30 İngilizce Ders içeriklerine ulaşmak için tıklayınız.

advertisement
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
%30 İNGİLİZCE I. ve II. ÖĞRETİM
MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ
DERS KODU
MAT183
Matematik I
(4, 0)4-4
KIM183
Genel Kimya
(3, 0)3-3
FIZ 183
Genel Fizik I
(4, 0)4-4
CME 183
Informations and
Technologies
(2, 2)3-4
EEM101
Elektrik-Elektronik
Mühendisliğine Giriş
(2, 0)2-3
EEE 121
Electrical Electronics
Measurement
(3, 1)3.5-4
1. Yarıyıl Dersleri
İÇERİK
Reel ve kompleks sayılar. Reel dizi ve seriler. Tek değişkenli
fonksiyonlar. Limit. Süreklilik. düzgün süreklilik. fark. Hata hesabı.
Türev. Diferansiyel. Rolle ve ortalama değer terimleri. Belirsiz şekiller.
Taylor ve Mac-Laurin formül ve serileri. Ekstremum. Eğrilik merkezi.
Maddelerin kimyasal özellikleri, atom kuramı ve atomun yapısı,
kimyasal bileşikler, kimyasal reaksiyonlar, sulu reaksiyonlara giriş,
gazlar, termokimya, atomun elektronik yapısı, periyodik tablo ve bazı
atomik yapılar, kimyasal bağ teorisi, kimyasal bağlardaki temel
kavramlar, çözeltiler ve fiziksel özellikleri.
Birimler. Vektörler. Bir ve iki boyutlu hareketler. Parçacık dinamiği. İş
ve enerji. Enerjinin korunumu. Bir parçacık sisteminin dinamiği.
Momentumun korunumu. Çarpışma. Dönme hareketinin kinematiği ve
dinamiği. Bir katı cismin dengesi. Titreşimler ve yerçekimi. Akışkanlar
mekaniği.
Basis of computers. Introduction to hardware and software.
WINDOWS, Microsoft word, Microsoft excell, word processing,
spread sheet, presentation, graphics, internet, e-mail.
Elektrik – Elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik alanları,
Mühendislik mesleği ve etik kurallar, Elektrik – Elektronik
mühendisliğinde özel alanlar, Elektrik – Elektronik mühendisleri için
mühendislik araçları, Elektrik – Elektronik Mühendisleri’nin kamudaki
çalışmaları, Elektrik-Elektronik Mühendisleri’nin özel sektördeki
çalışmaları, mühendislik problemlerine yaklaşımlar, Ver Planck
yaklaşımı, Polya yaklaşımı, gerçek mühendislik problemleri, temel
mühendislik dizayn işlemleri, mühendislikte takım çalışması, diğer
dizayn etkenleri(güvenlik, çevre, estetik, dayanıklılık).
Electrical Components, Symbols and Units. Current, Voltage and
Resistance, Ohms Law, Energy and Power (Fuse, Switch, Wires and
cables, Earthing, Electrical measurements), Series Circuits(Kirchhoff
voltage law, Potential dividers, Power in series circuits), Parallel
circuits (Kirchhoffs current law, Current dividers, Power in parallel
circuits), Series - Parallel circuits (Ladder network, Wheatstone bridge,
Delta – wye connections), Capacitors (Structure of capacitors,
Capacitor symbols, Capacitance of a capacitor, Physical properties of
capacitors, Types of capacitors, Capacitors in a dc circuit, Capacitor
connections), Inductors (Energy stored in inductors, Physical
properties of inductors, Faraday and Lenz law, Types of inductors,
Inductor connections), Semiconductor circuit elements (Types of
diodes, Some diode applications, Diode testing).
EEM 107
Laboratuar Çalışması Genel Kimya ve Genel Fizik I dersini içerikleri ile ilgili deneyler
yapılacaktır.
I
(0, 2)1-2
Dünyadaki inkılap hareketleri, Türk inkılabı ve Atatürk’ün inkılapçılık
AIT 181
görüşü. Osmanlı Devletinin duraklama - gerileme ve çöküşü. I. Dünya
Atatürk İlkeleri ve
Savaşı, neticeleri (Çanakkale Savaşları). Atatürk’ün Anadolu’ya geçişi,
İnkılap Tarihi I
kongreler dönemi. Faydalı - zararlı cemiyetler. Kurtuluş savaşı
(2, 0)2-2
öncesinde kurtuluş için hazırlıklar.
Türk dilinin Dünya dilleri arasındaki yeri, genel özellikleri, yayılma
sahası, fonetik özellikleri, Türkçe’nin doğru ve seviyeli kullanılmasının
TUR181
yolları, yazarken ve konuşurken dikkat edilecek temel ilkeler, yazı
Türk Dili I
türlerinden örneklerle kültür artırıcı, aydın olmaya yöneltici denemeler,
(2, 0)2-2
imla, noktalama ve telaffuz düzeltmeleri. Cümle ve fikir sağlamlığı
yönünde çalışmalar, dilekçe ve yazışmalar.
Tenses, verbs, name phrases, compound adjectives, plural phrases,
compound nouns, noun phrases, sentences established with verbal
adjective, Tenses used in narration, past simple, past progressive, past
perfect simple, past continuous, reflexive pronouns, irregular verbs,
FOL 181
Foreign Language I comparison structures, modal structures, possibility, necessity,
permission, capability, models indicating request, future tense, simple
(2, 0)2-2
present tense, past tense auxiliary verbs, idioms, simultaneous words,
structures which strengthens the expression, passive voice, tenses,
adverbs.
DERS KODU
MAT 186
Matematik II
(4, 0)4-4
FIZ 186
Genel Fizik II
(4,0)4-4
MAT 192
Lineer Cebir
(3, 0)3-3
2. Yarıyıl Dersleri
İÇERİK
Rieman'ın belirli integral ve teoremleri. Belirsiz integral. İntegrasyon
yöntemleri: Genelleştirilmiş integraller. Geometrik ve mekaniksel
uygulamalar. Belirli integralin yaklaşık hesabı. Fonksiyon serileri.
Düzgün yakınsaklık. Ortogonal fonksiyonlar. Fourier serileri. Fourier
integrali. Fourier dönüşümü.
Elektrik alanları, Gaus Yasası, Elektriksel potansiyel, sığa ve
dielektrikler, akım ve direnç, doğru akım devreleri, manyetik alanlar,
manyetik alanın kaynakları, faraday yasası, indüktans, alternative akım
devreleri, elektromanyetik dalgalar.
Denklem Matrisler ve Sistem, Doğrusal denklemler, Satır Echelon
Formu, Matris Cebiri, Elementer Matrisler, Bir Matrisin determinantı,
Determinant Özellikleri sistemleri, Cramer kuralı, vektör uzayları,
Vektör Uzay Tanımı, Alt uzaylar, Lineer Bağımsızlık, Baz ve Boyut,
Bazların Değişimi, Satır Uzayı ve Sütun Uzayı, Lineer dönüşümler,
Lineer Dönüşümler, Ortogonallığı, Skaler Çarpım, Ortogonal
Altuzaylar, İç Çarpım Uzayları, Ortonormal Kümeler, Gram-Schmidt
Yöntemi, Özdeğer ve Özvektörler Matris Temsili, Köşegenleştirme.
CME 182
Computer
Programming
(2, 2)3-4
EEE 110
Computer Aided
Technical Drawing
(2, 2)3-4
EEM 180
Elektrik Malzeme
(3, 0)3-3
An introduction to computer programming, C programming language,
its general structure and concepts, expressions and operators in C, C,
problem solving, top-down design and functions, selection structures
and loops, arrays and strings, pointers, modular programming. String
and character processing and applications, records and record creation
practices, processing the file C: sequential access and random access,
random number generation and applications, recursion and recursive
functions, large-scale software development applications, data
structures and algorithms: sorting and searching algorithms list
structure, stack and queue structures.
Using computer-aided technical
drawing and
drafting system,
Introduction of AutoCAD software, Drawing with AutoCAD,
Geometric constructions, Sectional views, Perspective Picture,
Basic concepts, three-dimensional modeling techniques, formation and
work planes, three-dimensional image control, creating three
dimensions
into
two
dimensions,
geometric challenges,
instrumentation,
assembly modeling, creating a
two
dimensional drawings into three
dimensions
(threeappearances, helped appearance, cross-sectional views,
perspective views, assembly), surface treatment.
Elektrik malzemelerine giriş, yalıtkanlar: yalıtkanlarda elektriksel
iletkenlik, dielektrik malzemelerde DC iletkenlik, polarizasyon,
dielektrik geçirgenlik, dispersiyon, dielektrik kayıplar, elektriksel
delinme, kalite kontrol ve güvenlik, iletkenler: fiziksel özellikler,
iletken tipleri, süperiletkenler, manyetik ve güvenlik, iletkenler:
fiziksel özellikler, iletken tipleri, süperiletkenler, manyetik
malzemeler: diamanyetik, paramanyetik, ferromanyetik ve ferrit
malzemeler, manyetik geçirgenlik ve kayıplar.
EEM 108
Laboratuar Çalışması
Genel Fizik II dersinin içeriği ile ilgili deneyler yapılacaktır.
II
(0, 2)1-2
AIT 182
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II
(2, 0)2-2
TUR 182
Türk Dili II
(2, 0)2-2
FOL 182
Foreign Language II
(2, 0)2-2
DERS KODU
FOL 281
Technical Foreign
Language I
(2, 0)2-2
MAT 283
Diferansiyel
Denklemler
(3, 0)3-4
EEM 243
Elektronik Elemanlar
(3, 2)4-5
Türk inkılabının yürütülmesindeki özellikler, hukuk sisteminin
kurulması, eğitim sisteminin kurulması, ekonomi ve maliye alanında
harcanan çabalar, toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler,
Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyetinin iç siyaseti, Atatürk
döneminde Türkiye Cumhuriyetinin dış siyaseti, Ünite eki: Atatürk’ün
döneminden sonra Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dış siyaseti (1938
1983), Atatürk ilkeleri genel olarak, Atatürk ilkeleri (1)
Cumhuriyetçilik, Atatürk ilkeleri (2) Milliyetçilik (Ulusçuluk), Atatürk
ilkeleri (3) – (4) (Halkçılık ve Devletçilik), Atatürk ilkeleri (5) Laiklik,
Atatürk ilkeleri (6) İnkılapçılık, genel değerlendirme.
Türk Dilinin morfolojik ve sentak özellikleri. Cümlede anlama ve fikre
doğru yükselirken düşünce ve üslubu kuvvetlendiren yazılı - sözlü
çalışmalar. Bir aydın olarak sosyal ve ekonomik hayatta ana dili
başarıyla kullanmanın önemi. Yazarken ve konuşurken temel kurallar
tartışma ve dinlenme üslubu, bakış tarzı, eleştiri, toplu yerlerde
konuşma çalışmaları. Roman, hikaye ve fikir esaslarının incelenme,
değerlendirilme tarzları, yazışmalar, cevaplar.
Comparisons: as...as, …-er than, more than; superlatives: the….est,…the most, Affirmative-Negative-Question Forms of the Present
Continuous Tense, Modals: Should for suggestion and Must/Have to
for necessity, Requests/Permission: Can/Could/May, Hobbies,
Likes/Dislikes, Connectors: But, and, because; Too and Enough,
Imperatives, Affirmative-Negative-Question Forms of the Simple Past
Tense, The simple future: Will; the Future tense with Going to, If
clause: Type I, If Clause: Type II, Affirmative-Negative-Question
Forms of Present Perfect Tense, Affirmative-Negative-Question Forms
of Present Perfect Continuous Tense, Subordinators/Linkers
3. Yarıyıl Dersleri
İÇERİK
Various branches of science (mathematics, physics, chemistry) and
engineering concepts related to the industry that are used in vehicles,
engines, measuring instruments, basic engineering topics as materials,
mechanics, thermodynamics, statics, manufacturing issues related to
sample analysis
Birinci mertebe diferansiyel denklemler. Doğrusal olmayan
denklemler lineer denklemlere indirgenebilen. Sabit katsayılı
denklemler. Lineer denklem sistemleri. Değişken katsayılı diferansiyel
denklemler. Kısmi diferansiyel denklemler. Değişkenlere ayırma ile
çözüm. Fourier serileri ve Fourier integralleri. Sınır ve ilk değer
problemlerine uygulama Ortogonal fonksiyonlar.
Kristal yapılar, kristaldeki enerji düzeyleri. Metallerdeki elektronik
iletimi.
Süperiletkenliğe
giriş.
Yarıiletkenler;
safsızlıklar;
Yarıiletkenlerde taşıyıcı iletimi; Azınlık taşıyıcılarının jenerasyon ve
rekombinasyonu. P-N eklem diyotlar ve Schottky diyotlar; bipolar
eklem transistörler (BJT); Diyotlar, BJT ve MOSFET lerdeki akımgerilim karakteristiği.
EEM221
Devre Analizi I
(3, 2)4-5
EEM 241
Mantık Devreleri
(3, 2)4-5
EEE 211
Algorithms & Data
Structures
(3, 2)4-5
FIZ 261
Modern Fizik
(3, 1)3.5-4
Temel kavramlar, çevre ve düğüm yöntemleri, devre teoremleri, enerji
ve güç kavramları. Anahtarlama fonksiyonları. Birinci ve ikici
mertebeden devrelerde doğal ve kalıcı tepkiler. Çok çevreli ve çok
düğümlü devrelerde dinamik tepki. Durum denklemleri.
Kanonik ve standart formlar, boolean fonksiyonlarının sadeleştrilmesi,
karnaugh metodu, Kombinasyonel lojik, entegre devre lojik aileler,
flip-flop, sayıcı.
Storage structures and memory allocations. Primitive data structures.
Data abstraction and Abstract Data Types. Array and record
structures. Sorting algorithms and quick sort. Linear & binary search.
Complexity of algorithms. String processing. Stacks & queues; stack
operations, implementation of recursion, polish notation and arithmetic
expressions. Queues and their implementations. Dequeues & priority
queues. Linked storage representation and linked-lists. Doubly linked
lists and circular lists. Binary trees. Tree traversal algorithms. Tree
searching. General trees. Graphs; terminology, Operation on graphs
and traversing algorithms.
Özel görelilik kuramı, dalgaların parçacık özellikleri, parçacıkların
dalga özellikleri; Atomun yapısı; temel kuantum mekaniği, çok
elektronlu atomlar; nükleer yapı ve radyoaktivite.
4. Yarıyıl
DERS KODU
FOL 282
Technical Foreign
Language II
(2, 0)2-2
EEM 222
Devre Analizi II
(3, 2)4-5
ESC 280
Sustainable
Environment
(3,0)3-3
MUH 206
Mühendisler İçin
Matematiksel
Yöntemler
(3, 1)3.5-4
EEM 220
Temel Yarıiletken
Elemanlar
(3, 2)4-5
İÇERİK
Various branches of science (mathematics, physics, chemistry) and
engineering concepts related to the industry that are used in vehicles,
engines, measuring instruments, basic engineering topics as materials,
mechanics, thermodynamics, statics, production-related issues,
examining samples.
Sinüzoidal alternatif akım ve gerilim. Fazörler. Güç ve güç faktörü.
Rezonans. Topoloji. Sinüzoidal olmayan sistemler. Karşılıklı
endüktans ve transformatörler. Dört uçlu devreler. Karmaşık frekans
bölgesi. Transfer fonksiyonu kavramı.
Sustainable concept, definition of sustainable environment: as micro
and macro size, what are our reasons for sustainable environment,
importance of sustainable environment in an engineering perspective.
Konvolüsyon. Fourier dizisi ve devre çözümünde uygulanması.
Nümerik hata analizi. Denklem köklerinin bulunması. Doğrusal
denklem sistemleri. Eğri uydurulması. İnterpolasyon. Sayısal türev ve
integrasyon. Adi diferansiyel denklemlerin çözümleri. Özdeğer ve
özvektörler.
Atomik yapı, enerji bantları, elektron emşsyon tipleri, elektron
hareketi, elektronik devre elemanları, pn jonksiyonu ve yarıiletken
diyotlar, bipolar transistörler, jonksiyon alan etkili transistörler, MOS
transistör, güç elektroniği araçları, transistörün ısıl kararlılığı.
Giriş, elektromanyetik model ile ilgili vektörel analiz, Statik elektrik
alanlar, Coulomb yasası, Gauss yasası ve uygulamaları, elektrik
EEM 230
potansiyel, statik elektrik alanda malzeme ortamları, elektrostatik
Elektromanyetik
alanlar için sınır koşulları, kapasitans ve kapasitörler, elektrostatik
Teori
enerji ve kuvvet. Durgun elektrik akımı, akım yoğunluğu ve Ohm
(3, 2)4-5
yasası, Güç harcanması ve Joule yasası, Direnç hesaplama, Statik
manyetik alanlar, Biot-Savart yasası ve uygulamaları, manyetik
malzemelerin davranışları, endüktans ve indüktörler, manyetik enerji,
manyetik kuvvetler, faraday indüksiyon yasası.
Definition of statistics, types and using areas. Variables, graphics and
frequency allocation. Data acquisition and Measures of Central
CAL 286
Tendency, Analytical avarages: Arithmetic, Geometric, Harmonic,
Probability and
Square Calculation of avarages. Measures of Variety: Asymmetry and
Statistics
Kurtosis of asymmetry Pearson dimensions. Statistics theory, law of
(3, 0)3-4
Bayes. Probability function, Variance and standart deviation. Fixed and
Variable Index, the cluster theory and Probability calculation, and the
Action Theory of Probability.
İş hukuku kavramı, iş hukukunun doğuşu, gelişimi, bölümleri,
kaynakları. İşçi, işveren, alt işveren, işveren vekili, işyeri kavramları,
bireysel iş hukuku, İş Kanununun kişi, faaliyet türü, yer ve zaman
bakımından uygulama alanı. İş sözleşmesinin tanımı, unsurları,
özellikleri, türleri, yapılması, geçersizliği. İş sözleşmesinden doğan
işçinin ve işverenin borçları. İş sözleşmesinin bildirimli-bildirimsiz
fesih ile veya fesih olmaksızın sona ermesi, iş sözleşmesinin sona
MSD200
ermesinin hukuki sonuçları, kıdem tazminatı. Çalışla süreleri, normal,
İş Hukuku
kısa, fazla çalışma, gece çalışması, telafi çalışması, dinlenme süreleri,
(2, 0)2-2
ara dinlenmesi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatiller, yıllık ücretli
izin. Toplu iş hukuku, sendika, konfederasyon kavramı, sendika
hürriyeti, sendika ve konfederasyonların kuruluşu. Sendika ve
konfederasyonların
birleşmeleri,
katılma,
sendika
ve
konfederasyonların organları, genel kurul, yönetim kurulu, disiplin
kurulu, denetleme kurulu. Sendika üyeliğinin, şartları, kazanılması,
sona ermesi, sendika üyeliğinden doğan hak ve borçlar.
Yazılı sunuş teknikleri; yazılı sunuş araçları, yazılı sunuşta dikkat
edilecek hususlar (görünüm, temizlik, format, içerik , dil, üslup v.s.),
dilekçe yazma, deney raporu hazırlama, izleme ve gözlem raporu
MSD202
Araştırma ve Sunum hazırlama, tez hazırlama, teklif hazırlama; Sözlü sunuş teknikleri;
sunuş metni hazırlama, sunuş araçları, sunuş zamanlaması, diksiyon,
Teknikleri
giyim, sunuş esnasındaki jest ve mimikler, dinleyici ile direkt ve
(2, 0)2-2
dolaylı iletişim, zayıf noktaların kamuflaj teknikleri, dinleyiciyi (veya
jüriyi) etkileme veya yönlendirme, soruları cevaplama.
5. Yarıyıl
DERS KODU
EEM 301
Endüstri Stajı I
(0, 0)0-6
FOL 381
Reading and
Speaking at Foreign
Language
(2, 0)2-2
EEM 343
Elektronik I
(3, 2)4-4
İÇERİK
Birinci grup staj çalışmasında elektrik, ve/veya elektronik konuları ile
ilgili işletmelerde bakım, onarım, üretim, yönetim ve planlama içerikli
olarak yapılabilir.
EEM 335
Elektromanyetik
Dalgalar
(3, 2)4-4
Boşlukta ve maddelerde statik manyetik alan. Manyetik alan
problemlerinin çözüm yöntemleri. Maddenin manyetik özellikleri.
Zamanla yavaş değişen manyetik alanlar. Devre ve alan teorisi
arasındaki ilişki. Maxwell denklemlerine giriş.
EEE 363
Signals and Systems
(3, 0)3-3
EEE 373
Control Systems I
(3, 2)4-4
EEM 311
Elektronik Yazılım
Uygulamaları
(3, 2)4-4
To provide understanding organization of more original complex
reading passages by students in English language, getting a real
reading habit by developing variety reading skills and understanding
relationship between original a text sections.
Ortak emiterli transistörler, ortak beyzli transistörler ve emiter çıkışlı
transistörler,
Darlington
yükselteçler,
FET’li
yükselteçler,
OPAMP’ların lineer ve lineer olmayan uygulamaları.
Continuous-time and discrete-time signals and systems. Linear timeinvariant (LTI) systems: system properties, convolution sum and the
convolution integral representation, system properties, LTI systems
described by differential and difference equations. Fourier series:
Representation of periodic continuous-time and discrete-time signals
and filtering. Continuous time Fourier transform and its properties:
Time and frequency shifting, conjugation, differentiation and
integration, scaling, convolution, and the Parseval’s relation.
Representation of aperiodic signals and the Discrete-time Fourier
transform. Properties of the discrete-time Fourier transform.
Introduction to control: open-loop and closed loop control. Modeling:
transfer function, block diagram, signal flow graph, state equations.
Feedback control system characteristics: sensitivity, disturbance
rejection, steady-state error. Performance specifications: second-order
system, dominant roots, steady-state error of feedback systems.
Stability: Routh-Hurwitz criterion, relative stability. The root locus
method. Frequency response methods: Bode diagram, performance in
the frequency domain, Nyquist stability criterion, gain margin and
phase margin, Nichols chart. (Prerequisite: EEE 226)
Simülasyon Programlarının Tanıtımı, Pretous Design Suit ve ISIS
Programı, Programın Çalıştırılması ve Tanıtılması, Yeni Bir Tasarım
Alanı Oluşturmak, Tasarım alanına komponent yerleştirmek, Blok
İşlemleri, Simülasyon Esnasında Devre Elemanlarının İncelenmesi,
ISIS Programında Bulunan Ölçü Aletleri, Osilaskop, Lojik analizör,
Dijital Sayıcı, Sinyal Üreteci, Multimetre, Grafik Tabanlı Simülasyon,
Araç Düğmelerinin Görevi, PIC Tabanlı Simülasyon, Ares Baskı
Devre Çizimi Uygulama Programı, Baskı Devre Şeması Çizimi, Bir
PCB Şemanın Hazırlanması, Güç Kaynağı Şemasının PCB Devresini
Çizilmesi, Baskı Devrenin Otomatik Çizimi.
EEM 351
Güç Sistemleri
Analizi I
(3, 1)3.5-5
EEM 353
Güç Elektroniği
(3, 1)3.5-5
EEM 391
Elektrik Enerji
Üretimi
(3, 1)3.5-5
MSD303
Patent ve Endüstriyel
Tasarım
(2, 0)2-2
MSD305
Girişimcilik
(2, 0)2-2
MSD313
Proje Yönetimi
(2, 0)2-2
Güç Sistemlerine giriş. İletim hat parametreleri; endüktans ve
kapasitans. Kısa, orta ve uzun hat modelleri ve akım-gerilim ilişkileri.
Transformatör ve generatörlerin elektriksel karakteristikleri. Per-Unit
sistem. Güç Sistemlerinin Modellenmesi. Simetrik kısa devre analizi.
Kesici seçimi.
Güç yarı iletken anahtarları ve karakteristikleri. Güç dönüştürücü
tanımları ve sınıflama. VTA yöntemi. Orta uçlu ve köprü
doğrultucuları: ideal olmayan akım aktarımı, harmonikler, giriş güç
faktörü, faydalanma faktörü, sargı kullanımı ve doğrultucu
transformatörlerdeki dengesizlikler. Zorlamalı komütasyonlu devrelere
giriş, analiz ve tekniklerin sınıflandırılması. Gerilim beslemeli
evirgeçler: Darbe Genişlik Modülasyonu teknikleri, gerilim ayarlama,
harmonikler. Akım beslemeli evirgeçler. DC-DC anahtarlamalı
dönüştürücüler: düşürücü ve yükseltici dönüştürücüler. Doluluk oranı
denetimi, devre parametrelerin optimum değerlerinin hesaplaması.
Anahtarlama elemanlarının korunması, soğutma ve maksimum çalışma
değerleri. Anahtarların seri ve paralel çalışması.
Elektrik enerjisinin üretimi, tasarımı ve yapısına, çeşitli tipteki
santralların ve senkron makinanın özelliklerine ve değişik uyarma
yapılarına giriş. Isıl ve hidrolik santrallar. Elektrik ekonomisi, yükfrekans kontrolu ve gerilim kontrolu, kesiciler, röleler ve farklı koruma
yapıları. Güç sistemlerinde ölçüm cihazları.
Patent kavramının açıklanması, İncelemeli ve İncelemesiz Patent,
Patent Tescili, Tasarımın Tanımı, Tasarımın Korunması ve Tescili,
Tasarımın analizi, Endüstriyel açıdan tasarım, Tasarımın gerekliliği ve
tasarım süreci.
Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi;
Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte
Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka
ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı
Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim,
Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri;
Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri.
Proje planlama ve kontrolde prensipler ve metodlar. Proje Tanımlama
dokümanı. Yönetim temel kavramları ve İnsan kaynakları yönetimi.
Proje yönetim teknikleri ve Gant örneği. Proje ağ yönetimi Kritik Yol
Metodu (CPM). PERT olay analizi. Etkili ekip çalışması için çalışan
motivasyonu, çalışma ortamı ve ücret değerlendirme. Risk yönetimi.
Çatışma yönetimi. Zaman Yönetimi.
MSD 307
İletişim Becerileri
(2,0)2-2
Sosyal Psikolojideki Teori ve Metodlar,Sosyal Çevreyi Anlama,
Kişileri Algılama,Benlik Kavramı, Tutumlar ve Tutum Değişikliği
MSD309
Uluslararası İletişim
(2, 0)2-2
Uluslararası İletişimin Tanımı, Uluslararası iletişimin amaç ve
işlevleri, Uluslararası İletişimin kısa Tarihçesi, Ekonomi, kültür,
politika gibi temel kurumların uluslar arası iletişim ile
ilgisi, Küreselleşme süreci ile uluslar arası iletişim sürecinin ilintisi,
teknoloji, Hammadde, Örgüt, Yasa ve transferleri bağlamında
uluslararası iletişim, Uluslararası Haber Ajansları, Uluslararası Reklam
Ajansları, Uluslararası Bilgisayar Ağları, Uluslararası antlaşmalar
bağlamında uluslar arası iletişim, Uluslararası iletişimdeki dengesizlik
ve nedenleri.
MSD311
Kritik Analitik
Düşünme Teknikleri
(2, 0)2-2
Duygusal beceri ve yetkinlikler Liderlik, motivasyon, takım çalışması,
iletişim, kişilik, müşteri ilişkileri, koçluk, yönlendirme, motive etme,
duygusal zeka, çatışma yönetimi, NLP kendini tanıma ve yönetme
,Zihinsel beceri ve yetkinlikler Strateji, vizyon, kreatif düşünme, bilgi
yönetimi, analitik düşünme, sentezci düşünme, eleştirel düşünme, karar
verme,
problem
çözme,
planlama,
araştırma,
okuma,
uzmanlaşma,Fiziksel (uygulamalı) beceri ve yetkinlikler, Zaman
yönetimi, toplantı teknikleri, sunum teknikleri, proje yönetimi, kariyer
yönetimi, kriz yönetimi, teknoloji yönetimi, müzakere teknikleri,
delegasyon.
SOS381
Değerler Eğitimi
(2, 0)2-2
Değer-ahlak tanımları, ana hatlarıyla dini ve felsefi açıdan ahlak
literatürü, ahlak değerlerin kazanılması süreçleri, değer eğitimi
modelleri, okullar ve değerler eğitimi, çocukta ahlak ve karakter
gelişimi, Türk Milli Eğitiminin değerleri, okullarda belirli değerlerin
öğretilmesi, Türk gençlerinin değerleri, Türk toplumunun değerleri
(ampirik araştırmalara göre)
6. Yarıyıl
DERS KODU
FOL 382
Foreign Language for
Business Life
(2,0)2-2
EEM 342
Mikroişlemciler
(3,2)4-5
EEE 360
Communications
Systems I
(3, 2)4-6
İÇERİK
Applying for a job to various institutions and companies, applying for
project, writing for establishing trade relations, writing of the
requests; making job interviews with companies orally, to phone calls,
in working environment in which English is the dominant, determine
how students would act: application, request, response report form,
such as the preparation of presentations etc
Temel mikroişlemci yapıları ve çalışma ilkeleri, bellek ve adresleme,
bellek tasarımı, veri, adres ve kontrol yolları, arayüzler, paralel ve seri
portlar, zamanlayıcılar, kesici kontrolörleri, bellek yönetim birimleri,
makina dilinde programlama, mikroişlemci uygulamaları.
Review of Fourier transform and its properties. Transmission of signals
through linear systems. Power spectral density and autocorrelation
function. The sampling theorem and the Nyquist rate, aliasing
distortion. Non-ideal sampling: Pulse amplitude modulation (PAM)
and flat-top PAM and equalization. Digital signaling: quantization,
encoding and pulse code modulation (PCM), line codes and their
spectra, regenerative repeaters. Pulse transmission: Intersymbol
interference (ISI), Nyquist method for zero ISI, time division
multiplexing (TDM), pulse-time modulation techniques. Complex
envelope representation of bandpass and modulated signals. RF
circuits: limiters, converters, multipliers, detectors, PLL circuits and
etc. Analog modulation techniques: AM, DSB-SC, SSB etc. Binary
modulation techniques: ASK, BPSK, FSK.
EEE 390
Elektromekanik
Enerji Dönüşümü I
(3, 2)4-5
EEM 320
Sayısal Filtreler ve
Sistemler
(3, 2)4-5
EEM 362
Analog Haberleşme
(3, 1)3.5-5
Elektromanyetik devreler; Ferromanyetik malzemelerin özellikleri. Bir
fazlı ve üç fazlı transformatörler. Elektromeknik enerji dönüşüm
prensipleri: lineer ve lineer olmayan sistemler, dönme ve öteleme
sistemleri. DC makinalar: Teori, jeneratörler, motorlar, hız kontrol.
Ayrık (hızlı) fourier dönüşümü ile filtreleme. Sayısal filtrelerin tasarım
ilkeleri ve gerçeklenebilirlik sorunu. Sonlu implus yanıtlı filtre
tasarımı: i) Lineer fazlı filtreler, ii) Pencereleme, iii) Frekans
örnekleme, iv) optimal filtre tasarım yöntemleri. Sonsuz implus yanıtlı
filtre tasarımı. i) nümerik entegrasyon yöntemleri, ii) İmpuls
değişmezlik yöntemleri, iii) Uyumlulaştırılmış-z dönüşüm yöntemi. En
küçük karelere dayalı filtre tasarımı: i) Pade yaklaşımı, ii) FIR Wiener
filtresi. Sistem tanımlama, ters-filtre tasarımı, öngörüm. Yazılım
gerçeklemeleri yolu ile işaret işlemeye uygulamaları. Ayrık-zamanlı
sistemlerin durum gösterilimi. Gözlenebilir, yönetilebilir kanonik
biçimler. Yönetilebilirlik, gözlenebilirlik, kararlılık. Kontrol sistem
tasarım yöntemleri. Durum geri beslemesi ile sistem tasarımı (kutup
yerleştirme). Durum kestirici tasarımı. Optimal kontrol sistem tasarımı.
Haberleşme sistemlerine giriş, modülasyon türleri, iletişimdeki
kısıtlamalar. Spektral analiz, enerji ve güç spektral yoğunluğu.
İşaretlerin doğrusal sistemlerden iletimi. Genlik modülasyonu (GM)
türleri: Taşıyıcılı genlik modülasyonu, taşıyıcısı bastırılmış çift yan
band modülasyonu, tek yan band modülasyonu, artık yan band
modülasyonu. Genlik modülatörleri, demodülatörleri. Üstel
modülasyon türleri: Frekans ve faz modülasyonu (FM, PM). Frekans
modülatörleri, demodülatörleri. Frekans bölmeli çoğullama (FDM).
GM radyo yayıncılığı, FM radyo yayıncılığı, süper heterodin alıcılar.
stereo FM. Televizyon yayıncılığı.
EEM 372
Kontrol Sistemleri II
(3, 1)3.5-5
Geçici-cevap analizi ve sürekli-hal hata analizi, Routh kararlılık kriteri,
yer-eğrisi analizi, frekans-cevabı analizi, klasik yöntemler ile kontrol
sistem tasarımı.
EEM 380
Led Teknolojisi
(3, 1)3.5-5
Diyotlar, Işık saçan diyotlar, renk gtayfları, Bağlantı şekilleri, LED
devreleri, Kullanım alanları, Endüstriyel uygulamalar, Sensör
uygulamaları.
MSD304
İnsan Kaynakları
Yönetimi
(2, 0)2-2
Giriş, İnsan Kaynakları Yönetimi kavram ve tanımı, İKY’nin
özellikleri ve önemi, İKY’nin organizasyon yapısı içerisindeki yeri.
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim: Giriş, stratejik insan kaynakları
yönetimi kavramı, strateji oluşturma ve yürütme, stratejik rekabet
avantajı sağlamada insan kaynaklarının rolü, stratejik insan kaynakları
planlaması, stratejik insan kaynakları planlamasına yönelik
yaklaşımlar.İnsan Kaynkları Planlaması:Giriş, İnsan Kaynakları
Planlaması kavramı, önemi ve planlama süreci, İKP’sına etki eden
faktörler, İnsan kaynakları planlamasının aşamaları, İKP tahmin
yöntemleri. İş Analizi ve İş dizaynı. İş analizi kavramı, önemi, amaç ve
süreci, iş analizi metodları, iş dizaynı kavram ile teknikleri, alternatif
çalışma programları. İnsan Kaynakları Seçimi: Giriş, insan
kaynaklarının belirlenmesi, insan kaynakları seçiminin önemi, insan
kaynakları seçim teknikleri. İş Değerleme: giriş, iş değerleme kavramı,
iş değerlemenin önemi ve amaçları, iş değerleme teknikleri. Ücret Ve
Maaş Yönetimi: Giriş, ücret ve maaş kavramı, ücret araştırmaları, iş
örgütleri için ücret-maaş ödemenin önemi, ücret yapıları ve ücret
sistemleri.
MSD306
Yönetim Sistemleri
(2, 0)2-2
MSD308
İş Sağlığı Güvenliği
(2, 0)2-2
MSD310
Kurumsal Davranış
(2, 0)2-2
MSD312
Standardizasyon
(2, 0)2-2
Bilgi Sistemlerine Giriş, Bilgi Kavramları, Sistem ve Sistem
Yaklaşımı, Yönetim ve Karar Verme,Bilgi Sistemleri, Bilgisayara
Dayalı Bilgi Sistemleri, Bilgisayara Dayalı Bilgi Sistem Tipleri,
Kayıt/Veri İşleme Sistemleri, Yönetim Bilgi Sistemleri, Karar Destek
Sistemleri, Ofis Otomasyon Sistemleri, Yapay Zeka ve Uzman
Sistemler, Üst Yönetim Destek Sistemleri,
Bilgi Sistemlerinin
Geliştirilmesinde Kullanılacak Araçlar, Akış şemaları, Veri Akış
Diyagramları, Yapısal Şemalar ,Yapısal Dil Karar Tabloları, Karar
Ağaçları Bilgi Sistemlerinde Güvenlik ve Ahlaki Boyutlar ,Bilgisayar
Suçları,Ahlaki Boyutlar ve Yasal Düzenlemeler.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) hakkında temel kavramlar.
Ergonominin temel çalışma alanları. İş Güvenliği kavramı. İş
kazalarının sebepleri, önleme modelleri, maliyetleriinin hesaplanması,
soruşturması ve raporlanması. Meslek hastalığı kavramı, çeşitleri,
önleme yöntemleri. Atölye ve laboratuvarlarda iş güvenliği yöntemleri.
Kişisel koruyucular ve makine koruyucuları. Yangın ve patlamaları
önleme yöntemleri. İlk yardımın esasları ve hedefleri. İSG Mevzuatı.
Kurumun tanımı, kurumun kavramı, kurum psikolojisi, kurum yapıları,
kriz yönetimi, sosyal sorumluluk kavramı, kurumsal iletişim, kurum
kimliği, kurumsal imaj, kurumsal tasarım, kurum içi ve kurum dışı
iletişim, kurumsal rekabet, liderlik yaklaşımları, yönetim konuları,
kurum içi halkla ilişkiler
Giriş ve Tarihçe, Standardizasyon, Türk Standartları Enstitüsü ve
Görevleri, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri, ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemleri, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemleri, ISO-TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemleri,
Toplam Kalite Yönetimi (TKY), AB teknik mevzuatına uyum - CE
işaretlemesi, Kalite Kontrol
7. Yarıyıl
DERS KODU
EEM 401
Endüstri Stajı II
(0, 0)0-6
ESC 481
Introduction to
Economy
(3, 0)3-3
İÇERİK
İkinci grup staj çalışmasında araştırma-geliştirme, tasarım, plan ve
projelendirme, üretim, uygulama, kalite kontrol ve proje yönetimi
konularında bilgi ve beceri kazanılması hedeflenir.
Introduction to economy, economical ideas, definition of economy and
interest in other sciences, economical systems, issues of population and
economic growth, Functioning of price mechanism, the laws of supply
and demand and economic decision units, production, production costs
and factors of production, nature, labor, capital, and types of
undertakings, labor and unemployment problems, international labor
flows, banks and money, inflation, deflation and devaluation, foreign
investment, multinational corporations, trade exchanges, electronic
trading.
EEE 403
Engineering Design
(3, 1)3.5-6
EEM 417
Mikrodenetleyiciler
(3, 1)3.5-5
EEM 405
Elektrikte İş
Güvenliği
(3, 1)3.5-5
EEM415
Web Teknolojisi ve
Uygulamaları
(3, 1)3.5-5
EEM413
Yapay Sinir Ağları
(3, 1)3.5-5
EEM421
Tümleşik Devreler
(3, 1)3.5-5
To be done a research study with reviewing all components which
covers subject in a specific area of Electrical and Electronics
Engineering.
Mikrodenetleyici aileleri, en yaygın kullanılan mikrodenetleyicilerden
PIC16F877 nin tanıtılması. Yazılım geliştirme ortamı MPLAB.
Programlama ortamı, PIC deneme ve programlama kartı. Byte üzerine
uygulanan komutlar, bit üzerine uygulanan komutlar, veri işleme ve
kontrol komutları. Flash, RAM, adresleme modları, bank değiştirme
kavramı. Portlar, özel amaçlı kaydediciler, kesme kavramı. Çevresel
arabirim kavramı, çevresel kesmeler. Zamanlayıcılar, sayıcılar.
Yakalama, karşılaştırma, darbe genişlik modülasyonu modülü. Seri
iletişim. Analog-dijital dönüştürücü modülü, EEPROM, LCD.
Uygulamalar; DC motor, step motor, servo motor, seri iletişim, RF
iletişim.
Elektrik tesislerinde hatalar ve etkileri. Elektrik akımlarının insanlar
üzerindeki etkileri ve yangın tehlikesi. Alçak gerilim tesislerinde
elektrik kazalarına karşı koruma önlemleri: küçük gerilim koruma
ayırması, koruma hattı, koruma topraklaması, sıfırlama, hata gerilimi
ile koruma: topraklama tesileri: koruma topraklaması, işletme
topraklaması, yıldırıma karşı koruma topraklaması. Topraklayıcı
tipleri: şerit, çubuk, levha, özel, bileşik topraklayıcılar. Topraklayıcı
geçiş dirençlerinin ölçülmesi ve hesaplanması. Alçak gerilim
tesislerinde aşırı gerilimler ve bunlara karşı alınan koruma önlemleri.
Temel Ağ Kavramları (Ağ Topolojileri, LAN, WAN, Ara Bağlantı
Elemanları (Hub, Bridge, Router) OSI ve TCP/IP Referans Modelleri,
TCP/IP Çalışma Prensibi, IP Adresleme ve Adres Sınıflandırması, IP
Yönlendirme ve Router'lar (Yönlendiriciler), HTTP, Browser, FTP,
Telnet ve Diğer Web Kavramları, Bağlantı Teknolojileri (X.25, Frame
Relay, ISDN, ATM, vb.), HTML ve Diğer Markup Dilleri, Scriptler ve
Programlama Dilleri
Biyolojik esin kaynağı olarak sinir sistemleri. Yapay Sinir Ağları'nın
(YSA'nın) tanımı. Eğiticili ve eğiticisiz öğrenme. Uyarlanır doğrusal
eleman. En küçük karesel ortalama öğrenme kuralı. Doğrusal
çağrışımlı bellek tasarımı. Çok-katmanlı algılayıcı tasarımı. Geriyeyayılım algoritması. Radyal taban fonksiyonlu YSA. Dinamik YSA:
Hopfield ağı, Hücresel YSA. Kohonen'in öz-düzenlemeli haritası.
YSA'nin yazılım ve donanım gerçeklemeleri ile görüntü, ses işleme,
görüntü tanıma ve kontrol.
VLSI tasarım yaklaşımları ve temelleri. Uygulamaya özgü tümdevre
(ASIC) tasarımı; kapı dizileri, standart hücreler. Tam özel tasarım
yöntemleri. Kırmık üzerinde yerleştirme planı. Sistem bloklarının
ayrıştırılması. Hücre yerleştirme algoritmaları. Bağlantı algoritmaları.
Tasarım sınanması; lojik simülasyon, zamanlama simülasyonu,
transistor düzeyinde simülasyon. Düzenli yapılar için tasarım
teknikleri; bellek dizileri , PLA.lar. Test edilebilir sistem tasarım
teknikleri. Güvenilirlik. Gelişmekte olan VLSI tasarım teknikleri ve
araçları.
Transmisyon hatlarında akım ve gerilim dalgaları, frekans ve zaman
EEM431
domeni analizleri, enerji ve güç akısı, empedans uydurma, Smith
Mikrodalga
Abağı, mikroşerit hatlar, hat üzerinde darbe yayılımı, STeknikleri
parametreleriyle devre analizi prensipleri, mikrodalga radyo
(3, 1)3.5-5
propagasyonunun temelleri ve antenlere giriş.
Elektrik akımının fizyolojik etkileri ve elektriksel güvenlik,
EEM 441
Mikroişlemcili ölçüm ve değerlendirme düzenleri. Klinik ölçüm
Biyomedikal
düzenleri. Elektro-cerrahi ve fizik tedavi düzenleri. Radyolojik ve
Sistemler
nükleer yöntemler. Bilgisayarların tıp alanında kullanımı. Bilgisayarli
(3, 1)3.5-5
tomografi. Tıp elektroniğinde ileri konular.
Kuvvetlendiricilerin frekans cevabı, geribesleme, Geribeslemeli
EEM443
kuvvetlendiricilerde kararlılık, Kuvvetlendiricilerin darbe cevabı,
Elektronik II
Geniş bandlı kuvvetlendiriciler, Osilatörler, Aktif filtreler, Band
(3, 1)3.5-5
söndüren filtreler, Gürültü ve distorsiyonu.
Elektriksel dalga şekilleri, dalga üreteçleri, darbe üreteçleri ve
EEM445
çalışmaları, TTL ve MOS kapıların giriş-çıkış karakteristikleri ve
Elektronik
değişik uygulamaları, ardışıl devreler, sayıcılar, yazmaçlar, bellek
Laboratuvarı
birimleri ve uygulama örnekleri, veri çevirimi ve iletişimi.
(3, 1)3.5-5
Simetrili bileşenler teorisi. Pozitif, negatif ve sıfır bileşen devreleri.
EEM451
Güç sistemlerinde simetrisiz kısa devreler; faz-toprak, faz-faz ve iki
Güç Sistemleri
faz-toprak kısa devre analizleri. Güç Sistemlerinin matris analizi ve
Analizi II
çözüm metotları. Yük akışı. Güç Sistemlerinde kararlılık.
(3, 1)3.5-5
Yarıiletken güç dönüştürücülerin genel tanımı ve sınıflandırılması;
AA/DA, DA/AA, AA/AA ve DA/DA Dönüştürücüler; Güç
dönüştürücülerde giriş dalga şekli bozuklukları ve giderme çareleri;
Güç katsayısı ve harmonikler; Dönüştürücülerin endüstriyel
EEM453
sistemlerdeki çeşitli uygulamaları; Motor denetim düzenekleri (DA ve
Güç Elektroniğinin
AA Akım motorları); Yedek ve kesintisiz güç kaynakları (UPS); Akü
Endüstriyel
şarj devreleri; elektrokimyasal uygulamalar; Elektrikle ısıtma ve
Uygulamaları
ergitme (ark fırınları, elektrikle kaynak, endüksiyonla ısıtma); Statik
(3, 1)3.5-5
reaktif güç kompanzasyonu; Yüksek doğru gerilimle enerji iletimi,
Evsel uygulamalar (ısıtma ve iklimlendirme sistemleri); Yüksek
frekanslı fluoresant aydınlatma sistemleri
AA sistemleri, bir ve üç fazlı AA sistemleri, faz farkı, Yıldız-Üçgen
baglantılar, AA sistemlerinde güç, Senkron generatörler, senkron
reaktans ve kısadevre akımları. Dağıtım transformatörleri, esdeğer
devre, gerilim düşümü, kısa devre gerilimi, bağlantı özellikleri, aşırı
yüklenme, kısa devre dayanımı, yapım sonrası deneyler, bakım ve
işletme. Güç kablolarının özellikleri ve kablo döşemlerinin tasarımı.
EEM455
Elektrik Güç Dağıtımı OG ve AG Yeraltı kablolarının türleri, döşem şekilleri ve termik akım
dayanımına göre kablo kesitlerinin hesabı. YG, OG ve AG havai
(3, 1)3.5-5
hatlar. Alüminyum, bakır ve çelik özlü alüminyum hatlarında gerilim
düşümüne göre kesit hesapları. Dağıtım şebekelerinin yapısı ve gerilim
düsümü hesapları. Baralar. Kısa devre hesapları, kısa devre akımlarının
etkileri.
EEM457
İletim sistemlerinin dengeli 3 fazlı sistem modelleri. Sistem elemanları
olarak generatörler, trafolar ve yüklerin modellenmesi. Enerji iletim
hatlarının modellenmesi. Simetrili bileşenler dönüşümü ile “dönüşüm”
uzayı kavramının incelenmesi. SM ile iletim sistemlerinin asimetrik
modellenmesi. Arızalar, kısa devreler, yük akışı.
Statik elektrik alanı: temel elektrot sistemleri, maksimum elektrik alan
şiddetinin yaklaşık hesabı, tabakalı elektrot sistemleri, konform
EEM459
dönüşüm, sayısal yöntemler. Boşalma olaylarına giriş: gazlarda
Yüksek Gerilim
boşalma olayları (Townsend ve kanal teorileri); korona, yıldırım ve
Tekniği
yüzeysel boşalma, katı ve sıvı yalıtkanlarda boşalma olayları. Aşırı
(3, 1)3.5-5
gerilimler ve aşırı gerilimlere karşı korumanın temelleri. Yüksek
gerilimlerin üretilmesi ve ölçülmesi.
Rasgele süreçler. Bir rasgele sürecin spektral güç yoğunluğu. Çoklu
EEM461
rasgele süreçler. Rasgele süreçlerin doğrusal sistemlerden iletimi. Bant
Dijital Haberleşme
geçen rasgele süreçler. Optimum eşik algılama. M-simgeli haberleşme.
(3, 1)3.5-5
Enformasyon teorisine giriş. Hata düzelten kodlar.
Alıcı yapıları, frekans değiştirmeli alıcılar, seçicilik, duyarlılık, hayal
frekans etkileri, bozulmalar; genlik ve frekans modülasyonlu yayın
sistemleri ve ilkeleri, çok taşıyıcılı sistemler ve OFDM; görüntü
EEM463
iletişim temelleri, tarama, senkronizasyon, renk, bileşik ve bileşen
Radyo ve TV
işaretler ve yapıları, PAL/SECAM/NTSC sistemleri, PAL kodlama ve
Sistemleri
çözümleme, resim bozulmaları, sayısallaştırma, sayısal video işaret
(3, 1)3.5-5
işleme ilkeleri, çok boyutlu örnekleme, sıkıştırma teknikleri, MPEG,
yüksek çözünürlüklü TV yöntemleri, video kayıt temelleri, kablo ve
uydu dağıtım ilkeleri
Bilgisayar ağlarının temelleri, mimarileri, topolojileri. Yerel ağlarda
(LAN) ve geniş alan ağlarında (WAN) kullanılan ağ donanım
elemanları, TCP/IP protokolü, OSI katmanlarının özellikleri ve çalışma
prensipleri. Basit ve karmaşık LAN kurulumu ve bunların maliyetEEM465
verim analizi. Ağ işletim sistemlerinin genel özellikleri. Windows NT
Bilgisayar İletişimi
4.0, Windows 2000/2003 Server ve Linux gibi ağ işletim sistemlerinin
(3, 1)3.5-5
kurulumu. Yerel bilgisayar ağlarında kullanıcı ve grupların yönetimi,
izin ve haklar gibi server yönetim özellikleri. Bilgisayar ağlarında
güvenlik.
Proses Kontrolün Temel Prensipleri, Gerçek dünyada kullanılan proses
sistemlerinin davranışının bilgisayar simülasyonu ile incelenmesi,
EEM471
Proses Dinamiğinin modellenmesi, Proses Sistemlerinin P,PI,PID
Proses Kontrol
Kontrolü, Nonlineer denklemlerin lineerleştirilmesi, Zaman domeninde
(3, 1)3.5-5
Adi Diferansiyel Denklemler, Laplace Dönüşümleri, Transfer
Fonksiyonları, Blok Diagramları.
Programlanabilir mantık denetleyiciler; Donanım özellikleri; Bellek
sahaları; Yazma ve programa girilme; Komut seti ve uygulamaları;
Program icra zamanlaması; Program denetleme ve icrası; Analog giriş
birimi ve kullanımı; Analog çıkış birimi ve kullanımı; Bulanık mantık
EEM473
birimi ve kullanımı; Yüksek hızlı sayıcı birimi ve kullanımı; PID
Endüstriyel
denetleyici birimi ve kullanımı; Döner pozisyon birimi ve kullanımı;
Otomasyon Sistemleri
Sıcaklık denetim birimi ve kullanımı; Hareket kontrol birimi ve
(3, 1)3.5-5
kullanımı; Mil denetim birimi ve kullanımı; Pozisyon denetim birimi
ve kullanımı; Programlanabilir terminal birimi ve PLC ile entegre
kullanımı; Büyük kapasiteli PLC sistemleri; Uzaktan denetimli PLC
Sistemleri; PLC sayısal kontrol uygulamaları; PLC Analog denetim
Güç İletim Sistemleri
(3, 1)3,5-5
EEM481
Optoelektronik I
(3, 1)3.5-5
EEM483
Yarıiletken
Termoelektrik
Elemanlar
(3, 1)3.5-5
EEM485
Lazer Teorisi
(3, 1)3.5-5
EEM491
Elektromekanik
Enerji Dönüşümü II
(3, 1)3.5-5
EEM 493
Yenilenebilir Enerji
Sistemleri
(3, 1)3.5-5
uygulamaları.
Fotometrik birimler, LED'ler, lazerler, fotodirençler, fotodiyotlar,
fototranzistörler, fototristörler, fototriyaklar, çok elemanlı fotoalıcılar,
optokuplörler.
Yarıiletken teknolojisine giriş, Yarıiletken malzemeler ilgili temel
bilgiler, yarıiletkenlerin elektron ve bant teorileri, yarıiletkenlerin
sınıflandırılması ve termoelektrik alaşımlar, Peltier ve Seebeck olayı
ile ilgili teoriler, termoelektrik soğutucuların teorisi ve tasarımı,
termoelektrik jeneratörlerin teorisi ve tasarımı, Diğer termoelektrik
uygulamalar.
Lazerlere tarihsel giriş, lazerler hakkında temel kavramlar,
elektromanyetik kuram ve Maxwell denklemlerinin özeti, ışığın
yansıma, kırılma ve emilmesi, ışık madde etkileşiminin kuvantum
kuramı, lazer salınımı ve kovukları, kırınım ve lazer hüzmesinin
ilerlemesi, Q-çevirimi ve mode kilitlemesi, lazer çeşitleri: gaz,
excimer, serbest electron, katı hal ve yarı iletken lazerler, optik faz
uyumu, fotoniğe giriş, fibe optiği, optic algılayıcılar ve modülatörler,
lazerlerin ve fotoniğin bilimsel ve endüsriyel uygulamaları, ultrahızlı
lazerler ve doğrusal olmayan optiğe giriş.
AC elektrik makine sargıları tarafından oluşturulan elektromanyetik
alanlar: titreşen ve dönen manyetik alanlar, İndüksiyon makinaları:
eşdeğer devre, kararlı durum analizi, hız kontrolü. Senkron makineler:
eşdeğer devre, kararlı durum analizi, kararlılık. Tek fazlı asenkron
makineler. Özel elektrik makineleri.
Güneş pilleri fiziği, Güneş pilleri ve güneş modülleri, Fotovoltaik
sistemler, Fotovoltaik sistemlerin verimi ve performansı, Termal enerji,
hidroelektrik sistemler, rüzgar enerjisi, biyokütle enerji, Okyanus ve
dalga enerjisi
8. Yarıyıl
DERS KODU
EEM402
Bitirme Tezi
(0, 2)1-5
ESC482
Industrial
Management
(3, 0)3-3
MUH 402
Mühendsilik Etiği
(2, 0)2-2
EEM460
Sayısal İşaret İşleme
(3, 1)3.5-5
İÇERİK
Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin belirli bir alanında yapılan
çalışmanın tez haline getirilmesi ve sunulması
Definition of management, management process features, qualities
which must be in administrators, functions which consist the process of
management, table of management approaches, scientific management
approach, management process approach, the bureaucracy approach.
Introduction to ethical concepts. Professionalism and professional
ethics codes. Ethics in design. Rights and responsibilities in business.
Technical and ethical problems. Risk, safety and accident.
Responsibility for scientific research. Experimental study
responsibility. Printing and publication of research results in the
powers and responsibilities
İşaretler, sayısal işaretler, gerçek zamanlı sayısal işaret işleme ve
Sİİ’leri, Rekürsif ve rekürsif olmayan sayısal sistemler. Sistemleri
modelleyen fark denklemleri ve bunların çözüm yöntemleri, zdönüşümü ve uygulamaları, Ayrık zamanlı Fourier dönüşümleri, hızlı
fourier dönüşümleri ve uygulamaları, sayısal filtreler. Yukarıdaki ilgili
konuların Matlab ortamında oluşturulması ve sonuçların yorumu.
EEM414
Mikroişlemci
Laboratuvarı
(3, 1)3.5-5
EEM440 Tıp
Elektroniği
(3, 1)3.5-5
EEM442
Mikroelektronik
Teknolojisi
(3, 1)3.5-5
EEM444
Elektronik III
(3, 1)3,5-5
EEM446
Yüksek Frekans
Elektroniği
(3, 1)3.5-5
EEM452
Elektrik Makinaları
Laboratuvarı
(3, 1)3.5-5
EEM454
Güç Sistemleri
Laboratuvarı
(3, 1)3.5-5
EEM456
Mikroişlemci tabanlı sayısal sistemlerin ve alt birimlerinin yazılımsal
ve donanımsal tasarımı. Mikroişlemcili sistemlerde yan birimler ;
paralel/seri iletişim ara birimleri, zamanlayıcı-sayıcı tümdevreler,
bellek elemanları, analog-sayısal ve ve sayısal-analog çeviriciler ile
evrensel lojik elemanlarının tanıtımı ve kullanımı. Tek tümdevre
mikrodenetleyiciler ve çoklu mikroişlemcili sayısal sistemler. Sayısal
süzgeç gerçekleme. Donanım ve yazılım tabanlı sayısal sistem
uygulamaları.
Aksiyon potansiyelinin oluşumu, özellikleri ve iletimi. Fizyolojik
işaretlerin genel özellikleri: elektriksel kökenli fizyolojik işaretler ve
değerlendirilmeleri.
Elektronörografi,
elktrokardiyografi,
elktromiyografi, elktroensafolografi, uyarılmış potansiyeller ve
elktroretinografi. Diğer fizyolojik işaretlerin ölçülmesi: Kan basıncı,
kan hacmi, kan akışı, kalp çıkışı, kalp sesi, solunum sistemi ölçümleri
Mikroelektronik teknolojisinin tarihçesi. Planar teknoloji. Mikrolitografi. İnce filmler; buharlaştırma, tozutma ve kimyasal buhardan
yoğuşturma teknikleri. Silisyumun ısıl oksitlenmesi. Katkılama
yöntemleri; difüzyon, iyon ekme ve epitaksi. Süreç içi ölçme ve
değerlendirme teknikleri. Süreç simülasyonu; SUPREM. Süreç
tasarımı; jonksiyon izolasyonlu bipolar tümdevre ve CMOS tümdevre
üretim süreçleri. Kılıflama. Sağlam ürün oranı analizi.
AND, OR, NAND, NOR ve türev kapıları (XOR, XNOR). Rejeneratif
devreler: Kararsız, tek kararlı ve iki kararlı titreşiciler ve Schimitt
tetikleyici devreler. Zamanlayıcılar. Statik ve dinamik hafızalar: RAM,
ROM, EPROM, PLA vs. A/D ve D/A çeviriciler. MUX, DEMUX
devreleri.
Sistem gürültüsü ve iç-modülasyon bozulması, Seri ve paralel rezonans
devreleri ve bunlarla oluşturulan empedans uydurucular; tek ve çift
akortlu magnetik bağlaşımlı devreler, Yüksek Frekans Osilatörleri;
kristalli ve gerilim denetimli osilatörler, Akortlu Kuvvetlendiriciler;
Tüm devreli akortlu kuvvetlendiriciler, kristal, seramik ve SAW süzgeç
özellikleri ve bunlarla oluşturulan akortlu kuvvetlendiriciler.
Bir fazlı transformatörde eşdeğer devre parametrelerinin belirlenmesi.
Üç fazlı asenkron motorda eşdeğer devre parametrelerinin belirlenmesi
ve hız kontrolu. Frekans değiştirici ile bilgisayar destekli hız kontrolu.
Yüklenmiç bir-fazlı bir asenkron makinanın ısınma deneyi. Senkron
generatör karakteristiklerinin çıkartılışı. Senkron motora yol verme
yöntemlerinin incelenmesi. Doğru akım motorlarının dört bölgede hız
kontrolu. Çıkık-kutuplu senkron generatörün eşdeğer devre
parametrelerinin bulunması.
Bu laboratuvarda enerji sistemleri çözümlemesi, enerji sistemleri
ölçümleri koruma donanımı deneyleri yapılmaktadır. Laboratuvarda
enerji sistemi donanımı için Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği
Laboratuvarı, sistem çözümleme için bilgisayar yazılım Laboratuvarı
olanaklarından yararlanılmakta, röle ölçü ve test cihazları, topraklama
test cihazları vb. gibi donanım da yer almaktadır.
Hatalar ve hata tipleri. Temel kavramlar. Koruma sistemlerine giriş.
Güç Sistemlerinde
Koruma
(3, 1)3.5-5
EEM458
Özel Elektrik
Makinaları
(3, 1)3.5-5
EEM 462
RF Elektronik
(3, 1)3.5-5
EEM464
Fiberoptik İletişim
(3, 1)3.5-5
EEM466
Uydu Haberleşmesi
(3, 1)3.5-5
EEM468
Antenler ve Yayılma
(3, 1)3.5-5
EEM472
Dijital Kontrol
Sistemleri
(3, 1)3.5-5
EEM474
Bilgisayar Kontrollü
Sistemler
(3, 1)3.5-5
Akım ve gerilim transformatörleri. Aşırı akım, diferansiyel ve
empedans koruma sistemleri. Transformatör, generatör ve hat
korumaları.
Senkron-asenkron motor. Çift beslemeli asenkron motor. Yüksek
frekans motorları. Lineer makinalar. Frenleme motorları. Harici rotorlu
motorlar. Titreşim motorları. Tambur motorlar. Çok fazlı komutatör
motorlar. Schrage motoru. Tek fazlı komutatör motorlar. Histerezis
motorları. Yanıcı ortamlar için elektrik motorları.
RF ve telsiz teknolojisine giriş. Modülasyon ve algılama. Çoklu erişim
teknikleri ve telsiz standartları. Aktarıcı mimarisi. Düşük gürültülü
kuvvetlendiriciler ve karıştırıcılar. Osilatörler. Güç kuvvetlendiricileri.
Optik iletimin tarihçesi ve kullanım gereksinimleri. Optik iletimin
diğer iletim sistemleri ile karşılaştırılması. Elektromanyetik dalga
teorisi ile optik dalga kılavuzlarında ışığın yayılımı. Düzlem ve
silindirik dalga kılavuzları. Fiber optik iletim karakteristiği, Fiberlerin
sınıflandırılması, basamak ve değişken indisli fiberler. Işık: Yansıması
ve kırılması. Snell Kanunu, kırılma indeksi Fiber optik iletim
karakteristiği. Fiber optik kablo yapısı: Optik Fiberlerin iletim
karakteristikleri. Optik fiberlerde zayıflama, soğurum, saçılma ve
bükülme kayıpları. Işık kaynakları ve özellikleri. CCITT standartları.
Laser ışık kaynağının tanımı ve özellikleri. Fiber optik kablonun
döşenmesi, bağlantıların yapılması, arıza arama ve giderme. Fiber
optik kablo üretimi.
Uydu haberleşmesine giriş. Uydu ve uydu antenlerinin yapıları ve
çeşitleri.LNA, LNC, LNB, transponder, ayak izi, band gibi temel
kavramlar.TV uyduları, GPS uyduları, özel uydular.Uydu yörüngeleri,
uydu yer istasyonları. Devre anahtarlamalı servisler, paket anahtarlı
servisler. Modülasyon teknikleri, kod bölümlemeli çoğullama.MPEG
Dağıtım santralleri. Diseq-C anahtar, kablo çeşitleri. Data yayını, ses
yayını. VSAT-hareketli haberleşme sistemleri. Uydu sistemlerinde
yazılım teknikleri. Modelleme ve simülasyon. Geleceğe yönelik
gelişmeler ve uygulamalar.
Maxwell denklemleri, dalga denklemlerinin çıkarılması, mikrodalga
spektrumu ve uygulama alanları. İletim hattı çeşitleri ve özellikleri.
Temel anten kavramları ve parametrelerinin tanımı, antenlerde ışıma
olayı. Güç yoğunluğu ve alan şiddeti hesabı, Friss iletim denklemi ve
serbest uzay yol kaybı.
Sayısal denetim sistemlerinin kapsamı ve genel yapısı. z-dönüşümü.
Ayrık zamanlı sistemler. Örnekleme. AD/DA dönüştürücüler ve
işaretlerin yeniden yapılandırılması. Sayısal denetim sistemlerinin blok
diyagramları ile gösterimi. Açık ve kapalı çevrim sistemler. Durum
uzayı analizi. Kararlılık test yöntemleri. Sayısal denetleyicilerin
tasarımı. Bilgisayar destekli uygulama örnekleri.
Sistemlerin kontrolü için modellenmesi. Z dönüşümleri. Ayrık zamanlı
sistemlerin analizi. Ayrık zamanlı sistemlerin dizaynı, Kontrol
yasasının belirlenmesi, durum tahmini yapan düzenler, regülatör
dizaynı. Giriş-çıkış ilişkileri ile kurulmuş sistem modellerinde kutup
kaydırma. Ayrık zamanlı sistemlerde kontrol edilebilirlik
gözlenebilirlik. Sistemi tanımlama teknikleri; en küçük kareler metodu,
ardışık ve stokastik en küçük kareler metodu, maksimum olasılık
EEM476
Sürücü Sistemler
(3, 1)3.5-5
EEM482
Optoelektronik II
(3, 1)3.5-5
EEM484
Nanoteknoloji
(3, 1)3.5-5
EEM486
Aydınlatma Tekniği
(3, 1)3.5-5
EEM492
Fotovoltaik Enerji
Üretimi
(3, 1)3.5-5
EEM494
Elektrik Tesisleri
(3, 1)3.5-5
metodu. Adaptif kendinden ayarlı kontrol sistemleri. Parazit etkilerin
modellenmesi. Sürekli ve ayrık zamanlı sistemlere genel bakış.
DC motorlarda hız denetim yöntemleri ve uygulamaları. Dört kadranda
çalışma. Asenkron motor hız denetim yöntemleri ve uygulamaları:
gerilimle ayarlamasıyla hız denetimi, frekansla hız denetimi, sabit
akıyla hız denetimi, rotor direnciyle hız denetimi. Evirgeçler ve Darbe
Genişlik Modülasyonu teknikleri. Kademeli motorların çalışma
ilkeleri. Relüktans motorların çalışma ilkeleri.
Optik elemanlar, ışın vericiler ile fotoalıcıların adaptasyonu , ışın
vericilerin besleme çeşitleri, optoelektronik devreler ve sistemler.
Nanoteknoloji nedir? Makro, mikro, nano yapılar, Nano yapıların
sentez yöntemleri, Nanoyapıların incelenmesinde kullanılan yöntemler,
Mikroskopik yöntemler, Spektroskopik yöntemler, X-ışınları kırınım
yöntemleri, Nanoteknolojilerin Uygulamaları
Işık teorisi, Göz ve görüş tipleri. Işığın yansıması, iletilmesi ve absorbe
olması, aydınlatma teriminin tanımı, aydınlatma metodları, iç
aydınlatma sistemleri ve hesaplamaları, aydınlatma projeleri ön
hazırlık esasları, şebeke hattı, kolon hattı, proje uygulamalarının
esasları, iç aydınlatmada düşük güç düzeltme metotları. Aydınlatma
sistemlerinde gerilim düşümü hesabı, dış ortam aydınlatması
Malzemelerin elektriksel özellikleri, ışık ile güneş pilinin etkileşimi,
yansıma, absorbe etme, taşıyıcıların üremesi ve ayrışımı, katkılama
seviyesi ve etkisi, jonksiyon yapısı, akım – gerilim karakteristikleri,
farklı güneş pillerinin yapısal özellikleri, monokristal güneş pilleri,
polikristal güneş pilleri, amorf silisyum güneş pilleri, ince film güneş
pilleri, modul işlemleri
Üretim, iletim ve dağıtım tesisleri. Bir üretim tesisinin genel yapısı.
İletim hatlarının elektriksel hesabı, nominal ve eşdeğer devreler.
İletkenler. İzolatörler. İzolatörlerde potansiyel dağılımı. Direkler ve
seçimi. Ayırıcılar, kesiciler. Kısa devre akımı ve özellikleri. Kısa devre
akımına göre kesici hesabı ve seçimi. Baralar ve bara sistemleri. Ölçü
transformatörleri. Topraklama.
Download