2005 Yaz Dönemi Genetik 1 Arasınav Soruları

advertisement
2007 Güz Dönemi Genetik 1 Final Sınavı Soruları
1. Hücre bölünmesi sırasında DNA ne zaman duplike olur? (2p) a) İnterfazın S fazında
d)mitoz ve mayozun profazında e) Go fazında
21.01.08
b)İnterfazın G1 ve G2 fazlarında
c)mitoz ve mayozun metafazında
2. Aşağıdaki kombinasyonlardan hangisi normal şartlarda mümkün değildir (2p) a) Annesi B, babası AB grubundan olan B grubu bir birey b) Annesi B, babası
AB olan AB grubu bir birey c) Annesi A babası AB olan O grubu bir birey d)Annesi A babası B olan B grubu bir birey e)Annesi O babası AB olan A grubu
bir birey
3. Bazı dominant genler heterozigot durumda, homozigot dominant durumun yarısı kadar enzim üretmesine rağmen neden tam dominant olarak değerlendirilirler?
(2p) a) Enzim miktarının az olması bazı durumlarda avantajlı olduğu için b) tek bir alelin salgıladığı enzim dominant fenotip için yeterli olduğu için c) böyle
durumlar son derece nadir olduğu için d) gen epistatik olduğu için e)enzim miktarındaki azalma hiç bir zaman tam %50 olmadığı için
4. Aşağıdakilerden hangisi öjeni inanışına uygundur? (2p)
a) Tohumların soğuklama periyoduna tutulması verimi artırır b) Eğer evlilikler kontrol edilirse istenen karakterlerdeki insan seçilebilir c) Kromozom kalıtımın
fonksiyonel birimidir d) Bir çok melez bitki her iki ebeveyninden de daha verimli olurlar e) İlaçlar ve genetik bilimi, genetik hastalıkların tedavisinde
kullanılabilir.
5. Ki-kare testi neyi anlamamızı sağlar?(2p) a) bir hipotezin geçersiz olup olmadığını b) bir deney için beklenenin doğru olup olmadığını
yapılıp yapılmadığını d) bir olay hakkındaki gözlemlerimizin beklenenden farklı olup olmadığını e)bir hipotezin doğru olup olmadığını
c) Deneyin doğru
6. Bir anne kırk yaşlarında ilginç bir genetik hastalığa yakalanıyor. Yapılan test sonucunda babanın bozuk geni taşımadığı tespit edilmesine rağmen ailenin 3
çocuğundan (2 kız 1 erkek) herbirinin %50 ihtimalle hastalığa yakalanacağı hesap ediliyor. Buna göre bu hastalık nasıl bir gen tarafından kontrol ediliyor olmalıdır?
(2p)
a) dominant letal alel b)eşey etkili gen c)çekinik letal alel d)eşeye bağlı gen e)hipostatik gen
7. Bombay fenotipi neyi gösterir? (2p) a) IA ve IB nin IO ‘a baskın ama birbirlerine eşbaskın olduğunu b) IO ‘ın IA ve IB ye dominant olduğunu c) Bazen çeşitli
farktörlerin belirli bir genotipin etkisini engellediğini d) Genotip ve fenotipin her zaman birbirine bağlı olduğunu e) A ve B kan grupları arasındaki farkı
8. Aşağıdakilerden hangisi “genetik beklenti”yi en doğru açıklar? a) bireyi ilerleyen yaşlarda yakalayan dominant genetik hastalık b) Zamanla bir kromozomda
oluşan mutasyonların birikerek hastalık yapması c) Nesilden nesile geçtikçe şiddeti artarken genetik hastalığın başlama yaşının azalması d) Sadece belli etnik
kökenden insanları etkileyen bir genetik hastalık e) Genotipi bilinen atalardan oluşan bireylerin genotip ve fenotiplerini tahmin etme. (4p).
9. Rekombinasyon 8x1012 potansiyel genetik kombinasyonu nasıl sağlar? (2p)
a) Gametofitlerde faydalı mutasyonları teşvik ederek b)farklı homolog kromozomların farklı gametlere dağılmasını sağlayarak
alel alışverişini sağlayarak d)kardeş kromatitler arası genetik alışverişi sağlayarak e)hepsi
c) homolog kromozomlar arası
10. Bezelyelerde uzun boy (A) kısa boya (a), sarı tohum (B) da yeşil tohuma (b) baskındır. Bir çaprazlama sonucu F1 neslinde
6/16 oranında uzun-sarı tohumlu,
6/16 oranında uzun-yeşil tohumlu,
2/16 oranında kısa-sarı tohumlu, ve
2/16 oranında da kısa- yeşil tohumlu bireyler elde edilmiştir.
Buna göre ebeveynlerin genotipi ................. x .................. olmalı,
fenotipleri ise...................... ve...................... olmalıdır. (8p)
11. Otozomal çekinik bir hastalık için erkek kardeşi hasta olan bir erkek, kız kardeşi hasta olan bir bayanla evlenmiştir. Erkeğin ya da kadının taşıyıcı olup
olmadıkları bilinmemektedir. Bu çiftin ilk çocuklarının hasta olma olasılığı .............. olarak hesaplanır. (2p)
12. Belli bir karakter için aynı genotipe sahip olan iki birey için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (2p)
a) Bu karakter için farklı allellere sahip olabilirler b)aynı genoma sahiptirler c)bu karakter için homozigotturlar
farklı fenotipe sahip olabilirler
13. Bir heterojen populasyondan belli bir grup organizmayı ıslah amaçlı seçme işemine ne denir? (2p)
a) tepki (R) b) kalıtılabilirlik indeksi (H2) c) Seçilim diferansiyeli (S) d) dar anlamlı kalıtılabilirlik (h2)
14. Değerlerin ortalamadan sapma derecesine ne denir? (2p)
a) kalıtılabilir index b) standart hata c) varyans d) ortalama
d)tek yumurta ikizidirler
e) bu karakter için
e)yapay seçilim
e) merkezi dağılım
15. Bir çaprazlama sonucu 315 düz-sarı, 108 düz-yeşil, 101 buruşuk-sarı, ve 32 buruşuk-yeşil bezelye gözleniyor. Bu sonuçlar için sıfır hipotezi
......................................................................................... şeklinde olabilir. Bu durumda χ2 değeri ............. , p değeri yaklaşık ............... olarak hesaplanır ve sıfır
hipotezi ............................ Bu sonuç .................................................................................. ............................................................... şeklinde açıklanır/anlamına gelir (χ2
ve p değerleri için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz). (14p)
df
1
2
3
4
0.90
0.02
0.21
0.58
1.06
0.50
0.46
1.39
2.37
3.36
Olasılık (p)
0.20
1.64
3.22
4.64
5.99
0.05
3.84
5.99
7.82
9.49
0.01
6.64
9.21
11.35
13.28
0.001
10.83
13.82
16.27
18.47
16. Farelerde GG ve Gg renk oluşumuna müsade ederken gg engeller. E-F- gri, E-ff sarı, eeF- siyah ve eeff de krem renk oluşturur. Buna göre aşağıdaki F1’leri
oluşturan ebeveynlerin genotip ve fenotiplerini karşılarına yazınız. (14p)
3/8siyah, 3/8krem, 2/8albino: ................................ x .................................
9/16gri, 3/16sarı, 4/16albino: ................................. x .................................
9/16gri, 3/16sarı, 3/16siyah, 1/16krem: ............................... x ...........................
17. Drosophila’da kırmızı göz rengi (a) X’e bağlı çekinik bir mutasyon, kahverengi göz rengi (b) ise otozomal çekinik bir mutasyondur. Her iki mutasyonu aynı
anda taşıyan bireyler beyaz gözlü olurlar. Buna göre aşağıdaki çaprazın F1 ve F2 sonuçlarını ve oranlarını (doğru genotip ve fenotiplerle) yazınız. (15p)
kırmızı dişiler x kahverengi erkekler  F1: ........... x .............  F2: ...........................................................................
............... x .................
............ x .............
18. Bir bitkide uzun varyete bodur varyete ile çaprazlandığında bütün F1 bitkileri uzundur. F1xF1 çaprazı sonucunda ise 9/16 uzun 1/16 kısa oluşmuştur.
a) Boy kalıtımına katılan gen çifti sayısını belirterek hangi genotipin uzun, hangi genotipin kısaya sebep olduğunu yazınız. (6p)
b) F1 x F1 sonucu hangi oranda gerçek arısoy çıkar? bu genotipleri listeleyiniz. (3p)
19. H2 = 0.5 ise aşağıdakilerden hangisi en doğrudur? (2p)
a) Fenotipik varyans son derece yüksektir b) Genetik ve çevresel faktörlerin fenotipik çeşitliğe katkıları eşittir c) Genetik faktörlerin fenotipik çeşitlilik üzerinde
çok küçük etkisi vardır d) Genetik faktörler fenotipik çeşitlilikte tek başına sorumludurlar e) Çevresel şartlar fenotipik çeşitlilik üzerine hemen hemen hiç bir
etkiye sahip değildirler
20. Bir çaprazlamada F2 neslinde 2/125 oranında 5cm kuyruklu fareler ve 1/64 oranında da 35cm kuyruklu fareler tespit edildiğine göre kuyruk uzunluğu ........
adet gen çifti tarafından kontrol ediliyor olmalıdır ve F2’de ......... adet fenotipik sınıf bulunur. Bu sınıfların oranları sırasıyla
................................................................................................ şeklinde olur. Her bir eklemeli alelin kuyruk uzunluğuna katkısı .............cm olur. Buna göre 15cm
kuyruklu bir fare için muhtemel bir genotip ................... şeklinde olabilir. (10p)
Download