Iklim Değişikliği, Uyum Politikaları ve Türkiye

advertisement
T.C.
ORMAN ve SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI
ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Havza Planlama ve Arazi Islahı Dairesi BaĢkanlığı
“Iklim Değişikliği, Uyum Politikaları ve Türkiye”
Konulu Sertifika Programı
GÖREV RAPORU
(19/09-14/10.2011)
HAZIRLAYAN
Muzaffer ÖZSAN
Orman Mühendisi
Ekim 2011
İçindekiler Tablosu
PROGRAM DAVETİYESİ .................................................................................. 3
1- Programın Gerekçesi ....................................................................................... 4
Programın Amacı .................................................................................................. 4
Programın Süresi ................................................................................................... 5
Program Modülleri ............................................................................................... 5
Modül 1 : ............................................................................................................ 5
Modül 2 : ............................................................................................................ 7
Modül 3: ............................................................................................................. 8
Modül 4: ........................................................................................................... 11
2. Katılımcılar ...................................................................................................... 11
3.Sonuç: ............................................................................................................... 12
PROGRAM DAVETĠYESĠ
Sayin Muzaffer Ozsan,
Iklim Değişikliği, Uyum Politikaları ve Türkiye” konulu Sertifika Programı icin
başvurunuz degerlendirilmistir. Programa Tam Burslu olarak kabul edildiniz.
“Iklim Değişikliği, Uyum Politikaları ve Türkiye” konulu Sertifika Programı 19
Eylul 2011 Pazartesi gunu saat 08:30’da baslayacaktir. “Iklim Değişikliği,
Uyum Politikaları ve Türkiye” konulu Sertifika Programı ODTU - Surekli
Egitim Merkezi binasında gerceklestirilecektir.
Ars. Gor. Filiz Gozenman
ODTU Surekli Egitim Merkezi
1- Programın Gerekçesi
Küresel iklim değişikliği, 21. yüzyılda, toplumların karşı karşıya kalmış olduğu en
önemli sorunlardan biri konumundadır. İklim değişikliğinin etkilerini en ağır şekilde
hissedenler ve zarar görenler ise geçimlerini doğal kaynaklardan sağlayan az gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkeler ve bu ülkelerde yaşayan en yoksul kesimler olmaktadır.
İklim değişikliğinin etkileri küresel ekoloji ve ekonomi açısından da son derece
olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
Ülkelerin küresel iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamaya ve sera gazı
yoğunluğu daha düşük sürdürülebilir bir kalkınma sürecini benimsemeye yönelik
çabalarına destek sağlamak, Birleşmiş Milletler’in temel öncelikleri arasında yer
almaktadır. Birleşmiş Milletler, küresel anlamda yürütmekte olduğu çalışmalarla
özellikle gelişmekte olan ülkelerin Binyıl Kalkınma Hedeflerinin karşılanmasına
yönelik kapasite gelişimine de destek sağlamaktadır. Bu amaçla, sera gazı azaltım ve
iklim değişikliğine uyum çabalarının desteklenmesi ve bu alanda kapasite
geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası işbirliklerine gidilmesi, ekonomi politikalarında,
iklim değişikliği ile mücadeleyi dikkate alan sürdürülebilir kalkınma yaklaşımlarının
benimsenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.
Bu amaca yönelik olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde,
üniversitelerde, araştırma ve sivil toplum kuruluşlarında bu alanlarda faaliyet gösteren
kişilerin ve grupların bilimsel bir yaklaşımla eğitilmelerini sağlayacak kısa süreli bir
Eğitim Programı düzenleme gereği ortaya çıkmıştır.
Bu Eğitim Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yer Sistem Bilimleri (Earth
System Science) Enstitü Anabilim Dalı koordinatörlüğünde ve Türkiye'nin İklim
Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı
ile işbirliği yapılarak hazırlanmış bir programdı.
Programın Amacı
“Ġklim DeğiĢikliği, Uyum Politikaları ve Türkiye” Sertifikalı Eğitim Programı’nın
amacı kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler, araştırma kuruluşları,
sivil toplum kuruluşları personelinin “İklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkileri
ve bu etkilere uyum, uyumun stratejisi, politikaları ve planlanması, uyumun sosyal,
toplumsal ve ekonomik
boyutunun anlaşılması, Türkiye’deki durum, iklim
değişikliği politikaları ve sürdürülebilir kalkınma ve politikaları” konularında
eğitilmesi, bu alanda kapasite yaratılması, bilimsel çalışmalar, proje yönetimi, karar
verici mekanizmaların işlerliği ve uygulayıcı kurumlar için insan kaynaklarının
oluşturulmasıdır.
Programın Süresi
105 saattir.
Program için gerekli bütçe Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ( UNDP )
tarafından karşılanmıştır.
Program Modülleri
Modül
No
1
2
3
4
Konu
Süre
Yer Sistemi ve İklim Değişikliği
İklim Değişikliği, Etkiler ve Mücadele
İklim Değişikliği, Uyum ve Sürdürülebilirlik
Proje Çalışması ve Çalıştay
25 saat
20 saat
40 saat
20 saat
Modül 1 :
Bu modülde işlediğimiz konular.
Yer sistemi anlatıldı ;
 “Yer’e Yakın Uzay”, Güneş’in ışınım (elektromanyetik) ve parçacık enerjileri,
Güneş-atmosfer etkileşmesi: İyonosfer , Güneş-Yer manyetik alanı etkileşmesi:
Manyetosfer, “Uzay Havası”, insan/yaşam/teknoloji etkileşimi.
 Atmosfer ve güneş enerjisi, radiatif zorlanma, atmosferin yapısı, atmosferik
katmanlar, atmosfer dinamiği, atmosferik parametreler ve ölçümleri, basınç
sistemleri, meteorolojik verilerin toplanması, kaydedilmesi, depolanması,
analizi, yorumlanması, tahminler, meteoroloji ve iklim değişikliği, iklim
sınıflandırmaları
 Yer kürenin iç yapısı, dinamiği ve levha hareketleri, jeolojik zamanlar ve Yer
kürenin evrimi, iklim değişikliği ve zaman, eski iklim ve tipleri, Yer küre
evrimi boyunca buzul/ ara buzul devirleri, paleoklimatoloji.
 Deniz suyunun fiziksel özellikleri, deniz-atmosfer etkileşimi ve dinamik,
denizlerin biyojeokimyası, deniz ekosistemleri, biyolojik yaşam, Türkiye’yi
çevreleyen denizler, deniz kirliliği.
 Ekosistemler (tatlısu, deniz, orman) ve yaşam. İklim değişimi ve tatlısu
kaynakları, derin ve sığ göllerde fiziksel ve kimyasal değişimler (tuzlanma,
azot/fosfor kirliliği, ötrofikasyon, toksik kirleticiler).
 Kara ekosistemleri (biyocoğrafya, zenginlik, endemizm) ve biyoçeşitlilik,
mevsimsellik, fotoperiyoda bağımlılık, kaynakların ve canlıların takvimi
arasında uyumsuzluk, yayılışta değişim, dar yayılışlı türlerde tükenme riski,
sulak alanlar ve Alpin bölgelerde değişim, ekosistem hizmetlerinde ve
direncinde düşme, yaşam birliklerinin bozulması, aşırı hava olayları, kuraklık
ve yangınların ekosisteme etkileri.
İklim değişiklikliği modeller, tahminler ve senaryolarla ilgili olarak ;
 İklim değişikliği nedir?, Dünya'da ve Türkiye'de iklim nasıl değişmektedir?
(meteorolojik ve hidrolojik veriler), İklim modellemesi neden gereklidir?, Nasıl
yapılır?, Ne tip modeller vardır?, Güvenilirlik?, İklim değişikliği senaryoları ve
projeksiyonları, Senaryolar nelerdir?, Nasıl oluşturulmuşlardır?, İklim
modellerine nasıl entegre edilirler?, Projeksiyonlar nasıl oluşturulur?, Dünya
geneli için projeksiyon örnekleri, Türkiye için projeksiyon örnekleri,
Projeksiyon verisi nerelerde kullanılabilir?, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri
Enstitüsü'nün AGORA adlı "Projeksiyon Verisi Dağıtım Sisteminin" tanıtımını
dinledik.
 Kara ekosistemleri ve biyoçeşitlilik, iklim değişikliğinin etkileri, ormanlar
üzerinde değişimin ekonomik ve sosyal boyutları, ormancılık stratejilerinde
değişiklikler, bozkır üzerinde değişimin ekonomik ve sosyal boyutları,
hayvancılık stratejilerinde değişiklikler, biyoçeşitlilik koruma stratejisinde
değişikler
 İklim değişiminin ekosistemlere etkisi, ani değişimler, insan tarafından
şekillenen biyosfer ve yaratılan ekolojik sorunlar, biyoçeşitlilik ve kayıplar,
sistematik biyoçeşitliğe karşı fonksiyonel biyoçeşitlilik, hassas türler,
karbon/ekolojik ayak izimiz, Gaia
 İklim değişikliğinin okyanus dinamik sistemlerine, biyojeokimyasal döngülere
ve canlı ekosistemlerine etkileri.
 İklim değişikliği ve kıyısal alanlar, deniz seviyesi yükselmeleri ve kıyı
alanlarına etkileri.
Modül 2 :
Bu modülün temel amacı iklim değişikliğinin doğal ekosistemlere ve insan yaşamına
olan etkilerini öğrenmek, doğadaki direk ve dolaylı değişiklikleri ve riskleri anlamak
ve yorumlamaktır.
 İklim değişikliği ve tarımsal üretim, su kıtlığı/kuraklık ve aşırı yağış, don gibi
koşullarda tarımsal üretim: izleme, erken uyarı, tahmin ve risk değerlendirme,
kriz ve yönetim, tarım arazilerinin korunması, tarım ekonomisi, politikalar ve
stratejiler
 Gıda üretimi ve güvenliği, gıdalarda risk analizi ve yönetimi, gıda terörü, gıda
güvenliğinde izlenebilirlik, şeffalık ve sürdürülebilirlik, iklim değişikliği-gıda
güvencesizliği-eko-terrörism ilişkisi, güncel gıda krizleri, Türkiye ve Dünya
örnekleri, ekonomik, toplumsal, sosyal, politik etkiler, genetiği değiştirilmiş
organizmalar ve tarımsal ürünler, iklim değişikliği açısından GD ürünler, ilgili
tekeller, politikalar
 Atmosferdeki sera gazları, seragazı emisyon envanteri, sektörel envanter
sonuçları, ulusal envanter sistemleri, Türkiye istatiksel verileri. Sera etkisi,
küresel ısınma ve soğuma. Türkiye'nin hava kalitesinin genel
değerlendirilmesi, şehir ve kırsal bölgelerdeki problemler, başlıca kirletici
kaynakları ve taşınım yolları, iklim değişikliğinin hava kalitesine etkileri ve bu
etkilerin azaltılması, hava kalitesi yönetimi, ulusal ve yerel ölçekte
geliştirilebilecek politikalar, uygulamalar.
 Ülkemizdeki sera gazı emisyon kaynakları, Ülkemizin ekonomik ve sosyal
göstergelerinin diğer ülkeler ile karşılaştırılması, iklim değişikliği ile
mücadelede ülkemizde yapılan çalışmalar, Kyoto sonrası yeni iklim rejiminin
oluşumunda yürütülen uluslararası müzakereler ve Türkiye, yeni kavramlar
(NAMAs , MRV), Sektörel potansiyel ve etki, ulusal politikalar ve stratejiler.
 Orman ekosistemlerindeki karbon havuzları ve temel bileşenleri, ormanlar ve
karbon depolamadaki işlevleri, ormansızlaşma ve bunun karbon dengeleri
üzerindeki etkileri, Dünya ve Türkiye'deki durum.
 Okyanuslarda doğal CO2 tutulması (Çözünme ve karbonat dengesi), yüksek
CO2 girdisi altında karbon biyojeokimyasal döngülerinde gözlenen
değişiklikler, okyanuslarda karbon depolanması (doğal süreçler).
 CO2’ den kurtulma yolları ve tutma teknolojileri, CO2’ in taşınması,
Yeraltında depolama (Depolamanın yapılabileceği jeolojik yapılar, Dünyadan
örnekler, pilot projeler), Türkiye’de depolama potansiyeli (örnek çalışma,
ekonomik olabilirlik), araştıma yapılması gereken konular, yasal ve teşvik edici
alt yapı.
 Geçmişteki iklim değişikliklerinin izlerinin kaydedildiği buzul verilerinin
değerlendirilmesi, toz ve sıcaklık açısından izlenmesi, toz- Sıcaklık ve MSA
arasaındaki bağlantı ve Sülfür döngüsüne genel bir bakış, toz -bulut-alg
oluşumu arasındaki ilişki, yakın dönem için ağaç halkaları verileri ile iklim
değişikliklerinin 1400-2000 yılları arasaındaki Ülkemizdeki izlerinin
tartışılması
 İklim değişikliği ölçme yöntemleri, değerlendirme ve yorumlama konularını
dinledik.
Modül 3:
Ġklim DeğiĢikliği , Uyum ve Sürdürülebilirlik
Bu modülün temel amacı iklim değişikliği ile bağlantılı olarak uyum ,toplu etkileşim
,sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma, sosyo- ekonomik yaklaşımlar, planlamalar,
stratejiler ve uluslararası boyut ( müzakereler, anlaşmalar, protokoller) konularında
bilgilendirmektedir.
 Bütünleşmiş su kaynakları yönetimi, havzanın su potansiyelinin belirlenmesi
ve planlama çalışmaları, yönetim birimlerinin oluşturulması, desteklenmesi ve
çevre faktörleri, ülkemizdeki uygulamalar.
 İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri, su kıtlığı, kuraklık, sel
afetleri, su kaynaklarının modellenmesi, yeraltı suları-deniz etkileşimi, yeraltı
sularının tuzlanması
 Su kaynaklarının tanımı ve insan hayatındaki önemi, Türkiye’nin mevcut su
kaynakları ve kullanım amaçları, iklim değişikliği ve su kaynaklarının
sürdürülebilir kullanımı, su kaynakları yönetimi, AB Su Çerçeve Direktifi, su
ve enerji, HES’ler-enerji üretim ve planlama.
 İçme - kullanma suyu kaynakları ve kalitesi
 İklim değişikliği ve halk sağlığı: Sıcak ve soğuk dalgaları, hastalıklar ve
ölümler. Çevre ve ekosistemlerde olan değişiklikler ile ortaya çıkan dolaylı
etkiler ile (su kıtlığı, ekonomik sorunlar, göç, toplumsal sorunlarla bağlantılı
hastalıkların başkaldırması, bulaşıcı hastalıklar, psikolojik ve toplumsal
sorunlar.
 İklim değişikliği ve etkileri, çevresel riskler, doğal afetler ve yönetimi,
toplumsal mücadele. Suyun az ve fazla hali olan kuraklık ve sel, kuraklık ve sel
risk yönetimi.
 Kentsel gelişim, doğal çevre ve yerel/küresel ısınma, büyüme ve yayılmanın
çevresel etkileri: iklim değişikliği ve enerji tüketimi, kentsel tasarım, konut
alanlarının planlanması, mimaride enerji-etkin konut ve altyapı planlaması,
iklim değişikliği ile mücadele ve enerji verimliliğinin arttırılması hedefine
yönelik kentsel politikalar ve stratejiler, kent modelleri, Dünya örnekleri.
Türkiye’de durum.
 Kentsel gelişme ve ulaşım, ulaşım ve iklim değişikliği, sürdürülebilir ulaşım
kavramı, karayolları, havayolları, demiryolları, ve denizyollarına ilişkin
uluslararası ve ulusal politikalar, stratejiler, ulaşımda alternatif yakıt
politikaları, kentsel ulaşım, iklim değişikliği ile mücadele ve enerji
verimliliğinin arttırılması hedefine yönelik kentsel ulaşım politika ve
stratejileri, Dünya örnekleri, Türkiye’de durum.
 Temiz Üretim: Kavramsal çerçeve, yeni teknolojiler, çevre dostu teknolojilerin
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yaşam ve geri kazanım, uygulama örnekleri,
iklim değişikliği ile olan bağlatısı
 Enerji kaynakları ve kullanımı, enerji üretim prensipleri ve genel olarak enerji
üretiminin çevresel etkileri, sürdürülebilir enerji kaynaklarının tanımı (temiz ve
yenilenebilir enerji), enerji bütçesinde sürdürülebilir enerji kaynaklarının payı,
diğer enerji kaynaklarına göre sürdürülebilir enerji kaynaklarının avantaj ve
dezavantajları, sürdürülebilir enerji kaynaklarının iklim değişikliği üzerindeki
muhtemel etkileri, Türkiye’deki sürdürülebilir enerji kaynaklarının
potansiyelleri ve kullanımı, ilgili yasa ve yönetmelikler, yapılan veya planlanan
düzenlemeler, enerji maliyetleri (yatırım ve işletme maliyetleri, OECD, AB ve
Türkiye rakamları).
 Sürdürülebilir kalkınmanın temel kavramları, sürdürülebilir kalkınma
politikalarına iklim politikalarının entegrasyonu, iklim değişikliği
politikalarının sürdürülebilir kalkınma kapsamında değerlendirilmesi, sektörel
sürdürülebilir kalkınma politikaları çerçevesinde iklim politikalarının yeri ve
kombine etkiler, yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma politikaları ve iklim
değişikliği, iklim politikalarının sürdürülebilir araçları, Türkiye’nin
sürdürülebilir politikaları içinde iklim değişikliği yaklaşımı, sürdürülebilir
kalkınma bağlamında Türkiye’de iklim değişikliği ve politik bariyerler.
 İklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma ilişkisi, BM’in bakış açısı, UNDP
ve Türkiye işbirliği, gerçekleştirilen ve planlanan projeler.
 Küresel çevre sorunları, çevresel etki değerlendirme, çevre yönetiminde
eğilimler ve politikalar, sera gazı emisyonları, enerji, ekonomik büyüme,
sürdürülebilir kalkınma göstergeleri, uluslararası bağlantılar ve ilişkiler.
 İklim Değişikliği Sorununa Yönelik Uluslararası Rejim Oluşturma ve
Sürekliliği Sağlama
-Küresel Çevre Diplomasisi Bağlamında İklim Değişikliği Sorunu-Birleşmiş
Milletlerin Rolü
-Bilimsel Boyut ile Hukuksal Boyutun Entegrasyonu-IPCC nın Rolü
-Uluslararası Andlaşmalar Hukuku Bağlamında İklim Değişikliği Sorunu-1969
Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, Andlaşma-Protokol Yöntemi
-2012 Sonrası İkinci Yükümlülük Dönemine Yönelik Müzakereler
-Türkiye’nin Durumu
 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi-BMİDÇS
- BMİDÇS’nin Müzakere Süreci
- İmza ve Onay Aşaması: Taraf Devletler ve Ülke Grupları
- BMİDÇS nde Yer alan Temel İlkeler
- BMİDÇS ile Öngörülen Temel Yükümlülükler
- BMİDÇS nin İşleyişi: Özerk Kurumsal Yapılar
- Taraflar Konferansı (COP) Toplantıları, Sekreterya, Yardımcı Kurullar (SBI,
SBSTA, AWGLCA ve AWG KP)
- BMİDÇS ye Uygunluğun Sağlanması
 Kyoto Protokolü
- Kyoto Protokolü’nün Müzakere Süreci
- İmza ve Onay Aşaması: Taraf Devletler ve Ülke Grupları
- Kyoto Protokolü’nde Yer alan Temel İlkeler
- Kyoto Protokolü ile Öngörülen Temel Yükümlülükler
- Kyoto Protokolü’nün İşleyişi: Taraflar Toplantısıi Sekreterya ve Yardımcı
Kurullar
- Ortak Fakat Farklılaştırılmış Sorumluluk İlkesi ve Kyoto Protokolü Esneklik
Mekanizmaları
- (Temiz Kalkınma, Ortak Yürütme, Salım Ticareti)
- Kyoto Protokolü’ne Uygunluğun Sağlanması Mekanizması
- Uygunluk Komitesi’nin Yapısı ve İşleyişi, Uygunluk Komitesi Kararlarının
Hukuksal Niteliği
 Emisyon ticareti nedir?, Emisyon sınırı ve ticareti (cap and trade) sistemi
nedir?, Uluslararası emisyon ticareti ve karbon piyasaları, AB emisyon ticaret
sistemi, gönüllü karbon piyasalarının işleyişi, Türkiye’de karbon ticareti ve
gönüllü karbon piyasası, düşük karbon ekonomisi, politika önerileri, iklim
değişikliği müzakerelerinde ülke grupları ve finansman konusu.
 Çevresel bir sorunu nasıl algılıyor ve tanımlıyoruz?, “Çevresel Problem”
kurgulanmasında toplumsal güç odaklarının rolleri, insan-doğa ilişkisi,
gelişme- sanayileşme ve iklim değişikliği, tüketim ve üretim biçimleri ve
çevre, ekonomik – politik – kültürel – sosyal küreselleşme ve güney-kuzey
farkı, iklim değişikliği – doğal afet – göç – ekolojik mülteciler, zorunlu göç ve
mağdurlar, yoksulluk, kalkınma, insan hakları, farkındalık ve eylemlilik (çevre
hareketleri).
 Yönetişim olgusu ve iklim değişikliği ile mücadelede etkinliği, iklim
değişikliği mücadelelerinde paydaş konsültasyonu ve farkındalık düzeyi, farklı
paydaşlar ve rolleri (STK’larda, üniversitelerde, belediye-lerde, iş dünyasında
farkındalık), iklim değişikliği ile ilgili uluslararası müzakere ortamlarında
STK’ların etkinliği, Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadelede katılımcı
süreçler, ilgili yasal, kurumsal altyapı, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında
iklim değişikliği ile mücadele, Türkiye’de durum
 Türkiye’de iklim değişikliğine uyum ile ilgili kurumsal yapı/kritik kurumlar ve
rolleri, yasal mevzuat, kapasite ihtiyaçları, sektörel bakış, ilgili
plan/politikalar, bölgesel yapı ve uygulamalar, uyumun planlanması,
finansmanı, bilgi yönetim sistemleri, katılımcı etkilenebilirlik araçları,
Türkiye’de iklim değişikliği ulusal uyum stratejisi süreci, küresel ölçekte iklim
değişikliğine uyumda gelişen süreç, çeşitli uluslararası kuruluşların (Birleşmiş
Milletler, OECD, Dünya Bankası vb) iklim değişikliği uyum politikaları ve
uygulamaları, Türkiye’nin küresel iklim değişikliği uyum müzakerelerindeki
tutumu, AB’nin iklim değişikliği uyum politikaları, AB üyelik sürecinde
Türkiye’de iklim değişikliğine uyum.
 Doğal ve insan kaynaklı küresel iklim değişimleri dinamiği ve süreçleri-I:
İklim ve iklim değişikliğinin tanımı, iklim değişikliğine yol açan faktörler,
geçmişten günümüze iklim değişiklikleri.
 Doğal ve İnsan Kaynaklı Küresel İklim Değişimleri Dinamiği ve Süreçleri-II:
İklim değişimlerin bölgesel ve onyıllık süreçlerdeki özellikleri; NAO, PDO,
ENSO, AMO, İklim değişimlerinin ekosistemlerine etkilerini takip ettik.
Modül 4: Proje çalışması, çalıştay ve sertifika törenini kapsamaktaydı.
Çalıştayda Orman Genel Müdürlüğünden katılan Orman Yüksek Mühendisi Çaglar
BAŞSÜLLÜ ile birlikte ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve diğer çalışmalarımız
hakkında diğer kurumlardan gelen katılımcılara ve hocalara sunum yaptık.
2. Katılımcılar
Farklı kamu kurum ve kuruluşlarından katılımcılar oldu . Egitici olarakta aşağıda
sunulan çok değerli bilim adamları ve UNDP yöneticileri eğitime katkıda
bulunmuşlardır.
Öğretim Elemanları
Dr. Yurdanur Tulunay (ODTÜ-Havacılık ve Uzay Müh.
Dr. İsmail Yücel (ODTÜ-İnşaat Müh.)
Dr. İsmail Ömer Yılmaz (ODTÜ-Jeoloji Müh.)
Dr. Ayşen Yılmaz (ODTÜ-Deniz Bilimleri Ens.)
Dr. Meryem Beklioğlu (ODTÜ-Biyoloji Böl.)
Dr. Can Bilgin (ODTÜ-Biyoloji Böl.)
Dr. Ömer Lütfi Şen (İTÜ-Avrasya Yer Bilimleri Ens.)
Dr. Nüzhet Dalfes (İTÜ-Avrasya Yer Bilimleri Ens.)
Dr. Ayşen Yılmaz (ODTÜ-Deniz Bilimleri Ens.)
Dr. A. Cevdet Yalçıner (ODTÜ-İnşaat Müh.)
Dr. Hami Alpas (ODTÜ-Gıda Müh.)
Dr. Semra Tuncel (ODTÜ-Kimya Böl.)
Deniz Gümüşel (UNDP)
Dr. Ayşen Yılmaz (ODTÜ-Deniz Bilimleri Ens.)
Dr. Ender Okandan (ODTÜ-Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği)
Dr. Cemal Saydam (Hacettepe Üniversitesi-Çevre Müh.)
Dr. Gürdal Tuncel (ODTÜ-Çevre Müh.)
Dr. Ünal Şorman (ODTÜ-İnşaat Müh.)
Dr. Halil Önder (ODTÜ-İnşaat Müh.)
Dr. Elçin Kentel (ODTÜ-İnşaat Müh.)
Dr. Ülkü Yetiş (ODTÜ-Çevre Müh.)
Dr. Songül A. Vaizoğlu,(Hacettepe Üniv.-Tıp Fak.-Halk Sağlığı ABD)
Dr. Mikdat Kadıoğlu İTÜ-Deprem Müh.- Afet Yönetimi Ens.)
Dr. Bahar Gedikli (ODTÜ-Şehir ve Bölge Planlama Böl.)
Dr. Ela Babalık Sutcliffe (ODTÜ-Şehir ve Bölge Planlama Böl.)
Dr. Göksel Demirer (ODTÜ-Çevre Müh.)
Dr. Aysel Atımtay (ODTÜ-Çevre Müh.)
Dr. Nuran Talu (UNDP)
Dr. Katalin Zaim (UNDP)
Alper Acar (UNDP)
Dr. Uğur Soytaş (ODTÜ-İktisat Bölümü)
Dr. Şule Güneş (ODTÜ-Uluslararası İlişkiler Böl.)
Dr. Ebru Yüksel (Hacettepe Üniv. Endüstri Müh.)
Dr. Helga Rittersberger-Tılıç (ODTÜ-Sosyoloji Bölümü)
Dr. Nuran Talu (UNDP)
Atila Uras (BM Ortak Programı Yöneticisi)
Alper Acar (UNDP)
Dr. Temel Oğuz (ODTÜ-Deniz Bilimleri Enst.-Emekli)
3.Sonuç:
12 Ekim 2011 tarihinde kurs içeriğiyle ilgili yazılı sınav yapıldı.
13 Ekim 2011’de Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğümüzün iklim
değişikliği ile mücadele yada uyum için neler yaptığı konusunda çalıştayda bir
sunumda bulundum.
14 Ekim 2011’de çalıştayda yapılan sunumu ve yazılı sınavı başarıyla
tamamlayarak Iklim Değişikliği, Uyum Politikaları ve Türkiye Eğitimi Sertifikası
aldım.
Muzaffer ÖZSAN
Orman Mühendisi
Download