samsun büyükşehir belediyesi çevre koruma ve kontrol dairesi

advertisement
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1
HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
A) Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni
1) Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu
2) Tapu kaydı – Kiracı ise Kira Sözleşmesi (Noter Onaylı olacak.)
3) Yerleşim (Vaziyet) Planı (İlgili belediyeden yeni tarihli onaylı ve üst yazı ile olacak.)
4) Sanayi Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgeleri içindekiler hariç işletmenin
kurulacağı yeri gösteren 1/1.000 ve 1/5.000’lik imar planı örnekleri (ilgili belediyeden onaylı
olacak.)
5) ÇED belgesi (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden)
6) Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine
göre hazırlanmış proje ve açıklama raporu (Proje tanıtım dosyası)
7) Su faturası veya Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunu hangi
1.Sınıf
kaynaktan sağladığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
Gayrisıhhi
8) İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu
Müesseseler
Çevresel Etki Değerlendirilmesi Raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen
için İşyeri
Açma ve
Çevresel Etki Değerlendirilmesi Olumlu Belgesi ve Raporu, Yer Seçimi Ve Tesis Kurma İzni
Çalışma
yerine geçer.
Ruhsat talebi B) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
1) Başvuru Formu (Web Sitemizden)
2) Açılma İzin Raporu
3) Adres Tespit Belgesi (İlgili İlçe Belediyesi’nden)
4) Sağlık Koruma Bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği
(İlgili Belediyesi’nden yeni tarihli onaylı ve üst yazı ile istenecek.)
5) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile
akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için
yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması (Aslı gibidir yeni tarih onaylı olacak)
6) Geçiş Yolu İzin belgesi (İlgili Kurumdan)
7) Tapu - Kiracı ise Kira Sözleşmesi (Noter Onaylı olacak)
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
Müracaatı takip
eden 7 gün
içerisinde
inceleme
yapılır,
belgeleri tam
ise takip eden
3 gün içinde
ruhsatı verilir.
8) Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi / Geçici Faaliyet Belgesi
(Emisyon ve Deşarj ile ilgili)(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden)
9) Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi / Çevre Bilgi sistemine kayıtlı olduğuna dair belge
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
10) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili belge ve sözleşmeler.
11) Yangın ve benzeri olağanüstü durumlara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair rapor
(İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan)
12) Kapasite Raporu (Ticaret Sanayi Odası’ndan)
13) Kanal Bağlantı Belgesi /Boşaltım Kalite Denetim Belgesi / Fosseptik Belgesi (SASKİ)
14) Sorumlu Müdür Beyannamesi (Web Sitemizden)
15) İmza Sirküleri
16) - Elektrik Tesisatı Kontrol Raporu
- Topraklama Ölçüm Raporu
- Paratoner Tesisatı Kontrol Ölçüm Raporu
- Katodik Koruma Ölçüm Raporu
17) Fenni Muayene, Katodik Koruma, Topraklama Ölçüm ve Test Raporları hususunda Beyanname
(Web Sitemizden)
18) Nüfus Cüzdanı - Şirket ise ana sözleşme fotokopisi
19) Vergi Levhası
20) Ticaret Sicil Gazetesi
21) Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi (İlgili İse İstenir.)
2
1) Başvuru/Beyan Formu ve Dilekçe (Web Sitemizden)
2) Adres Tespit Belgesi (İlgili Belediyesi’nden)
3) Tesisin kurulacağı yerin Akaryakıt / LPG istasyonu olacağına dair;
Akaryakıt ve
• 1 / 5.000 ölçekli imar planı örneği (Büyükşehir Belediyesi’nden yeni tarih onaylı olacak.)
LPG İkmal
• 1 / 1.000 ölçekli imar planı örneği (İlgili Belediyesinden yeni tarih onaylı olacak.)
İstasyonları
4) Asgari Mesafe Tespit Tutanağı (Büyükşehir Belediyesinden)
için İşyeri
Açma ve
5) Sağlık koruma bandının işaretlendiği ölçekli vaziyet planı örneği
Çalışma
(İlgili Belediyesi’nden yeni tarihli, onaylı ve üst yazı ile istenecek)
ruhsat talebi 6) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile
akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için
yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması (Aslı gibidir yeni tarih onaylı olacak)
Başvurunun
Yönetmelikte
öngörülen
kriterlere uygun
olduğunun tespiti
halinde 5 gün
içinde ruhsatı
verilir.
7) Geçiş Yolu İzin belgesi (İlgili Kurumdan alınacak),
8) Tapu - Kiracı ise Kira Sözleşmesi (Noter Onaylı olacak)
9) Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi / Çevre Bilgi sistemine kayıtlı olduğuna dair belge
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
10) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili belge ve sözleşmeler.
11) Yangın ve benzeri olağanüstü durumlara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair rapor
(İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan)
12)Tanklar için Kapasite Tespit Belgesi (Makine Mühendisleri Odası’ndan)
13) Kanal Bağlantı Belgesi /Boşaltım Kalite Denetim Belgesi / Fosseptik Belgesi (SASKİ)
14) TSE Belgesi
• TS 12820 Hizmet Yeterlilik Belgesi (Akaryakıt İstasyonu için)
• TS 11939 Hizmet Yeterlilik Belgesi (LPG İstasyonu için)
15) Belediyemize başvurulduğu zaman Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne yazı yazılarak TS
11939,TS 12820 Standartlarına uygunluk görüşü istenecek.
16) Su faturası veya Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunu hangi
kaynaktan sağladığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
17) Samsun Ticaret Odası Kaydı
18) İmza Sirküleri
19) Akaryakıt ve LPG dağıtım şirketi ile yapılan Bayilik Sözleşmesi.
20) LPG Sorumlu Müdür Beyannamesi doldurulacak.
21) Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası (Akaryakıt ve Otogaz İstasyonu faaliyeti için)
22) Tesiste çalışacak personel için LPG eğitim sertifikası.
23) Fenni Muayene, Katodik Koruma, Topraklama Ölçüm ve Test Raporları hususunda Beyanname
(Web Sitemizden)
24) - Elektrik Tesisatı Kontrol Raporu
- Topraklama Ölçüm Raporu
- Paratoner Tesisatı Kontrol Ölçüm Raporu
- Katodik Koruma Ölçüm Raporu
25) Nüfus Cüzdanı - Şirket ise ana sözleşme fotokopisi
26) Vergi Levhası
27) Ticaret Sicil Gazetesi
3
1) Başvuru Formu (Web Sitemizden)
2) Adres Tespit Belgesi (İlgili İlçe Belediyesi’nden)
3) Sanayi Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgeleri içindekiler hariç işletmenin
kurulacağı yeri gösteren 1/1.000 ve 1/5.000’lik imar planı örnekleri (İlgili Belediye’den yeni tarihli onaylı
olacak.)
4) Sağlık Koruma Bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği (İlgili Belediyesi’nden yeni tarihli onaylı ve
üst yazı ile istenecek)
5) Geçiş Yolu İzin belgesi (İlgili Kurumdan alınacak.)
6) Yangın ve benzeri olağanüstü durumlara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair rapor (İtfaiye
Dairesi Başkanlığı'ndan)
7) Sorumlu Müdür Beyannamesi (Web Sitemizden)
8) Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi / Geçici Faaliyet Belgesi (Emisyon ve Deşarj ile ilgili)
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden)
9) Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi/Çevre Bilgi sistemine kayıtlı olduğuna dair belge
Başvurunun
2.ve 3.Sınıf (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
Yönetmelikte
Gayrisıhhi 10) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili belge ve sözleşmeler.
öngörülen
Müesseseler 11) Kanal Bağlantı Belgesi /Boşaltım Kalite Denetim Belgesi / Fosseptik Belgesi (SASKİ)
kriterlere uygun
için İşyeri
olduğunun tespiti
12) Tapu - Kiracı ise Kira Sözleşmesi (Noter Onaylı olacak)
Açma ve
halinde 5 gün
13) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile
Çalışma
içinde
ruhsatı
Ruhsatı talebi akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için
verilir.
yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması (Aslı gibidir yeni tarih onaylı olacak)
14) Kapasite Raporu (Ticaret Sanayi Odası’ndan)
15) İmza Sirküleri
16) Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi (İlgili ise istenir.)
17) Fenni Muayene, Katodik Koruma, Topraklama Ölçüm ve Test Raporları hususunda Beyanname
(Web Sitemizden)
18) - Elektrik Tesisatı Kontrol Raporu
- Topraklama Ölçüm Raporu
- Paratoner Tesisatı Kontrol Ölçüm Raporu
- Katodik Koruma Ölçüm Raporu
19) Nüfus Cüzdanı - Şirket ise ana sözleşme fotokopisi
20) Vergi Levhası
21) Ticaret Sicil Gazetesi
4
5
Sıhhi
Müesseseler
için İşyeri
Açma ve
Çalışma
Ruhsat talebi
Umuma Açık
İstirahat
ve
Eğlence
Yerleri
için
İşyeri Açma
ve
Çalışma
Ruhsatı talebi
1) Başvuru Formu (Web Sitemizden)
2) Numarataj Belgesi (İlgili Belediyesinden)
3) Yangın ve benzeri olağanüstü durumlara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair rapor
(İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan)
4) Boşaltım Kalite Denetim Belgesi / Fosseptik Belgesi (SASKİ) (İlgili ise istenir.)
5) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile
akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için
yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması (Aslı gibidir yeni tarih onaylı olacak)
6) Oda Kayıt Belgesi
7) Su faturası veya Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunu hangi
kaynaktan sağladığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu,
8) Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi (İlgili ise istenir.)
9) Tapu - Kiracı ise Kira Sözleşmesi (Noter Onaylı olacak)
10) Nüfus Cüzdanı - Şirket ise ana sözleşme fotokopisi
11) Vergi Levhası
12) Ticaret Sicil Gazetesi
1) Başvuru Formu (Web Sitemizden)
2) Numarataj Belgesi (İlgili Belediyesi’nden)
3) Karayolu kenarındaki işyerleri için yol geçiş izin belgesi (İlgili Kurumdan))
4) Yangın ve benzeri olağanüstü durumlara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair rapor
(İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan)
5) Boşaltım Kalite Denetim Belgesi / Fosseptik Belgesi (SASKİ)(İlgili ise istenir.)
6) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile
akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için
yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması (Aslı gibidir yeni tarih onaylı olacak)
7) Oda Kayıt Belgesi
8) Emniyet Müdürlüğü görüş yazısı
9) Mesul Müdür Beyannamesi (Web sitemizden)
10) Tapu - Kiracı ise Kira Sözleşmesi (Noter Onaylı olacak)
11) Su faturası veya Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunu hangi
kaynaktan sağladığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu,
12) Çalışan Kimlik Bilgisi, Adli Sicil ve Bulaşıcı Hastalığı olmadığına Dair Beyanname (Web
Sitemizden)
13) Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi(İlgili ise istenir.)
1 gün
Başvurunun
Yönetmelikte
öngörülen
kriterlere uygun
olduğunun tespiti
ve kolluk
kuvvetinin
görüşünün uygun
gelmesi halinde
30 gün içinde
ruhsatı verilir.
14) Nüfus Cüzdanı - Şirket ise ana sözleşme fotokopisi
15) Vergi Levhası
16) Ticaret Sicil Gazetesi
6
1) Hafta Tatili İzin Beyan Formu (Web Sitemizden)
Hafta Tatili
2) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı örneği
Çalışma
Ruhsatı talebi
1 gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da
ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
e-Posta
: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
: Figen AKIN
: Daire Başkanı
: Samsun Büyükşehir Belediyesi
: 0 362 431 60 90
: 0 362 431 22 32
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri :Samsun Büyükşehir Belediyesi
İsim
: Coşkun ÖNCEL
Unvan
: Genel Sekreter
Adres
: Samsun Büyükşehir Belediyesi
Tel.
: 0 362 431 60 90
Faks
: 0 362 431 22 32
e-Posta
: [email protected]
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards