, dişlerde ya da çenede ağrı, ağzın içinde şişmiş yaralar, uyuşma ya da çenede
ağırlık hissi veya herhangi bir dişin sallanması. Bunlar çenede kemik hasarının
(osteonekroz) belirtileri olabilir. Bunlar gibi belirtileri yaşarsanız doktorunuza ya da
diş hekiminize haber veriniz.
∂
Şiddetli böbrek yetmezliği de dahil olmak üzere böbrek işlevinde değişiklikler. Bu tip
değişikliklerin bu türdeki diğer ilaçlarla da ortaya çıktığı bilinmektedir. Ayrıca böbrek
hastalığı vakaları da bildirilmiştir.
∂
Bronş büzülmesi, anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme) gibi aşırı
duyarlılık belirtileri,
∂
Düşük kan basıncı,
∂
Göğüs ağrısı,
∂
Uygulama bölgesinde deri belirtileri (kızarma ve şişme), döküntü, kaşıntı,
∂
Yüksek kan basıncı,
7
∂
Nefes darlığı,
∂
Baş dönmesi,
∂
Uyku bozuklukları,
∂
Ellerde ya da ayaklarda karıncalanma veya uyuşma,
∂
İshal,
∂
Beyaz kan hücrelerinin ve trombositlerin sayısının azalması,
∂
Kanda magnezyum ve potasyum düzeyinin düşük olması (Doktorunuz bu düzeyleri
izleyecektir ve gerekli tedbirleri alacaktır).
Seyrek:
∂
Çoğunlukla yüz ve boğazda şişme,
∂
Kanda potasyum ve sodyum düzeyinin artması,
∂
Yavaş kalp atışı,
∂
Zihin karışıklığı.
Çok seyrek:
∂
Düşük kan basıncına bağlı olarak bayılma,
∂
Kapasite kaybına çok seyrek neden olan şiddetli kemik, eklem ve kas ağrısı,
∂
Uyku hali,
∂
Düzensiz kalp atışı,
∂
Hırıltı ya da öksürükle birlikte solunum güçlüğü,
∂
Gözde ağrıyla birlikte kızarma ve/veya şişme,
∂
Şiddetli alerjik yanıtlar,
∂
Kaşıntı ile birlikte ciltte döküntü.
Menopoz (adetten kesilme) sonrası osteoporoz tedavisi için zoledronik asit alan hastalarda
düzensiz kalp atışı [atriyal fibrilasyon (kalpte bir çeşit atım bozukluğu)] da görülmüştür.
Zoledronik asitin bu düzensiz kalp ritmine neden olup olmadığı halen açıklanmamış olmasına
rağmen eğer zoledronik asit aldıktan sonra bu tip belirtileri yaşarsanız bunu doktorunuza
bildiriniz.
Diğer bifosfonatlar, aspirine alerjisi olan astımlı hastalarda solunum güçlüğüne neden olabilir.
Ama BONEDRO ile ilgili olarak bu tür vakalar bildirilmemiştir.
8
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi
durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da
0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi
(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın
güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. BONEDRO’nun saklanması
BONEDRO’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Kolayca hazırlanan BONEDRO infüzyon çözeltisi tercihen hemen kullanılmalıdır. Çözelti
hemen kullanılmadığı takdirde, kullanılmadan önce saklanması sağlık mesleği mensubunun
sorumluluğundadır; çözelti buzdolabında 2-8°C’de saklanmalıdır.
Seyreltme, buzdolabında saklama ve kullanım sonu arasındaki toplam süre 24 saati
geçmemelidir.
Ambalaj açılmadan önce 25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra BONEDRO’yu kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BONEDRO’yu kullanmayınız.
9
Ruhsat sahibi:
VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş
Cinnah Caddesi Yeşilyurt sokak No: 3/2, Çankaya - ANKARA
Üretim yeri:
İDOL İLAÇ DOLUM SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez Efendi Mahallesi
Davutpaşa Caddesi, Cebe Alibey Sokak No = 20
34010 Topkapı – İSTANBUL
Bu kullanma talimatı 09/12/2015 tarihinde onaylanmıştır.
AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.
BONEDRO nasıl hazırlanmalı ve uygulanmalıdır?
4 mg BONEDRO içeren bir infüzyon çözeltisi hazırlamak için, BONEDRO konsantresini (5.0
ml) kalsiyum ya da diğer iki değerlikli katyon içermeyen 100 ml infüzyon çözeltisiyle
seyreltiniz. Daha düşük dozda BONEDRO gerekiyorsa, önce uygun hacmi çekiniz (bkz.
aşağıdaki tablo) ve bunu 100 ml infüzyon çözeltisiyle seyreltiniz. Potansiyel geçimsizliklerin
önlenmesi için, seyreltme için kullanılan infüzyon çözeltisi ya %0.9 a/h sodyum klorür ya da
%5 a/h glukoz çözeltisi olmalıdır.
BONEDRO konsantre çözeltisini, kalsiyum içeren çözeltilerle ya da Ringer Laktat
çözeltisi gibi diğer iki değerlikli katyon içeren çözeltilerle karıştırmayınız.
Azaltılmış dozlarda BONEDRO hazırlama talimatı:
Sıvı konsantreden uygun hacimde çekiniz:
4.4 ml
3.5 mg doz için
4.1 ml
3.3 mg doz için
3.8 ml
3.0 mg doz için
∂
BONEDRO infüzyon çözeltisi hazırlandıktan sonra tercihen hemen kullanılmalıdır.
Çözelti hemen kullanılmadığı takdirde, kullanılmadan önce saklanması sağlık
10
personelinin sorumluluğundadır; çözelti buzdolabında 2-8°C’de saklanmalıdır.
Buzdolabında saklanan çözelti kullanılmadan önce oda sıcaklığına gelmesi
beklenmelidir.
∂
Seyreltme, buzdolabında saklama ve kullanım sonu arasındaki toplam süre 24 saati
geçmemelidir.
∂
BONEDRO içeren çözelti, en az 15 dakika süren bir intravenöz infüzyon olarak
verilir. Hastaların yeterli derecede hidrate olduğundan emin olmak amacıyla,
hidrasyon durumu BONEDRO uygulamasından önce ve sonra değerlendirilmelidir.
∂
Cam şişelerle, bazı infüzyon torbası tipleriyle ve polivinilklorür, polietilen ve
polipropilenden yapılmış infüzyon tüpleriyle (%0.9 a/h sodyum klorür %5 a/h glukoz
çözeltisi ile dolu, kullanıma hazır) yapılan çalışmalarda BONEDRO ile geçimsizlik
gözlenmemiştir.
∂
BONEDRO’nun intravenöz yolla uygulanan diğer maddelerle geçimliliğiyle ilgili
herhangi
bir
veri
bulunmadığından,
BONEDRO
diğer
ilaçlarla/maddelerle
karıştırılmamalı ve her zaman ayrı bir infüzyon tüpü yoluyla verilmelidir.
11
Download