PSİKİYATRİ ETİK VE EŞCİNSEL İYATRİ ETİK VE EŞCİNSELLİK

advertisement
PSİKİYATRİ ETİK VE EŞCİNSELLİK Dr.Emrem Beştepe Dr.Emrem Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Hastanesi
Açıklama 2008 Açıklama 2008‐2009
Araştırmacı: Yok Danışman: Yok Konuşmacı: Yok • Etik kodlar ne yapmamamız gerektiğini söyler • Ne yapmamız gerektiğinden daha az bahseder • Etik Uygulama: • ‐Hastaya zarar vermeyen Hastaya zarar vermeyen • ‐Hastayı iyileştiren uygulamadır. Hastayı iyileştiren uygulamadır.
• Etik ilişki toplum ve profesyoneller arasında • “Güvenilir İlişki” • oluşturur oluşturur
• Cinsel azınlıklarla çalışmanın gri bölgeleri var • Pasif olarak etik kuralları uygulamak yetmez • Psikiyatristler etik kuralları oluşturan kimseler
Psikiyatristler etik kuralları oluşturan kimseler de olmalıdır • Hasta değillerse onlarla neden ilgileniyoruz? • Toplumdaki diğer bireyler gibi bir çok nedenden psikiyatriste başvurabilirler: • Depresyon,anksiete bozuklukları,bağımlılık vb
Depresyon,anksiete bozuklukları,bağımlılık vb • “Açılma” stigmatize eden ve eşcinsellere açıkça ayrımcılık uygulayan toplumlarda çok sancılı bir süreçtir • Psikiyatri bu sürecin daha az zararla atlatılmasına yardımcı olur. atlatılmasına yardımcı olur.
• Homofobi:Eşcinsel bireylerden korkma ve nefret etme • Maksatlı şiddet ve düşmanlık içerir • Kolay tanınır • Heteroseksizm: Eşcinsellere ve diğer cinsel azınlıklara toplumsal‐ kültürel ayrımcılık kültürel ayrımcılık
uygulamaktır • Bu iki tutum eşcinsellerin toplumda görünmez ve marjinal olmasına yol açar • Eşcinsellere karşı olan önyargı artar • Bu toplumda yetişmiş olan herkes az ya da çok olmak üzere bu önyargılardan nasibini alır • Bunun farkında olan profesyoneller bu önyargılarla baş etmeyi daha kolay becerirler önyargılarla baş etmeyi daha kolay becerirler
• Toplum içinde verilen mesajlar da homofobi ve heteroseksizmi önlemek açısından önemlidir. • Bu yüzden sadece hastalarla olan tutumlar değil, topluma verilen mesajlar da etiğin değil, topluma verilen mesajlar da etiğin
alanına girer • “onarıcı tedaviler” • Kişinin cinsel yönelimini değiştirdiği söylenen tedavilerdir. • Joseph Nicolosi tarafından ortaya atılmışlardır. • Eşcinsel kimliğin tümüyle ego‐sintonik Eşcinsel kimliğin tümüyle ego olamayacağı ve eşcinsellerin heteroseksüel olmak istedikleri önermesine dayanır olmak istedikleri önermesine dayanır
• Literatürde gerçekten eşcinsel oryantasyonu değiştirdiğine dair bir kanıt yoktur:Tedavi olarak yararsız • Bu terapiden geçen kişilerin bir bölümünde,depresyon,benlik saygısında azalma ve intihar görülmüş:Zarar veriyor azalma ve intihar görülmüş:Zarar veriyor
• Güney Afrika’da apartheid rejimi sırasında zorunlu olarak askerlik yapan eşcinseller yönelimlerini değiştirmek için tedavi olmaya zorlandılar • Jean Erasmus adında bir asker bu program hakkında ayrıntılı bilgi verdikten sonra intihar hakkında ayrıntılı bilgi verdikten sonra intihar
etti • 1969‐1987 yılları arasında 900 kadar erkek ve 1987 yılları arasında 900 kadar erkek ve kadın eşcinsele cinsiyet değiştirme ameliyatı yapıldı • 1995 yılında Güney Afrika Tabipleri Birliği bu uygulamalar için toplumdan özür diledi uygulamalar için toplumdan özür diledi
• Eşcinseller • ‐stigmatize edilmiş • ‐ayrımcılığa uğramış • ‐yanlış olarak tedavi edilmişlerdir yanlış olarak tedavi edilmişlerdir
Download