Python Çelik Halat : PYTHON CONSTRUCT 6

advertisement
Python Çelik Halat : PYTHON CONSTRUCT 6
PYTHON CONSTRUCT 6
PYTHON CONSTRUCT 6 Construct 6, 6 kordonlu çelik halat ile yap?lm?? ve i?lenmi? özelli?i ile bombeli bir halatt?r. Tele çelik halat özellikle
bitirilmi? ürüne bask?l? s?k??t?rma için kusursuz bir özellikle üretilmi?tir. Bask? s?k??t?rma derecesi ezilme ve yorgunluk direnci aras?nda en iyi
uyumu sa?layacak ?ekilde dikkatli bir biçimde seçilmi?tir. Bask? s?k??t?rma i?leminden dolay? halat?n ilk esnemesinin birço?u (yap?msal
esneme) önceden ç?kar?lm??t?r. Construct 6, çoklu katman sarg? sistemlerinde kullan?lacak ezilme dirençli halat? gerektiren uygulamalar için
bütçeli bir çözümdür; örne?in, örgü bum mobil ve kule vinçleri üzerinde bum vinç hatt? ve genel olarak a??r i? uygulamalar? için vinç halat?.
Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?
Fiyat
?ndirimli fiyat:
Sat?? fiyat?:
Vergisiz sat?? fiyat?:
?ndirim:
Vergi miktar?:
Bu ürün hakk?nda soru sorun
1 / 4
Python Çelik Halat : PYTHON CONSTRUCT 6
Üretici:PYTHON
Aç?klama
UYGULAMA B?LG?LER?
kopma dayan?m?
••••¤ dönmeye direnç hay?r
bükme performans?
•••¤¤
tambur ezme direnci
••••• dörtgen maksimum halat sapma aç?s? 4,0°
f?r döndü ile kullan?m? hay?r
a??nma direnci ••••• çoklu katman uyumu evet
yanal bas?nç stabilitesi ••••¤
TEKN?K ÖZELL?KLER
Kald?rma özelli?i, çekirdek ve d?? büküm üzerinde ForcePac s?k??t?rmas?n? içermektedir. Çok yüksek kopma dayan?m? ile göze
çarparak bu filika mataforalar? veya yüksek kapasiteli paletli vinçler gibi dü?ük frekans vinçleri için ideal bir halatt?r. Yüksek hat
çeki?lerine sahip çoklu katman sistemlerinde mükemmel bir bas?nç stabilitesi ve kullan?m için a??nma direnci sa?lamaktad?r.
yap?m
tel say?s?
7-25,4mm:
6xK31WSIWRC
235
yük
ta??ma d??
teller
265
186
26-36mm: 6
xK36WSIWRC
kordon
say?s?
216
üretim
tolerans?
6+IWRC
+2% / +4%
ugunluk
regular lay
N K Mi
o ütl ni
mi e m
na
u
l a? m
?rl ko
ça ?k p
p
m
[k a
m g/ yü
m/ 10 kü
in 0
c m] 19
60
N/
m
2 / 4
Python Çelik Halat : PYTHON CONSTRUCT 6
2
[k
N]
22 40
1/
4“
7 23
,7
5/ 38
16
“
8 38
9 46
3/ 51
8“
10 55
11 66
43
67
67
82
93
98
11
6
7/ 66 11
16
6
“
12 76 13
6
1/ 88 15
2“
6
13 88 15
6
14 10 17
1 9
9/ 10 17
16 1 9
“
15 11 20
4 3
5/ 12 23
8“ 9 0
16 12 23
9 0
17 14 25
4 7
18 15 28
9 3
19 17 32
5 5
3/ 17 32
4“ 6 5
20 19 34
3 3
21 21 38
1, 7
5
22 23 43
0 2
7/ 23 43
8“ 1 2
23 25 45
6, 7
5
24 28 48
3 1
25 30 52
0, 1
5
1“ 30 55
2 7
26 31 56
3 / 4
Python Çelik Halat : PYTHON CONSTRUCT 6
8
27 33
5
28 35
2
1 - 35
1/ 3
8“
29 38
1,
5
30 41
1
31 43
9
1 - 46
1/ 9
4“
32 46
9
33 50
2,
5
34 53
6
1 - 57
3/ 1
8“
35 57
1
1
63
5
70
8
70
8
72
3
73
7
79
0
84
3
84
3
89
8
95
3
1,
00
7
1,
00
7
36 60 1,
6 06
2
Yorumlar
Bu ürün için henüz yorum yok
4 / 4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download