ÖZET - Devlet Personel Başkanlığı

advertisement
ÖZET: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve
Yardım Merkezinde çalışan personelin, kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacaklarına
dair.25/07/2012-13305
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun “Sendika üyesi
olamayacaklar” başlıklı 15 inci maddesinin (k) bendinde; ceza infaz kurumlarında çalışan
kamu görevlilerinin bu kanuna göre kurulan sendikalara üye olamayacakları ve sendika
kuramayacakları hüküm altına alınmıştır.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 10/06/2011 tarihli
ve B.03.0.CTE.0.00.01-915/2580/74813 sayılı yazıda;
“5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da denetimli
serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri infaz kurumu olarak sayılmamış olsa da; ifa
edilen görevin ceza infaz kurumlarında yürütülen görevle aynı nitelikte olması ve infaz
hizmetleri gerçekleştirmesi, denetimli serbestlik hizmetlerinde istihdam edilen personelin,
ceza infaz kurumlarında çalışan personel ile aynı unvana sahip olması ve her iki kurum
arasında personel atamaları yapılabilmesi sebebiyle; denetimli serbestlik ve yardım merkezi
şube müdürlüklerinde görevli personelin, sendikalara üye olmaları ve sendika kurmalarının
uygun olmadığı” görüşüne yer verilmiştir.
4688 sayılı Kanunun 42 inci maddesinin (b) bendi uyarınca; Devlet Personel
Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleştirilen toplantıda konu değerlendirilerek Denetimli Serbestlik ve Yardım
Merkezi’nde çalışan kamu görevlilerinin ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileriyle
aynı nitelikte görev yapmaları sebebiyle kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları
ortak görüşüne varılmıştır.
Download