03.06.1986 sayı: 19126 3291 sayılı kanun

advertisement
TARİH: 03.06.1986
SAYI: 19126
3291 SAYILI KANUN
İKİNCİ KISIM
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Ek Madde 0002:
(13.09.1993 tarih ve 21697 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 513 sayılı KHK.'nin 1
inci maddesiyle eklenmiştir.) (Aynen Kabul: 22.02.1994 - 3974/1) (1. Fıkra:
03.03.2001 tarih ve 24335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4628 sayılı Kanunun
17/c maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
(03.03.2001 tarih ve 24335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4628 sayılı Kanunun
17/c maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
(03.03.2001 tarih ve 24335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4628 sayılı Kanunun
17/c maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin (1) Elektrik
Enerjisi Fonu'nda toplanmak üzere sektör altyapı giderlerine katkı paylarını, bunların
enerji satış tarifelerinin % 10'unu geçmeyecek şekilde tespite, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir. (26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan 5784 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle eklenen cümleler.) Nihai
tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin sektör altyapı
giderlerine katkı payı, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller
hariç olmak üzere belirlenir. Tedarikçiler bu bedeli faturalarında ayrıca gösterir ve
tahakkuku takip eden ikinci ayın yirmisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına
intikal ettirirler. Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak
tedarikçilerden katılımcıları için temin ettikleri enerjiye ilişkin olarak ayrıca katkı payı
yatırmaz.
(1) (Bu kısımda yer alan "Elektrik enerjisi dağıtımı alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının"
ibaresi; 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5784 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle
metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir
Download