5. ÜNİTE ELEKTRİK TESİSLERİNDE KORUNMA TEDBİRLERİ

advertisement
5. ÜNİTE
ELEKTRİK TESİSLERİNDE KORUNMA
TEDBİRLERİ
KONULAR
1. YALITMA
2. KÜÇÜK GERİLİM KULLANMA
3. TOPRAKLAMA
4. SIFIRLAMA
3. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI
ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ
5.1 YALITMA
Elektrik devresinde bulunan, cihaz, takım veya makinelerin yalıtım özelliklerinin bozularak gövdelerine elektrik enerjisinin geçmesi veya iletim hatlarının koparak canlılara dokunması sonucunda elektrik enerjisi tehlikeli bir hale gelir. Elektrik
enerjisinin bu tehlikesini önlemek için yapılan işlemlerden birisi de koruyucu yalıtma adı verilen yöntemdir.
5.1.1 Koruyucu Yalıtma
Normalde gerilim altında olmaması gereken, ancak her hangi bir nedenle yalıtımı bozulan ve elektriklenebilen parçalar izoleli olarak yapılmalıdır. Kaçak elektrik
akımı ihtimaline karşı, elektrik işlerinde kullanılan pense, kargaburnu, tornavida ve
benzeri el aletleri ile uygun şekilde yalıtılmış, yağdanlıklar, süpürgeler, fırçalar ve
diğer temizlik araçlarının saplan, akım geçirmeyen malzemeden yapılırlar.
5.1.2 Üzerinde Durulan Yerin Yalıtılması
Yerleri değişmeyen sabit elektrikli makine ve araçlarla, elektrik panolarının taban alanına tahta ızgara, lastik paspas vb. konulmak suretiyle yapılan bir korunma
önlemidir. Bu korunma önlemi, herhangi bir elektrik kaçağında insanı toprağa karşı
yalıttığı için elektrik çarpması gerçekleşmez.
5.2 KÜÇÜK GERİLİM KULLANMA
Yalıtım özelliklerinin bozularak gövdelerine elektrik enerjisinin geçmesi ihtimali fazla olan, cihaz, takım ve elektrikli makineler 42 voltluk gerilimle veya daha
az bir değerdeki gerilimle çalıştırılmalıdır. Ayrıca elektrikli takım ve makinelerin kumanda devrelerinde, kullanma gerilimleri transformatör vasıtası ile küçültülerek,
küçük değerdeki gerilimler kullanılır. Bir yalıtım hatasında elektrik çarpmasının etkili olmaması için, bu korunma önlemi yapılan elektrikli araçları ayrıca topraklamaya gerek yoktur. Kazan içinde veya buna benzer dar ve iletken kısımları bulunan
yerlerle ıslak yerlerde, alternatif akım ile çalışan lambalar kullanıldığı takdirde küçük
gerilim kullanılmalıdır. Bu devredeki fişler aynı yerde bulunabilecek daha yüksek gerilimli prizlere uymayacak türden seçilmelidir.
5.3 TOPRAKLAMA
Topraklama, bir elektrik cihazında kazara meydana gelebilecek izolasyon hatalarında metal gövdenin elektriklenmesini önlemek amacıyla bir iletken yardımıyla
bu gövdenin toprağa bağlanmasıdır (Şekil 5.1). Bu durumda topraklama hem kaçak
akımı toprağa akıtır hem de otomatik sigorta yardımı ile devreyi keserek oluşabilecek bir tehlikeye karşı can ve mal güvenliğini sağlar.
99
3. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI
ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ
Şekil 5.1 Topraklama çubuğu
5.3.1 Topraklamanın Önemi
100
Tablo 5.1 Topraklama sembolleri
3. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI
ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ
Topraklamanın amacı; yapılacak bir hata durumunda oluşacak adım ve dokunma gerilimlerinin insan hayatını tehlikeye sokacak mertebede olmasını önlemek
veya bu tehlikeli gerilimleri tamamen ortadan kaldırmaktır. Elektrik sistemlerinin
devamlılığı ve insan hayatını güvenceye almak için elektrik sistemlerinde, gerilim
altındaki kısımlar yalıtılır. Toprağa karşı yalıtımda, çeşitli sebeplerle her zaman bozulma ve delinme şeklinde hata meydana gelmesi kaçınılmazdır. Topraklama, meydana gelebilecek bu çeşit bir hata durumunda, insan hayatını güvenceye almak
maksadıyla uygulanacak işlemlerden biridir.
Şekil 5.2 Topraklama
5.3.2 Topraklama Çeşitleri
Koruma topraklaması, işletme topraklaması, fonksiyon topraklama, yıldırımın
etkilerine karşı topraklama olmak üzere dörde ayrılır (Şekil 5.2).
5.3.2.1 Koruma Topraklaması
Alçak gerilim tesislerinde temas gerilimine karşı korunma yöntemlerinden
biridir. Yüksek gerilim tesislerinde ise temas gerilimine karşı korumada kullanılacak
tek yöntemdir. İşletme araçlarının aktif olmayan bölümleri, uygun şekilde toprak içine tesis edilmiş olan bir topraklama düzenine iletken bir şekilde bağlanarak koruma
topraklaması elde edilir. Burada uygulanan topraklama yöntemi ile hata hâlinde, insan vücudu üzerinden geçecek akımı olduğunca küçük tutmak ve bu arada devredeki koruma cihazlarının çalışmasını sağlayarak arızalı kısmın hızla devre dışı olma-
101
3. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI
ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ
sını sağlamaktır. İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme
araçlarının aktif olmayan kısımlarının topraklanmasıdır.
Şekil 5.3 Topraklama çeşitleri
5.3.2.2 İşletme Topraklaması
İşletme akım devresinin, tesisin normal işletilmesi için topraklanmasıdır. Alçak
gerilim şebekelerinde, transformatörlerin sıfır noktalarının, doğru akım tesislerinde
bir kutbun veya orta iletkenin topraklanması ile yapılır. Böylece sistemde, toprağa
karşı oluşacak gerilimin belirli değerleri aşmamasına çalışılır. Orta ve yüksek gerilim
şebekelerinde işletme topraklaması ülkelerin yönetmeliklerine göre değişmektedir.
Ülkemizde orta gerilim şebekeleri direnç üzerinden topraklanmaktadır. Yüksek gerilim şebekelerinin ise direkt olarak topraklanması yoluna gidilmektedir.
5.3.2.3 Fonksiyon Topraklaması
Bir iletişim tesisinin veya bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine
getirmesi için yapılan topraklama yöntemlerinden biridir. Yıldırım etkilerine karşı
koruma, raylı sistem topraklaması, zayıf akım cihazlarının topraklanması fonksiyon
topraklamasına birer örnektir.
5.3.2.4 Yıldırımın Etkilerine Karşı Topraklama
Elektrik, insanoğlu için vazgeçilmez güç olmasının yanında statik elektrik önlemi alınmayıp topraklama yapılmadığında kötü sonuçlar doğurabilecek bir enerji
kaynağıdır. Tesislerin girişlerine statik yükü boşaltıcı statik elektrik levhaları ve topraklama sistemleri kuruludur. Buralarda çalışan kişiler içeri girmeden önce ellerini
102
3. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI
ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ
bu statik yük boşaltıcı sisteme sürerek statik yüklerini boşaltır ve o şekilde çalışmaya
başlar. Benzer sistem benzin istasyonlarında da vardır. Benzin boşaltımını yapacak
olan tankerler topraklama maşası veya topraklama tamburu ile önce üzerindeki statik yükü boşaltır daha sonra yakıt boşaltım işlemini yapar. Akaryakıt yüklü araçlar ile
cephane yüklü araçların alt taraflarında aşağı doğru sarkıtılmış, oluşan statik elektriği toprağa akıtmak üzere yapılmış zincir ya da tel gibi metaller bulunmaktadır. Ya da
sıvı yakıt yüklü tankerlerin, tank içindeki dalgakıranları aynı zamanda statik elektrik
önleme tedbiri olarak sayılabilir.
Yıldırımdan korunma için yüksek gerilim topraklama tesisi kullanılmalıdır. Bütün aşırı gerilim koruma düzenlerinin, toprağa boşalma yolunun direnç ve endüktansı olabildiğince küçük tutulmalıdır. Bu sebeple topraklama elektrotuna bağlantı
mümkün olduğu kadar düz, köşe yapmadan ve en kısa yoldan yapılmalıdır. Yapıların
yıldırım etkilerine karşı koruma önlemleri için ilgili standartlara (TS 622,TS IEC 61024
ve TS IEC 60364-4-443 vb. ) ve diğer ilgili mevzuatta (Bayındırlık Bakanlığı Teknik İşler şartnamesi Yıldırımlık tesisatı kısmı vb.) belirtilen hususlara da uyulacaktır. Parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda alınacak ek topraklama önlemleri için ilgili standartlarda
( Örneğin EN 60079-14 vb. ), tüzük ve genelgelerde belirtilen hususlara uyulacaktır.
5.3.3 Topraklama Elemanları
Topraklama tesisinde kullanılan elemanlar; topraklama iletkeni, topraklayıcılar, topraklama bağlantı elemanları ve zemindir.
Topraklama iletkeni, topraklanacak bir aygıtı veya tesis bölümünün bir topraklayıcıya bağlayan toprağın dışında ya da yalıtılmış olarak toprağın içinde çekilmiş
bir iletkendir (Resim 5.1). Çeşitli kalınlıkta yuvarlak, örgülü veya yassı lama şeklinde
bakır veya galvanizli iletkenden yapılmaktadır. Topraklama iletkenlerinin en küçük
kesitleri, elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğine göre;
Resim 5.1 Galvaniz kaplı topraklama iletkeni
103
3. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI
ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ
• Bakır: 16 mm²,
• Alüminyum: 35 mm²,
• Çelik: 50 mm² olmalıdır.
Topraklayıcılar; galvaniz topraklama şeridi, galvaniz topraklama çubuğu,
galvaniz topraklama levhası, topraklama klemenslerinden oluşur.
Galvaniz topraklama şeridi, yuvarlak iletken ya da örgülü iletkenden yapılan
ve genellikle az derine gömülen topraklayıcılardır (Resim 5.2). Bunlar uzunlamasına
döşenebileceği gibi yıldız, halka, gözlü topraklayıcı ya da bunların bazılarının bir
arada kullanıldığı biçimde düzenlenebilir.
Resim 5.2 Galvaniz topraklama şeridi
Galvaniz topraklama çubuğu, boru ya da profil çelikten yapılan ve toprağa
çakılarak kullanılan topraklayıcılardır (Resim 5.3). Genellikle çıplak bakır veya bakır
kaplamalı çelikten yapılır. En az 0,5–1 metre derine gömülmelidir.
Resim 5.3 Galvaniz topraklama çubuğu
Galvaniz topraklama levhası, dolu ya da delikli levhalardan yapılan
104
3. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI
ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ
topraklayıcılardır. Bunlar genel olarak öteki topraklayıcılara göre daha derine
gömülür (Resim 5.4).
Resim 5.4 Galvaniz topraklama levhası
5.5)
Topraklama bağlantı elemanları, galvaniz kaplı klemenslerden oluşur (Resim
Resim 5.5 Galvaniz kaplı klemensler
Toprağın özgül elektrik direnci vardır. Bu direnç kenar uzunluğu 1 metre olan
toprak bir küpün karşılıklı iki yüzeyi arasındaki dirençtir (Tablo 5.2).
Toprağın Cinsi
Bataklık
Killi toprak
Rutubetli kum
Rutubetli çakıl
Kuru kum veya çakıl
Taşlı zemin
Özgül Direnç (Ω.m)
30
100
200
500
1000
3000
Tablo 5.2 Toprağın özgül direnci
105
3. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI
ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ
5.4 SIFIRLAMA
5.4.1 Sıfırlama Yapım Nedenleri
Gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının şebekenin sıfırlama
hattına(topraklanmış nötr hattına) veya ayrı çekilmiş koruma iletkenine bağlanmasıdır. Topraklamaya göre daha kolay ve ucuz olan bu korunma şeklinde, elektrikli
cihazda herhangi bir kaçak olduğunda kısa devre meydana gelir ve sigorta atarak
cihazın enerjisini keser. Yani sıfırlama yapılmakla gövdeye kaçak arızası kısa devreye
dönüştürülerek sigortayı artırmak suretiyle devrenin enerjisi kesilmiş olur Masrafsız
ve kolay uygulanmasının yanında, sıfırlamanın birtakım sakıncaları da vardır. Giriş
faz nötr iletkenleri eğer yer değiştirirse alıcılar üzerinde faz verilmiş olur. Normalde
nötr hattında enerji bulunmamalıdır ancak şebeke hatlarının dengesiz yüklenmesi
sonucu olarak nötr hattında da enerji olabilir. Küçük değerdeki kaçaklar sigorta tarafından algılanmayacağı için cihaza dokunan kişiler için de her zaman potansiyel
tehlike oluşturur.
Şekil 5.4 Sıfırlama
5.4.2 Sıfırlamanın Sakıncaları
Sıfırlamanın iki ana sakıncası vardır. Bunlar:
Binayı besleyen ana kolon hattının kopması sonucu yeniden bağlantı yapılırken nötr ve faz uçları yer değiştirebilir. Bu durumda sıfırlamayla korunan aygıtın
gövdesine faz gider, sigorta atmaz.
Sıfırlamayla korunan aygıtın besleme kablosunda nötr hattı koptuğunda faz
alıcının gövdesine gider, sigorta atmaz.
106
3. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI
ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ
ÖZET
Yalıtma: Elektrik devresinde bulunan, cihaz, takım veya makinelerin yalıtım
özelliklerinin bozularak gövdelerine elektrik enerjisinin geçmesi veya iletim hatlarının koparak canlılara dokunması sonucunda elektrik enerjisi tehlikeli bir hale gelir.
Elektrik enerjisinin bu tehlikesini önlemek için yapılan işlemlerden birisi de koruyucu yalıtma adı verilen yöntemdir.
Normalde gerilim altında olmaması gereken, ancak her hangi bir nedenle yalıtımı bozulan ve elektriklenebilen parçalar izoleli olarak yapılmalıdır.
Yerleri değişmeyen sabit elektrikli makine ve araçlarla, elektrik panolarının taban alanına tahta ızgara, lastik paspas vb. konulmak suretiyle yapılan bir korunma
önlemidir.
Yalıtım özelliklerinin bozularak gövdelerine elektrik enerjisinin geçmesi ihtimali fazla olan, cihaz, takım ve elektrikli makineler 42 voltluk gerilimle veya daha az
bir değerdeki gerilimle çalıştırılmalıdır.
Topraklama, bir elektrik cihazında kazara meydana gelebilecek izolasyon hatalarında metal gövdenin elektriklenmesini önlemek amacıyla bir iletken yardımıyla
bu gövdenin toprağa bağlanmasıdır
Topraklamanın amacı; yapılacak bir hata durumunda oluşacak adım ve dokunma gerilimlerinin insan hayatını tehlikeye sokacak mertebede olmasını önlemek veya bu tehlikeli gerilimleri tamamen ortadan kaldırmaktır.
Koruma topraklaması, işletme topraklaması, fonksiyon topraklama, yıldırımın
etkilerine karşı topraklama olmak üzere dörde ayrılır.
Alçak gerilim tesislerinde temas gerilimine karşı korunma yöntemlerinden biridir. Yüksek gerilim tesislerinde ise temas gerilimine karşı korumada kullanılacak
tek yöntemdir.
Elektrik, insanoğlu için vazgeçilmez güç olmasının yanında statik elektrik önlemi alınmayıp topraklama yapılmadığında kötü sonuçlar doğurabilecek bir enerji
kaynağıdır. Tesislerin girişlerine statik yükü boşaltıcı statik elektrik levhaları ve topraklama sistemleri kuruludur.
Topraklama tesisinde kullanılan elemanlar; topraklama iletkeni, topraklayıcılar, topraklama bağlantı elemanları ve zemindir.
Topraklama iletkenlerinin en küçük kesitleri, elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğine göre;
• Bakır: 16 mm²,
• Alüminyum: 35 mm²,
107
3. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI
ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ
• Çelik: 50 mm² olmalıdır.
Toprağın özgül elektrik direnci vardır. Bu direnç kenar uzunluğu 1 metre olan
toprak bir küpün karşılıklı iki yüzeyi arasındaki dirençtir
Sıfırlama Yapım Nedenleri
Gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının şebekenin sıfırlama
hattına(topraklanmış nötr hattına) veya ayrı çekilmiş koruma iletkenine bağlanmasıdır.
Sıfırlamanın iki ana sakıncası vardır. Bunlar:
Binayı besleyen ana kolon hattının kopması sonucu yeniden bağlantı yapılırken nötr ve faz uçları yer değiştirebilir. Bu durumda sıfırlamayla korunan aygıtın
gövdesine faz gider, sigorta atmaz.
Sıfırlamayla korunan aygıtın besleme kablosunda nötr hattı koptuğunda faz
alıcının gövdesine gider, sigorta atmaz.
108
3. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI
ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi elektrik tesislerinde koruma yöntemlerinden
değildir?
a) Büyük gerilim kullanma
b) Sıfırlama
c) Topraklama
d) Yalıtma
2. Elektrik makine ve araçların gövdelerinin nötr iletkenine bağlanmasına ne
denir?
a) Topraklama
b) Sıfırlama
c) Yalıtma
d) Şase
3. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde akım taşıyabilecek madeni kısımların
toprak ile yapılan bağlantısına ne denir?
a) Yalıtma
b) Küçük gerilim
c) Topraklama
d) Sıfırlama
4.
a)
b)
c)
d)
Aşağıdakilerden hangisi topraklamayı açıklamaya yeterli değildir?
Direnci az olmalı
10 ohm dan düşük olmalı
Gözle görülebilmeli
Direnci yüksek olmalı
5.
a)
b)
c)
d)
Aşağıdakilerden hangisi elektrik tesislerinde koruma önlemlerindendir?
Büyük gerilim kullanma
İzalesiz iletken kullanma
Yalıtma
Yalıtmaya gerek yoktur
109
Download