fotograf-kimyasi-powerpoint

advertisement
FOTOĞRAF
KİMYASI
GÖZDE GÜVEN 2014201039
BÜŞRA GÜRSES 2014201038
BUSE TATLIDİL 2014201060
SÜMEYYE YAKAR 2014201069
Bir cismin görüntüsünün
ışık veya başka bir ışıma
enerjisi yardımıyla bir
yüzey üzerinde gözle
görülür ve kalıcı bir şekilde
elde edilmesi işlemine
fotoğrafçılık denir. Elde
edilen görüntüye de
fotoğraf denir. Fotoğraf
kartı, film veya cam
üzerinde ışığa duyarlı ince
bir katmandır. Işığa duyarlı
bu katman emülsiyon
olarak adlandırılır.
Fotoğrafın temel öğesi ışıktır,
bu nedenle fotoğraf kısaca
‘ışıkla yazım’ olarak tanımlanır.
Fotoğrafçılık sözcüğünün
kökeni, Fransızca ‘Photographie’
sözcüğünden gelmekte olup,
eski Helen dilinde ışık anlamına
gelen ‘Photo’ sözcüğü ile yazım
anlamına gelen ‘graphia’
sözcüğünden üretilmiştir.
Türkçe sözlükte fotoğrafın tanımı: ‘görüntüyü, ışığa karşı
duyarlı bir yüzey üzerine özel bir makine ile saptama yöntemi’
şeklinde yapılmaktadır.
İnsanoğlu dünyayı gözleriyle en, boy ve derinlik olmak üzere
üç boyutlu olarak algılar. Fotoğrafta ise en ve boy olmak
üzere iki boyut bulunur. Fotoğraftaki gölgeler ve perspektif,
üçüncü boyut olan derinliği fotoğrafa vermektedir.
Fotoğraf, zaman ve mekan içinde anın dondurulmasını
sağlar, Roland Barthes, fotoğrafın sonsuza dek kopyaladığı
şeyin yalnızca bir kez olduğunu ifade etmekte ve fotoğraf için,
‘var oluş açısından asla yinelenemeyecek olanı mekanik olarak
yineler’ demektedir.
FOTOĞRAFIN TARİHSEL GELİŞİMİ
Sanatçılar, Rönesans döneminde perspektifi kullanmaya başlayınca
fotoğraf makinesinin dedesi sayılabilecek karanlık kutuyu yani Kamera
Obscura’yı bulmuşlardır. İcat eden kişi Alhazen (Ibn al-Haytham)’dır.
1550’li yıllarda Jerome Çordan karanlık kutudaki küçük deliğin önüne
mercek koyarak daha iyi bir görüntü elde etmiştir.
 18.Yüzyılda fotoğraf makinesi bulunmuş olmasına
rağmen, fotoğraf kimyası çok daha geç başlamış ve
yavaş ilerlemiştir.
 19.yüzyılın hemen başlarında, Thomas Wedgwood
kağıdı gümüş nitrat eriğine batırarak negatif elde
etmeyi başarmıştır, ancak bu buluşunu daha ileriye
götürememiştir.
 Henry Fok Talbot, çeşitli kimyasal maddelere batırarak
ışığa karşı duyarlı bir kağıt yapmıştır.
 1839’da Sir John Herschel tarafından Talbot’un buluşu
için ilk defa ‘Fotoğraf ’kelimesi kullanılmıştır. Talbot,
modern fotoğrafçılığın temelini atmıştır.
Günümüzde kullanılan filmlerin asıl babası George
Eastman’dır. Eastman 1883-1884 yıllarında kağıt tabanlı,
1889 yılında da saydam tabanlı role filmleri geliştirerek
piyasaya sunmuştur. Daha sonraları 1950-1960’lı yıllarda
ise film tabanları ateşe dayanıklılık gösteren asetattan ve
polyester gibi maddelerden yapılmaya başlanmıştır.
20.yüzyılda en büyük gelişme renklerde ve
merceklerde olmuştur.
Renkli fotoğrafçılık ise 1855 yılında Clerk
Maxwel’in elde ettiği renklerin bugünkü ölçülere
uygun olmasa da bütün renklerin mavi, yeşil ve
kırmızıdan oluştuğunu kanıtlamasıyla başlamıştır.
FOTOĞRAF ÇEKİM VE FOTOĞRAFIN
KAĞIT YÜZEYLERE BASILMASI
Fotoğraf sürecinde gümüş
halojenürler , diazo bileşikleri,
amorf selenyum ve çinko
oksit gibi, ışığa duyarlı
malzemeler kullanılır. En
yaygın kullanılan fotoğraf
malzemelerinde ışığa duyarlı
madde olarak gümüş
halojenürler kullanılır.
FİLM ÜZERİNDE GÖRÜNTÜ OLUŞUMUNUN
ŞEMATİK GÖSTERİMİ
Emülsiyonun, bir fotoğraf makinesi veya diğer bir uygun
cihaz içerisinden ışığa tutulması ile gümüş tuzu
kristallerinin yüzeyinde başlayan fotokimyasal bir
reaksiyon sonucunda oluşan gizli görüntü, filmin banyo
edilmesi ile tüm kristallerin metalik gümüş görüntüsüne
dönüşümünü sağlar.
Doğrudan pozitif fotografik görüntüler, negatif gümüş
görüntünün banyo edilmesi ve sonradan gümüşün,
oksidan bir çözeltide çözdürülmesi ile elde edilir. Pozitif
görüntünün şekline sahip, gümüş halojenürün arta kalan
kısmı, ya ışık tarafından fiziksel veya bir indirgen madde
tarafından kimyasal bir şekilde donuklaştırılır. Bundan
sonra, pozitif bir görüntü için banyo edilir.
FOTOĞRAF MALZEMELERİ
Tüm filmler ve plakalar, selüloz asetat, poliester
veya cam gibi bir taşıyıcı yüzeyine sürülmüş, bir
emülsiyondan ibarettir.
FİLMLERİN BANYO EDİLMESİ
 Modern banyo çözeltileri, başlıca 4 çeşit fonksiyonel yapıcıdan
oluşmaktadır. Bunlar; organik bir indirgen madde, bir koruyucu, bir
hızlandırıcı ve bir tutucudur.
 Banyo çözeltileri, kimyasal bakımdan polihidroksit, amino hidroksit,
veya poliamid türevleridir ve çoğunlukla aromatiktir.
 Ticari olarak önemli banyo maddeleri hidrokinon, pmetilaminofenol, fenidon ve p-fenilendiaminler gibi
bazı malzemelerdir. Bu son sayılanlar özellikle renkli
fotoğraflar için önemlidir.
 Fotoğraf malzemesinin hafifçe asidik bir banyoya
batırılması ile banyo istenilen noktada durdurulur.
Bu çoğunlukla seyreltik asetik asittir ve banyo işlemi
gerekli alkali ortamı bozar.
 Yıkamadan sonra malzeme kurutulur. Bu süreç, iki
banyodan oluşur, alışılmış banyo işlemini, dayanıklı
kılma banyosu izler. Bu banyo işlemi sodyum
tiyosülfat, potasyum tiyosiyanat veya üreden oluşur.
Bu suretle, oluşan gümüş kompleksleri malzemeden
uzaklaştırılmamış olurlar.
KAYNAKÇA
 Prof. Dr. BAĞ, Hüseyin, Yrd.Doç.Dr. SÜRÜCÜ, Ahmet,
Kimyada Özel Konular, Pegem Yayıncılık, Ekim 2012,
Baskı 3, Sayfa 89-95
Download