GÖLBAŞI KENT KONSEYİ MECLİS VE ÇALIŞMA GRUPLARI

advertisement
GÖLBAŞI KENT KONSEYİ MECLİS VE ÇALIŞMA GRUPLARI:
Gölbaşı Kent Konseyi çalışma Grupları:
A.Mevcut yapı:
1.Aile, Kadın, Çocuk
2.Eğitim, Kültür, Sanat, Spor
3.Çevre ve Sağlık
4.Engelliler
B.Kurulması planlanan çalışma Grupları:
1. Ekonomi (tarım, sanayi, ticaret)
2. Alt yapı
3. İmar, planlama, ulaşım
4. Afet ve Kriz
5. Esnaf ve sanatkârlar
6. Yerel sanatçılar
7.Vb…
C)Kurulması Planlanan Meclisler:
1)Kadın Meclisi
2)Gençlik Meclisi
3)Çocuklar Meclisi
4)Yaşlılar Meclisi
Kurulmuş veya kurulmakta olan çalışma gruplarının
çalışma ve faaliyet alanları:
1.Aile,Toplum,Kadın,Çocuk,Sağlık Çalışma Grubu:
(çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler ve diğer marjinal gruplar)
1. Envanter
2. Kentte Suç ve Kent Suçu
3. Özürlüler, Yaşlılar, Çocuklar, Kadınlar ve Kent
4. Uluslar arası İşbirliği
5. Nüfus ve Sürdürülebilirlik
6. Marjinal Grupların Rolünü Güçlendirme
7. Sürdürülebilir Kalkınmada Çocuk ve Gençlik
8. Yerel Halkın Rolünü Güçlendirme
9. Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği
10.Yerel Yönetimler
11.Siyasetin Kentte yaratmış olduğu Etkileri (olumlu, olumsuz)
12.Toplumsal İnanç Boyutu ve etkileri
13. Vb.
SAĞLIK:
1. Envanter
2. Toplum Sağlığı
3. İnsan Sağlığını Koruma ve Geliştirme
4. Ana Çocuk Sağlığı
5. Sağlık Eğitimi
6. Kent Yaşamının Getirdiği Stresler
7. Sağlık Tesisleri
8. Yüksek gerilim ve Elektromanyetik Dalgaların Günlük Yaşama Etkisi
9. Vb…
2.Eğitim – Kültür – Sanat – Turizm
1. Envanter
2. Okul Eğitimi
3. Çevre Eğitimi
4. Kamuoyunun Aydınlatılması
5. Kültürel ve Doğal Varlıkların Korunması
6. Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci
7. Kent Kimliği
8. Kültürel Aktivitelerin Çeşitliliği ve Kentte Yaygınlaştırılması
9. Turizmin Çevreye Etkisi
10.Turizm Eğitimi
11.Turizm Ekonomisi
12.Sürdürülebilir Turizm
13.Turizm ve Kentleşme
14.Vb.
Gençlik ve Spor:
1. Envanter
2. Kentsel Spor Alanları
3. Yaş Gruplarına Göre Sportif Aktiviteler
4. Kitle Sporları
5. Spor Eğitimi
6. Vb…
3.Çevre ve Sağlık:
1. Envanter
2. Fiziksel Çevre
3. Kent Gelişimi ve Çevre
4. Kaynak Kullanımı
5. Kentsel Çevre Yönetim Sistemi
6. Çevre Mevzuatı
7. Su Kirliliği
8. Hava Kirliliği
9. Toprak Kirliliği
10.Kentsel Atıklar
11.Gürültü
12.Su Kaynakları
13.Canlı Türleri
14.Atmosferin Korunması
15.Ormansızlaştırma ile Mücadele
16.Sürdürülebilir Tarım ve Kalkınma
17.Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
18.Tatlı Suların Korunması ve Yönetimi
19.Zehirli Kimyasalların Güvenli Kullanımı ve Atıkların Yönetimi
20.Vb…
4.Engelliler:
1. Envanter
2. Özürlü Aileleriyle çalışmalar
3. Özürlü Çocuklar ve Aile
4. Engellilerin çalışma hakları
5. Özürlülüğün neden ve sonuçları
6. Engelli çocuğa sahip ailelerin sorunları
7. Özürlü çocuğu olan aileler ve S H.M
8. Engelli çocuk ve oyun
9. Engellilerin ve Ailelerinin Eğitimi Ve Rehabilitasyonu
10.Engelli çocuk ve gençlerin cinsel eğitimleri
11.Toplum bilimsellik bakımından engellilik sorunları
12.Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Kurumları.
13.Engelli insanlara yardım
14.Engelliliğe Toplumsal Bakış
15.Özürlülere yönelik ayrımcılık
16.Zihinsel engellik
17.Özürlülüğün önlenmesi
18.Engellilerin yasal hakları
19.Özürlüler için bakım sigortası önerisi
20.Özürlü kimlik kartı
21.Özürlülüğün sosyo-politiği
22.Zihinsel engellik ve iletişim
23.Zihinsel engellilerde cinsel sağlık
24.Engelli çocuk ve gençlerin cinsel eğitimi
25.Türkiye'de özürlü bireye yönelik hizmetler
26.Engelliliğe Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele’de İnsan
Boyutu
27.Özürlülerle Sosyal Hizmet Uygulamaları
28.Engelli Hakları ve Yerel Yönetim
29.3 Aralık Dünya Özürlüler Günü
30.Özürlülere Yönelik Ayrımcılık Ve Ayrımcılıkla Savaşım
31.Engelli bireye sahip ailelerde Baş etme sorunları
(mekanizmaları)
32.İslam’da Engellilik
33.Vb…
Ekonomi, (Tarım, Sanayi, Ticaret):
1. Envanter
2. Toprak Kullanımı ve Verimli Araziyi Koruma
3. Kaynak Kullanımı
4. İşgücü ve Sektörel Dağılımı
5. Ekonomik Yapı
6. Enerji Tüketimi ve Alternatif Kaynaklar
7. Kentsel Toplum Beslenmesi
8. Kaynak Paylaşımı
9. Yoksullukla Mücadele
10.Tüketim Alışkanlıklarını Değiştirme
11.Sürdürülebilir Kalkınma İçin Karar Verme
Hakları
12.İşçiler ve Sendikalar
13.İş ve Sanayi
14.Bilim Adamları
15.Tarımsal Ekonomi
16.Sürdürülebilir Kalkınma Finansmanı
17.Teknoloji Transferi
18.Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilim
19.Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kapasite Geliştirme
20.Sürdürülebilir Arazi Yönetimi
21.Tarımsal Arazi Planlaması
22.Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Algılama Sistemleri)
23.Tarımda Üretim Teknikleri
24.Nitelikli Tohum Üretimi
25.Vb…
Altyapı:
1. Envanter
2. Jeolojik Yapı
3. Endüstrileşme
4. Yol, Su, Kanalizasyon, Elektrik, Haberleşme
5. Ulaşım Altyapısı
6. Özürlüler İçin Hareket Kolaylığı
7. Vb…
İmar, Planlama, Ulaşım:
1. Envanter
2. Kentsel Estetik Görüntü
3. Coğrafi Bilgi Sistemleri
4. Yeşil Alanlar
5. Ruhsatsız Yapılanma
6. Kent Hizmetleri Finansal Boyutu
7. Kent Toprağında Mülkiyet
8. Planlama ve Uygulamada Katılım ve Denetim
9. Ulaşım ve Otopark
10. Yapı Güvenliği ve Denetim
11. Toplu Konut Uygulamaları
12. Bina Sağlığı
13. Göçün Nedenleri ve Kaynağı
14.Sürdürülebilir İnsan Yerleşimi
15. Sürdürülebilir Arazi Yönetimi
16. İmar Planı ve Uygulamada Adil Dağılımı
17.Vb…
Afet – Kriz:
1. Envanter
2. Doğal Afetler
3. Sivil Savunma
4. Yangın
5. Doğa ve Orman Yangınları
6. Vb.
Sanat ve sanatçılar:
1.Envanter
2.yerel sanatçılarımızın sorunları
3.Halkın sanatçılarımızdan, sanatçıların halktan beklentileri
4.İlçe tanıtımına ve turizme etkileri
5.İlçe barışı ve hemşerilik bilincine katkıları
6.Gençler ve çocuklar üzerindeki etkileri
7.Sanatçıların sosyal güvenceleri
8.Vb.
1.Sinema Sanatçıları ve Çalışanları:
Yapımcı,
Yönetmen,
Yönetmen yardımcısı,
Oyuncu,
Yardımcı oyuncu (figüran),
Görüntü yönetmeni yardımcısı,
Kamera teknik ekibi,
Işıklandırma yönetmeni,
Işıklandırma yönetmeni yardımcısı,
Işıklandırma ekibi,
Set teknisyenleri,
Makyajcı,
Kostümcü,
Terzi,
Giydirici,
Sanat yönetmeni (art director),
Dekoratör,
Dekoratör yardımcıları,
Marangoz işçileri,
Seslendirme sanatçıları,
Laboratuar şefi,
Laboratuar işçileri,
Seslendirme stüdyosu teknisyenleri,
Müzik bestecisi,
Müzik yönetmeni,
Eser yazarı,
Diyalog yazarı,
Senaryo yazarı,
Montajcı (kurgu),
Ses yönetmeni (sesli çekimde),
Şakşakçı,
Afiş grafikeri,
Çevirmen,
yapım yönetmeni (prodüksiyon amiri) yardımcıları, (Yapım amiri)
supervisor,
Jenerik ressamı, (tanıtma yazısı)
Çizgi film yapımcısı
II- Tiyatro, Opera, Bale Sanatçıları ve Çalışanları:
Rejisör,
Aktör,
Aktrist,
Reji asistanı,
Korrepetitör,
Sanat teknik müdürü,
Dekoratör,
Kostüm kreatörü,
Dramaturg,
Teknik müdür,
Işık uzmanı,
Perukacı,
Kuaför,
Bale piyanisti,
Kondüit,
Suflör,
Atölye Şefi,
Sahne Makyajcısı,
Atölye ressamı,
Sahne ışıkçısı,
Sahne makinisti,
Sahne marangozu,
Sahne terzisi,
Sahne kunduracısı,
Kaş ör,
Sahne amiri,
Sahne amiri
Yardımcısı,
Sahne kostümcüsü,
Aksesuarcı,
Sahne uzmanı,
Ses uzmanı,
Ses teknisyeni,
Turne organizatörü,
Besteci,
Yazar,
Çevirmen,
Pantomim sanatçıları,
Opera solist sanatçısı,
Koro şefi,
Koro stajyeri,
Koreograf,
Bale notatörü,
Bale sanatçısı,
Bale stajyeri,
Genel müzik yöneticisi,
Orkestra şefi,
Orkestra stajyeri,
Orkestra üyeleri,
Orkestra müdürü,
Piyanist,
Realizatör (deri işleri,
Demir işleri,
Sahne montajı,
Seslendirme,
Aksesuar,
Teknik büro),
Lutiye
III- Müzik ve Sahne Sanatçıları:
Halk müziği araştırmacısı (derleyicisi),
Halk müziği solistleri,
Halk müziği enstrüman sanatçıları,
Halk müziği yorumcuları,
Besteci,
Aranjör,(düzenlemeci)
Solist,
Orkestra üyeleri,
Söz yazarı,
Vokalist, (seslikçi)
Stajyer sanatçı,
Koro sanatçısı,
Enstrüman yapımcısı,(çalgı aleti-müzik aleti yapımcısı)
Koro şefi,
Koro şef yardımcısı,
Nota yazım - basım elemanı,
Sanatçı yetiştirici (öğretmen),
Saz sanatçısı,
Orkestra şefi,
Orkestra şef yardımcısı, orkestra üyeleri,
Elektronik müzik yapımcısı,
Uygulayıcı,
Akortçu,
Dansör,
Dansöz,
Takdimci,
Showman,
Kayıt Stüdyosu teknisyeni,
Ses teknisyeni,
Seslendirme teknisyeni,
Seslendirme teknisyeni yardımcısı,
Konser organizatörü,
Efekt Yapımcıları (sesleme-etiketleme)
IV- Folklor ve Halk Sanatçıları:
Halk şairleri,
Saz şairleri,
Halı, kilim vb. sanatçıları,
Yazma, işleme, oya, nakış sanatçıları,
Oymacılar (ağaç, taş), mermer sanatçıları,
Tezyinatçılar,
Kakma sanatçıları,
Seyirlik oyun sanatçıları (kuklacı, karagöz, hokkabaz),
Folklor derleyicileri,
Folklor araştırmacıları,
Otantik halk oyunları sanatçıları,
Folklor yayıcıları,
El sanatçıları uzmanları
V- Edebiyat:
Yazar,
Çevirmen,
Ozan,
Eleştirmen
VI- Görsel Sanatlar, Dekoratif Sanatlar, vb.
Ressam,
Grafikçi,
Fotoğraf sanatçısı,
Heykeltıraş,
Heykel dökümcüsü,
Tekstil,
Sahne tasarımcısı,
Tiyatro dekoratörü,
Sinema ve TV tasarımcısı,
Mimar,
Seramikçi,
Teknik ressam,
Karikatürist,
Konservatör,
Restoratör,
Ciltçi,
Sedefkâr,
Hat sanatçısı,
Minyatürcü,
Ebru sanatçısı,
Çömlekçi,
Çini - seramik, endüstriyel sanatlar tasarımcıları.
Araştırma, inceleme ve hazırlık
Niyazi ARSLAN
Gölbaşı Kent Konseyi Başkanı
03.05.2011
Download