İLKÖĞRETİM 1. - 5. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ PROGRAMI

advertisement
T. C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı
3.Grup İlköğretim Müfettişliği
SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ İLE
İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ
KAHRAMANMARAŞ
EYLÜL 2005
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
1
SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ
• Bilinmesi gereken önemli nokta literatürde farklı özellikleri
içeren pek çok yöntemin varlığıdır.
• ‘Öğrencinin ön bilgilerinden hareketle yeni bilgileri
yapılandırması” görüşünü temele almıştır. Sesler anlamsız bir
şekilde değil; öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkaracak şekilde
düzenlenmiş ve bir sonraki aşamada anlamlı bir bütüne varması
amaçlanmıştır.(Yapılandırıcı Yaklaşım)
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
2
Ses Temelli Cümle
Yönteminin Özellikleri
 Türkçede her harf bir sesi karşıladığından bu yöntem Türkçenin
ses yapısına uygundur.
 İlk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanması, seslerin
birleştirilmesi ile anlamlı heceler, kelimeler oluşturulması ve
cümlelere ulaşılması öğrencinin bilgileri yapılandırmasını
kolaylaştırmaktadır.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
3
SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ
• Bu yöntem öğrencilerin duyduğu ve çıkardığı seslerin
bilincine varmasını sağlamaktadır. Böylece öğrencilerin
dil gelişimine (doğru telâffuz, akıcılık, sesleri ayırt etme,
kelimeleri doğru yazma vb.) katkıda bulunmaktadır.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
4
Bitişik Eğik Yazının Gerekçeleri
• İlk okuma-yazma öğrenmeye başlayan öğrencilerin, kalemi
ellerine ilk aldıklarında eğik ve dairesel çizgiler çizdikleri
gözlenmektedir.
• Kesintisiz olması, soldan sağa yazı yönünü destekler.
• Akıcı ve süreklilik ifadeye yansımakta, düşüncelerin ve dolayısıyla
konuşma ve yazmanın sürekliliğini desteklemektedir.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
5
Bitişik Eğik Yazının Gerekçeleri
• Bitişik eğik yazı geri dönüşlere izin
vermemektedir. Bu durum yazının akıcı ve doğru
yönde gelişimini sağlamaktadır.
• Bitişik eğik yazı alışkanlığı farklı karakterde
yazılmış metinleri okumada bir problem
çıkarmamaktadır.
• Öğrencilerin estetik bakış açısı geliştirmelerine
yardımcı olmaktadır.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
6
Bitişik Eğik Yazının Gerekçeleri
• Öğrenciler bitişik yazı harflerini yazmakta bir sorunla
karşılaşmamakta, bu yazıdan zevk almaktadırlar.
• Dik temel harflerin ardından bitişik eğik yazı harfleri ile
yazmaya başlayan öğrenciler bitişik eğik yazıya geçişte güçlük
çekmektedirler.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
7
İlkokuma Yazma Öğretimine Hazırlık ,
Okul açılmadan önce
1. Öğretmenin hazırlığı
2. Öğrencinin hazırlığı
3. Ailenin hazırlığı
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
8
1. Öğretmenin hazırlığı
1. Psikolojik yönden hazırlık
2. İş doyumu sağlayabilmek için her öğretmen kendini başarılı
olmaya mecbur hissetmektedir.
3. Mesleki tecrübeleri ve kıdemleri ne olursa olsun ilkokuma
yazma öğretimi ile ilgili çeşitli kaygıları vardır.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
9
Öğretmenin hazırlığı
3
Kaygılarını yok etmenin yolu başarılı olacağına dair inanç
ve benlik algısının yüksek tutulması,
4 Bunun kazanılabilmesi için diğer hazırlıkların yerinde ve
zamanında yapılması, çocuk gelişimi ve çağın özellikleri,
ilkokuma yazma öğretim sürecini ve uygulamalarını iyi
bilmesi gerekir.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
10
Öğretmenin hazırlığı
• Mesleki yeterlilik yönünden hazırlık
1. Etkili öğretmen mesleki yeterlilikleri yönünden erişi düzeyi
yüksek öğretmendir.
2. İlkokuma yazma ve diğer derslerde uygulayacağı çağdaş
öğretim modellerini (Tam öğrenme,çoklu zeka kuramı,
yapılandırmacı öğrenme) iyi bilmelidir.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
11
Öğretmenin hazırlığı
3
4
5
İlkokuma yazma öğretiminde oyun ve eğitici drama
tekniklerini uygulamasını beceri haline getirmelidir.
Yıllık planını zamanında ve kendisi yapmalıdır.
Etkinliklerini kendisi hazırlamalıdır.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
12
Öğretmenin hazırlığı
6
7
8
9
İlkokuma yazma dönemi çocuğun gelişim özelliğini iyi
bilmelidir.
Alanına hakim olmalıdır.
Derse hazırlığı ve planlarını kendisi hazırlamalıdır.
Konunun özelliğine göre öğretim stratejilerini,yöntem ve
teknikleri doğru seçmelidir.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
13
Öğretmenin hazırlığı
10
11
12
13
14
İletişimi açık seviyeye uygun ve net olmalıdır.
Sınıf yönetimi becerisi yüksek olmalıdır.
Öğrencilere eşit ve adil davranmalıdır.
Unutmamak için verdiği sözleri yazmalıdır.
Sorunları ne olursa olsun sınıfta olumsuz hava estirmemelidir.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
14
Öğretmenin hazırlığı
•
1.
2.
Eğitim materyalleri yönümden hazırlık
Bilgisayar, VCD , kasetçalar, Flim, CD, kitap, resimli hikaye, resim,
grafik, tablo, bilgisayarda hazırlanmış sunular,
Okuma yazma öğretiminde ve diğer derslerin öğretiminde
kullanılacak çocukların beğendiği şiir, şarkı, türkü, ront,
tekerlemeleri öğrenir ve bunlarla ilgili dokümanları toplar.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
15
Ailenin hazırlığı
1.
2.
3.
4.
5.
Çocuğunu tanıması ve öğretmeni doğru bilgilendirmesi
Çocuğunun okula karşı olumlu tutum geliştirmesi konusunda
yardımcı olması,
Öğretmenle işbirliğine açık olmalıdır.
Çocuğa okula ve öğretmene güvenmeli bu güvenini çocuğa
hissettirmelidir.
İhtiyaçlarını zamanında ve uygun olanlarından karşılamalıdır.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
16
Öğrencinin hazırlığı
•
1.
2.
Psikolojik yönden hazırlık
Okula kaydolduktan sonra kaygı düzeyi yükselebilir, yetersizlik
hissedebilir, öğretmen ve okuldan korkabilir,
Velilerin çocuklarına okulu sevdirmek ,okula severek gitme azmine
kavuşturmak, öğrenmeye isteklendirmek,onu yüreklendirmek
gerekir.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
17
Öğrencinin hazırlığı
•
1.
2.
Fiziksel hazırlık
Ailenin çocuğunu tanıması, küçük kaslarının gelişimini bilmesi , el
göz uyumu konusunda (Kas koordinasyonu) geliştirici çalışmalar
yaptırabilir.
Hamur yoğurtma, top atıp tutma, kesme yapıştırma, boya yaptırma
gibi çalışmalarına ortam hazırlar ve yardımcı olmalıdır.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
18
İlkokuma Yazma Öğretimine Hazırlık Okul
açıldıktan sonra
1. Dinlemeye hazırlık
2. Okumaya hazırlık
3. Yazmaya hazırlık
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
19
OKUL AÇILDIKTAN SONRA
• Dinlemeye Hazırlık
1. Dinleme kurallarını öğrencilerle belirleyiniz
2. Dinleme eğitimi araç parçaları seviyeye uygun seçilmelidir,
3. Kısa anlaşılması kolay, içinde karşılıklı konuşmaların
bulunduğu,metinler canlandırma gibi okunmalıdır.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
20
Dinlemeye Hazırlık
4
5
6
7
Dinlenen metinler üzerinde konuşmalarına ve tartışmalarına imkan
verilmelidir.
Dinlemede motivasyonu sağlayıcı açıklamalar yapmalıdır.
Okuma kesilmemeli, dinlemeyenler beden dili ile uyarılmalıdır.
Dinleme becerisi kazandırma çalışmaları öğretmenin mesleki erişi
düzeyi ile yakından ilgilidir.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
21
Okumaya hazırlık
• Öğrenilmiş çaresizlikler keşfedildiğinde kazanılmış
umuda çevirmenin yolları aranmalıdır.
• Doğru oturuş öğretilmelidir.
• Kitap tutma açma öğretilmelidir.
• Serbest ifade güçleri desteklenmelidir.
• Okumaya özendirilmelidirler.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
22
Görselleri Okuma’ya hazırlık
•
•
•
•
•
Gördüğü resimleri tanıma ve diğerlerinden ayırt etme,
Görsellerdeki ayrıntıları anlatma,
Söylenen kelime veya cümleci görselde karşılığını bulma
Sorulan bir soruyu görsele bakarak cevaplama,
Görselden kısa bir hikaye oluşturabilme,
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
23
Görselleri Okuma’ya hazırlık
• Görselden yararlanılarak oluşturulan hikayedeki
kişi,yer ve zaman hakkında konuşturulmalı,
• Görselin renklerini ayırabilmesi istenmeli,
• Görsel, bir cümle ile özetlenmelidir.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
24
Sınıf Araç Gereçleri Ve Araç Gereçlerini Tanıtma
• Sınıftaki tüm araç gereçlerin adı, kullanılış biçimi, ne işe
yaradığı, nasıl korunacağı ve temiz tutulması öğretilmeli,
• Çantası ve çantasındaki tüm eşyaların kullanılması, ne işe
yaradığı , nasıl kullanılacağı, temiz tutulması gerektiği ve
nasıl korunacağı öğretilmelidir.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
25
Öğrencileri Tanıma ve Kayıtlara İşleme
•
•
•
•
•
•
•
Öğrenci ruhsal dosyasına Veya Öğrenci Tanıma defterine
Aile ile ilgili bilgiler,
Öğrencinin okula gelmeden önceki zamanı
Duyu organlarının sağlığı,
Belirgin engelleri,
İlgileri,
Öz bakım becerileri ve problemleri,
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
26
Hazırlık Bulunuşluk Düzeyini geliştirme çalışmaları
• Yoğurma biçimlendirme çalışmaları, (Plastik hamur, çam
macunu, çamurla)
• Yırtma, kesme yapıştırma çalışmaları,
• Boncuk dizme veya bloklarla kule veya örüntü yapma
• El kol ve parmaklarla spor ve eğzesiz yapma
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
27
Hazırlık Bulunuşluk Düzeyini geliştirme çalışmaları
• Parmakla yazma çalışmaları,
• Boyama çalışmaları,
• Tebeşir veya tahta kalemi kullandırma,
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
28
İlk Okuma-Yazmaya Hazırlık
• 3-Yazmaya Hazırlık:
– Küçük kasları hazırlama
• Elma, armut toplma taklidi yapma
• Direksiyon çevirme taklidi yapma
• Parmak uçları ile koşan at taklidi yapma (yavaş, hızlı, çok hızlı)
– Çizgisiz kağıtlar üzerine keçeli kalemlerle, kalın uçlu boya kalemleriyle çizdirebilirsiniz.
• Çizgi çalışmaları sırasında kalem tutuşlarını gözleyiniz.
• Kalem tutma
– Karalamalar yapma
• Çember çizme
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
29
• Tekerlek yapma
• Kuş yuvası yapma
• Labirent bulmacada yolu çizerek takip etme
– Geniş satır aralıklarına veya çizgisiz kağıtlara bu çizgileri çizdirebilirsiniz. Bu çizgileri çok fazla
yinelemeyiniz. İki sayfa tutacak biçimde bu çalışmalara yer ayırabi-
•
•
•
•
•
Lirsiniz.
Düzenli çizgiler çizme
Yılan kıvrımını çizme
Yanyana tepeler çizme
Deniz dalgası çizme
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
30
Yazmaya Hazırlık
• Yazma eylemi hem bilişsel hem de devinsel (Psikomotor) beceri
geliştirme düzeyine ile yakından ilgilidir,
• Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin biri birinden farklı olması
doğaldır,
• Okul öncesi , anne babanın bilinç düzeyi , öğrencinin kişisel yetenekleri
bu farkı yaratır.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
31
Yazmaya Hazırlık
•
•
•
•
Öğrencilerin el tercihlerine müdahale etmeyiniz !
Yazı yönünü önce büyük kaslarla yapınız,
Doğru kalem tutma alıştırmaları yatırınız.
Çizgisiz beyaz kağıtlara serbest karalama yaptırınız. Boyama
kitapları kullanılabilir.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
32
Çizgi Çalışmaları
•
•
•
•
•
Serbest çizgiler ,
Düzenli çizgiler köprü , yılan, dalga, halat
Yukarıdan aşağıya, soldan sağa doğru, eğriler çizdiriniz.
Eğrilerden oluşan kenar süsleri yaptırınız.
Çizilecek şekil ve cisimleri mümkünse öğrencilere gösteriniz
dokunmalarına izin veriniz.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
33
Çizgi Çalışmaları
• Çizdiği çizgiler üzerinde konuşmalarını sağlayınız.
• Şekilleri havada, sırada, avuç içinde , kum masasında ve
tahtada yaptırınız,
• Defterlerine ölçülü yazdırınız.
• Çizgi çalışmalarının çizgi aralarına doğru yapıldığını
denetleyin.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
34
Hazırlık ve Çizgi Çalışmaları ne Kadar Sürmeli ?
• Öğrencilerimizin geçmiş yaşantıları ve sınıfın hazır
bulunuşluk düzeyi belirleyecektir bu zamanı,
• En az on eylemli iş günü en çok yirmi yirmi eylemli iş
günü olmalıdır.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
35
Kurallarının Belirlenmesi
• Sıkı kontrol ve sınırlı hareket imkanı (Emir bekleyen,nazik
,kurallara uyan , Ancak; sessiz ,ürkek,içe kapanık, kendini
ifade etmede zorlanan tipler doğar)
• Sınırsız hoşgörülü davranma (doğruyu ve yanlışı
ayıramayan,sınırsız özgür olduğunu düşünen ,saldırgan,
düzensiz)
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
36
Kurallarının Belirlenmesi
• Kararsızlık ve tutarsızlık gösterme; (nerede, ne zaman, nasıl
davranacağını bilememe)
• Yetki, ilgi ve güven verme; kendi sınırlılıkları içinde
yetkilendirme, baskı kurmadan ilgilenme, kendine
güvendiğini hissettirme,
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
37
Öğrencilerle İletişim
•
•
•
•
•
•
İsimleri ile hitap etme,
Türkçemizin doğru ve etkili kullanıldığı,
Açık , net ve anlaşılır seviyeye uygun,
‘Evet-hayır’ı gerektirmeyen açık uçlu,
Nezaket kurallarını da kapsayan,
Düşünme süresi verilmiş, cevabı mutlaka dikkatle dinlenen,
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
38
Sınıf –Okul Kurallarının Belirlenmesi
• Kendileri ile birlikte demokratik, ikna ederek belirleme
, güvene dayalı, eşit uygulanan, oto kontrolü geliştiren
esneklikte, yaş ve gelişim özelliklerine uygun, düzeni
sağlayıcı, sade anlaşılır olması gerekir.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
39
İlkokuma Yazma
Ses Grupları
1. Grup : e, l, a, t
ELA T
2. Grup : i, n, o, r, m İ N O R M
3. Grup : u, k, ı, y, s, d U K I Y S D
4. Grup : ö, b, ü, ş, z, ç Ö B Ü Ş Z Ç
5. Grup : g, c, p, h
GCPH
6. Grup : ğ, v, f, j
ĞVFJ
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
40
e E sesinin verilişi
•
•
•
•
•
•
Dikkat çekme
Güdüleme Hedeften haberdar etme
Geçiş,
Şarkı türkü tekerleme (e e bebeğime e e e şarkısı)
Oyun ve drama
e sesinin bulunduğu varlıklar, öğrenci isimleri çevremizdeki
eşyalar
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
41
e E sesinin verilişi
•
•
•
•
•
•
•
Yazılan e sesinin gösterilmesi
e sesinin tahtaya yazılması
Havada sırada kum masasında ve tahtada yazılması,
Deftere yazılması,
Kontrol, yardım ve düzeltme
Gösterilen resimlerden adında e sesi olanları bulma
Toplam 2 ders saati
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
42
E ,e sesinin verilişi
E bebeğime e,e
Götüreyim seni eve
Yatırayım dizlerime
Öpeyim seve seve
E bebeğime e,e
E bebeğime e,e
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
43
E ,e sesinin verilişi
Eve geldi Emine
Hem de sevine sevine
Koydular önüne fasulye
Elleriyle seçe, seçe
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
44
eşek
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
45
• e
•
el
• l
• Önce “e ” ve ardından “ l ” sesleri yan yana getirilerek
birlikte okunur.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
46
el
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
47
E ,e sesinin verilişi
Hangilerinin içinde e sesi var işaretleyiniz
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
48
E ,e sesinin verilişi
Hangilerinin içinde e sesi var işaretleyiniz
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
49
eeeeeeeee
eeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
50
l ,l L sesinin verilişi
•
•
•
•
•
•
Dikkat çekme
Güdüleme Hedeften haberdar etme
Geçiş,
Şarkı türkü tekerleme (sesli şarkı veya tekerleme)
Oyun ve drama
l sesinin bulunduğu varlıklar, öğrenci isimleri çevremizdeki
eşyalar
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
51
l L sesinin verilişi
•
•
•
•
•
•
•
Yazılan L sesinin gösterilmesi
l sesinin tahtaya yazılması
Havada sırada kum masasında ve tahtada yazılması,
Deftere yazılması,
Kontrol, yardım ve düzeltme
Gösterilen resimlerden adında l sesi olanları bulma
Toplam 2 ders saati
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
52
l L sesinin verilişi
Ellerinde ellerin,
Hiç solmasın güllerin
Ne de güzel söylersin
Ne tatlıdır dillerin
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
53
l L sesinin verilişi
• llllllllllllllllllll
• llllllllllllllllllll
• Lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
• llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
54
l L sesinin verilişi
x
x
x
x
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
x
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
55
Ses Temelli Cümle Yöntemine göre uygulamada:
Pazartesi günü, “e “,Salı “l” ,Çarşamba “el”,Perşembe
“ele”,Cuma günü ise
“el ele. El ele.”öğretilmektedir.
1.Grup : e, l, a, t,
2.Grup: i, n, o,r, m,
sesleri verildikten sonra en az 500 kelime, 100 cümleye
ulaşılmaktadır.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
56
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
57
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
58
el ele, el ele
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
59
El ele el ele
ele elle
Elle ele ele elle
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
60
a sesinin verilişi
Dikkat çekme
Güdüleme Hedeften haberdar etme
Geçiş,
Şarkı türkü tekerleme şiir vb
Oyun ve drama
a sesinin bulunduğu varlıklar, öğrenci isimleri çevremizdeki
eşyalar
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
61
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
at
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
62
aslan
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
63
ayakkabı
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
64
a A sesinin verilişi
•
•
•
•
•
•
•
Yazılan a sesinin gösterilmesi
a sesinin tahtaya yazılması
Havada sırada kum masasında ve tahtada yazılması,
Deftere yazılması,
Kontrol, yardım ve düzeltme
Gösterilen resimlerden adında a sesi olanları bulma
Toplam 2 ders saati
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
65
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
66
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
67
A a sesinin verilişi
a aa a a a a a a
aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
68
A a sesi ile hece çalışması
Al al al al ala ala
La la la la lal lal lal
Ela ele elle
al Ela al
Ela el al , el al Ela
Ela el al, Ela ala al
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
69
A a sesi ile hece çalışması
Ela lale al
Al Ela al
Ela lale al lale al
Lale al lale
Ela Lale el ele
Lale Ela el ele
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
70
t T sesinin verilişi
•
•
•
•
•
•
Dikkat çekme
Güdüleme Hedeften haberdar etme
Geçiş,
Şarkı türkü tekerleme , şiir
Oyun ve drama
t sesinin bulunduğu varlıklar, öğrenci isimleri çevremizdeki
eşyalar
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
71
T t sesinin verilişi
•
•
•
•
•
•
•
Yazılan e sesinin gösterilmesi
t sesinin tahtaya yazılması
Havada sırada kum masasında ve tahtada yazılması,
Deftere yazılması,
Kontrol, yardım ve düzeltme
Gösterilen resimlerden adında t sesi olanları bulma
Toplam 2 ders saati
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
72
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
73
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
74
t T sesinin verilişi
•
•
•
•
•
•
Dikkat çekme
Güdüleme Hedeften haberdar etme
Geçiş,
Şarkı türkü tekerleme , şiir
Oyun ve drama
t sesinin bulunduğu varlıklar, öğrenci isimleri çevremizdeki
eşyalar
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
75
T t sesinin verilişi
•
•
•
•
•
•
•
Yazılan e sesinin gösterilmesi
t sesinin tahtaya yazılması
Havada sırada kum masasında ve tahtada yazılması,
Deftere yazılması,
Kontrol, yardım ve düzeltme
Gösterilen resimlerden adında t sesi olanları bulma
Toplam 2 ders saati
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
76
ZAMANLAMA NASIL OLMALI ?
•
İlk okuma yazma öğretiminde, ilk iki haftanın (veya
öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi düşükse üç haftanın )
hazırlık çalışmalarına (genel hazırlık, okumaya ve yazmaya
hazırlık, boyamalar, düzenli, düzensiz çizgi çalışmaları, okula
uyum çalışmaları vb) ayrılması, sürecin sıkıntısız gitmesini
sağlar.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
77
ZAMANLAMA NASIL OLMALI ?
• 3. haftadan itibaren “e” sesinin verilmesi
önerilmektedir.
• Ayrıca ilk iki grupta haftada en fazla 2, ikinci gruptan
sonra ise haftada en fazla 3 ses öğretilmelidir.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
78
1.Grup Seslerle Okuma Metinleri
e, l, a, t E L A T
• Ses grupları verildikten sonra önceki ses grupları ile
beraber okuma metinleri okunup yazılması ve
panolarda sergilenmesi öğrenmede daha kalıcılığı
sağlayacaktır.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
79
Okuma metni
• At
• At Ata at,
• Ela
at
• Lale at, atla
• Ata Lale Ela el ele
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
80
1. Grup Seslerle Okuma Metni
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
81
1. Grup Seslerle Okuma Metni
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
82
Okuma Metinlerinin özellikleri
• Öğrenilen seslerden oluşması
• Anlamlı kelime ve hecelerden oluşması
• Metinlerin anlam bütünlüğü içinde öğrenci seviyesinde
olması
• İmla kurallarına uygun olarak hazırlanmalı
•
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
83
Öğretim İlkeleri
•
•
•
•
•
Öğrenciye görelik
Bilinenden bilinmeyene
Yakından uzağa
Açıklık
Somuttan soyuta
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
84
Öğrenme yöntemleri
•
•
•
•
•
Gösterip yaptırma
Sunuş yolu
Buluş yolu
Bireysel çalışma yolu
Bir bir öğrenme
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
85
Öğrenme yöntemleri
•
•
•
•
Oyunla öğrenme
Dramatizasyon yolu ile öğrenem
Beyin fırtınası yoluyla öğrenme
İşbirliğine dayalı(Kubaşık) öğrenme
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
86
ZORUNLU TEMALAR
•
•
•
•
Birey Ve Toplum
Atatürk
Değerlerimiz
Sağlık Ve Çevre
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
87
SEÇMELİ TEMALAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Güzel Ülkem Türkiye
Yenilikler Ve Gelişmeler
Bu yıl seçilen
Oyun Ve Spor
Dünyamız Ve Uzay
Bu yıl seçilen
Üretim –Tüketim Ve Verimlilik
Hayal Gücü Ve Gizemler
Eğitsel Ve Sosyal Etkinlikler
Bu yıl
Kurumlar Ve Sosyal Örgütler
Doğal Afetler
Bu yıl seçilen
Güzel Sanatlar
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
seçilen
88
Türkçe 1 Kitabında Seçilen Temalar
•
•
•
•
Eğitsel Ve Sosyal Etkinlikler
Dünyamız Ve Uzay
Doğal Afetler
Oyun Ve Spor
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
89
METİN İŞLEME
• A-Ön hazırlık
• B-Zihinsel hazırlık
– Ön bilgileri harekete geçirme
– Anahtar kelimeler
– Tahmin etme
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
90
Anlama
• A Dinleme,okuma ve görsel okuma
– Dinleme
– Okuma
– Görsel okuma
B Metni inceleme
Hikaye haritası çıkarma
Söz varlığını geliştirme
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
91
Metin aracılığı ile öğrenme
• Günlük hayatla ilişkilendirme
• Diğer derslerle ilişkilendirme
• Araştırma
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
92
Kendini ifade etme
• Zihinden hazırlık
• Konuşma, yazma, görsel sunu
• Söz varlığını kullanma
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
93
Kaçınılması gereken davranışlar
•
•
•
•
Evet-hayır cevaplı sorular sorulmamalıdır.
Toplu cevap istenmemelidir.
Açık uçlu sorular sorulmalıdır.
Okuma ve yazma çalışmalarında anlamsız hece ve kelimeler
üzerinde hiç durulmamalıdır.
• Hece tablosu kesinlikle kullanılmamalıdır.
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
94
Değerlendirme
•
•
•
•
•
Çalışma kitabında verilen boşlukları doldurma
Resimleri anlatma
Resimleri yazı ile anlatma
Bulmacaları doldurma
Drama yapma
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
95
Değerlendirme formları
1-Yazma becerisi izleme formu(2) (276-277)
2-Sesleri kavramayı izleme formu (278)
3-Okuma becerisi izleme formu(2)(279-280)
4-İlkokuma-yazma öğretim sürecini değerlendirme formu (281)
5-Dinleme kendini değerlendirme formu (282)
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
96
Değerlendirme formları
6-Konuşma kendini değerlendirme formu (283)
7-Okuma kendini değerlendirme formu
(284)
8-Yazma kendini değerlendirme formu
(285)
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
97
Değerlendirme formları
• Kontrol listesi (286)
• Çalışma dosyası değerlendirme formu (287)
• Öğrencilerin okuduğu öykü kitaplarını izleme formu
(288)
• Duvara yapılacak grafikler
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
98
Öğrencilere Tutturulması gereken dosyalar
• Kitap okuma dosyası
• Şiir okuma dosyası
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
99
Kitabın
Adı:..................................
Kitabın Yazarı:
................................
Okumaya Başlama
Tarihi:
Kitabın
Konusu:.....................................
.............................................
........
..........................................................
.............
..........................................................
.............
Okuma Bitiş Tarihi:
.............................................
........
Kitabı arkadaşıma
tavsiye
ederim/etmem.
Çünkü:
.............................................
.............................................
..........................................
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
100
Ses Temelli Cümle
Yöntemi
Mahmut DEMİRİlköğretim Müfettişi
101
Download