ingilizce almanca - Denizatı Okulları

advertisement
ALMANCA
Globalleşme çağında, bir yabancı dilin, özellikle de Avrupa’da en çok konuşulan dillerden biri
olan Almancanın, bir iletişim aracı olarak önemi giderek artmaktadır. Yeni gereksinimler,
bilim ve teknolojideki gelişmeler, ülkeler arası etkileşim, kültür ve sanat ilişkileri, dillerin de
sürekli gelişmesine, yeni betimlemeler, kavramlar, terimler türetmesini sağlamaktadır.
Beyin fonksiyonlarının en yoğun olduğu 0-6 yaş döneminde yabancı dil öğrenimine
başlayan çocukların, ilerleyen yıllarda, öğrendikleri dili ana dil gibi konuşan bireylerin
düzeyine erişebildiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, yapılan dilbilimsel araştırmalar
sonucunda Almancayı küçük yaşlardan itibaren öğrenen bir kişinin diğer Avrupa dillerini çok
daha kolay öğrendiği kanıtlanmıştır. 3-6 yaş arasında yabancı dil öğrenimi çocuklarda soyut
düşünme yeteneğini, tek dille öğrenim gören çocuklara oranla daha fazla geliştirmekte ve bu
nedenle kavram geliştirme ve değerlendirme gibi üst düzey bilişsel becerilerde çocuğa
üstünlük sağlamaktadır. Ayrıca erken yaşta yabancı dil öğretimi çocukların olayları algılama
sınırlarını genişletecek, farklılıklara anlayışlı, saygılı, hoşgörülü olmalarını sağlayacak ve en
önemlisi karşılaştırmalar yaparak kendi kültürlerini daha iyi tanımalarını sağlayacaktır. Okul
öncesi dönemde çocuğun ‘’oyun’’ ile öğrendiği, bilinen bir gerçektir. Bu sebeple dersimizde
‘oyunla öğrenme’ nin çok önemli bir yeri vardır. Amacımız çocuğun Almancayı sevmesini
sağlamak ve buna bağlı olarak öğrenme isteğini en üst düzeye çıkarmaktır. Bu amaç
doğrultusunda eğlenceli şarkılar, çeşitli oyunlar, tekerlemeler ve konularımızla ilgili boyama
etkinlikleri ile eğitim vermekteyiz.
İNGİLİZCE
Dil, insan gelişimi ve yaşamının vazgeçilmez bir öğesidir. Bu öğe, insanların birbirine bilgi,
düşünce ve eğilimlerini aktarabilmelerine ve duygularını ifade edebilmelerine olanak sağlar.
Nitekim her birey doğrudan kendi yaşantısı yoluyla öğrendiğinden çok daha fazlasını
konuşma ve iletişim yoluyla öğrenir. Bu bağlamda konuşma, çocuğun sosyal bir birey
olmasını sağlayan önemli bir da Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuk, psikolojik açıdan
yaşıtlarına göre daha olgun, ilerdeki eğitim hayatında da akranlarına göre daha başarılı
olmaktadır. Özel Denizatı Okulları olarak yabancı dil öğretimi ile çocukların zihinsel
gelişimine ve toplum içinde daha sosyal olmasına katkı sağlayarak İngilizceyi daha çok
sevmelerini ve kendilerini İngilizce olarak ifade etmelerini amaçlamaktayız.
MODERN DANS VE HALK OYUNLARI
Okul öncesi çocukları müzikle hareket etmeyi çok severler. Müzikle hareket etmek çocukların
yapılaştırılmış bir ritmik hareketi keşfetmesine, dinleme becerilerini geliştirmesine ve görsel
ipuçlarını izlemesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra çocukların uzay, çaba ve ilişki kavramlarını
anlamasına yardım eder. Halk oyunları ise çocukların kültürel bilgilerini arttırırken farklı yaşam
kültürlerini de daha yakından tanımalarına olanak sağlar. Okulumuzda haftada bir gün
modern dans ve halk oyunları çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimiz bu çalışmalar ile ekip
ile birlikte hareket etmeyi, doğru yönerge almayı, bireysel ve grup çalışmaları ile vücutlarını
doğru kullanmayı öğrenmektedirler
SATRANÇ
Satranç tüm dünyada zihin sporu olarak kabul görmüştür. Satranç eğitiminin çocukların
zihinsel gelişimine katkısı dikkate alınarak birçok ülkede, okullarda ders olarak
okutulmaktadır. Ülkemizde de seçmeli ders olarak müfredata girmiştir. Satranç çocukların
çeşitli yetenekler geliştirmesine katkı sunmaktadır. Kısaca;

Planlı hareket etme
 Mantıklı düşünme
 Sabırlı olma
 Bir konu üzerinde yoğunlaşabilme
 Bütünü görme
 İlerisini hesaplama
 Hayal gücünü gelişimi
 Problem çözme
 Kurallara uyma
 Kaybetmeyi kabullenebilme
Anaokullarımızda satranç eğitimi 5 yaş itibariyle başlamaktadır. Bu yaş grubuna uygun
seviyede, somut düzeyde eğitim verilmektedir. Mat gibi daha soyut kavramlar 6 yaş grubunda
ele alınmaktadır.
DRAMA
Yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro tekniklerinden yararlanılarak, bir grup
çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da
bir davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu
ve yaşantıların gözden geçirildiği ‘oyunsu’ süreçlerde anlamlandırması, canlandırmasıdır. Biz
Denizatı Anaokulu olarak okul öncesi eğitimi alan çocuklarımızla yaratıcı drama dersleriyle
neler hedefliyoruz?
-Farkındalık kazandırmak,
- Bağımsız düşünmeyi sağlamak,
- İşbirliği yapabilme özelliğini geliştirmek,
- Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratmak,
- Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, çizme) geliştirmek,
- Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlamak,
- Kendine güven duyma, karar verme becerilerinin gelişmesini sağlamak,
- Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü
geliştirmeyi sağlamak,
- Sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlamak,
- Duygu ve ifadelerini yansıtmalarını kolaylaştırmak,
- Kendini ifade etmede güven kazandırmak, kısacası hayatı yaratıcı drama ile yaşayarak
öğretmek.
BEDEN EĞİTİMİ
İnsan hayatı boyunca hareket etmek mecburiyetindedir. Çünkü hareket halinde kendisini daha
sağlıklı, daha zinde ve mutlu hisseder. Beden eğitimi ve spor eğitimine okul öncesi dönemde
düzenli ve amaçlı bir şekilde başlanmalı, çocuğun gelecek yıllarda yaşayacağı süreçte zihinsel ve
bedensel alt yapısının ilk basamaklarını meydana getirmelidir. İleriki yaşlarda terk edilmeyen
yaşam biçimi, spor alışkanlıkları ve becerilerin temeli okul öncesi ve ilköğretim gibi erken
dönemlerde kazandırmanın yararlı olduğu belirtilmektedir.
Beden Eğitimi dersinin kazanımları;
-Çocukta tüm yaşam için fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak,
-Kas kuvveti, dayanıklılık, koordinasyon, esneklik ve çeviklik gibi temel beceri unsurlarını
geliştirmek,
-Düzgün duruş alışkanlıkları kazandırmak,
-Temel hareketleri geliştirmek,
-Küçük ve büyük kasların motor gelişimini desteklemek,
-Arkadaşlarına ve oyun kurallarına saygı göstermeyi, yenilgiyi ve başarıyı kabullenmeyi
öğrenmek, hoşgörü ve işbirliği kazandırmak,
-Dikkat etme, düşünceyi bir noktada toplama, problem çözme, yaratıcılık ve hayal gücünü
kullanma yeteneğini geliştirmek olarak sıralanabilir.
RESİM
Çocuğun algı, beceri ve yaratıcı gücünün bir göstergesi olarak ortaya çıkan resim etkinliği aynı
zamanda duygusal ve sosyal eğitiminin belirleyici bir unsuru olarak da görülür. Okul öncesinde,
özellikle 4 ve 6 yaş grubu çocukların resim etkinliklerin sonucunda edinmiş oldukları sanatsal
bilgi ve deneyimlerinin duygusal ve sosyal iletişim ve gelişimlerine olan katkısı incelenmiştir.
Resim, bireyin duygusal dışavurumunun, kendisini tanımasının, kişiliğinin gelişmesinin ve
sosyalleşmesinin en önemli aracıdır. Okul öncesinden itibaren resim eğitimiyle desteklenmiş
sosyal ve duygusal kazanımlar, istendik sanatsal bilgi ve beceriler; çocuğun yaşamı süresince
olgunlaşıp gelişecek olan yeteneklerinin ve güzel sanatlara ilişkin bakış açılarının gelecekteki
zenginlikleri olarak düşünülmelidir. Bu doğrultuda okulumuzda her yaş grubu resim eğitimi
almaktadır.
MÜZİK
Okul öncesi müzik eğitiminde çocuk sesini doğru kullanmayı müzik dinlemeyi bağırmadan
birlikte şarkı söylemeyi öğrenir. Okulumuzda orff anlayışı çerçevesinde elementer müzik ve
hareket eğitimi temel olarak verilir. Çocuklarımızın dans için müzik yaratması ve müziğe eşlik
etmeleri vücutlarının kontrolünü kazanmalarını sağlar. Denizatı öğrencisi beraber iş yapabilme
ve bir gruba ait olma duygularını taşır. Sesini ve nefesini doğru kullanır şarkıları dramatize
eder, solo ve koro çalışmalarıyla güven duygusunu pekiştirir. Denizatı öğrencisinin ritmik
sayma, sayışma ve tekerlemeler sayesinde konuşma becerisi gelişmiş, beden perküsyon
yöntemiyle ritmik algısı güçlenmiştir. Denizatı’nda temelleri anasınıfı seviyesinde atılan ritim
ve ses eğitimi, ilköğretimin büyüyen sınıflarında güçlenir.
AKIL OYUNLARI ATÖLYESİ
Oynamasını bilmeyen bir çocuk, hiçbir zaman düşünmesini öğrenmeyecek olan bir büyüktür.”
der Jean Chateau. Haftada 2 saat öğrencilerimizle işleyeceğimiz “Akıl Oyunları Atölyesi”
derslerimizde üst yaş sınırı bulunmayan, 4-99 yaş arası oyunlar aracılığıyla öğrencilerimizin
düşünme, problem çözme, mantık yürütme ve üç boyutlu düşünme becerilerini geliştirmeyi
amaçlamaktayız. Dobble, Skippity, Katamino gibi ödüllü oyunlarla işleyeceğimiz derslerimizin 1
saati sınıf öğretmenleriyle, 1 saati ise rehber öğretmen ile yürütülecektir.
Download