Hiperlipidemi Tedavisinde Kullan*lan *laçlar

advertisement
Hiperlipidemi
Tedavisinde Kullanılan
İlaçlar
Yrd.Doç.Dr.K.Gökhan ULUSOY
Lipidler
Lipidler
Konunun anlaşılması için lipitlerden biraz bahsediyoruz.
• Vücut ısısının düzenlenmesinde,
• Bazı vitaminlerin (A, D, E ve K vitaminleri) barsaklardan
emilmesinde,
• Sinirlerimizi saran kılıfın yapımında,
• Hormonların yapımında,
• Hücre zarının yapısının oluşmasında önemli görevleri olan
maddelerdir.
2
Lipidler
• Yağlar, damak tadının oluşmasını ve besinlerin sindirilmesini
kolaylaştırır ve midenin boşalmasını geciktirir.
• Günlük kalorinin % 25-30’u yağlardan sağlanmalıdır.
• Kanımızda bulunan yağların trigliserit, HDL kolesterol, LDL
kolesterol ve VLDL kolesterol gibi çeşitleri vardır.
Ne kadar yağlı yersek mide o kadar geç boşalır.
3
Lipidler
• VLDL (çok düşük dansiteli lipoproteinler),
• LDL (düşük dansiteli lipoproteinler),
• IDL (orta dansiteli lipoproteinler),
• HDL (yüksek dansiteli lipoproteinler),
• Şilomikronlar, (ince barsak hücreleri tarafından oluşturulan büyük
ebatlı lipoproteinler)
4
Lipidler
• LDL kolesterol adı verilen kötü kolesterol kanda
ne kadar artarsa koroner kalp hastalığına
yakalanma riski de o kadar artar.
• LDL kolesterol kalp ve damarlarda birikerek
damar sertliği yapar ve damarın içi daralır
(Ateroskleroz).
• Damar tıkanınca kalp krizi meydana gelir.
LDL(kötü kolesterol)’nin ne kadar miktarı artarsa
ateroskleroza yakalanma riski de o kadar artar.
Fagositler lipoproteinleri fagosite ediyor ve aterom
plakları oluşuyor.Oluşan aterom plaklarıda damar
lümenini daraltır. Bu daralma koroner arterlerde olduğu
zaman tehlike arz ediyor.
Ölüme neden olan hastalıkların başında kalp damar hastalıkları gelir.
5
Lipidler
• HDL kolesterol ise iyi kolesterol olarak bilinir ve bu kolesterol
kötü kolesterolü (LDL kolesterolü) damarlardan karaciğere
taşıyarak azaltır.
• Bu nedenle kanımızda HDL kolesterol ne kadar yüksekse o
kadar iyidir.
HDL(iyi kolesterol) ne kadar yüksekse ateroskleroz gelişme riski o kadar az olur.
6
Lipidler
• Trigliserit ise besinlerle aldığımız ve yağ hücrelerinde
depolanan yağ türüdür.
• Yediğimiz besinlerin çoğu kan trigliserit düzeyini artırır.
• Özellikle fazla kuru yemiş yemek ve alkol almak kan trigliserit
düzeyini hızlı bir şekilde yükseltir.
7
Lipidler
• Trigliserit düzeyi 200 mg/dl’den daha fazla olmamalıdır.
• Kandaki total kolesterol ölçümünün 200 mg/dl’yi geçmemesi
gerekir.
Bu düzeylerin sınırı geçmesi ile kardiyovasküler
hastalıklara yakalanma riski artıyor .Bu sınırların
bilinmesi gerekiyor.
8
Lipidler
• LDL kolesterol ise 130 mg/dl’nin altında olmalıdır.
• Eğer koroner kalp hastalığı ve şeker hastalığı varsa LDL
kolesterol 100 mg/dl’nin altında olmalıdır.
• HDL’nin 40 mg/dl’nin altında olması kalp hastalığı yönünden
tehlikelidir
HDL düzeyinin 40-60 mg/dl arasında olması iyi
olarak nitelendiriliyor. 60 mg/dl ‘nin üzerinde
olması koruyucu etkisinin daha da artığını gösterir
9
Özellikle trigliserid düzeyi beslenmeyle daha rahat kontrol
altına alınıyor.Ama diğerleri beslenmeden çok fazla
etkilenmiyor.
Lipidlerin kontrolünde diyet önemlidir.
Lipidler
Sadece HDL için ne kadar yüksekse o kadar iyi deriz.
10
Lipidler
Kadınlarda 55 yaş üstünün risk faktörü olmasının
nedeni menapoz ile östrojen hormonunun koruyucu
etkisinin azalmasıdır.
11
Primer hiperlipidemiler
Tip 1 (ailesel hiperşilomikronemi): ŞM↑
Lipoprotein lipaz eksikliği. En sık pankreatit.
Bunlar ailevidir. Erken yaşta, çocuk yaşta bile
karşılaşılabilen durumlardır.En sık görüleni Tip 4’tür.
Tip 2A (ailesel hiper betalipoproteinemi): LDL ↑
İskemik kalp hastalığı↑.
Tip 2B (ailesel kombine hiperlipidemi): LDL+VLDL ↑
Otozomal dominant.
Tip 3 (ailesel disbetalipoproteinemi): IDL ↑
Otozomal resesif.
Tip 4 (ailesel hipertrigliseridemi): VLDL ↑
En sık görülen hiperlipidemi tipidir.
Bunları daha sonra göreceksiniz, sınavda sormayız herhalde.
Tip 5 (ailesel karma hipertrigliseridemi): ŞM+VLDL ↑
Genellikle obezlerde ve diyabetik hastalarda görülür.
12
Bazende sekonder sebeplere(başka hastalıklara,kullanılan
madde veya ilaçlara) bağlı olarak da hiperlipidemi
görülebilir.
Hipolipidemik İlaçlar
• Lipit düşürücü ilaçlar kanda yüksek lipit seviyelerinin
tedavisinde kullanılan çeşitli türde ilaçlardır.
• Hipolipidemik ilaçlar veya antihiperlipidemik ilaçlar olarak da
adlandırılırlar
Amacımız ilaçlarla, yükselmiş olan lipid düzeylerini azaltmaktır. Bunu da
lipid yapımını azaltarak yada atılımını ve yıkımını arttırarak
gerçekleştiririz. Lipid düzeyini düşürmek istediğimiz hastalara mutlaka
diyet öneririz.
14
Hipolipidemik İlaçlar
• Lipit düşürücü ilaçlar birkaç sınıfa ayrılabilir.
• Yan etkileri ve kolesterol profiline olan etkileri bakımından
farklılıklar gösterirler.
• Bazıları "kötü kolesterol" diye bilinenen LDL kolesterolu
azaltırken diğerleri "iyi kolesterol" HDL kolesterolu arttırlar.
15
Hipolipidemik İlaçlar
• Klinik kullanımda bir hastanın hangi ilacı alacağını belirlemek
için hastanın kolesterol düzeyine, kardiyovasküler risk
durumuna, karaciğer ve böbrek fonksiyonuna bakılır ve
bunlar, ilacın riskleri ile faydalarıyla birlikte değerlendirilir.
16
Hipolipidemik İlaçlar
• Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu yapmak için Milli
Kolesterol Eğitim Programı'nın Yetişkin Tedavi Paneli III‘de
(National Cholesterol Education Program Adult Treatment
Panel III) bulunan delillere bağlı tedavi kılavuzu kullanılır.
Çeşitli paneller ve klavuzlar vardır ilaçların
riskleri ve tedavilerini değerlendirmek
amaçlı.
17
Hipolipidemik İlaçlar
• Bu ilaçlar hiperlipidemili hastalarda kronik olarak oral
uygulanarak, lipidemiyi azaltmak için kullanılan ilaçlardır.
• Arterlerde ateroskleroz gelişmesini yavaşlatmak, onun
ölümcül olabilen kardiyovasküler ve diğer komplikasyonlarını
önlemek ve özellikle koroner kalp hastalığı riskini azaltmak
amacıyla kullanılırlar.
Hipolipidemik ilaçların hepsi oral kullanılır.
18
Hipolipidemik İlaçlar
Gününmüzde kolesterol yükseklinde en sık statinler kullanılır.
Etki mekanizmalarına göre 3 grupta toplanırlar:
1.
2.
3.
Lipoprotein sentezini azaltan ilaçlar:
a) HMG-KoA (3-hidroksi-3metilglutaril-koenzimA) redüktaz inhibitörleri
(Statinler)
Statin gurubundakilerin hepsinin sonu –statinle biter.
b) Fibrik asit türevleri (Fibratlar)
c) Nikotinik asit
Lipoprotein katabolizmasını arttıran ilaçlar:
a) Safra asidini bağlayan reçineler
b) Neomisin
Kolesterol absorbsiyonunu azaltanlar
a) Ezetimib
19
Lipoprotein sentezini azaltan ilaçlar
En sık ve ilk basamak olarak kullandığımız ilaçlar statinlerdir
HMG-KoA redüktaz
inhibitörleri
(Statinler)
Statinler HMG-CoA’nın kolesterole dönüşünde
kullanılan HMG-CoA redüktaz enzimini inhibe
ederek etki ederler, dolayısıyla lipoprotein
düzeyinin azalması sağlanmış olur. Bu basamak
aynı zamanda hız kısıtlayıcı basamaktır.
*HMG-KoA:3-hidroksi-3metilglutaril-koenzimA
20
Lipoprotein sentezini azaltan ilaçlar
HMG-KoA redüktaz inhibitörleri
• Hepatik ve ekstrahepatik kolesterol sentez zincirinde hız
kısıtlayıcı basamak olan HMG-KoA’nın mevalonata
dönüşümünü katalizleyen HMG-KoA redüktazı inhibe ederek
kolesterol ve lipoprotein sentezini azaltırlar.
21
Lipoprotein sentezini azaltan ilaçlar
HMG-KoA redüktaz inhibitörleri
• LDL düzeyinde belirgin bir azalma ve HDL düzeyinde artma
yaparlar.
• Esas olarak tip IIa hiperlipoproteinemi ve kombine
hiperlipoproteinemi (tip IIb ve III) tedavisinde kullanılırlar.
22
Lipoprotein sentezini azaltan ilaçlar
HMG-KoA redüktaz inhibitörleri
Atorvastatin ilk çıkan ilaç.
• Bu grupta atorvastatin(® Lipitor, Lipitaxin, Kolestor, Tarden
10mg, 20mg, 40mg tablet) , lovastatin(®Lovagen, Lovakor,
Mevakor mg tablet) (günlük dozu 20-80 mg),
• Simvastatin(® Zocor, Zovatin10mg ve 20mg tablet) ,
fluvastatin(® Lescol 20mg ve 40mg kapsül) ve pravastatin (®
Provachol 10mg ve 20mg tablet) bulunur (20-40 mg/gün).
Bu ilaçlar günde tek doz alınır ve akşam
alınmaları önerilir. Lipoprotein düzeyine göre
ilaç miktarları belirlenir.
Bu ilaçların etki mekanizmaları aynı ama yan etkileri
ve kullanım dozajları farklıdır.
23
Lipoprotein sentezini azaltan ilaçlar
HMG-KoA redüktaz inhibitörleri
• Efikasiteleri yüksektir.
Bu ilaçların etkileri yüksektir.
• Koroner arter hastalığı gelişme riskini azaltırlar.
• Koroner arter hastalığı bulunan hastalarda (akut myokard
infarktusu geçirenler dahil) sekonder proflaksi sağlarlar.
• Kardiyovasküler olay insidansını ve mortaliteyi azaltırlar.
25
Lipoprotein sentezini azaltan ilaçlar
HMG-KoA redüktaz inhibitörleri
Statinler slaytta yazan endikasyonlarda da kullanılırlar.
• Ortak endikasyonları:
• Primer hiperkolesterolemi
• Heterozigot ailesel hiperkolesterolemi
• Homozigot hiperkolesterolemi veya karma (kombine)
hiperlipidemilerdir.
• Statinler bu endikasyonlarda kullanılırken diyet ve diğer ilaçdışı önlemlere son verilmez.
26
Lipoprotein sentezini azaltan ilaçlar
Statinlerin çok ciddi yan etkileri yoktur.
HMG-KoA redüktaz inhibitörleri
• Başlıca yan tesirleri, gastrointestinal bozukluklar, döküntü ve
pruritustur.
• Hepatotoksik ve myotoksik (çizgili kaslarda myopati gibi) etki
potansiyelleri de vardır. Statin kullanılan hastalarda karaciğer enzimleri yakından takip edilmelidir.
• Gebelerde kontrendikedirler!
Gebelerde hormon sentezinde bozulmalara yol
açabilmesinden ve ilacın plasentadan geçme
riskinden dolayı kesinlikle kullanılmaz.
• Lovastatin lenste opasite yapabilir.
27
Lipoprotein sentezini azaltan ilaçlar
HMG-KoA redüktaz inhibitörleri
• Statin verilen hastalarda karaciğer fonksiyon testleri tedaviye
başlarken ve başladıktan sonra 1-3 ay içinde ve daha sonraki bir yıl
boyunca altı ayda bir yapılmalıdır.
• Serum transaminaz düzeyi referans aralığın üst sınırının 3 katını
geçer ve devam ederse ilaç kesilmelidir.
28
Lipoprotein sentezini azaltan ilaçlar
Fibrik asit türevleri (fibratlar)
• Esas olarak plazmada trigliserid ve onu taşıyan VLDL (çok
düşük dansiteli lipoprotein) düzeyini düşürürler.
29
Lipoprotein sentezini azaltan ilaçlar
Fibrik asit türevleri (fibratlar)
• Trigliseritleri düşürürler.
• HDL düzeyini yükseltirler.
• Tip IIb, III, IV ve V hipolipoproteinemilerin tedavisinde kullanılırlar.
• Klofibrat toksisitesinin fazlalığı nedeniyle artık kullanılmamaktadır
• 2. kuşak olanlar Gemfibrozil, (® Lopid 600 mg tablet) fenofibrat(®
Lipofen-SR 250mg modifiye-salan mikropellet kapsül) , bezafibrat,
siprofibrattır.
30
Lipoprotein sentezini azaltan ilaçlar
Fibrik asit türevleri (fibratlar)
• En sık gözlenen yan tesirleri karın ağrısı, diyare, bulantı,
kusma ve flatulanstır.
• Karaciğer ve ağır böbrek bozukluklarında kontrendikedir.
Bunlarda çok ciddi yan etkiler değillerdir, statinlere göre daha güvenlidirler ama kullanım endikasyonları farklıdır.
31
Lipoprotein sentezini azaltan ilaçlar
Fibrik asit türevleri (fibratlar)
• Karaciğerden safraya kolesterol salgılanmasını artırırlar, aynı
zamanda karaciğer hücresinde kolesterolün safra asitlerine
dönüştürülmesini azaltırlar.
• Bu iki olay sonucu safra kesesinde kolesterol taşı
oluşmasına eğilim yaratırlar.
32
Lipoprotein sentezini azaltan ilaçlar
Nikotinik asit
Diğer ismi niyasin
• Çok yüksek dozlarda vazodilatör etki ve plazma trigliserid ve
VLDL düzeyinde belirgin bir düşme ve HDL düzeyinde belirgin
bir derecede yükselme yapar.
• LDL orta derecede düşme yapar.
Geniş spekturumlu ama çok sık kullanılan bir ilaç değildir. Ciddi yan
etkileri vardır.İlk kullanımda ciltte kızarma kaşıntı yapabiliyor, vazodilatör
etkisinden dolayı. Diğer ilaçlarla kombine olarak kullanılır.
33
Lipoprotein sentezini azaltan ilaçlar
Nikotinik asit
• Geniş spektrumludur. Tip II, III, IV
hiperlipoproteinemilerin tedavisinde kullanılırlar.
• Yan tesirleri: Ciltte kızarma,kaşıntı, ürtiker yapabilir.
• Mide barsak tahrişi ve hiperürisemi yapabilir.
• Hepatotoksik etki potansiyeli vardır.
34
ve
V
Lipoprotein sentezini azaltan ilaçlar
Nikotinik asit
• Hiperglisemi ve glukozüri yapabilir.
• Diyabetli hastalarda kontrendikedir.
• Hiperürisemi nisbeten sık görülür.
• Vazodilatör etkisi nedeniyle bazı antihipertansif ilaçların
yaptığı ortostatik hipotansiyonu artırabilir.
35
Lipoprotein yıkımını arttıran ilaçlar
Safra asidi bağlayan reçineler
• Bunlar kolestiramin ve kolestipol adlı sentetik anyon değiştirici
reçinelerdir.
• Gastrointestinal kanaldan absorbe olmazlar.
Bu ilaçların sistemik etkileri yoktur.
Bu ilaçlar genelde toz granül olarak kaşe halinde yiyecekler içeceklerle birlikte kullanılır.
36
Lipoprotein yıkımını arttıran ilaçlar
Safra asidi bağlayan reçineler
•
Safra asitlerini bağlayarak, onların
reabsorbsiyonunu ve enterohepatik
dolanımını bloke ederler.
37
Lipoprotein yıkımını arttıran ilaçlar
Safra asidi bağlayan reçineler
• Böylece artan safra asidi kaybı karaciğer hücrelerinde
kolesterolün büyük kısmının safra asidine dönüşmesine bu
şekilde vücuttan kaybının hızlanmasına yol açar.
38
Lipoprotein yıkımını arttıran ilaçlar
Safra asidi bağlayan reçineler
• Plazma LDL kolesterol düzeyini belirgin derecede azaltırlar.
• HDL kolesterolu yükseltirler.
• Trigliserid düzeyinin yükseldiği tip IIb, III, IV, V olgularında çok
etkili değildirler.
Bu ilaçlar daha çok kolesterol üzerine etkilidirler.
39
Lipoprotein yıkımını arttıran ilaçlar
Safra asidi bağlayan reçineler
• Bu reçineler poşet tarzında su veya meyve suyu ile
karıştırılarak alınırlar.
• En sık gözlenen yan tesiri konstipasyondur.
• Barsakta asidik ilaçları da bağlayarak onların biyoyararlanım
ve etkinliklerini azaltırlar.
Bu ilaçları diğer ilaçlarla birlikte kullanmamak gerekir. En az 1
saat sonra veya 2 saat önce kullanmamız gerekir bu ilaçları,
diğer ilaçlara bağlanıp emilimlerini etkilememesi için.
40
Lipoprotein yıkımını arttıran ilaçlar
Neomisin
• Aminoglikozid bir antibiyotiktir.
• Besin kaynaklı kolesterolün absorbsiyonuna aracılık eden
safra
misellerini
barsakta
çöktürerek
kolesterol
absorbsiyonunu azaltır.
• LDL düzeyini düşürür.
• Tip II a da kullanılır.
• Çok tercih edilmez.
Neomisin antibiyotik olmasından ve ciddi yan etkilerinden dolayı
çok tercih edilmez, özellikle böbrek üstüne etkilerinden dolayı.
41
Genellikle hiperlipidemi çok yüksek değilse tek ilaç
kullanılır.Oda genellikle statin oluyor. Ama riskli bir
hastaysa, kolesterol çok yüksekse kombinasyonlar
kullanılır.
Kolesterol absorbsiyonunu azaltanlar
Ezetimib
• Diyetle alınan kolesterolun ve safra
içinde barsağa salgılanan kolesterolun
ince barsak epitel hücresinden geçişini
inhibe ederek absorpsiyonunu azaltır.
43
Kolesterol absorbsiyonunu azaltanlar
Ezetimib
• Karaciğer hücresine substrat sunumunu azaltarak düşük
dansiteli lipoprotein sentezini azaltır.
• Statinlerle kolesterol düzeyini düşürme bakımından sinerjistik
etkileşme gösterir.
• Emziren kadınlarda kontrendikedir
44
İlaçların Etki Yerleri
Download