ABDULHALİM KOÇKUZU Doğum Tarihi

advertisement
Adı Soyadı: ABDULHALİM KOÇKUZU
Doğum Tarihi: 03.10.1966
Unvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Öğrenim Durumu: DOKTORA
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İLAHİYAT FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1989
Y. Lisans TEFSİR SELÇUK ÜN. SOS. BİL. ENS. 1992
Doktora DİN EĞİTİMİ SELÇUK ÜN. SOS. BİL. ENS. Tez teslim safhası
5.
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi :
Profesörlük Tarihi :
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
“Giritli Sırrı Paşa (1844-1895) ve Tefsirdeki Metodu”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel
İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Konya, 1992.
6.2. Doktora Tezleri
“Eğitim Felsefesi Açısından Batılılaşma Sürecinde Osmanlı Aydınının Eğitim Anlayışı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı. (Tez son aşamasında)
“Education of Muslim Children in Multicultural Societies with Special Reference to Muslim Community in
Britain” Centre for Research in Ethnic Relations, Department of Sociology, University of Warwick,
Coventry, England. (undefended PhD thesis)
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
- Eurofor Conferences, Conference No.5, “Racism and Antiracism”, 27.06.1996 – 30.06.1996,
Sonderborg
DENMARK,
Organised
by
the
Aarhus
Univesrity
with
Berliner
Institute
für
Vergleichende Sozialforschung, Young Researchers workshop, “Multicultural Religious Education in
Britain”.
- Eurofor Conferences, Conference No.6, “Theories of Migration”- New Dimensions, 06.09.1996 –
08.09.1996,
Kongresshalle,
Berlin,
GERMANY,
Berliner
Institute
für
Vergleichende
Sozialforschung, Young Researchers workshop, “Muslim Ethnic Minority in Britain”.
- “Muslim Children in British Schools”, First Annual Conference of the Association of Muslim Social
Scientists (UK), 30-31 October 1999, LSE, London, ENGLAND.
- “A Multifaith Approach to the Relations Between Ecology and Religious Education”, International Symposium on
the Environment and Religion, organised by Istanbul University, 15-16 May, 2008, İstanbul,
TÜRKİYE.
- “Üsküdar’da Asırlık Bir Çınar: Üsküdar Anadolu 1908”, VI. Uluslar arası Üsküdar Sempozyumu, 06-09
Kasım 2008, İstanbul, TÜRKİYE.
- “Çok Kültürlü Toplumlarda Müslüman Çocuklarının Eğitimi”, Din Eğitimi ve Öğretiminde Din Kültürü ve
Ahlâk Bilgisi Sempozyumu, Ensar Vakfı, 24-25 Mayıs 2003, İstanbul, TÜRKİYE.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
- “İngiltere’de İslam”, Yazan: Mohammad S. Raza, Çeviren: Abdulhalim Koçkuzu, Selçuk Ün. Sos. Bil.
Ens. Dergisi, 5, 1999, s. 275-280.
- “Abdullah Draz ve La Morale du Koran”, Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Dergisi, , 7, 2002, s. 339-348
- “Osmanlının Son Döneminde Bir İlim ve Devlet Adamı, Giritli Sırrı Paşa”, Selçuk Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, 14,
2002, s. 189-213.
- Kitap Tanıtma: “Çar İskitler”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 179, Nisan 2009.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.7. Diğer yayınlar
8. Projeler
9.
İdari Görevler
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
- T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığı (Ulusal Ajans), Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim (Vocational Training) Projeleri
Bağımsız
Dış
Uzmanı
(Independent
değerlendirmelerinde bulunmaktadır.
External
Expert)
olarak
2004’ten
bu
yana
proje
Download