ÖNSÖZ

advertisement
ÖNSÖZ
Müdürlüğümüzce, 2006 yılında imalat sanayinin yapısal özelliklerinin ve rekabet
gücünün irdelenmesine yönelik olarak üç çalışma gerçekleştirilmiştir.
Bunlardan ilki, Mayıs 2006 tarihinde gerçekleştirilen “Dış Ticaretteki Rekabet
Gücüne Göre Sanayi Sektörünün Değerlendirilmesi” adlı çalışma olup 19952005 dönemi kapsanarak ISIC Revize 3, dört haneli düzey sınıflamasına göre 120
alt sektör için dış ticaretteki rekabet gücü analizi yapılmıştır.
İkinci çalışma ise, Ağustos 2006 tarihinde gerçekleştirilen “İmalat Sanayii
Ürünlerinin Dış Ticaretteki Rekabet Gücüne Göre Değerlendirilmesi” adlı
çalışmadır. Bu çalışma 1995-2004 dönemini kapsamakta olup çalışmada dış ticaret
sınıflamaları içinde yer alan SITC Revize 3 verileri, beş haneli düzeyde kullanılarak
965 alt sektör için analiz edilmiştir.
Üçüncü olarak Mayıs 2006 tarihinde gerçekleştirilen “İstatistiki Bölge
Birimleri Sınıflandırması Düzey 2’ye Göre İmalat Sanayinin Alt Sektörler
İtibariyle Dağılımı” çalışması ile, imalat sanayinin ISIC Rev. 3 iki haneli düzey
sınıflamasına göre 26 alt bölge için mekansal dağılım analizi gerçekleştirilmiştir.
Şimdi gerçekleştirdiğimiz “Türkiye İmalat Sanayiinin Yapısal Analizi ve
Sektörel Performans Değerlendirmesi” çalışması, daha önceki bu çalışmaların
devamı ve tamamlayıcısı olarak tasarlanmış olup hem yatay kesit hem de zaman
serisi olarak imalat sanayi ve alt sektörlerinin performansına ilişkin ölçütleri
içermektedir. Bu şekilde, imalat sanayinin dış ticaretteki rekabet gücü ve mekansal
dağılımı yanı sıra geçmiş dönemler ve alt sektörler itibariyle performansının da
genel bir değerlendirilmesi elde edilmiş olmaktadır.
ISIC Rev. 3 sınıflandırma sistemine göre İmalat Sanayii'nin iki haneli 22 alt
sektörü için, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü (ESAM) olarak,
gerçekleştirdiğimiz “Türkiye İmalat Sanayiinin Yapısal Analizi ve Sektörel
Performans Değerlendirmesi” adlı bu çalışma ile ilgili olarak bazı noktaların
vurgulanması gerektiğini düşünmekteyiz.
Sektörel değerlendirmede her sektörün en fazla üç alt sektörü (üç haneli
düzeyde) baz alınmış olup bu üç alt sektör, ana sektör içinde üretimden aldıkları
göreli pay dikkate alınarak belirlenmiştir.
Çalışmada fiyat endeksleri dışındaki tüm kırılımlar ISIC Rev. 3 bazında olup
temin edilen verilerin yapısından ötürü, fiyat endeksleri bölümünde, Üretici Fiyat
Endeksi (2003=100 bazlı ÜFE) ile ilgili endeks değerlerinde NACE Rev. 1.1
sınıflandırma sistemi kullanılmıştır.
Bu çalışmada, niteliğine bağlı olarak 1988, 1995 ya da 1997 yılından başlayan ve
yine verilerin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derleme ve yayınlanma
vii
sıklığına bağlı olarak aylık, çeyreklik ve yıllık verilerden oluşan istatistikler
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler ile derleme ve yayınlanma sıklıkları
aşağıda verilmiştir.
Veriler
Üretim Endeksi
Kapasite Kullanım Oranı (KKO)
Üretim Değeri
Dış Ticaret (İhracat-İthalat) İstatistikleri
Üretimde Çalışanlar Endeksi
Üretimde Çalışılan Saat Endeksi
Üretimde Çalışan Kişi Başına Kısmi Verimlilik Endeksi
Üretimde Çalışılan Saat Başına Kısmi Verimlilik Endeksi
Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE)
Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE)
Derleme ve Yayınlanma
Sıklığı
Üç Aylık, Aylık
Üç Aylık, Aylık
Üç Aylık
Aylık
Üç Aylık
Üç Aylık
Üç Aylık
Üç Aylık
Aylık
Aylık
Müdürlüğümüz tarafından TUİK'ten yukarıda belirtilen konu başlıkları altında
ve yine yukarıda belirtilen sıklıkta temin edilen verilerle hazırlanan bu çalışma,
sektörlerin makro bazdaki değerlendirmelerini içermekle birlikte, sektörel
performansları hem sektör özelinde hem de imalat sanayii ve/veya diğer bir
sektörle karşılaştırmalı olarak sunmaktadır.
Çalışmada yer alan istatistiklerin temin edilmesinde ve istatistiklerle ilgili detaylı
açıklamalar ve değerlendirmeler için Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili çalışanlarına
teşekkür ederiz.
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar
Müdürlüğü
viii
Download