Bilanço Dipnotları

advertisement
BİLANÇO DİPNOTLARI
1-)İşletmenin fiili faaliyet konusu :
2-)Kayıtlı sermaye sistemi yoktur.
3-)Yönetim/Ortaklar Kurulu başkan ve üyeleri ile Genel Müdür gibi üst düzey yöneticilere Cari dönemde verilen her çeşit avans ve
borç tutarı ve bunların dönem sonu bakiyeleri : Yoktur.
4-)Aktif değerler üzerindeki toplam sigorta tutarı :
YTL.dır.
5-)Alacaklar için alınmış ipotek ve teminat toplam tutarı
: Yoktur.
6-)Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminat tutarı
: Yoktur.
7-)Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı
: Yoktur.
8-)Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer
muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile
dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri :
A) Stok değerleme yöntemi :
aa) Cari dönemde uygulanan yöntem
:
ab) Önceki dönemde uygulanan yöntem
B) Dövize bağlı alacaklar ve dövize bağlı borçlar 31.12.2004 tarihi itibariyle Maliye Bakanlığınca belirlenip, 28.01.2005 Tarih ve
25710 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan döviz kurları ile değerlenmiştir.
C) Amortisman ayrımında Önceki dönem ve Cari Dönemde NORMAL AMORTİSMAN yöntemi kullanılmaktadır.
(01.01.2004'den itibaren Aktife Giren A.T.İ.K 'ler için VUK' nun 333 ve 339 numaralı G.T. belirtilen amortisman oranları
kullanılmıştır.)
D) Stokların Enflasyon Düzeltmesi Toplulaştırılmış yöntemlere göre yapılmıştır.
aa) Cari dönemde uygulanan yöntem
ab) Önceki dönemde uygulanan yöntem
E) Stok ve Maddi Duran Varlıkların Maliyetine İlave edilen Reel Olmayan Finansman Maliyetinin hesaplanmasında;
aa) Cari dönemde uygulanan yöntem
ab) Önceki dönemde uygulanan yöntem
Stok ve diğer bilanço kalemlerini değerlemede önceki döneme göre yapılan değişiklik artış veya azalış yoktur.
9-)Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları : Yoktur.
Artırım Tarihi (Tescil Tarihi)
Artırım Tutarı Nakit
10-)Kasa ve Bankadaki Döviz Mevcutları :
DÖVİZ
Cinsi
Miktarı YTL.Kuru
Kasa
Geç.Yıl Karı
Yas.Yedek
S.D.O.F.
Toplam Tutarı
Bankalar
Vadesiz Mevduat Hs.
11-)Yurtdışından alacaklar (avanslar dahil) : Yoktur.
12-)Yurtdışına borçlar (avanslar dahil) :
DÖVİZ
Cinsi
Miktarı YTL.Kuru
Toplam Tutarı
13-)Cari ve gelecek dönemde yararlanılacak yatırım indirim tutar
Uygulama; 4842 sayılı kanun ile G.V.K' na 24.04.2003 tarihinden itibaren uygulanmak üzere eklenen,19.Madde hükmüne göre
yapılmıştır.
14-)a) Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı
b) Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüşebilir niteliktekilerin tutarı
15-)a) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü
b) Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı
: Yoktur.
: Yoktur.
: Yoktur.
: Yoktur.
16-)İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının :
ADI SOYADI
PAY ORANI
PAY TUTARI
17-)Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların : Yoktur.
18-)Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri
a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti :
.-YTL.
b) Elden çıkartılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti :
.-YTL.
c) ENFLASYON DÜZELTME ARTIŞLARI
ca) Varlık maliyetlerinde ( + )
Önceki Dönem
YTL
Cari Dönem
.-YTL
cb) Birikmiş amortismanlarda ( - )
YTL
.-YTL
19-)Ana kuruluş, Bağlı Ortaklık ve iştiraklerin Ticari Alacak ve Ticari Borçları içindeki payları : Yoktur.
20-)Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı :
21-)Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi yoktur.
22-)Şarta bağlı zararlar ile şarta bağlı kazançlar söz konusu değildir.
23-)İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde etkili olabilecek muhasebe tahminlerinde değişiklik yoktur.
24-)Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutar yoktur.
25-)a) Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından
çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar yoktur.
b) İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarı :
Yoktur.
26-)Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz
borçları tutarı yoktur.
27-)Ortaklar,iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt,kefalet,aval,ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : yoktur.
28-)31.12.2004 tarihi itibariyle alacak ve borç senetlerine reeskont uygulanmamıştır.
29-)Mali tablolardaki "Diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20'sini veya Bilanço aktif
toplamının %5'ini aşan kalemlerinin ad ve tutarları yoktur.
30-)Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması
gerekli olan diğer hususlar yoktur.
Bilanço'nun onaylanarak kesinleştiği tarih. 31.01.2007
Download