OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

advertisement
Obsesyonlar (saplantı);
 kişinin kendi zihninin ürünü olarak
tanımladığı
 yok varsaymaya veya bastırmaya ya da
başka düşünce veya hareketlerle nötralize
etmeye çalıştığı,
 benliği rahatsız eden yineleyeci ve ısrarlı
her türlü düşünce, fikir, dürtü ve
imgelemlerdir.


Kompulsiyon (zorlantı); çoğu kez
obsedan düşünceleri kovmak için yapılan
irade dışı yineleyen hareketlerdir.
Çocuk ve ergenlerde obsesif kompulsif
bozukluk sıklıkla aile çatışmaları, sosyal
çekilme ve okulda başarısızlığa yol
açmaktadır.
 Çocuklar ritüellerine aile bireylerini ve
arkadaşlarını ortak edebilmekte, %90
vakada semptomlar zamanla değişim
gösterebilmektedir.


Yetişkinlikte OKB tanısı alanların 1/31/2'sinde hastalığın başlangıcının çocukluk
veya ergenlik döneminde olduğu
saptanmıştır
Sıklık: % 0.5 (her 200 çocuktan birinde
görülebilir)
 en erken başlama yaşı 7, ortalama
başlama yaşı 10.2 yaştır
 erkek çocuklarda kızlardan daha sık

Obsesif kompulsif bozukluğun 4 çeşit
semptom örüntüsü vardır:

1. En sık görüleni bulaşma
obsesyonudur. Bunu yıkama, yıkanma,
temizleme yada bulaşık olduğu düşünülen
nesneden kompulsif kaçınma izler.
Korkulan nesne genellikle kaçınılması zor
olan bir nesnedir (Feçes, idrar, toz yada
mikrop gibi). Korkulan nesneye karşı en
çok duyulan duygusal tepki anksiyete
olursa da obsesif utanç, iğrenme ve
tiksinmede sık görülür.

2. En sık gözlenen ikinci semptom
örüntüsü Kuşku obsesyonudur. Bunu
kontrol etme kompulsiyonu izler.

3. En sık görülen üçüncü örüntü; bir
kompulsiyon olmaksızın, zihne
yerleşen obsesyonel düşüncelerin
taşınmasıdır. Bu obsesyonlar genellikle
cinsel yada saldırgan bir eylemle ilintili
yineleyici düşüncelerdir ve hasta bu
düşüncelerinden ötürü kendi kendini
kınamaktadır.

4. En sık görülen dördüncü örüntü, simetri
obsesyonudur. Bunu yavaşlama
kompulsiyonu izler. Bu hastaların bir
yemek yemeleri saatler alır. Obsesif
kompulsif hastalarda dinsel obsesyonlar
ve istifçilikte sık gözlenir.
OKB BELİRTİLERİ
Yaygın obsesyonlar;
 Kirlenme, bulaşma
 Kendi veya başkalarını
zarar görmesi
 Agresif temalar
 Seksüel temalar
 Vicdan/Din
 Yasaklanmış düşünceler
 Simetri dürtüsü
Yaygın kompulsiyonlar
 Yıkama, yıkanma
 Tekrarlama





Kontrol etme
Dokunma
Sayma
Düzenlilik, düzenleme
İstifçilik

OKB olan çocuk ve ergenlerde en sık
görülen obsesyon; yetişkinlere benzer
şekilde kirleme ve mikrop bulaşma
korkusudur.
Kendine ve sevdiklerine zarar geleceği
korkusu, simetri ve düzenle ilgili
obsesyonlar, saldırganlık, cinsellik ve dinle
ilgili obsesyonlar diğer sık görülen
obsesyonlardır.
 Cinsel içerikli obsesyonlar çocuklardan
çok ergenlerde gözlenir.


Obsesif çocuklar erişkinlerden farklı olarak
belirtilerine ailelerini de ortak edebilirler.
Tekrarlayıcı sorularına yanıt beklerler,
ailelerinin kompulsiyonlarına katılmalarını
isterler
OKB' si olan hastaların anne, baba ve
yakın akrabalarında obsesif kişilik ve OKB
başta olmak üzere belirgin psikopatoloji
bulunmuştur.
 Model alma ya da öğrenme değil biyolojik
ve genetik kuramlar üzerinde
durulmaktadır.




Erken tanı
Tedavi (İlaç tedavisi
ve davranışcı tedavi)
Okul ve aile
danışmanlığı gerekir.
Download