HAZIRLIK-4 Bir televizyon kanalı, üç gün önce haberlerde

advertisement
HAZIRLIK-4
Bir televizyon kanalı, üç gün önce haberlerde yayımladığı bir
haberin yanlış bilgi içerdiğini, bugünkü programında tekzip yayını ile
izleyicilere duyurdu.
1-) Bu tekzip yayını, aşağıdakilerden hangisinin ihlali üzerine
yapılmış olabilir?
A) Düşünceyi açıklama özgürlüğünün
B) Özel hayatın gizliliğinin
C) Kitle iletişim özgürlüğünün
D) Doğru bilgi alma hakkının
2-) Ülkemizdeki nüfusun dağılışında etkili olan aşağıdaki
faktörlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Madencilik
B) Toprak özellikleri
C) Sanayi ve Ticaret
D) Turizm
3-) Dışarıya göç veren illerde kadın nüfusu erkek nüfusundan
fazladır. Göç alan illerde ise erkek nüfusu kadın nüfusundan
fazladır.
Bu bilgilere göre;
I.
İstanbul,
II. Siirt,
III. İzmit,
IV. Sivas
Gibi illerden hangisi ya da hangilerinde erkek nüfusun kadın
nüfusundan daha fazla olması beklenir?
A) I ve II
B) I ve IV
C) I ve III
D) II ve III
4-)
Yukarıdaki haritada, taralı olarak numaralandırılan yörelerin
hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha fazladır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
5-) Aşağıdakilerden hangisi Radyo Televizyon üst Kurulunun
( RTÜK) görevlerindendir?
A) Radyo ve televizyonların yapacağı yayınları belirlemek
B) Radyo ve televizyon kanallarını denetlemek
C) Radyo ve televizyon yayın akışını düzenlemek
D) Radyo ve televizyonların kaç saat yayın yapacağına karar vermek
6-) Nüfus sayımının sonucunda;
I. Nüfus yerleşim yerlerine göre dağılımını belirlemek,
II. Nüfusun yaşlara göre dağılımını belirlemek
III. Kilometre kareye düşen insan sayısını belirlemek
Bilgilerinden hangileri tespit edilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II
D) I-II-III
7-) İletişim kurarken jest ve mimiklerimizi yani beden dilimizi
kullanarak, anlatmak istediğimiz pek çok şeyi karşımızdaki kişiye
aktarabiliriz.
Aşağıdakilerden hangisi paragrafta verilen duruma örnek olarak
9-)
Ereğli ilçesinin Nüfusu: 159808
Ereğli İlçesinin Yüzölçümü: 972
Yukarıdaki
verilen
bilgilere
göre
Ereğli
ilçesinin
nüfus
yoğunluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 164
B)154
C) 163
D) 161
10-)Türkiye’de farklı yörelerde yer alan X ve Y illerinin nüfus
yoğunlukları aynıdır. X ilinin yüzölçümü, Y ilinin yüzölçümünden
geniştir.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) X ilinin nüfus miktarı daha fazladır.
B) X ve Y illerinin nüfus miktarı aynıdır.
C) Y ilinin nüfus miktarı daha fazladır.
D) X ilinde kilometrekareye düşen insan sayısı Y ilinden daha fazladır.
11-) Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının nedenlerinden birisi
değildir?
A) Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi
B) Dış göçler
C) Beslenme koşullarının iyileştirilmesi D) Ülke içindeki göç hareketleri
12-) Ülkemizdeki nüfusun dağılışında etkili olan aşağıdaki
faktörlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Toprak özellikleri
B) Ulaşım
C) Yer şekilleri
D) Su kaynakları
13-)
birisi
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerleşmelerin özelliklerinden
değildir?
Nüfusları azdır ve kapladıkları alanlar küçüktür
İdari bakımdan muhtarlıktır
İşbirliği ve soysal dayanışma kuvvetlidir.
Ekonomisi; ticaret, sanayi, turizm ve hizmet sektörüne dayanır.
Etkili iletişim kuramadıkça iş hayatımızda hatta özel yaşantımızda
başarıyı yakalayamayız. Etkili iletişim sahip olduğumuz diğer tüm
becerileri sonuna kadar kullanmamıza olanak verir. İnsanları motive
etme, sorumluluk verme, düzenleme, sorun çözme ve bilgi toplama
becerilerimizin hepsi başkalarıyla iletişim kurma yeteneğimize
doğrudan bağlıdır.
14-) Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin
anlatılmaktadır?
A) Kitle iletişim araçlarının hayatımızdaki öneminin
B) Etkili bir iletişimde nelere dikkat etmemiz gerektiğinin
C) Kötü iletişimin bize vereceği zararların
D) Etkili iletişimin neden önemli olduğunun
önemi
15-) İlk nüfus sayımı II. Mahmut zamanında 1831 yılında yapılmıştır.
II. Mahmut’un bu nüfus sayımını yaparken bazı amaçları
bulunuyordu
Aşağıdakilerden hangisi bu amaçlar arasında yer almaz?
A) Vergi verecek insan sayısını tespit etmek
B) Askerlik çağındaki erkek sayısını belirlemek
C) Tarıma elverişli toprak alanlarını belirlemek
D) Vergi gelirlerini tespit etmek
gösterilemez?
A) Ayşe öğretmenin, ödevini yapmayan öğrencisine kaşlarını çatması
B) Dilek Hanım’ın yaramazlık yapan oğlunu azarlaması
C) Yeşim Hanım’ın kimsesiz bir çocuğun saçını okşaması
D) Sema’nın annesini görünce gülücükler atması
8-) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yoğun nüfuslu yerlerden
birisi değildir?
A) Çukurova
B) Antalya Körfezi
C) Çatalca-Kocaeli Bölümü
D) Menteşe Yöresi
16-)
I.
Gazete
II.
İnternet
III.
Radyo
IV.
Televizyon
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Milli Mücadele
(1919-1923)
döneminde
halkımızın
bilgilendirilmesinde
yararlanılan kitle iletişim araçlarındandır?
A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve IV
D) yalnız I
17-) Sen dili, genellikle kızgınlık ifade ettiği için iletişimi olumsuz
etkiler. Sen dilinde hedef hep karşımızdaki kişidir ve o kişi bizim
hakkımızda bir ileti gönderemez.
Aşağıdakilerden hangisi sen diline örnek değildir?
A) Çok kabasın, her zaman sözümü kesiyorsun
B) Vaktinde derslerini çalışsaydın böyle üzülmezdin.
C) Benimle oyun oynamamana çok üzülüyorum babacığım.
D) Her akşam aynı şey! Tutturuyorsun oyun oynayalım diye!
18-) Aşağıdaki haritada Türkiye’de nüfus yoğunluğu fazla olan bazı
yöreler numaralarla gösterilmiştir.
Bu
yörelerden
hangilerinin
nüfus
yoğunluğunun
fazla
olmasında,
endüstri
kuruluşlarının
yoğun
oluşu
ile geniş ve verimli tarım
alanlarının varlığı birlikte etkili
olmuştur?
A) Yalnız III
B) Yalnız II
C) I ve III
D) III ve IV
19-) Nüfus artışının sonucunda;
I. Tüketimin artması
II. İş gücünün ucuzlaması
III. Kişi başına düşen milli gelirin azalması
IV. İşsizliğin artması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri nüfus artışının fazla
olmasının olumlu sonuçlarından biridir?
A) Yalnız I
B) III ve IV
C) Yalnız I-II
D) II ve V
20-) Ünlü bir fizikçi olan Albert Einstein, Alman vatandaşı olmasına
rağmen, II. Dünya Savaşı öncesinde (1933’te) Amerika’ya göç
etmiştir. Bilimsel çalışmalarına burada devam etmiş ve 1940 yılında
Amerikan vatandaşlığına geçmiştir.
Buna
göre,
Albert
Einstein’in
yaptığı
göç
çeşitleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) İç göç ve mevsimlik göç
B) Dış göç ve beyin göçü
C) Geçici göç ve dış göç
D) Beyin göçü ve iç göç
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Yukarıdaki grafikte, nüfus miktarları aynı olan dört bölgenin
yüzölçümleri verilmiştir. Bu bölgelerden hangisinde nüfus
yoğunluğu daha azdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
21-) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde seyrek nüfuslu yerlerden
birisi değildir?
A) Taşeli Platosu
B) Teke yarımadası
C) Bafra Ovası
D) Menteşe yöresi
HAZIRLIK – 4
CEVAPLAR
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
B
D
C
A
B
D
B
D
A
A
D
B
D
D
C
A
C
A
A
B
A
Download