deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değerin müşteri memnuniyeti

advertisement
The Journal of Academic Social Science Studies
International Journal of Social Science
Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3423
Number: 47 , p. 19-35, Summer I 2016
Yayın Süreci
Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date - Yayınlanma Tarihi / The Published Date
11.03.2016
30.06.2016
DENEYİMSEL PAZARLAMA VE DENEYİMSEL DEĞERİN
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ SADAKATİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: NOSTALJİK VE FAST FOOD
RESTORANLAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
INFLUENCE OF EXPERIENTIAL MARKETING AND EXPERIENTIAL
VALUE ON CUSTOMER SATISFACTION AND CUSTOMER LOYALTY: AN
APPLICATION ON NOSTALGIC AND FAST FOOD RESTAURANTS
Prof. Dr. T. Şükrü YAPRAKLI
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ercan KESER
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
Öz
Rekabetin globalleşmesi ve yoğunlaşmasının bir sonucu olarak işletmeler
müşterilerine mal ve hizmet sağlamanın yanı sıra benzersiz bir deneyim sunma çabası
içerisine girmiştir. Bu kapsamda ortaya çıkan deneyimsel pazarlama temel olarak, ana
odak noktasını ürünlerin fonksiyonel özelliklerinin ve yararlarının oluşturduğu pazarlamanın geleneksel formlarından farklı olarak müşteri deneyimleri ile ilgilenmektedir. Deneyimsel değer ise, mal ve hizmetlerin ya doğrudan kullanılması ya da dolaylı
olarak değerlendirilmesini içeren etkileşimlere dayanan algıları belirtmektedir. Bu
çalışmada genel olarak deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değerin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Araştırmada deneyimsel
pazarlama algılama (duyusal), hissetme (duygusal), düşünme (bilişsel), faaliyette
bulunma (fiziksel) ve ilişkilendirme (sosyal) şeklinde beş boyutta incelenirken, deneyimsel değer ise müşteri yatırım getirisi, hizmet mükemmelliği, estetik ve eğlenebilirlik
şeklinde dört boyutta incelenmektedir. Araştırma Ağrı ilinde yaşayan nostaljik ve fast
food restoranlardan hizmet alan toplam 400 tüketici üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada verilerin analiz edilmesinde; aritmetik ortalama, standart sapma, frekans
dağılımı, regresyon analizi ve varyans analizi kullanılmıştır. Analizler SPSS 17.0 paket
istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda deneyimsel pazarlamanın deneyimsel değer üzerinde ve bununla birlikte hem deneyimsel pazarlamanın hem de deneyimsel değerin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati
üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca
20
T. Şükrü YAPRAKLI & Ercan KESER
tüketicilerin deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değer düzeyleri bakımından nostaljik
ve fast food restoranlar arasında anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Deneyimsel Pazarlama, Deneyimsel Değer, Müşteri Deneyimi, Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati
Abstract
As a result of the globalization and concentration of competition, businesses
struggle to provide their customers a unique experience as well as supplying them with
goods and services. The experiential marketing that has emerged from this framework
fundamentally, deals with customer experiences which are different from traditional
forms of marketing, in which main focus is on functional features and benefits of products. Whereas the experiential value determines perceptions are based upon interactions
involving either direct usage or distanced appreciation of goods and services. In this
study, the effect of experiential marketing and experiential value on customer satisfaction and loyalty was tackled in general. In the research whereas experiential marketing
was analyzed within five dimensions as sense, feel, think, act and relate, the experiential
value have been analyzed within four dimensions like customer return on investment,
service excellence, aesthetics and playfulness. The research was conducted on 400 consumers from the province of Ağrı who get service from nostalgic and fast food restaurants.. In the analysis of data arithmetic mean, standard deviation, frequency distribution, regression analysis and analysis of variance were used. The analyses were conducted by using SPSS 17.0 packet statistics program. As the results of conducted analyses it
was determined that experiential marketing on experiential value and, in addition to
this, both experiential marketing and experiential value on customer satisfaction and
customer loyalty indicate a siginificant and positive effect. Research has also been found
to have significant differences between the nostalgic and fast food restaurants in terms of
experiential marketing and experiential value levels of consumers.
Keywords: Experiential Marketing, Experiential Value, Customer Experience,
Customer Satisfaction, Customer Loyalty
Giriş
Rekabetin globalleşmesi ve yoğunlaşmasıyla beraber, işletmeler ürünlerle birlikte hizmet sağlamanın da ötesine geçerek müşterilerine eşsiz bir deneyim sağlama çabasına
girmişlerdir. Dolayısıyla, işletmeler, rekabet
stratejilerini söz konusu bu eşsiz deneyimler
aracılığıyla oluşturmaya çalışmakta ve bu
bağlamda deneyimsel pazarlama kavramı
ortaya çıkmaktadır (Özgören, 2013: 1). Günümüzde tüketiciler işletmelerin kendilerine
sundukları ürün yada hizmetin yalnızca fonksiyonel değeriyle ilgilenmemekte, bu değerle
beraber kendilerinde uyandırılan hoş duygularla ve hafızalarında oluşturulan unutulmaz
anılar gibi ek değerlerle de ilgilenmektedirler.
Çağdaş pazarlamada, işletmeler müşterilerine
bu ek değeri deneyim oluşturarak sağlamaya
çalışmaktadır (Kabadayı & Alan, 2014: 204).
Deneyimsel pazarlamanın ana bileşeni olarak
ifade edilebilen deneyim kavramı, müşterinin
ürünle ya da markayla yaşadığı etkileşimsel
süreç olarak tanımlanabilir (Yuan & Wu, 2008:
388; Çeltek, 2010: 22). Deneyimsel pazarlama
ise temel olarak, tüketicilerle fonksiyonel özelliklerin ötesine geçerek onlara olumlu ve unutulmaz deneyimler yaşatmaya yarayacak faaliyetleri içermektedir (Dirsehan, 2010: 23).
Tüketicilerin ürün kullanımları ile deneyim
oluşmakta ve tüketici deneyimsel değer elde
etmektedir (Oral ve Çelik, 2013, s.172). Deneyimsel değer, mal ve hizmetlerin ya doğrudan
kullanılması ya da dolaylı olarak değerlendirilmesini kapsayan etkileşimlere dayanan
algılar şeklinde tanımlanabilir (Mathwick vd.,
2001: 41). Deneyimsel pazarlama, deneyimsel
değere sahip olunmasını sağlayacak olan özel
ve özgün bir deneyimin oluşturulması ile
ilgilidir. Bu anlamda iyi bir deneyimsel pazarlamanın deneyimsel değerin artmasını sağla-
Deneyimsel Pazarlama Ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti Ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi:… 21
yacağı ifade edilebilir (Chen, Chen & Hsieh,
2007). Nitekim Nigam (2012) tarafından yapılan çalışmada da deneyimsel pazarlamanın
deneyimsel değer üzerinde anlamlı ve pozitif
yönde bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir
(Nigam, 2012: 121). Bununla birlikte Yuan
(2003) tarafından yapılan çalışmada deneyimsel pazarlamanın algı boyutunun deneyimsel
değer üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu
tespit edilmiştir (aktaran Chen, Huan,
Thongma, Mena, Tsai & Liao, 2011: 2467).
Günümüzde ürün ve hizmetlerin benzerlik
kazanması ve işletmeler arasındaki farklılıkların azalmasının bir sonucu olarak işletmeler
farklılık oluşturmak için müşterilerine anılarda saklanacak hoş deneyimler yaşatmak suretiyle müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışmaktadırlar (Günay, 2008: 64). İyi bir deneyimin müşteri memnuniyetini, müşteri sadakatini ve müşteriler ile duygusal bağlar oluşturulmasını tetiklediği ifade edilebilir (Akkuş,
Yapraklı & Akkuş, 2014: 406). Nitekim Hung
(2003) tarafından yapılan çalışmada deneyimsel pazarlamanın deneyimsel değer ve müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu bir etkiye
sahip olduğu ifade edilmiştir (aktaran Chen
vd., 2011: 2467-2468). Ayrıca deneyimsel değerin, müşteri memnuniyetinin oluşturulması
açısından önemli olduğu ve müşterilere dış ve
iç yararlar sağladığı da belirtilebilir (Nadiri &
Günay, 2013: 26). Yoğun iş stresi ve çalışma
saatlerinin artması, kişilerin yeme-içme hizmetlerine daha az zaman harcamalarına sebep
olmuştur. Bununla birlikte kadınların da çalışma hayatına girmesi aile bireylerinin dışarıda yemek yeme alışkanlıklarını artırmaktadır. Bu çerçevede bireyler gittikleri restoranlarda birçok özellik aramaktadır. Arıker (2012)
tarafından yapılan bir çalışmada bireylerin
restoran seçiminde %20’sinden fazlasının
seçim kriteri olarak, manzara, bölge, bahçe,
ambiyans, kiminle, ne amaçla ve ayrılan yemek zamanı kriterleri ön plana çıkmıştır. Yine
araştırma sonucunda müzik türü katılımcıların %19’u tarafından bir seçim kriteri olarak
belirlenmiştir. Bu sonuçlar açısından kişilerin
restoran tercihlerinde seçim kriteri olarak
yemek yeme ihtiyacı dışında farklı deneyimler yaşamak ve hoş vakit geçirmek istedikleri
görülmektedir (aktaran Uygur & Doğan, 2013:
34). Pratik manada deneyimsel pazarlamanın
alanına giren hizmetler çok çeşitlidir. Bunlar
arasında, yoga, akupunktur, meditasyon gibi
örnekler bulunmaktadır. Kişilerin deneyimleri
aracılığı ile yeniden doğuşları, kendin-kur
mobilyalar ve bahçecilik gibi deneyim yoğun
aktivitelere ilgiyi arttırırken, eski modanın ve
klasiklerin pazarlanması da önem kazanmıştır
(Aykaç & Kervenoael, 2008: 74). Dolayısıyla
yukarıda ifade edilen tüm bilgiler ışığında bu
araştırmada Ağrı ilinde nostaljik ve fast food
restoranlar kapsamında deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değerin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerindeki etkisi
incelenmiştir.
1. Teorik Çerçeve
Schmitt tarafından 1999 yılında geleneksel pazarlama yaklaşımına karşı çıkılarak
deneyimsel pazarlama olarak adlandırılan
yeni bir pazarlama yaklaşımı geliştirilmiştir.
Schmitt açısından geleneksel pazarlama, tüketiciyi fonksiyonel özellikler ve faydalarla ilgilenen rasyonel karar verici olarak görürken,
deneyimsel pazarlama tüketiciyi zevkli deneyimlerin elde edilmesiyle ilgilenen rasyonel
ve duygusal olan insanlar olarak görmektedir.
Schmitt’e göre bilgi teknolojilerinin aynı anda
her yerde bulunması, markanın üstünlüğü,
iletişim ve eğlencenin aynı anda birçok yerde
bulunması deneyimsel pazarlama kavramının
ortaya çıkmasına neden olmuştur (Schmitt,
1999: 53-54).
İnsanların ürün/marka sahiplikleri
ile mutlu oldukları 1980 ve 1990’lı yıllarda
tüketiciler satın aldıkları markalar ile kendilerini veya kendileri için oluşturmak istedikleri
imajı dışa vurabiliyorlardı. 2000’li yıllara gelindiğinde ise salt nesnelerin veya markanın
satın alınmasından ziyade, deneyim satın
alınması da önem kazanmaya başladı. Bu
22
T. Şükrü YAPRAKLI & Ercan KESER
açıdan deneyimsel pazarlama yeni bir kavram
olarak müşteri değeri oluşturulması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla
işletmeler tarafından uygulamaya aktarıldı
(Yalçın, Çobanoğlu & Erdoğmuş, 2008: 82).
Deneyimsel pazarlama temel olarak, tüketicilerle fonksiyonel özelliklerin ötesine geçerek
onlara olumlu ve unutulmaz deneyimler yaşatmaya yarayacak faaliyetleri içermektedir
(Dirsehan, 2010: 23). Deneyimsel pazarlama,
müşterinin satın alma olayı öncesi ve sonrasında tasarladığı uyarıcılardan oluşan bütünsel bir tüketim deneyimini belirtmektedir
(Kabadayı & Alan, 2014: 208). Hauser (2007)
deneyimsel pazarlamayı tüketicilerin hem
duygularına hem de mantıklarına hitap eden
bir araç olarak tanımlamaktadır. İşletmeler
geleneksel pazarlamada söz konusu olan ürün
özellikleri/faydaları sunmanın ötesine geçerek
müşterilerinin hislerine, kalplerine ve ruhlarına ulaşarak farklı bir bağ kurarlar ve böylece
rekabet avantajı elde ederler (aktaran Yalçın
vd., 2008, s.83).
Deneyimsel pazarlamada sadece bir
ürün veya hizmete değil aynı zamanda işletmenin müşterileri için oluşturmaya çalıştığı
tüm deneyime odaklanılmaktadır (Yuan &
Wu, 2008: 388). Deneyimsel pazarlama temel
olarak, ana odak noktasını ürünlerin fonksiyonel özelliklerinin ve yararlarının oluşturduğu pazarlamanın geleneksel formlarından
farklı olarak müşteri deneyimleri ile ilgilenmektedir (Nigam, 2012: 114). Uluslararası
Deneyimsel Pazarlama Derneği (2011) deneyimsel pazarlamanın tüketicilere markalar,
ürünler ve hizmetler ile duyusal yollar aracılığı ile yakın ilişki ve etkileşim kurmasına
olanak verdiğini ifade etmektedir (aktaran
Same & Larimo, 2012: 482). Schmitt’e (1999)
göre yöneticiler stratejik deneyim modüllerini
kullanarak müşterileri için farklı deneyimler
oluşturabilirler. Schmitt tarafından bu stratejik deneyim modülleri algılama (sense), hissetme (feel), düşünme (think), faaliyette bulunma (act) ve ilişkilendirme (relate) şeklinde
sıralanmaktadır (Schmitt, 1999: 60). Starbucks’ın çevreye kahve kokusu yayarak bilin-
çaltına yolladığı mesajları, mekan tasarımı,
görsel malzemeleri, değişik kahve türlerini
anlatan posterleri, kahve çekirdeklerinin sergilenmesi, sadece kahve içme ihtiyacını karşılayan değil, müşterisinin yukarıda ifade edilen beş duyusunu birden canlandıran bir iş
modelidir (Uygur & Doğan, 2013: 33). Schmitt
(1999) tarafından oluşturulan bu deneyim
modülleri aşağıdaki gibi açıklanabilir (Schmitt, 1999: 61-62; Maghnati, Ling & Nasermoadeli, 2012: 170-171):
 Algılama: Görme, duyma, dokunma, tatma ve koklama aracılığı ile duyusal
deneyimlerin oluşturulmasıdır. Algılama
işletmeleri ve ürünleri farklılaştırmak, müşterileri motive etmek ve ürünlere değer katmak
amacıyla kullanılabilir.
 Hissetme: Duygusal deneyimlerin
oluşturulmasını amaçlayan, müşterilerin iç
his, ruh hali ve duygularına yöneliktir. Bu
deneyim tüketicinin ürünleri veya hizmetleri
tüketmesi ile oluşmaktadır.
 Düşünme:
Bilişsel
deneyimin
meydana getirilmesinde tüketici zekasına
vurgu da bulunulmasıdır. Bu deneyim ile bir
işletme veya o işletmenin ürünleri ile ilgili
yeni bir fikir veya düşüncenin geliştirilmesinde müşterilerin yaratıcı düşüncesi harekete
geçirilir. Yeni bir fikir veya düşüncenin oluşturulma süreci aracılığıyla tüketiciler işletmeye ve onun markasına yönelik kendi değerlendirmelerini şekillendirirler.
 Faaliyette Bulunma: Müşterilerin
fiziksel deneyimlerinin esas alınması suretiyle
yaşamlarına renk katılmasıdır. Bu noktada
müşterilere yapabilecekleri alternatif faaliyetler, farklı yaşam tarzları ve etkileşimler gösterilir.
 İlişkilendirme: Müşterilerin ürünleri ve hizmetleri satın alma ve tüketme süreçleri aracılığıyla sosyal topluluklar ve sosyal
kuruluşlar ile bağlantı kurmalarıdır.
Deneyimsel değer, mal ve hizmetlerin
ya doğrudan kullanılması ya da dolaylı olarak
değerlendirilmesini kapsayan etkileşimlere
dayanan algılar şeklinde tanımlanabilir
(Mathwick vd., 2001:41). Deneyimsel değer,
Deneyimsel Pazarlama Ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti Ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi:… 23
tüketicinin kullandığı ürünün özellikleri ile
hizmet performansına yönelik tüketim öncesi
belirlediği amaç ve hedeflerini kolaylaştırıcı
ya da engelleyici göreceli değerlendirmeleridir. Tüketicinin ürün kullanımı ile deneyim
oluşmakta ve tüketici deneyimsel değer elde
etmektedir (Oral & Yetim, 2014: 472). Bu değer tüketicilere içsel ve dışsal yararlar sunmaktadır. Dışsal yararı bir sürecin tamamlanmasının oluşturduğu zevk ve mutluluk
iken içsel yarar ise bir görevin veya bir işin
başlanması ve bitirilmesidir (Yuan & Wu,
2008: 392). Söz konusu bu içsel ve dışsal yararlara ek olarak Holbrook (1994) tarafından
aktif ve reaktif şeklinde iki yarar daha belirtilmiştir. Aktif değer müşteriler ve işletme
arasında artan işbirliğinden gelmekte iken,
reaktif değer ise müşterilerin satın almak istedikleri ürün veya hizmetlere yönelik değerlendirmeleri, tepkileri ve anlayışlarından
kaynaklanmaktadır (aktaran Nadiri & Günay,
2013: 26).
Mathwick vd.’ne (2001) göre deneyimsel değerin müşteri yatırım getirisi (consumer return on investment), hizmet mükemmelliği (Service excellence), estetik (aesthetics) ve eğlenebilirlik (playfulness) şeklinde
4 boyutu bulunmaktadır. Bu boyutlar aşağıdaki gibi açıklanabilir (Mathwick vd., 2001:
41; Shobeiri, 2011: 17):
 Müşteri Yatırım Getirisi: Bu değer,
potansiyel anlamda bir getiriye dönebilecek
olan finansal, geçici, davranışsal ve psikolojik
kaynakların etkin yatırımından oluşmaktadır.
 Hizmet Mükemmelliği: Bu yapı bir
hizmet sağlayıcının verdiği sözleri yerine
getirme yeteneğini ve kendisinden beklenen
belirli amaçları uzmanlığını ve üst düzey görev performansını göstererek gerçekleştirmesi
ile ilgili müşterilerin algılarını yansıtır.
 Estetik: Fiziksel bir nesnenin, bir
şiirin veya gösterinin ahenk, uyum ve bütünlüğüne yönelik tepkiyi ifade eder.
 Eğlenebilirlik: Bu değer dünyadaki
rutin işlerden kaçma veya geçici olarak uzaklaşma duygusunun yanı sıra ilgi çekici faaliyetlerde bulunmaktan ortaya çıkan içsel bir
hazdan oluşmaktadır
2. Deneyimsel Pazarlama ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti ve
Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
2.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı; araştırmaya katılan tüketicilerin deneyimsel pazarlama, deneyimsel değer, memnuniyet ve sadakat düzeylerinin tespit edilerek deneyimsel
pazarlama ve deneyimsel değerin müşteri
memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerindeki
etkisinin tespit edilmesi ve nostaljik restoranlar ile fast food restoranlar arasında tüketicilerin deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değer düzeyleri açısından anlamlı bir farklılığın
olup olmadığının belirlenmesidir.
2.2. Araştırmanın Kapsamı, Sınırları
ve Kısıtları
Bu araştırmanın kapsamını Ağrı ilinde yaşayan ve çalışmanın gerçekleştirildiği
nostaljik ve fast food restoranlardan hizmet
alan 18 yaş ve üzeri tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırmanın en önemli kısıtını zaman ve
maddi kaynak yetersizliği oluşturmaktadır.
Bu kısıt nedeniyle araştırma Ağrı ili ile sınırlandırılmıştır.
2.3. Araştırma Modeli ve Değişkenleri
Deneyimsel pazarlama ve deneyimsel
değerin müşteri memnuniyeti ve müşteri
sadakati üzerindeki etkisinin incelenmesinin
amaçlandığı bu araştırmanın modelinin oluşturulmasında Lin, Chang, Lin, Tseng ve Lan
(2009) ve Chen ve Hsieh (2010) tarafından
kullanılan modeller esas alınmıştır. Araştırma
modeli Şekil 1.’de gösterildiği gibidir.
24
T. Şükrü YAPRAKLI & Ercan KESER
Deneyimsel
Pazarlama
Müşteri
Memnuniyeti
Müşteri
Sadakati
Deneyimsel
Değer
Şekil 1. Araştırma Modeli
Şekil 1’den de görüldüğü gibi araştırma modeli 4 temel değişkenden oluşmaktadır. Bu değişkenlerden deneyimsel pazarlama 5 faktör ve 21 alt değişkenden, deneyimsel değer 4 faktör ve 11 alt değişkenden, müşteri memnuniyeti 3 ve müşteri sadakati 4 alt
değişkenden oluşmaktadır. Araştırma modelinde yer alan değişkenler, Chen vd. (2007),
Chen & Hsieh (2010), Erbaş (2010) ve Nadiri
v& Günay (2013) tarafından gerçekleştirilen
çalışmalarda kullanılan ölçeklerden yararlanılarak hazırlanmıştır (Nadiri & Günay, 2013:
52-53; Chen vd. 2007; Chen & Hsieh, 2010:
1290-1291; Erbaş, 2010: 66).
2.4. Araştırma Hipotezleri
Araştırmanın amacı ve modeli doğrultusunda değişkenler arasındaki etki ve
farklılıkların test edilebilmesi amacıyla 8 temel hipotez geliştirilmiştir. Bu hipotezler aşağıda ifade edildiği gibidir.
H1= Deneyimsel pazarlamanın deneyimsel değer üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H2= Deneyimsel pazarlamanın müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisi
vardır.
H3= Deneyimsel değerin müşteri
memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H4= Deneyimsel pazarlamanın müşteri sadakati üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H5= Deneyimsel değerin müşteri sadakati üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H6= Müşteri memnuniyetinin müşteri
sadakati üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H7= Tüketicilerin deneyimsel pazarlama düzeyleri açısından nostaljik restoranlar
ile fast food restoranlar arasında anlamlı bir
farklılık vardır.
H8= Tüketicilerin deneyimsel değer
düzeyleri açısından nostaljik restoranlar ile
fast food restoranlar arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Araştırma hipotezleri, verilerin analizi
ve değerlendirilmesi bölümünde teste tabi
tutulmak suretiyle ulaşılan sonuçlar yorumlanmıştır.
2.5. Araştırma Metodolojisi
2.5.1. Örnekleme Süreci
Araştırmanın ana kütlesini Ağrı’da
yaşayan ve çalışmanın gerçekleştirildiği nostaljik ve fast food restoranlardan hizmet alan
18 yaş ve üzeri tüketiciler oluşturmaktadır.
Araştırmada örnekleme yöntemi olarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden
kolayda örnekleme kullanılmıştır. Nostaljik
ve fast food restoranlardan hizmet alan 200’er
kişiye olmak üzere toplam 400 kişiye restoran
farklılıklarına göre uyarlama yapılan anket
uygulanmış ve anketlerin tamamı çalışmaya
dahil edilmiştir.
2.5.2. Veri Toplama Yöntem ve Aracı
Araştırmada veriler anket yöntemi ile
elde edilmiştir. Anket formunda 5 grupta
toplam 45 soru yer almaktadır. Bunlardan 1.
gruptakiler tüketicilerin deneyimsel pazarlama düzeylerini, 2. gruptakiler deneyimsel
değer düzeylerini, 3. ve 4. gruptakiler mem-
Deneyimsel Pazarlama Ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti Ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi:… 25
nuniyet ve sadakat düzeylerini ve 5. gruptakiler ise demografik özelliklerini belirlemeye
yöneliktir. Tüketicilerin ilk 4 grupta yer alan
düşüncelerinin tespit edilmesinde 5’li likert
ölçeği kullanılmıştır. Demografik özelliklere
ilişkin soruların cevaplanmasında ise cevaplayıcılara çeşitli seçenekler sunulmuştur.
2.6. Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi
Araştırmadan elde edilen verilen analiz edilmesinde; aritmetik ortalama, standart
sapma, frekans dağılımı, regresyon analizi ve
varyans analizi kullanılmıştır. Analizler SPSS
17.0 paket istatistik programı kullanılarak
yapılmıştır. Analizler ve yorumlar, araştırma
modeli doğrultusunda alt başlıklar halinde
aşağıda sıralanmıştır.
2.6.1. Cevaplayıcıların Demografik
Özellikleri
Araştırmaya katılan tüketicilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo
1.’de gösterildiği gibidir.
Tablo 1. Demografik Özellikler
Eğitim
İlköğretim
Ortaöğretim
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam
Gelir
500 TL ve altı
501–1000 TL arası
1001–1500 TL arası
1501–2000 TL arası
2001–2500 TL arası
2501–3000 TL arası
3001–3500 TL arası
3501 ve üstü
Toplam
Medeni Durum
Evli
Bekar
Toplam
Demografik Özellikler
Frekans Yüzde
Yaş
17
4,3 18–27
110
27,5 28–37
42
10,5 38–47
213
53,3 48–57
18
4,5 58–67
400
100,0 Toplam
Frekans Yüzde
Meslek
191
47,8 Emekli
70
17,5 Esnaf/Tüccar
52
13,0 Memur
12
3,0 İşçi
30
7,5 Ev Hanımı
6
1,5 Öğrenci
11
2,8 Serbest Meslek
28
7,0 Özel Sektör
400
100,0 Toplam
Frekans Yüzde
Cinsiyet
154
38,5 Erkek
246
61,5 Kadın
400
100,0
Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya
katılan cevaplayıcıların genel olarak lisans
mezunu 18-37 yaşları arasında 500 TL ve altında gelire sahip, bekar, erkek ve öğrencilerden oluştuğu ifade edilebilir.
Toplam
Frekans
176
140
50
25
9
400
Frekans
15
30
33
11
46
187
9
69
400
Frekans
233
167
Yüzde
44,0
35,0
12,5
6,3
2,3
100,0
Yüzde
3,8
7,5
8,3
2,8
11,5
46,8
2,3
17,3
100,0
Yüzde
58,3
41,8
400
100,0
2.6.2. Araştırma Modeli Değişkenlerinin Güvenilirlik Analizleri
Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerinin değerlendirilmesi amacıyla
Cronbach Alpha testi yapılmıştır. Yapılan
testin sonuçları Tablo 2.’de gösterildiği gibidir.
26
T. Şükrü YAPRAKLI & Ercan KESER
Tablo 2. Araştırma Modeli Değişkenlerinin Güvenilirliklerinin İncelenmesi
Değişkenler
Cronbach’s Alpha Değeri
1 Algılama (Duyusal)
0,78
2 Hissetme (Duygusal)
0,93
3 Düşünme (Bilişsel)
0,75
4 Faaliyette Bulunma (Fiziksel)
0,81
5 İlişkilendirme (Sosyal)
0,88
Deneyimsel Pazarlama
0,95
1 Müşteri Yatırım Getirisi
0,74
2 Hizmet Mükemmelliği
0,64
3 Estetik
0,88
4 Eğlenebilirlik
0,92
Deneyimsel Değer
0,92
Müşteri Memnuniyeti
0,88
Müşteri Sadakati
0,88
Tablo 2 incelendiğinde araştırmada
kullanılan tüm ölçeklerin yeterli seviyede
güvenilir oldukları ifade edilebilir.
2.6.3. Araştırma Modeli Değişkenlerinin Ortalama Düzeylerinin Tespiti
Araştırma modelinde yer alan değiş-
kenlerin düzeylerinin tespit edilebilmesi için
her bir değişkeni oluşturan ölçek maddelerinin ortalaması ve standart sapması hem nostaljik hem de fast food restoranlar açısından
hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo
3.’de gösterildiği gibidir.
Tablo 3. Araştırma Modeli Değişkenlerinin Ortalama Düzeyleri
Nostaljik Restoran
Fast Food Restoran
Değişkenler
Ort*
Std. Sapma
Ort*
Std. Sapma
1 Algılama (Duyusal)
3,43
0,69
3,32
0,63
2 Hissetme (Duygusal)
3,24
0,92
2,97
1,11
3 Düşünme (Bilişsel)
3,38
0,71
2,83
0,91
4 Faaliyette Bulunma (Fiziksel)
2,93
0,85
2,75
0,86
5 İlişkilendirme (Sosyal)
3,24
0,81
2,86
0,92
Deneyimsel Pazarlama
3,29
0,71
3,01
0,76
1 Müşteri Yatırım Getirisi
3,34
0,78
3,10
0,98
2 Hizmet Mükemmelliği
3,56
0,69
3,07
0,93
3 Estetik
3,22
0,83
3,12
0,74
4 Eğlenebilirlik
3,25
0,97
2,91
1,03
Deneyimsel Değer
3,34
0,72
3,05
0,79
Müşteri Memnuniyeti
3,49
0,90
3,31
0,68
Müşteri Sadakati
3,10
0,78
2,81
0,77
*1= Hiç Katılmıyorum< 5= Tamamen Katılıyorum
Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya
katılan tüketicilerin genel olarak araştırma
modeli değişkenleri açısından ortalamanın
üzerinde bir düzeye sahip oldukları ifade
edilebilir. Bununla birlikte cevaplayıcıların
tüm değişkenler açısından nostaljik restoranlara ilişkin düzeylerinin fast food restoranlardan daha yüksek olduğu söylenebilir. Nitekim tüketicilerin nostaljik restoran açısından
deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değer
Deneyimsel Pazarlama Ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti Ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi:… 27
ortalamaları sırasıyla 3,29 ve 3,34 iken fast
food restoran ortalamaları ise sırasıyla 3,01 ve
3,05 şeklindedir. Deneyimsel pazarlama alt
değişkenleri açısından en yüksek ortalamaya
hem nostaljik hem de fast food restoranlarda
algılama değişkeni sahip iken en düşük ortalamaya ise faaliyette bulunma değişkeni sahip
olmaktadır. Deneyimsel değer alt değişkenleri
açısından ise en yüksek ortalamaya nostaljik
restoranlarda hizmet mükemmelliği ve fast
food restoranlarda estetik değişkeni sahip
olmaktadır. Deneyimsel değer alt değişkenle-
rinde en düşük ortalamaya ise nostaljik restoranlarda estetik ve fast food restoranlarda
eğlenebilirlik değişkeni sahiptir.
2.6.4. Deneyimsel Pazarlamanın Deneyimsel Değer Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Deneyimsel pazarlamanın deneyimsel
değer üzerinde istatistiki açıdan anlamlı bir
etkisinin bunup bulunmadığının belirlenmesi
amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Analiz
sonuçları Tablo 4.’de gösterildiği gibidir.
Tablo 4. Deneyimsel Pazarlamanın Deneyimsel Değer Üzerindeki Etkisi
Model Özetib
Model
R
R2
Düzeltilmiş R2 Tahminin Standart Hatası
1
0,913a
0,833
0, 833
0, 31634
a: Tahminleyiciler: (Sabit), Deneyimsel Pazarlama
b: Bağımlı Değişken: Deneyimsel Değer
ANOVAb
Model
Karelerin Top- df
Kare Ortala- F
p
lamı
ması
1 Regresyon
198,588
1
198,588
1984,481 0,000a
Artıklar
39,828
398
0,100
Toplam
238,416
399
a: Tahminleyiciler: (Sabit), Deneyimsel Pazarlama
b: Bağımlı Değişken: Deneyimsel Değer
Katsayılara
Standardize
Standardize
EdilEdilmiş Katsayımemiş Katsayılar
lar
Model
t
p
Standart
B
Beta
Hata
1 (Sabit)
0,214 0,069
3,117 0,002
Deneyimsel Paz.
0,948 0,021
0,913
44,548 0,000
a: Bağımlı Değişken: Deneyimsel Değer
Tablo 4 incelendiğinde deneyimsel
pazarlamanın deneyimsel değer üzerinde
etkili olduğunu öngören modelin istatistiksel
olarak anlamlı olduğu (p: 0,000) görülmektedir. Tablodan, deneyimsel pazarlama değişkeninin, deneyimsel değer değişkenine ait
varyansı %83 oranında açıkladığı (R2: 0,833)
anlaşılmaktadır. Bununla birlikte deneyimsel
pazarlama değişkeninin deneyimsel değer
üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır (B:
0,948). Yani, cevaplayıcıların deneyimsel pazarlama düzeyleri yükseldikçe deneyimsel
değer düzeyleri de artmaktadır.
Bu sonuçlardan hareketle deneyimsel
pazarlamanın deneyimsel değer üzerinde
anlamlı bir etkiye sahip olduğunu öngören H1
28
T. Şükrü YAPRAKLI & Ercan KESER
hipotezi kabul edilmiştir.
2.6.5. Deneyimsel Pazarlamanın
Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisinin
İncelenmesi
Deneyimsel pazarlamanın müşteri
memnuniyeti üzerinde istatistiki açıdan anlamlı bir etkisinin bunup bulunmadığının
belirlenmesi amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 5.’de gösterildiği gibidir.
Tablo 5. Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi
Model Özetib
2
Model
R
R
Düzeltilmiş R2 Tahminin Standart Hatası
1
0,774a
0,599
0, 598
0, 51082
a: Tahminleyiciler: (Sabit), Deneyimsel Pazarlama
b: Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti
ANOVAb
Model
Karelerin Top- df
Kare Ortala- F
p
lamı
ması
1 Regresyon
155,430
1
155,430
595,653
0,000a
Artıklar
103, 854
398
0,261
Toplam
259,284
399
a: Tahminleyiciler: (Sabit), Deneyimsel Pazarlama
b: Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti
Katsayılara
Standardize
Standardize
EdilEdilmiş Katsayımemiş Katsayılar
lar
Model
t
p
Standart
B
Beta
Hata
1 (Sabit)
0,760 0,111
6,841 0,000
Deneyimsel Paz.
0,838 0,034
0,774
24,406 0,000
a: Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti
Tablo 5 incelendiğinde deneyimsel
pazarlamanın müşteri memnuniyeti üzerinde
etkili olduğunu öngören modelin istatistiksel
olarak anlamlı olduğu (p: 0,000) görülmektedir. Tablodan, deneyimsel pazarlama değişkeninin, müşteri memnuniyeti değişkenine ait
varyansı %59 oranında açıkladığı (R2: 0,599)
anlaşılmaktadır. Bununla birlikte deneyimsel
pazarlama değişkeninin müşteri memnuniyeti
üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır (B:
0,838). Yani, cevaplayıcıların deneyimsel pazarlama düzeyleri yükseldikçe memnuniyet
düzeyleri de artmaktadır.
Bu sonuçlardan hareketle deneyimsel
pazarlamanın müşteri memnuniyeti üzerinde
anlamlı bir etkiye sahip olduğunu öngören H2
hipotezi kabul edilmiştir.
2.6.6. Deneyimsel Değerin Müşteri
Memnuniyeti Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Deneyimsel değerin müşteri memnuniyeti üzerinde istatistiki açıdan anlamlı bir
etkisinin bunup bulunmadığının belirlenmesi
amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Analiz
sonuçları Tablo 6.’da gösterildiği gibidir.
Deneyimsel Pazarlama Ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti Ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi:… 29
Tablo 6. Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi
Model Özetib
2
Model
R
R
Düzeltilmiş R2 Tahminin Standart Hatası
1
0,789a
0,622
0, 621
0, 49613
a: Tahminleyiciler: (Sabit), Deneyimsel Değer
b: Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti
ANOVAb
Model
Karelerin Top- df
Kare Ortala- F
p
lamı
ması
1 Regresyon
161,319
1
161,319
655,386
0,000a
Artıklar
97,965
398
0,246
Toplam
259,284
399
a: Tahminleyiciler: (Sabit), Deneyimsel Değer
b: Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti
Katsayılara
Standardize
Standardize
EdilEdilmiş Katsayımemiş Katsayılar
lar
Model
t
p
Standart
B
Beta
Hata
1 (Sabit)
0,768 0,106
7,275 0,000
Deneyimsel Değ.
0,823 0,032
0,789
25,601 0,000
a: Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti
Tablo 6 incelendiğinde deneyimsel
değerin müşteri memnuniyeti üzerinde etkili
olduğunu öngören modelin istatistiksel olarak
anlamlı olduğu (p: 0,000) görülmektedir. Tablodan, deneyimsel değer değişkeninin, müşteri memnuniyeti değişkenine ait varyansı %62
oranında açıkladığı (R2: 0,622) anlaşılmaktadır. Bununla birlikte deneyimsel değer değişkeninin müşteri memnuniyeti üzerinde pozitif
bir etkisi bulunmaktadır (B: 0,823). Yani, cevaplayıcıların deneyimsel değer düzeyleri
yükseldikçe memnuniyet düzeyleri de artmaktadır.
Bu sonuçlardan hareketle deneyimsel
değerin müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu öngören H3
hipotezi kabul edilmiştir.
2.6.7. Deneyimsel Pazarlamanın
Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Deneyimsel pazarlamanın müşteri
sadakati üzerinde istatistiki açıdan anlamlı bir
etkisinin bunup bulunmadığının belirlenmesi
amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Analiz
sonuçları Tablo 7.’de gösterildiği gibidir.
30
T. Şükrü YAPRAKLI & Ercan KESER
Tablo 7. Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi
Model Özetib
Model
R
R
Düzeltilmiş R2 Tahminin Standart Hatası
1
0,887a
0,787
0, 787
0, 36463
a: Tahminleyiciler: (Sabit), Deneyimsel Pazarlama
b: Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati
ANOVAb
Model
Karelerin Top- df
Kare Ortala- F
p
lamı
ması
1 Regresyon
195,813
1
195,813
1472,748 0,000a
Artıklar
52,917
398
0,133
Toplam
248,730
399
a: Tahminleyiciler: (Sabit), Deneyimsel Pazarlama
b: Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati
Katsayılara
Standardize
Standardize
EdilEdilmiş Katsayımemiş Katsayılar
lar
Model
t
p
Standart
B
Beta
Hata
1 (Sabit)
-0,006 0,079
-0,071 0,944
Deneyimsel Paz.
0,941 0,025
0,887
38,376 0,000
a: Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati
2
Tablo 7 incelendiğinde deneyimsel
pazarlamanın müşteri sadakati üzerinde etkili
olduğunu öngören modelin istatistiksel olarak
anlamlı olduğu (p: 0,000) görülmektedir. Tablodan, deneyimsel pazarlama değişkeninin,
müşteri sadakati değişkenine ait varyansı %78
oranında açıkladığı (R2: 0,787) anlaşılmaktadır. Bununla birlikte deneyimsel pazarlama
değişkeninin müşteri sadakati üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır (B: 0,941). Yani,
cevaplayıcıların deneyimsel pazarlama düzeyleri yükseldikçe sadakat düzeyleri de art-
maktadır.
Bu sonuçlardan hareketle deneyimsel
pazarlamanın müşteri sadakati üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu öngören H4
hipotezi kabul edilmiştir.
2.6.8. Deneyimsel Değerin Müşteri
Sadakati Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Deneyimsel değerin müşteri sadakati
üzerinde istatistiki açıdan anlamlı bir etkisinin bunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Analiz
sonuçları Tablo 8.’de gösterildiği gibidir.
Deneyimsel Pazarlama Ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti Ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi:… 31
Tablo 8. Deneyimsel Değerin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi
Model Özetib
2
Model
R
R
Düzeltilmiş R2 Tahminin Standart Hatası
1
0,872a
0,760
0, 760
0, 38717
a: Tahminleyiciler: (Sabit), Deneyimsel Değer
b: Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati
ANOVAb
Model
Karelerin Top- df
Kare Ortala- F
p
lamı
ması
1 Regresyon
189,068
1
189,068
1261,258 0,000a
Artıklar
59,662
398
0,150
Toplam
248,730
399
a: Tahminleyiciler: (Sabit), Deneyimsel Değer
b: Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati
Katsayılara
Standardize
Standardize
EdilEdilmiş Katsayımemiş Katsayılar
lar
Model
t
p
Standart
B
Beta
Hata
1 (Sabit)
0,109
0,082
1,322 0,187
Deneyimsel Değ.
0,891
0,025
0,872
35,514 0,000
a: Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati
Tablo 8 incelendiğinde deneyimsel
değerin müşteri sadakati üzerinde etkili olduğunu öngören modelin istatistiksel olarak
anlamlı olduğu (p: 0,000) görülmektedir.Tablodan, deneyimsel değer değişkeninin,
müşteri sadakati değişkenine ait varyansı %76
oranında açıkladığı (R2: 0,760) anlaşılmaktadır. Bununla birlikte deneyimsel değer değişkeninin müşteri sadakati üzerinde pozitif bir
etkisi bulunmaktadır (B: 0,891). Yani, cevaplayıcıların deneyimsel değer düzeyleri yükseldikçe sadakat düzeyleri de artmaktadır.
Bu sonuçlardan hareketle deneyimsel
değerin müşteri sadakati üzerinde anlamlı bir
etkiye sahip olduğunu öngören H5 hipotezi
kabul edilmiştir.
2.6.9. Müşteri Memnuniyetinin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Müşteri Memnuniyetinin müşteri sadakati üzerinde istatistiki açıdan anlamlı bir
etkisinin bunup bulunmadığının belirlenmesi
amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Analiz
sonuçları Tablo 9.’da gösterildiği gibidir.
32
T. Şükrü YAPRAKLI & Ercan KESER
Tablo 9. Müşteri Memnuniyetinin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi
Model Özetib
Model
R
R
Düzeltilmiş R2 Tahminin Standart Hatası
1
0,797a
0,635
0, 634
0, 47744
a: Tahminleyiciler: (Sabit), Müşteri Memnuniyeti
b: Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati
ANOVAb
Model
Karelerin Top- df
Kare Ortala- F
p
lamı
ması
1 Regresyon
158,005
1
158,005
693,145
0,000a
Artıklar
90,725
398
0,228
Toplam
248,730
399
a: Tahminleyiciler: (Sabit), Müşteri Memnuniyeti
b: Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati
Katsayılara
Standardize
Standardize
EdilEdilmiş Katsayımemiş Katsayılar
lar
Model
t
p
Standart
B
Beta
Hata
1 (Sabit)
0,303
0,104
2,926 0,004
Müş. Mem.
0,781
0,030
0,797
26,328 0,000
a: Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati
2
Tablo 9 incelendiğinde müşteri memnuniyetinin müşteri sadakati üzerinde etkili
olduğunu öngören modelin istatistiksel olarak
anlamlı olduğu (p: 0,000) görülmektedir. Tablodan, müşteri memnuniyeti değişkeninin,
müşteri sadakati değişkenine ait varyansı %63
oranında açıkladığı (R2: 0,635) anlaşılmaktadır. Bununla birlikte müşteri memnuniyeti
değişkeninin müşteri sadakati üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır (B: 0,781). Yani,
cevaplayıcıların memnuniyet düzeyleri yükseldikçe sadakat düzeyleri de artmaktadır.
Bu sonuçlardan hareketle müşteri
memnuniyetinin müşteri sadakati üzerinde
anlamlı bir etkiye sahip olduğunu öngören H6
hipotezi kabul edilmiştir.
3.5.4. Deneyimsel Pazarlama ve Deneyimsel Değer Düzeyleri Açısından Nostaljik ve Fast Food Restoranlar Arasındaki
Farklılığın İncelenmesi
Araştırmaya katılan tüketicilerin deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değer
düzeyleri bakımından nostaljik ve fast food
restoranlar arasında istatistiki açıdan anlamlı
bir farklılığın olup olmadığının belirlenmesi
amacıyla varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 10.’da gösterildiği
gibidir.
Deneyimsel Pazarlama Ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti Ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi:… 33
Tablo 10. Deneyimsel Pazarlama ve Deneyimsel Değer Düzeyleri Bakımından Nostaljik ve Fast
Food Restoranlar Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi
Nostaljik ResFast Food Restotoran
ran
F
p DeğeDeğişkenler
Değeri
ri
Std.
Std.
Ort. *
Ort. *
Spm.
Spm.
1 Algılama
2,879
0,091
3,43
0,69
3,32
0,63
2 Hissetme
6,918
0,009
3,24
0,92
2,97
1,11
3 Düşünme
45,162
0,000
3,38
0,71
2,83
0,91
4 Faaliyette Bulunma
4,540
0,034
2,93
0,85
2,75
0,86
5 İlişkilendirme
19,195
0,000
3,24
0,81
2,86
0,92
Deneyimsel Pazarlama
14,525
0,000
3,29
0,71
3,01
0,76
1 Müşteri Yatırım Getirisi
7,765
0,006
3,34
0,78
3,10
0,98
2 Hizmet Mükemmelliği
35,954
0,000
3,56
0,69
3,07
0,93
3 Estetik (Çekicilik)
1,454
0,229
3,22
0,83
3,12
0,74
4 Eğlenebilirlik
11,602
0.001
3,25
0,97
2,91
1,03
Deneyimsel Değer
15,369
0,000
3,34
0,72
3,05
0,79
*1= Hiç Katılmıyorum< 5= Tamamen Katılıyorum
Tablo 10 incelendiğinde araştırmaya
katılan tüketicilerin hem deneyimsel pazarlama hem de deneyimsel değer düzeyleri
açısından nostaljik ve fast food restoranlar
arasında anlamlı bir farklılığın olduğu ifade
edilebilir. Bununla birlikte yukarıdaki tablo
alt değişkenler açısından incelendiğinde ise
algılama ve estetik alt değişkenleri haricindeki diğer tüm alt değişkenler açısından da nostaljik ve fast food restoranlar arasında anlamlı
farklılıkların bulunduğu ifade edilebilir. Dolayısıyla nostaljik restoranlar ile fast food
restoranlar arasında tüketicilerin deneyimsel
pazarlama ve deneyimsel değer düzeyleri
açısından anlamlı bir farklılığın olduğunu
öngören H7 ve H8 hipotezleri kabul edilmiştir.
Tüketicilerin nostaljik restoran açısından deneyimsel pazarlama ve deneyimsel
değer ortalamaları sırasıyla 3,29 ve 3,34 iken
fast food restoran ortalamaları ise sırasıyla
3,01 ve 3,05 şeklindedir. Bu açıdan nostaljik
restoranların deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değer düzeylerinin fast food restoranlara göre anlamlı şekilde daha yüksek olduğu
söylenebilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Deneyimsel pazarlama ve deneyimsel
değerin müşteri memnuniyeti ve müşteri
tatmini üzerindeki etkisinin genel olarak incelendiği bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara
ulaşılmıştır:
- Cevaplayıcıların %58.3’ü erkek,
%61.5’i bekar, %47.8’i 500 TL ve altında gelire
sahip, %46.8’i öğrenci, %79’u 18-37 yaş aralığında ve %53.3’ü lisans mezunu olan tüketicilerden oluştuğu tespit edilmiştir.
- Araştırma sonucunda cevaplayıcıların nostaljik ve fast food restoran türleri açısından deneyimsel pazarlama düzeylerinin
sırasıyla 3.29 ve 3.01, deneyimsel değer düzeylerinin 3.34 ve 3.05, müşteri memnuniyeti
düzeylerinin 3.49 ve 3.31 ve son olarak müşteri sadakati düzeylerinin 3.10 ve 2.81 olduğu
tespit edilmiştir.
- Araştırmada deneyimsel pazarlamanın deneyimsel değer, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerinde anlamlı ve
pozitif bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.
- Araştırma sonucunda deneyimsel
değerin müşteri memnuniyeti ve müşteri
sadakati üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
34
T. Şükrü YAPRAKLI & Ercan KESER
- Araştırmada müşteri memnuniyetinin müşteri sadakati üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.
- Araştırma sonucunda tüketicilerin
deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değer
düzeyleri açısından nostaljik ve fast food restoranlar arasında anlamlı bir farklılığın olduğu, nostaljik restoranların fast food restoranlara nazaran tüketicilere daha iyi bir deneyim
yaşattıkları tespit edilmiştir.
Araştırmadan elde edilen bu sonuçlar
ışığında şu önerilerde bulunulabilir:
- Restoran işletmelerinin genel olarak
deneyimsel pazarlama uygulamalarına ağırlık
vermek suretiyle müşterilerinin memnuniyet
ve sadakat düzeylerini artırabilecekleri ifade
edilebilir. Bununla birlikte işletmelerin söz
konusu uygulamalar ile müşterilerinin deneyimsel değer düzeylerini yükselterek de
memnuniyetlerini ve sadakatlerini artırabilirler. Bu nokta da hem nostaljik hem de fast
food restoran işletmelerinin deneyimsel pazarlama uygulamaları açısından özellikle
fiziksel faaliyetlere ağırlık vermelerinin faydalı olacağı ifade edilebilir.
- Nostaljik restoranların müşterilerine
iyi bir deneyim yaşatma konusunda fast food
restoranlara nazaran sahip oldukları fırsatı
daha iyi değerlendirmeleri, restoranlarında
oluşturdukları konsept ile ilgili eksiklikleri en
kısa sürede gidermeleri, konsept ile alakalı
olarak müşterileri ile iletişim kurarak restoranlarını müşterilerinin daha iyi bir deneyim
yaşayabilecekleri bir yer haline getirmeleri
önerilebilir.
- Fast food restoranların deneyimsel
pazarlama faaliyetlerine daha fazla ağırlık
vermeleri, restoranlarında kurmuş oldukları
sistemi gözden geçirmek suretiyle müşterilerin iyi bir deneyim yaşamamasına neden olan
faktörleri veya sistemdeki eksikleri tespit
ederek gerekli düzeltmeleri yapmaları ve
müşterileri ile iletişim halinde olmaları önerilebilir.
- Bu konu ile ilgili çalışma yapmak isteyen araştırmacılara ise farklı sektörlerde
karşılaştırmalı çalışmalar yapmaları, birbirinden farklı alanlarda işletme yöneticileri ile
çalışmalar gerçekleştirerek deneyimsel pazarlama konusunda işletmelerin yetersiz kaldıkları yönlerini ve yapılabilecek uygulamaları
belirlemeleri önerilebilir.
KAYNAKÇA
Akkuş, G., Yapraklı, T. Ş., Akkuş, Ç. (2014).
Online Müşteri Deneyiminin Güvene
Etkisi: Online Alışveriş Yapan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma. The Journal of Academic Social Science Studies,
29, 403-425.
Aykaç, S. Ö. ve Kervenoael R. D. (2008), Türkiye’de E-Bankacılık: Tüketici Deneyimleri, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi,
25-29 Ekim, Nevşehir.
Chen, Y., Chen, C., Hsieh, T. (2007). A Study
of the Correlations Between Consumption Experience, Customer Satisfaction, Brand Image and Behavior Intention of Motels in Taiwan. The Journal of Global Business Management, 3/1,
211–221.
http://www.jgbm.org/page/26%20Yun
gkun%20Chen.pdf
Chen, K.Y., Huan, T.C., Thongma, W., Mena,
M., Tsai, C.F., Liao, Y.L. (2011), Developing The Volunteer Tourist’s Revisit
Intention Model: Taıwan Experience,
World Research Summit for Tourism and
Hospitality, 10-13 December, Hong
Kong.
Chen, Y.-K., Hsieh, T. (2010). A Study of The
Relationship Among Experiential
Marketing, Experiential Value and
Customer Satisfaction. Journal of Statistics and Management Systems, 13/6,
1283-1303.
Çeltek, E. (2010). Deneyimsel Pazarlama Unsurlarının Otellerin Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi: Türkiye’deki 4 ve 5 Yıldızlı
Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Eskişehir.
Deneyimsel Pazarlama Ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti Ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi:… 35
Dirsehan, T. (2010). Örneklerle Temel Deneyimsel Pazarlama. İstanbul: İkinci Adam
Yayınları
Erbaş, A.P. (2010). The Effect of Experiential
Marketıng on Customer Satisfaction and
Loyalty: A Study on Starbucks, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Günay, G.N. (2008), Hizmet Pazarlamasından
Geleneksel Pazarlamaya: Bir Güzellik
Merkezinde Uygulama, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, 25-29 Ekim, Nevşehir.
Kabadayı, E. T. ve Alan, A. K. (2014). Deneyimsel Pazarlama: Pazarlamadaki Artan Önemi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6/1, 203-217.
Lin, K.-M., Chang, C.-M., Lin, Z.-P., Tseng,
M.-L., Lan, L. W. (2009). Application
of Experiential Marketing Strategy to
Identify Factors Affecting Guests’ Leisure Behaviour in Taiwan Hot-Spring
Hotel. WSEAS Transactions on Business
and Economics, 5/6, 229-240.
Maghnati, F., Ling, K. C., Nasermoadeli, A.
(2012). Exploring the Relationship
Between Experiential Marketing and
Experiential Value in the Smartphone
Industry. International Business Research, 5/11, 169-177.
Mathwick, C., Malhotra, N., Rigdon, E. (2001).
Experiential Value: Conceptualization, Measurement and Application in
The Catalog and Internet Shopping
Environment. Journal of Retailing, 77,
39–56.
Nadiri, H. ve Günay, G. N. (2013). An Empirical Study to Diagnose The Outcomes
of Customers’ Experiences in Trendy
Coffee Shops. Journal of Business Economics and Management, 14/1, 22-53.
Nigam, A. (2012). Modeling Relationship
between
Experiential Marketing,
Experiential Value and Purchase Intension in Organized Quick Service
Chain Restaurants Using Structural
Equation Modeling Approach. International Journal of Computer Science &
Management Studies, 12, 114-123.
Oral, S. ve Çelik, A. (2013). Türkiye’yi Ziyaret
Eden Turistlerin Estetik Deneyimleri
Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5/4, 170-190.
Oral, S. ve Yetim, Ç. A. (2014). Deneyimsel
Değer, Tüketici Tatmini ve Tüketici
Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 16/3, 469-497.
Özgören, F. (2013). Deneyimsel Markalama.
İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 1-19.
Same, S. ve Larimo, J. (2012), Marketing Theory: Experinece Marketing and Experiential Marketing, 7th International
Scientific Conference, 10-11 May, Vilnius, LITHUANIA
Schmitt, B. (1999). Experiential Marketing.
Journal of Marketing Management, 15,
53-67.
Schobeiri, S. (2011). The Impacts of Perceived
Experiential Values on Customer Outcomes and Behavioral Intentions in Online
Retailing, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Concordia University The John
Molson School of Business, Canada.
Uygur, S. M. ve Doğan, S. (2013). Deneyimsel
Pazarlamanın Müşteri Memnuniyeti
Üzerine Etkisi: Restoranlar Üzerine
Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 37: 33-48.
Yalçın, M., Çobanoğlu, E., Erdoğmuş, İ.
(2008), Deneyimsel Perakendecilik: İstanbul’daki Yapı Market/Ev Gelişim
Perakendecilerinde Bir Uygulama, 13.
Ulusal Pazarlama Kongresi, 25-29 Ekim,
Nevşehir.
Yuan, Yi-Hua E. ve Wu, C. K. (2008). Relationships Among Experiential Marketing, Experiential Value, and Customer Satisfaction. Journal of Hospitality
& Tourism Research, 32/3, 387-410.
36
T. Şükrü YAPRAKLI & Ercan KESER
Download