NNT747 - MOLEKÜLER TIPTA MOLEKÜLER BİYOLOJİK

advertisement
NNT747 - MOLEKÜLER TIPTA MOLEKÜLER BİYOLOJİK TEKNİKLER
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
NNT747
Herhangi Yarıyıl/Yıl
Teori
Uygulama
(saat/hafta)
(saat/hafta)
3
0
Yerel Kredi
AKTS
3
9
MOLEKÜLER
TIPTA
MOLEKÜLER
BİYOLOJİK
TEKNİKLER
Önkoşul(lar)-var ise
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin verilme şekli
Yüz yüze
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Anlatım
Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Prof. Dr. Necdet Sağlam
- Moleküler Biyolojinin tanımı, prensipleri ve önemi, sosyal yaşamdaki yeri nanotıptaki avantajlarını,
Moleküler tıptaki önemi ve kullanıldığı alanlarını, - Hücre bölünmesi önemi, hücre kontrol
mekanizmaları; nükleik asitlerin genetik bilgi taşımalarının önemini, - Prokaryot ve ökaryot
Dersin amacı
hücrelerde genetik sistemler nelerdir farklarını, - DNA yapısı ve replikasyonu, RNA yapısı sentezi,
işlenmesi (splicing), ve proteine yansıması, Prokaryot ve ökaryot hücrelerde protein sentezi kontrolü
ve fonksiyonu, - Moleküler düzeyde rekombinasyon: yeni bileşim-DNA, değişebilirlik: mutasyon ve
tamirini, sıçrayan genleri, - Nükleik asit ve proteinler teşhiş ve tayininde için kullanılan temel
moleküler biyoloji tekniklerinin neler olduğunu, - Moleküler biyolojide Proteomics, transcriptomics,
and genomics gibi konularda çok kullanılan moleküler genetik tekniklerini, - Kanser, apoptosis,
hücresel farklılaşma ve proliferation tanımları, moleküler ve nanotıptaki önemini,
1.
- Prokaryot ve ökaryotlarda genetik sistemler ve yapılarını, Moleküler Genetiğin tanımı,
prensipleri ve önemi, sosyal yaşamdaki yeri nanotıptaki ve nanoteknolojideki avantajlarını,
- Hücre bölünmesi önemi, hücre kontrol mekanizmaları; nükleik asitlerin genteik bilgi
taşımalarının önemini, - Prokaryot ve ökaryot hücrelerde genetik sistemler nelerdir ve
farklarını,
2.
- DNA yapısı ve replikasyonu, RNA yapısı sentezi, işlenmesi (splicing), ve proteine
yansıması, Prokaryot ve ökaryot hücrelerde protein sentezi kontrolü ve fonksiyonu, Moleküler düzeyde rekombinasyon: yeni bileşim-DNA, değişebilirlik: mutasyon ve tamiri,
sıçrayan genleri,
Dersin öğrenme
çıktıları
3.
- Nükleik asit ve proteinler teşhiş ve tayininde için kullanılan temel moleküler biyoloji
tekniklerinin neler olduğunu, - Moleküler biyolojide Proteomics, transcriptomics, and
genomics gibi konularda çok kullanılan moleküler biyoloji tekniklerini, - Kanser, apoptosis,
hücresel farklılaşma ve proliferasyon nedir, nanotıptaki anlamı ve önemini,
4.
- Nükleik asit ve proteinlerin teşhiş ve tanısında kullanılan elektroforez çeşitleri, (jel
elektroforezi, poliakrilamid jel elektroforezi, sds-page), kromotografi ve çeşitleri, çalışma
mekanizmalarını, - Moleküler biyolojide proteomik, transkriptomik, and genomikte sıklıkla
kullanılan bazı tekniklerin neler olduğunu,
5.
DNA hibridizasyon probeları, DNA klonlama, PCR, HLA,genom scaffolds, hızlı protein
saflaştırılmasını nedir nasıl yapılır Bunları ve buna benzer teknikleri,
Moleküler Biyolojinin Tanımı, Moleküler tıptaki önemi ve kullanıldığı alanlar, prensipleri ve önemi,
sosyal yaşamdaki yeri nano tıptaki avantajları,/Hücre bölünmesi önemi,/Hücre kontrol
mekanizmaları; nükleik asidlerin gentik bilgi taşımalarının önemini,/Prokaryot ve ökaryot hücrelerde
genetik sistemler,/ DNA yapısı ve replikasyonu, RNA yapısı sentezi, işlenmesi (splicing), ve proteine
yansıması, / Prokaryot ve ökaryot hücrelerde protein sentezi kontrolü ve fonksiyonu, / Proteinler;
Dersin içeriği
Genlerin son ürünü, Protein Sentezinin ifadesi ve düzenlenmesi,/Moleküler rekombinasyon: yeni
bileşim-DNA, değişebilirlik: mutasyon ve tamiri, sıçrayan genleri,/Nükleik asit ve proteinler teşhiş ve
tayininde için kullanılan temel moleküler biyoloji teknikleri,/Moleküler biyolojide proteomics,
transcriptomics, and genomics gibi konularda çok kullanılan moleküler genetik tekniklerini,/Kanser,
apoptosis, hücresel farklılaşma ve proliferation nedir, nanotıptaki önemini,/Nükleik asit ve proteinler
için kullanıl
Kaynaklar
Molecular Biology of the gene, fifth edition, James D. Watson et all., 2004Gen klonlama ve DNA
analizi, T.A Brown, 2009
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar
Konular
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
Moleküler Biyolojinin tanımı, prensipleri ve önemi, sosyal yaşamdaki yeri Moleküler tıpta, Nanotıpta ve
Nanoteknolojideki uygulama alanları ve avantajları önemi,
Hücre Bölünmesi ve kromozomlar, Hücre Döngüsünün genetik düzenlenmesi
Genetik bilgi deposu ve bilgi kaynağı olarak Nükleik asitler, DNA, RNA- Fiziksel özellikleri, Replikasyonu, ve
Sentezi, genler ve kromozomlardaki yerleşimi, sıçrayan genler,
Mutasyon, Onarım ve sıçrayan genetik elementler ve Genetik bilginin ifadesi, ökaryotik Genomlarda umulmadık
genetik bileşenler
Prokaryotik and ökaryotik hücrelerde Proteinler; Genlerin son ürünü, Protein Sentezinin ifadesi ve
düzenlenmesi,
6. Hafta
Kanser, apoptosis, hücresel farklılaşma ve proliferasyon, nanotıptaki önemi
7. Hafta
Genetik ve Kanser: Tümor baskılayıcı genler, Onkogenler, metastaz, Kanser ve çevresel ajanlar
8. Hafta
Ara sınav
9. Hafta
Moleküler seviyede Rekombinasyon: Rekombinant DNA Klonlama ve Uygulamaları
10.
Bağışıklık sisteminin temeli: Bağışıklık sistemi, Antikorve çeşitleri, HLA Sistemi, Kan grupları, immum
Hafta
yetersizliği hastalıkları, otoimmun hastalıklar,
11.
Hafta
Nükleik Asid ve Proteinler için Temel Moleküler Biyoloji Tekniklere Giriş, Amacı ve nanotıpta önemi
12.
Nükleik asit ve proteinlerin teshis ve tanısında kullanılan Elektroforez çeşitleri, (Jel Elektroforezi, Poliakrilamid
Hafta
Jel elektroforezi, SDS-PAGE), Kromotografi, tipleri, çalışma mekanizmaları,
13.
Moleküler Biyolojide Proteomik, Transkriptomik, and Genomik?te sıklıkla kullanılan bazı teknikler, Nanotıpta, ve
Hafta
Moleküler tıptaki uygulama alanları,
14.
DNA Hibridizasyon Probe?ları, DNA klonlama, PCR, Genom Scaffolds, Hızlı Protein saflaştırılması vb.
Hafta
nanotıpta ve moleküler tıptaki uygulama alanları,
15.
Hafta
Final sınavı
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı %
Devam (a)
14
0
Laboratuar
0
0
Uygulama
0
0
Alan Çalışması
0
0
Derse Özgü Staj (Varsa)
0
0
Ödevler
0
0
Sunum
1
15
Projeler
1
15
Seminer
0
0
Ara Sınavlar
2
20
Genel sınav
1
50
Toplam
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
0
50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
0
50
Toplam
100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
Ders Süresi
14
3
42
Laboratuvar
0
0
0
Uygulama
0
0
0
Derse özgü staj (varsa)
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
14
10
140
Sunum / Seminer Hazırlama
0
0
0
Proje
1
25
25
Ödevler
1
20
20
Ara sınavlara hazırlanma süresi
1
20
20
Genel sınava hazırlanma süresi
1
30
30
Toplam İş Yükü
32
108
277
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı Düzeyi*
D.9. Program Yeterlilikleri
1
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
2
3
4
5
Download