Arkeoloji ve Jeofizik-1

advertisement
GEOİM
MÜHENDİSLİK,
MÜŞAVİRLİK,
DANIŞM ANLIK,
YAZILIM VE
İNŞAAT SAN. VE
TİC. LTD.ŞTİ.
ARKEOLOJİ VE
JEOFİZİK
Y I L
1
S A Y I
1
M A R T
2 0 1 1
Çıkarken
BU SAYIDA:
REBEMI
projesi
2
Etkinlikler
3
Arkeoloji ve 3
manyetik
arama
Geoim
hakkında
4
“Arkeoloji ve Jeofizik”
konulu bültenimiz sizlerle
aramızdaki
ilişkiyi
sağlamlaştırmak, sizlere
yaptıklarımız
ile
yapacaklarımız hakkında bilgi
vermek ve dünyada bu
konuda yapılan güncel
gelişimleri iletmek amacıyla
çıkmaktadır. Umarız bu
bülten yoluyla hem sizlere
katkı sağlar, hem de sizlerin
sorunlarına birlikte çözüm
olanağı bulabiliriz.
sorunlar ve çözümleri ile ilgili
forum sayfası ve sizlere
sunduğumuz hizmetlerin
dışında ilgili birçok konuyu da
tartışma ve ilgili topluluklara
ulaştırma
hedefini
koymaktayız.
Gelecek sayımızda yeni ve
ilgi
çekici
haberler
hakkındaki
konularda
yeniden buluşmak dileğiyle!
33. Kazı, Araştırma ve
Arkeometri Sempozyumu
sırasında
Malatya’da
görüşmek arzusuyla.
Bültenimizi yılda dört kez
üçer ay ara ile (Mart-HaziranEylül ve Aralık) web sayfamız
ve
e-mail
üzerinden
yayınlamayı düşünüyoruz. Bu
sayılarda arkeoloji ve jeofizik
ile ilgili bilgiler, güncel
gelişimler,
alan
çalışmalarından örnekler,
Geoim kuruldu
Temelde yerbilimleri olmak
ü ze re arke olojik ala n
araştırmaları, mühendislik ve
çevresel
incelemeler,
jeoteknik ve restorasyon
amaçlı çalışmalarda gerekli
yerbilimsel verileri ve
yorumları kaliteli, ekonomik,
akademik ve açıklayıcı
nitelikte sunmayı kendisine
amaç edinmiş bir araştırma,
mühendislik, danışmanlık,
yazılım ve inşaat şirketidir.
Misyonumuz disiplinlerarası
çalışma
anlayışıyla
yerbilimleri ve ilgili alanlarda
ulusal ve uluslararası projeler
üretmek. Bilimi ve teknolojiyi
yakından izlemek. Akılcı ve
yaratıcı sonuçlar üretmek.
Toplumsal sorumluluğun ve
etik değerlerin farkında
olmak.
Vizyonumuz ise öncü,
yenilikçi, güvenilir, yetkin bir
çözüm ortağı olarak, en iyi
k a l i t e d e
f i y a t
optimizasyonunu sağlayan
e t i k
d e ğ e r l e r e
bağlı uluslararası bir şirket
olmaktır.
SAYF A
2
YIL
1
SAYI
Arkeolojik etki değerlendirilmesi
üzerine bir proje: BREBEMİ (Italya)
“Bu yenilikçi
projede hava
fotoğrafları,
LIDAR,
jeomorfolojik ve
jeofizik
çalışmalarla
Kuzey İtalya’da Brescia, Bergamo ve
Milano arasında planlanan bir otoyol
(yaklaşık 120 km) projesi kapsamında
İtalya’da ilk kez inşa edilecek olan
otoyol alanındaki arkeolojik riski
minimize etmek amacıyla herhangi bir
bozucu etkisi olmayan (non-invasive)
prosedürler sistematik olarak
kullanılmıştır. Bu yenilikçi proje
otoyolun yapılacağı alan üzerinde hava
fotoğrafları, LIDAR, jeomorfolojik
analizler, tarihsel ve coğrafik kayıtlar ile
birlikte jeofizik araştırmaların
bütü nl üğü nde n o luş m uş tur. Bu
çalışm alarda jeofizik yöntem ler
otomatik manyetik ve resistivite
çalışmalarından oluşmuştur. İzleyen
aşamalarda yapılan test kazıları ile
yapılan çalışmaların sonuçlarının
doğruluğu test edilmiştir.
yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında
otomatik manyetik ve resistivite
profillemeleri kullanılmıştır. Geocarta
tarafından üretilen bu cihazlar çeşitli
araçların arkasına bağlanan ve belirli
bir hızda hareket ederek manyetik ve
resistivite profillemelerinin hızlı
biçimde toplanmasını ve böylece
araştırılacak alanların çok hızlı
biçimde ölçülmesine olanak
sağlamaktadır. Yaklaşık 4 aylık bir
süre içinde yapılan bu entegre
çalışmalarla otoyolun geçeceği
alanlar üzerinde saptanan arkeolojik
varlıkların korunması ve kurtarılması
hakkında ilgili kuruluşlara önemli
bilgiler verilmiş ve arkeolojik risk
büyük oranda azaltılmıştır.
Jeofizik Çalışmalar
Archaeological Impact Assessment:
The BREBEMI Project (Italy) Stefano
Campana ve Michel Dabas, Archaeological
Prospection (2011 Online) dan alınmıştır.
Jeofizik çalışmalar Fransa CNRS’nin
bir yan şirketi olan Geocarta tarafından
birlikte tarihsel
ve coğrafi
kayıtlardan da
yararlanılmıştır.
ARKEOLOJİ
VE
JEOFİZİK
1
YIL
1
SAYI
1
SAYF A 3
Etkinlikler
23-27 Mayıs 2011 33. Uluslararası
Kazı, Araştırma ve Arkeometri
Sempozyumu. İnönü Üniversitesi/
MALATYA.
9-10 Eylül 2011 The application of
prospection methods to archaeology in
Germany University of Mainz
(Germany).
Geophysics Conference. Leicester
(UK).
19 - 24 Eylül 2011 9th International
Conference on Archaeological
Prospection. İZMİR.
21-24 Eylül 2011
Poznan, Poland.
AARG meeting,
Manyetik
12-14 Eylül 2011 EAGE Near Surface
19 - 22 Ekim 2011 15. Aktif Tektonik
Araştırma Grubu
(ATAG) Çalıştayı.
yöntemle
yeraltında
gömülü
Arkeoloji ve manyetik arama
durumdaki
Arkeolojik alanlarda en yaygın kullanılan
yöntemlerden biridir ve 1957 yılından beri
arkeolojik alanların araştırılmasında
kullanılmaktadır ve günümüzde arkeolojik
araştırmaların birincil yöntemi durumuna
gelmiştir. Yeraltında gömülü yanma geçirmiş
materyaller, mıknatıslanabilir metaller, toprak
manyetik suseptibilitesinden kaynaklanan
etkiler nedeniyle mıknatıslanma özelliği
kazanan yapılar yeryüzünden yapılan duyarlı
manyetometre çalışmaları yardımıyla
belirlenebilirler.
biçimde
Günümüzde manyetik çalışmalarla bir gün
içinde birkaç hektarlık bir alan taranarak,
görüntülendirilebilmektedir. Böylece elde
edilen manyetik görüntülerle yeraltındaki
arkeolojik yapıların dağılımları bir plan
içerisinde ortaya çıkarılmaktadır. Bu
planlar alanda kazı yapan arkeologlara
önemli yararlar sağlamakta ve onlara
daha efektif kazı yapabilme olanaklarını
sunm ak tadır. Manyetik
yöntem le
arkeolojik alanlardaki tüm mıknatıslanmış
yapılar duyarlı bir biçimde saptanmaktadır.
Ruffenhofen (Almanya) bir Roma lejyon
alanının manyetik görüntüsü (Becker,
2001’den alınmıştır).
ARKEOLOJİ
VE
JEOFİZİK
arkeolojik
yapılar duyarlı
saptanmaktadır
YIL
1
SAYI
SAYF A 4
1
GEOİM MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK,
DANIŞMANLIK, YAZILIM VE İNŞAAT
SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Metal İşleri Sanayi Sitesi 4.cadde
No:29 Kısıkköy/ Menderes- İzmir
Telefon: 0 (530) 263 68 58
E-posta: [email protected]
URL: www.geoim.net
Geoim hakkında
GEOİM temelde yerbilimleri olmak
üzere arkeolojik alan araştırmaları,
mühendislik ve çevresel incelemeler,
jeoteknik ve restorasyon amaçlı
çalışmalarda gerekli yerbilimsel verileri
ve yorumları kaliteli, ekonomik,
akademik ve açıklayıcı nitelikte sunmayı
kendisine amaç edinmiş bir araştırma,
mühendislik, danışmanlık, yazılım ve
inşaat şirketidir. Günümüzde kentsel,
sanayi ve tarımsal alanlar büyük öneme
sahiptir. Ama bu alanlar aynı zamanda
birçok yerbilimsel, çevresel, toprak ve
yapısal sorunları da barındırırlar.
GEOİM bu sorunların çözümünde sizin
en yakın çalışma arkadaşınız olacaktır.
GEOİM sığ jeolojik ve hidrojeolojik
ortamların saptanması, kentsel-sanayi
ve tarım alanlarının yüksek ayrımlı
tekniklerle amaca uygun olarak
araştırılması, arkeolojik alanların
ayrıntılı incelenmesi ve böylece bunların
yeraltı dağılımlarının görüntülenerek
aynı zamanda sit sınırlarının
belirlenmesi, sığ maden yatakları ile
taşocakları ve mermer sahaların
araştırılması, mühendislik yapıların
oturacağı alanın zemin özelliklerinin
belirlenmesi, mühendislik yapılarda
oluşan sorunların saptanması ve gerekli
önlemlerin alınması için gerekli fizibilite
çalışmalarının yapılması, çevresel
atıklardan kaynaklanan sorunların ivedi
ve sağlıklı bir biçimde belirlenmesi,
heyelan sahalarının incelenmesi ve
heyelana neden olabilecek zonların
saptanması, dolgu alanlar ile yeraltında
gömülü boru ve diğer insan kaynaklı
yapıların saptanması, tarımsal alanlarda
toprak dağılımının fiziksel özelliklerinin
haritalanması ve gerekli sulama ve
gübreleme koşullarının jeofiziksel analizi
amaçlı fizibilite çalışmaları ve adli tıp ile
askeri alan araştırmalarında jeofizik
uygulamalar olmak üzere birçok konuda
yüksek düzeyli-kaliteli-yol gösterici ve
sorun çözücü bir hedefi olan GEOİM
daima sizlerin yakınınızda bulunacak ve
sorunlarınızın çözümünde güvendiğiniz
bir danışmanınız olacaktır.
ARKEOLOJİ
VE
JEOFİZİK
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards