Yaşlanıyoruz

advertisement
Sayı: 2014 / 4
03 Şubat 2014
Yaşlanıyoruz
Nüfusun yaşlanması, bir nüfusun yaş yapısının değişerek, o nüfustaki çocukların ve gençlerin payının
azalması ve yaşlı insanların (65 yaş ve üstü) payının toplam nüfus içindeki payının giderek artmasıdır.
Gerek dünya ülkelerinde, gerekse de ülkemizde yaşlı nüfus sayısı giderek artmaktadır. Cumhuriyetin
ilanından hemen sonra izlenen doğurganlığı teşvik edici politikalardan 30 yıl sonra vazgeçilmesinin
sonucunda doğurganlık hızlarında belirgin bir azalma olmuş, bu düşüş özellikle 1970’li yıllarda ivme
kazanmıştır. Tıptaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, hastalıkların önlenmesi ve erken dönemde teşhis ve
tedavinin sağlanması, koruyucu sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle bebek ölümlerinin azalması, ortalama
yaşam süresine olumlu olarak yansıyarak, doğuşta beklenen ömür süresinin yükselmesini sağlamıştır.
Bütün bunların sonucu olarak, ülkemizde 65 yaş ve üstü nüfusun oranı artmıştır. Türkiye’de 2013 yılı
verilerine göre yaşlı (65 ve daha yukarı yaş) nüfus 5 891 694’dür. Yaşlı nüfusumuz bu büyüklüğü ile
Danimarka (5 584 728) ya da Finlandiya’nın (5 262 930) nüfuslarından fazladır.
2013 yılında nüfusumuzun %7,7’sini yaşlı nüfus oluşturmaktadır.
Yaşlı nüfus oranı yıllara göre incelendiğinde bir artış eğilimi olduğu görülmektedir. 1940 ve 1960 yılında
%3,5 olan yaşlı nüfus oranı, 1980 yılında %4,7, 2000 yılında %5,7, 2010 yılında %7,2, 2012 yılında %7,5
olmuş, 2013 yılında ise bu oran %7,7’ye yükselmiştir.
Birleşmiş Milletlerin tanımına göre bir ülkedeki yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %8 ile %10
arasında olması o ülke nüfusunun yaşlı, %10’un üzerine geçmesi ise çok yaşlı olduğu anlamına
gelmektedir.
TÜİK nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10,2, 2050 yılında %20,8, 2075
yılında ise %27,7’ye yükseleceği tahmin edilmektedir. 2075 yılında Türkiye’nin yaşlı nüfusunun yaklaşık
24,7 milyon olacağı ve bu değerle Avustralya’nın 2012 yılındaki toplam nüfusuna yaklaşacağı tahmin
edilmektedir.
2013 yılı verilerine göre yaşlı nüfus oranı il bazında incelendiğinde, en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip il
%16,7 ile Sinop’tur. Sinop’u %15,7 ile Kastamonu, %14,3 ile Çankırı, %14,2 ile Giresun ve %14,0 Artvin
illeri izlemektedir.
Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise %2,8 ile Hakkâri’dir. Hakkâri ilini %3,0 ile Şırnak, %3,2 ile Van,
%3,5 ile Şanlıurfa illeri izlemektedir.
Kaynak :1. TÜİK, İstatistiklerle Yaşlılar, 2012 http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=11&KITAP_ID=265
2 .2013 ADNKS Sonuçları http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15974
Bilgi için: Dilek GÜDER
Telefon: +90 312 410 06 24
e-posta: [email protected]
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
Download