Slayt 1

advertisement
III.Selim ve Yenilikleri
NİZAMİ KADİMDEN NİZAMİ CEDİDE
III.Selim Önemli Olaylar

















1789 I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması
1789 Osmanlı-İsveç ittifakı
1790 İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması
1790 Osmanlı-Prusya ittifakı
1790 Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu
1790 Yergöğü Mütarekesi
1790 Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı
1791 Ziştovi Antlaşması
1791 Rus Savaşı'nın sonu, Kalas Mütarekesi
1792 Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması
1792 III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması
1792 Kırım'ın Rusya'ya bırakılması
1792 Yaş Antlaşması
1793 Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik kurulması
1793 Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu, Hasköy'de Humbaracı ve Lağımcı Ocağı
kışlasında Mühendishane-i Cedide'nin açılması
1795 Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi
1795 Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un açılışı; Kara Mühendishanesi binasının
inşası; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)
III.Selim Önemli Olaylar











1797 Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler kurulması
1797 Pazvandoğlu isyanı
1797 Rumeli'de dağlı eşkıya hareketleri ve isyanları
1797 Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması
1798 Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı
1798 Fransa'nın Mısır'a saldırması
1798 Fransa'ya savaş ilanı
1799 Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak
1799 Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi
1799 Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından
mağlup edilmesi
1799 Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı
III.Selim Önemli Olaylar












1800 Takvimlerin Jacques Cassini Zicine göre hazırlanmaya başlaması
1800 Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları
1801 Mısır'ın tahliyesine dair mütareke
1802 Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e
çıkmalarına müsaade edilmesi
1802 Avrupa ile ticaret yapan Osmanlı gayri müslim tüccarına Avrupa
devletleri tüccarı statüsünün tanınmasıyla "Avrupa tüccarı" denilen sınıfın
ortaya çıkması
1802 Paris Antlaşması. Fransa ile barış
1804 Sırp isyanlarının başlaması
1805 Avrupa tarzında ilk hastanenin Kasımpaşa'daki Tersane-i Amire'de
açılması
1805 Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması
1805 Tersane Hazinesi'nin kurulması
1805 Beykoz Çuka ve Kağıt Fabrikası'nın faaliyete geçmesi
1805 Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini
III.Selim Önemli Olaylar









1806 Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne
Vakası
1806 Osmanlı-Rus Savaşı
1806 III. Selim'in Mühendishan-ı Berri-i Hümayun kanunnamesi
1806 Memleketeyn 'in Rusya tarafından işgal edilmesi
1807 Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi
1807 İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve
İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi
1807 İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali
tarafından mağlup edilmesi
1807 Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma
1807 III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in
kaldırılması
Download