2014-2015 eğitim öğretim yılı 11.sınıf sosyoloji dersi

advertisement
AD SOYAD:
SINIF/NO :
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11.SINIF SOSYOLOJİ DERSİ
I. DÖNEM II. YAZILI SINAVI
A) Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.( 20 puan)
1) Toplumun kendisinde ve kurumlarında belirli bir zaman sürecinde meydana gelen farklılaşmalara
…......................................... denir.
2)…………………………………………………. genellikle kültür emperyalizminin ulusal bilinci zayıflatması sonucu ortaya çıkar.
3) Kentlerin çok merkezli bir hal alan şekline ………………………………………. denir.
4)…………………………………………………nüfus, aile, eğitim, siyaset, din ve ahlak gibi alt sistemlerden meydana gelir.
5)………………………..bireylerin sahip olduğu statülerden toplumda en etkin olanıdır.
B) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülme nedenleri
arasında gösterilemez.
A)İnsan hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması
B)Milli birlik bilincinin zayıflaması
C)Demokratik kurumlaşma yetersizliği
D)Örgütlenmelerin yetersizliği
E)Orta tabakalaşmanın güçlü olması
2.Bir toplumda çözülme varsa öncelikle aşağıdaki
önlemlerden hangisinin alınması gerekir?
A)Kültürel değerler gözden geçirmek
B)Hukuk mekanizmasını yenilemek
C)Ulusal birlik ve bütünlüğü korumak
D)Sosyal yardım kuruluşlarını güçlendirmek
E)Siyasal konularda halkı aydınlatmak.
3. Atatürk’e göre millet; milli bir kimliğe sahip, ortak
maddi ve manevi değerleri bulunan insanların
oluşturduğu bütündür.
Buna göre Atatürk için milleti oluşturan en önemli ögeler
aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir.
A)Eğitim, dil, kültür
B)Irk, coğrafya, dil
C)Devlet, dil, ırk
D)Din, tarih, eğitim
E)Kültür, ırk, coğrafya
4. Osmanlı toplumunda tabakalaşma için aşağıdakilerden
hangisinin söylenmesi yanlış olur.
A)En üst tabakada padişah ve saray çevresi yer alır.
B)En alt tabakada yönetime katılmayanlar bulunur.
C)Bilim ve din adamları ayrı bir tabaka oluşturur.
D)Reaya ;çeşitli din mezhep ve ırktan kişilerden oluşur.
E)Tabakalar arasında geçiş yoktur.
5. Aşağıdakilerden hangisi, dikey toplumsal hareketliliğe
örnek olur?
A-) Kent merkezinde hastanede çalışan doktorun ilçedeki
hastanede çalışmaya başlaması
B-) Bir fabrikada işçi olan bir kişinin fabrikayı satın alarak
patron olması.
C-) Markette kasiyerlik yapan bir kişinin zücaciyede
kasiyerlik yapmaya başlaması.
D-) Fırıncılık yapan bir esnafın pastane işletmeye
başlaması
E-) Genel lisede görev yapan öğretmenin Anadolu
lisesinde görev yapmaya başlaması.
6. Aşağıdakilerden hangisi rol çatışmasına örnektir?
A) Annenin çocuğunu emzirmesi
B) Okul müdürünün kendi branşında derslere girmesi
C) Şirket genel müdürünün iş ortaklarına bilgi vermesi
D) Yargıç olan bir babanın suç işleyen oğlunu yargılamak
zorunda kalması
E) Cumhurbaşkanının TBMM’de konuşma yapması
7. Aşağıdakilerden hangisi yatay hareketliliğe örnek
gösterilemez?
A) Antalya’daki portakal toplayıcılarının Adana’ya pamuk
toplamaya gitmesi
B) Köyde ırgatlık yapan kişinin şehirde fabrikada işçi
çalışması
C) Bakkalın dükkanını kapatarak manav dükkanı açması
D) İşçinin, dedesinden kalan miras sayesinde işveren
olması
E) Şeker fabrikasında çalışan işçinin otomobil fabrikasına
geçmesi
8. Köy ve kentteki toplumsal yapı ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Köy, tarıma ve hayvancılığa; kent, sanayi, ticaret ve
hizmete dayalı bir ekonomiye sahiptir.
B) Köyde nüfus yoğunluğu az; kentte ise oldukça yoğun
görülür.
C) Köyde birincil ilişkiler; kentte ise ikincil ilişkiler hakimdir.
D)Köyde statü değiştirme çok sık; kentte ise oldukça sınırlı
görülür.
E) Köyde cinsiyete dayalı doğal iş bölümü; kentte ise teknik
iş bölümü vardır.
9. Toplumsal yaşamın düzenli olabilmesi için insanların
toplumsal statülerinin gerektirdiği rolleri yerine getirmesi
, toplumsal değer ve normlara uyması gerekir.
Bunlar gerçekleşmediğinde görülen durum
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Toplumsal kontrol
B)Toplumsal sapma
C)Toplumsal Çatışma
D)Toplumsal Uzlaşma
E)Rol Çatışması
10.insan davranışlarının normlara ve topluma uyma
amacıyla yönlendirilmesinde ödül, ikna, eğitme gibi
olumlu ya da ceza, emir, zorlama gibi olumsuz
mekanizmalar uygulanır.
Bu durumu en iyi ifade eden kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Toplumsal Kontrol
B)Toplumsal Norm
C)Toplumsal Değer
D)Toplumsal Prestij
E)Toplumsal Sapma
11. Açık sınıf tabakalşması, günümüzün demokratik
toplumlarında yaygın olan tabakalaşma şeklidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tabakalaşma için
söylendiğinde yanlış olur.
A)Rekabete ve insanların hukuksal eşitliğine dayanır.
B)Servet ve ekonomik değerler ön plana çıkmıştır.
C)Mesleki farklılaşma ve üretim araçları önemlidir.
D)Toplumsal sınıfların hukuki bir dayağı vardır.
E)Fırsat eşitliği ve girişim özgürlüğü önemlidir.
12. Toplumsal gelişme hem ekonomik büyümeyi hem de
sosyal ve kültürel gelişmeyi kapsar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal gelişmeyle
birlikte görülmez.
A)Ekonomik büyüme
B)Orta tabakalaşma
C)Toplumsal bütünleşme
D)Demokratikleşme
E)Toplumsal Bütünleşme
13. Yakın yıllarda Türkiye ve Ermenistan’ daki
depremler, Mozambik ve Bengladeş’teki sel baskınları,
Afrikadaki kıtlıklarla Orta Amerika’daki kasırgalar tüm
dünyanın yardımını gerektirmektedir.
Bu yardımların istenmesi ve gerçekleşmesi
aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
A)Toplumsal değişmenin
B)Toplumsal gelişmenin
C)Modernleşmenin
D)Küreselleşmenin
E)Toplumsallaşmanın bütünleşmesi.
14. Toplumlarda eskiden büyük değişme yaratan doğal
afetlerin teknoloji sayesinde olumsuz etkileri azalmıştır.
Bu örnekten yola çıkarak değişmeyle ilgili öncelikle
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir.
A)Toplumsal değişme üzerine teknolojinin etkisi yoktur.
B)Teknolojik gelişmeler toplumlara göre farklılık gösterir.
C)Teknoloji toplumsal değişmeyi etkiler.
D)Toplumsal değişmeyi teknoloji dışındaki etkenler de
etkiler.
E)Toplumsal değişme teknoloji sayesinde yavaşlamıştır.
15. Toplumsallaşma sürecinde çeşitli unsurlar etkilidir.
Bu süreçte en etkili olan unsur aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Aile
B)Ekonomi
C)Okul
D)Siyaset
E)Din
16. I. Bir tabakadan diğerine geçme
II. Toplumu oluşturan hiyerarşik yapı
III. Nüfusun toprak üzerinde yer değiştirmesi
IV. Aynı tabakada iş değiştirme
Yukarıda aşağıdaki kavramlardan hangisinin özelliği
verilmemiştir?
A)Toplumsal alanda yatay hareketlilik
B)Dikey hareketlilik
C)Toplumsal tabakalaşma
D)Coğrafi alanda yatay hareketlilik
E)Toplumsal sınıf
Download