yasak cinsel ilişki : ensest

advertisement
1
YASAK CİNSEL İLİŞKİ : ENSEST
Aylin Görgün Baran1, Nüket Paksoy Erbaydar2
GİRİŞ
Genellikle ensest, aynı genetik bağa sahip insanlar arasındaki cinsel ilişkiye
atıfta bulunur. Ensesti tanımlamak, ona karşı olan yasakların vurgusu temeline
dayanır; yani ensest tanımında esas olan unsur “yasak olgusu”dur. Son yıllarda
ensest araştırmalarında bir paradoks ortaya çıkmıştır. Bir yandan ensest tabusunun
evrensel olmadığı ve her yerde aynı biçimde görülmediği kabul edilirken, öte yandan
ensest tabusunun diğer canlı türlerinde de yaygın olduğu varsayılmaktadır. Bu
bağlamda sözcük kirlilik, iffetsizlik ve uygunsuzluk anlamına da gelmektedir.
Batı yasalarına, klinik tanımlara ve antropolojik bakış açılarına göre ensest
tanımı, sadece cinsel unsurları içermez. Ensest, üç tür etkileşimle tanımlanır: cinsel
davranışlar seti, akrabalık kategorileri seti ve yasaklar seti. Örneğin, bazı kültürlerde
akrabalar arasında cinsel ilişkiye ve evlilik ilişkisine izin verildiğinden, kültürel inşalar
nedeniyle bu ilişki ensest olarak görülmez.
Günümüzde ensest; ahlaki, hukuki ve dini bakımdan evlenmeleri yasak olan,
yakın
akraba
konumundaki
bireylerin
cinsel
ilişkide
bulunmaları
olarak
tanımlanmaktadır. Bu anlamda ensest bazı kültürler hariç, tabu olarak kabul
edilmiştir.
1. Ensest İlişki Biçimleri
Genellikle ensest bir “aile sorunu” olarak algılanmaktadır. Ensest davranışı;
özellikle baba ile kızı, anne ile oğlu ve erkek kardeş ile kız kardeş arasındaki cinsel
ilişkiyi içermektedir. Ancak ensest davranışıyla ilgili yasal ve kültürel düzenlemeler
bazen bu üç örneğin ötesine de geçmektedir. Örneğin, üveyler arasındaki ilişkiyi de
ensest olarak kabul edenler bulunmaktadır. Yetişkin akrabalar arasındaki ensest
ilişki, en az yetişkin ile çocuğu arasındaki ensest ilişki kadar yasaklıdır.
1
Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim üyesi
Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
2 Yard. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim üyesi
Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
1
2
Öte yandan ensest tabusunun gücü mitsel açıdan Oidipus komplesi (Oidipus
ile Jocasta’nın evliliği, aralarındaki kan bağı bilinmeksizin gerçekleşmiştir) terimi ile
de açıklanmaktadır. Oidipus annesinin ve karısının aynı kişi olduğunu öğrendiği
zaman üstesinden gelinmez bir suçluluk duygusuna kapılır ve kendisini gözlerini kör
ederek cezalandırır. Bu olayda ensest ilişiki bakımından kadın ile oğlu arasında bir
kan bağının mı yoksa yasal bir bağın mı (evlat edinme, üvey annelik, üvey babalık)
önemli olduğu konusu tartışılmıştır. Bu olay, Avrupa’da antropolojik açıdan bir mit
olarak değerlendirilmektedir.
Ensest toplumsal yasaklara bağlanarak kurgulanan bir durum olması
sebebiyle zaman içerisinde ve kültürden kültüre bu yasağın içeriği değişim
gösterebilir. Örneğin ensest konusunda Amerika Birleşik Devletlerinde yasal açıdan
öz baba kız ve üvey baba kız arasındaki ilişkide bir fark gözetilmemektedir. Bu
nedenle her iki durumda da cinsel ilişki ve evlilik yasaklanmıştır
Enseste bağlı olsun ya da olmasın çocuğun cinsel istismarı bakım verme
yükümlülüğündeki kişilerin, diğer yetişkinlerin ya da çocuktan daha büyük yaştaki
diğer çocukların çocuğu bir cinsel haz nesnesi olarak kullanması şeklinde tanımlanır.
Yetişkin kadınların %20’sinin, yetişkin erkeklerinse %5-10’unun çocuklukta cinsel
istismara uğradığı ve istismar eden kişilerin büyük kısmının çocukların tanıdığı kişiler
olduğu ifade edilmektedir. Çocuğun cinsel istismarı şeklinde ortaya çıkan ensest
ilişkinin en fazla baba-kız arasında olduğu ileri sürülmektedir. Bu ensest tipinde farklı
üç durumdan söz edilmektedir.
*Endogamik (endogamic-grup içi evlilik): Bu tür babalar, kendi cinsel ilişkisini aile
üyeleriyle sınırlandırır ve ailenin dışındaki kadınlarla cinsel veya sosyal ilişkilere
girmek istemez.
*Rastgele cinsel ilişkide bulunanlar (indiscriminately promiscuous): Bu tür babalar
genellikle psikopattır (psychopathic).
*Çocuklara cinsel açıdan çekici görünenler (pedophiles): Bu tür babalar, psikoseksüel
olarak gelişmesi gecikmiştir ve sosyal açıdan olgunlaşmamışlardır.
2. Ensestin Sosyal Boyutu
Birçok araştırma ensest ilişkinin, özellikle de ebeveyn ile çocuk arasındaki
ensest ilişkinin esas olarak çocuk açısından yıkıcı sonuçlarından bahsederken; bazı
2
3
çalışmalar da ensest ilişkinin ergenlik döneminden önceki küçük yaşlarda mı, yoksa
ergenlik sonrasında mı deneyimlediği sorusunu sorar. Bu soru çocuğun yaşadığı
döneme, yaşa göre sorun olarak görülür. Yaş ya da dönem, çocuğun ensest ilişkiyi
hatırlaması ve idrak etmesi ile bağlantılıdır. Çünkü bu ilişkiyi idrak etmesi sonradan
yaşayacağı tehlike ve risklerin artmasına yol açacaktır.
Ensest ilişki yasak temeline dayandığı, için kim tarafından kime uygulanırsa
uygulansın bireylerde travma yaratacağı kesindir. Kişinin yasak ilişki yaşarak
normların
dışına
çıkmasının
toplum
tarafından
öğrenilmesi ve
bu
şekilde
etiketlenmesi sosyal ilişki ağlarının zedelenmesine neden olur. Özellikle günümüzde
ensest ilişkiyi yaşayan kişiler toplum tarafından ayıplanıp kınanmaktadır ve bu ayıbı
yaşamları süresince üzerlerinde bir yük olarak taşımak zorunda kalmaktadırlar.
Dolayısı ile bireylerin böyle bir etiketlenme/damgalanma ile yaşaması, sosyal
çevrenin ona kötü gözle bakması kendisini değersiz biri olarak algılamasına yol açar.
Karşılaştığı kişi ya da kişiler tarafından ona bir mesafe ile yaklaşılır. Bu da toplumsal
uzaklık duygusunun yaşanmasına ve bireyin toplumdan izole olmasına neden olduğu
gibi onu yalnızlaştırır ve sonuçta intihara kadar götürebilir. Böylece sosyal bağları
kopan birinin ise depresyona girmesi ve daha çok psikolojik sorunlar yaşaması
kaçınılmazdır.
Öte yandan bu kişiler toplumda ayakta durma ve bir kimlik edinme adına
sapma davranışlar gösterebilirler, hatta bazen suça itilme ya da suç örgütlerinin
hedefi haline gelme durumu ile de karşılaşabilirler. Yaşamdan beklentisi azalan bu
kişilerin sapma davranışlar gösterme ve suç işlemeye itilme eğilimleri yüksek
olduğundan söz edilir. Böylece toplumdaki en kötü çalışma koşullarında ve statüsel
saygınlığı olmayan ya da düşük olan mesleklerde çalışmayı kabul ederler. Çünkü
ensest ilişkisini yaşayanlar artık toplumda bir ÖTEKİ’dir.
3. Ensestin Sağlık Sonuçları
Ensest uzun süre üzerinde konuşulması yasak olan bir konu olması nedeniyle
sağlık sonuçlarının tartışılması ve ensestin tarafları olan bireylerin sağlık sorunlarına
çözüm bulunmasında geç kalınmıştır. Ancak neden olduğu sağlık sonuçları açısından
bakıldığında sonuçların sağlığın her boyutunda ortaya çıktığı ve sekellerinin yaşam
boyu sürdüğü görülmektedir. Ensestin kimler arasında, hangi yaşlarda ve hangi
toplumda ortaya çıktığına bağlı olarak oluşan sağlık sorunları farklı düzeylerde
3
4
yaşanmaktadır. En ağır sonuçlar cinsel şiddet içeren ensest olgularında ortaya
çıkmaktadır. Bunlar, taraflardan birinin rızası dışında gerçekleşen cinsel ilişki (cinsel
içerikli söz ya da davranışlar, tecavüz, tekrarlayan tecavüzler) ya da çocuğa yönelik
cinsel istismar vakalarıdır. Her iki durumda da ensest yasağının getirdiği sosyal ve
yasal sonuçların yanı sıra cinsel şiddete bağlı sağlık sorunları ortaya çıkar.
Bir yetişkine yönelik cinsel şiddetin sağlık sonuçları başta üreme organları
olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde yaralanma ve kanamalar, azalmış cinsel
istek, genital irritasyon, cinsel ilişkide ağrı, kronik pelvik ağrı, HIV/AIDS, hepatit gibi
cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, üriner sistem enfeksiyonları, istenmeyen
gebelikler, sağlıksız düşükler ve istenmeyen doğumlar gibi fiziksel sağlık sorunları ile
depresyon, post-travmatik stres bozukluğu, intihar düşünceleri, sigara, alkol ve
madde kullanma gibi ruhsal sağlık problemlerdir. Cinsel şiddetin yanı sıra fiziksel
şiddette bulunuyorsa sağlık sonuçları ağırlaşmaktadır. İntiharlar, cinayetler ve namus
cinayetleri ya da ortaya çıkan sağlık sorunlarına bağlı ölümler ise sorunun ölümle
biten sonuçlarıdır.
Büyük çoğunluğu enseste bağlı olmak üzere çocuğun cinsel istismarı
sonucunda çocuklukta ya da yetişkinlik döneminde çeşitli sağlık sorunları ortaya
çıkar. Bunlar kronik ya da tekrarlayan genito-üriner sistem enfeksiyonları başta olmak
üzere enfeksiyonlar, genital bölge yaralanmaları, karın ağrıları, kronik kabızlık gibi
fiziksel sağlık sorunlarının yanında,
alkol ve madde kullanımı, bilişsel yetilerde
gerilik, çocuk suçluluğu, şiddet ve diğer riskli davranışlar sergileme, depresyon ve
anksiyete, gelişmede gerilik, yeme ve uyku bozuklukları, utanç ve suçluluk duyguları,
hiperaktivite, sosyal işlevlerde zayıflık, okul başarısında düşüklük, okulu bırakma,
evden kaçma, erken yaşta evlenme, fahişelik yapma, azalmış öz-benlik saygısı, posttravmatik stres bozukluğu, psikosomatik bozukluklar, intihar ve diğer kendine zarar
verme davranışları ve yetişkinlikte de şiddete görme eğiliminde artış olarak
sıralanabilir.
Ensest fiziksel, ruhsal ve sosyal sonuçları en ağır sorunlardan biridir ve etkileri
ömür boyu devam etmektedir. Ensestin önlenmesi ağırlıklı olarak çocuğa yönelik
cinsel istismarın önlenmesine bağlıdır. Bu konuda sağlık ve sosyal hizmet sistemi ile
kolluk güçlerinin ve adalet sisteminin işbirliği yanında yazılı ve görsel basının sorumlu
ve duyarlı bir yaklaşımla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapması gerekmektedir.
Ancak çocuklara yönelik cinsel istismar olguların büyük kısmının kolluk güçleri ve
4
5
yargıya yansımaması nedeniyle çocuklara yönelik cinsel istismarın ortaya çıkmasına
ve sürmesine neden olan toplumsal cinsiyet normları ve şiddet başta olmak üzere
toplumsal etkenlere yönelik toplum, ve devlet düzeyindeki müdahalelerin yaşama
geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.
KAYNAKLAR
Elliott A.N., Carnes C.N. (2001). “Reactions of Nonoffending Parents to the Sexual
Abuse of their Child: A Review of the Literature”. Child Maltreament,; 6; 314.
Lester, David. (1972). “Incest”, The Journal of Sex Research, Vol. 8, No. 4, pp. 268–
285. Published by: Lawrence Erlbaum Associates (Taylor & Francis Group).
URL: http://www.jstor.org/stable/3811760. (alınma tarihi: 03.07.2008).
Sagarin E. (1977). “Incest: Problems of Definition and Frequency”, The Journal of
Sex Research, Vol. 13, No. 12, pp. 126–135. Published by: Lawrence Erlbaum
Associates (Taylor & Francis Group). URL: http://www.jstor.org/stable/3811895.
(alınma tarihi: 03.07.2008).
Willner, Dorothy. (1983). “Definition and Violation: Incest and the Incest Taboo”, Man,
New Series, Vol. 18, No. 1, pp. 134–159. Published by: Royal Anthropological
Instıtute of Great Britain and Ireland. URL: http://www.jstor.org/stable/2801768.
(alınma tarihi: 03.07.2008).
World Health Organization. (2002). World Report on Violence and Health, Geneva, p:
9-10.
5
Download