Türkiye İstatistik Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı

advertisement
Türkiye İstatistik Kurumu Sözleşmeli Personel Alım
İlanı
TÜİK bilgisayar, yazılım, elektronik, elektrik elektronik ve endüstri mühendisliği mezunu 20
sözleşmeli bilişim personeli alacak.
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Başkanlığımız Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 6 ıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde
Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" 8 inci
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 20 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2014 KPSSP3
puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate
alınır.) ve İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya
Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yabancı dil puanı (Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil
puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) esas alınacak olup, her bir pozisyon için sınava katılmaya hak
kazanacaklar; yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak Bilişim Destek Uzmanı, Ağ
ve Sistem Güvenliği Uzmanı, Bilgi Güvenliği Uzmanı, Sistem Uzmanı-A, Sistem Uzmanı-B, Sistem
Uzmanı-C için 10 (on) katı; Yazılım Mimarı, İş Analisti, Web Sayfası Teknik Yöneticisi, JAVA Yazılım
Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Yazılım Uzmanı, JAVA Masa Üstü- Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı için 5
(beş) katı aday arasından seçilecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca biri için
başvurabilecektir.
I - BAŞVURU ŞARTLARI
A - GENEL ŞARTLAR
a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b)Bilişim Destek Uzmanı, Ağ ve Sistem Güvenliği Uzmanı, Sistem Uzmanı -A, Sistem Uzmanı -B,
Sistem Uzmanı -C:
Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve
elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
Bilgi Güvenliği Uzmanı:
Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve
elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
İş Analisti:
Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek
öğretim kurumlarından mezun olmak.
Yazılım Mimarı, Web Sayfası Teknik Yöneticisi, JAVA Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Yazılım
Uzmanı, JAVA Masaüstü-Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı :
Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun
olmak.
c)Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda; Bilişim Destek Uzmanı 3 yıllık, Ağ ve Sistem Güvenliği
Uzmanı 8 yıllık, Bilgi Güvenliği Uzmanı 5 yıllık, Sistem Uzmanı - A 5 yıllık; Sistem Uzmanı - B 5 yıllık ,
Sistem Uzmanı - C 5 yıllık, Yazılım Mimarı 10 yıllık, İş Analisti 3 yıllık, Web Sayfası Teknik Yöneticisi 5
yıllık, JAVA Yazılım Geliştirme Uzmanı 3 yıllık, Kıdemli Yazılım Uzmanı 5 yıllık, JAVA Masaüstü-Mobil
Yazılım Geliştirme Uzmanı 3 yıllık mesleki deneyime sahip bulunmak.
ç) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları
kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
d)Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da en az iki yıl askerlik ile ilişkisi bulunmamak.
ÖZEL ŞARTLAR
Bilişim Destek Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)
1.Sistem yönetimi veya son kullanıcı destek konularında en az 3 yıllık tecrübe sahibi olmak,
2.Donanım kaynaklı arızalan tespit edebilecek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3.Windows ve Android sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4.Desktop uygulamaları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5.Windows sunucu sistemleri, domain yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,
6.İşletim sistemleri ile bu sistemlerde yüklü olan kurumsal araç/yazılım (antivirüs, backup vb.)
kurulumu, konfigürasyonu, yönetimi vb. konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ,
7.Temel ağ yapıları ve protokolleri ( LAN,WAN, TCP/IP ) konularında bilgi sahibi olmak ,
8.Ofis yazılımları (Microsoft Office, LibreOffice vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
Tercihen;
9.MAC OS ve Linux sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10.Video konferans ve IP telefon sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak
Ağ ve Sistem Güvenliği Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katına
kadar)
1.Omurga ve kenar ağ anahtarı, Firewall, Antivirüs, Antispam, içerik filtreleme ve IPS gibi ağ
sistemlerinin kullanıldığı, en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde ağ yönetimi veya
sistem yönetimi veya ağ güvenliği konularında en az sekiz (8) yıl çalışmış olmak; ağ güvenliği
konusunda en az beş (5) yıl çalışmış olmak,
2.Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3.Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN),
SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4.Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5.Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları
konusunda bilgi sahibi olmak,
6.Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve bu işletim sistemleri üzerinde koşan servislerin (FTP,
DNS vb. ) güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7.Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
8.Cisco Certified Network Professional (CCNP) ve Cisco Certified Network Professional (CCNP)
Security sertifikalarından en az birine sahip olmak,
9.Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed
Penetration Tester) ve CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birine
sahip olmak,
10.Load balancer, WAF, firewall, IPS sistemlerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak
11.Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
12.Log yönetimi ve korrelasyonu teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
Tercihen;
13.SANS Institute SEC 401 - Security Essentials Bootcamp Style veya SEC 560 - Network
Penetration Testing and Ethical Hacking eğitimlerini almış olmak
14.Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) (R/S) sertifikasına sahip olmak,
15.Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,
16.Yazılım geliştirme ve güvenli kod yazma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katına kadar)
1.En az 100 kullanıcılı bir organizasyonda yürütülen ISO 27001 sertifikasyon sürecinde proje yöneticisi
olarak görev almış olmak ve bu süreci başarılı şekilde sertifika alımıyla sonuçlandırmış olmak,
2.Bilgi Güvenliği, Risk Yönetimi, İş Sürekliliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3.Organizasyon içinde Bilgi Güvenliği farkındalığının yükseltilmesi sürecinde bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
4.Kurumsal Bilgi Güvenliği politikalarının hazırlanması ve uygulanmasında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
5.Veri merkezleri ve mevcut ağ ve sistem altyapısının ISO 27001 standardına uyumlu hale
getirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6.Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7.Log yönetimi ve korrelasyonu teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
8.Ağ ve sistem mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
9.Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN),
SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda
bilgi sahibi olmak,
10.Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve bu işletim sistemleri üzerinde koşan servislerin (FTP,
DNS vb. ) güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
11.WAF, firewall, IPS , antivirüs gibi ağ güvenlik sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak
Tercihen;
12.ISO 27001 Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
13.COBIT ve ITIL standartlarında bilgi sahibi olmak,
14.Cisco Certified Network Associate (CCNA) ve Cisco Certified Network Associate (CCNA) Security
sertifikalarından en az birine sahip olmak,
15.Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,
16.Yazılım geliştirme ve güvenli kod yazma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
17.PMP sertifikasına sahip olmak
Sistem Uzmanı - A (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katına kadar)
1.Oracle Weblogic veya Red Hat Jboss uygulama sunucularında en az 2 yıllık sistem yöneticiliği
olmak üzere toplamda 5 yıllık mesleki deneyime sahip olmak,
2.Linux sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
3.Linux sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4.Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
5.Uygulama sunucusu cluster ve replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
6.Apache, IIS, nginx gibi web sunucu ortamlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7.Oracle veya Redhat yetkili kurumlarından Oracle Weblogic veya Red Hat Jboss eğitimi almış olmak,
8.Uygulamaların performans analizi ve iyileştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
Tercihen;
9.Java program dilinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10.Database ve SQL teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11.RHEL veya OEL işletim sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
12.graylog, logstash, elastic search araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
Sistem Uzmanı - B (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katına kadar)
1.Linux sistem yöneticisi olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,
2.Linux sunucu ortamlarında uygulama kurma, problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
3.Linux sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4.Linux üzerinde çalışan hizmetler (DNS, FTP, Apache, mail, LDAP vb.) hakkında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
5.Linux sistemlerinin ve servislerinin güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6.Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) sertifikasına sahip olmak,
7.Shell scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8.Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
9.Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak,
Tercihen;
10.OpenLDAP konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11.Database ve SQL teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak
Sistem Uzmanı - C (2 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)
1.En az 500 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az 5 yıl çalışmış
olmak,
2.Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3.Windows ve Linux sunucu ortamlarının kurulumu, optimizasyonu, yönetimi ve bakımı konularında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4.Windows ve Linux sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
5.Windows ve Linux sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
6.Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7.Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak,
Tercihen;
8.Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) sertifikasına sahip olmak,
9.Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) veya Microsoft Certified IT Professional (MCITP)
sertifikasına sahip olmak,
10.VMware Certified Associate - Data Center Virtualization (VCA-DCV) veya VMware Certified
Associate - Cloud (VCA-Cloud) sertifikasına sahip olmak,
11.Microsoft Exchange,MS Active Directory veya açık kaynak e-posta, LDAP sistemlerinin kurulumu
ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
Yazılım Mimarı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katına kadar)
1.Yazılım projelerinde en az 10 yıl görev almış olmak,
2.Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 6 veya 7 Programmer/Developer veya Sun Certified
Java Programmer sertifikasına sahip olmak,
3.OCP Java EE 5 ve üstü Web Component Developer ve/veya Sun Certified Web Component
Developer for the Java Platform sertifikasına sahip olmak,
4.Süreç yönetimi yazılımları, BPEL/BPMN standartları ve kural motoru kullanımı konusunda tecrübe
sahibi olmak,
5.UML, yazılım süreçleri, analiz ve test metodolojileri alanında bilgi sahibi olmak,
6.Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, yazılım tasarım, test
otomasyonu, test yönetimi ve düzenli derleme araçları hakkında tecrübe
sahibi olmak,
7.Java uyumlu uygulama sunucularını kurmuş ve yönetmiş olmak
8.Veritabanı yönetim sistemleri ve konusunda tecrübe sahibi olmak ve Rol bazlı erişim kontrolü
(RBAC) bilgisine sahip olmak,
9.Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
10.Web servisleri teknolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak,
Tercihen;
11.EDI vb. B2B entegrasyon konularında tecrübe sahibi olmak,
12.Veri madenciliği, veri analizi ve raporlama konusunda tecrübe sahibi olmak,
13.Uluslararası bir kuruluştan "Enterprise Applications Integration - Professional" sertifikasına sahip
olmak,
14.Coğrafi bilgi sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
15.ETL, Büyük veri ve NoSQL konusunda tecrübe sahibi olmak.
16.CMMI 3 ve üzeri seviyesindeki yazılım geliştirme ekibinde en az üç yıl çalışmış olmak,
İş Analisti (2 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)
1.Yazılım projelerinde en az 3(üç) yıl sistem analisti veya iş analisti olarak görev yapmış olmak,
2.Proje Yönetimi araçlarını (MS Proj ect) iyi derecede biliyor olmak,
3.Uygulama desteği ve sistem ve yazılım ekipleri arasında koordinasyon tecrübesi olmak,
4.Teknik ve idari şartname hazırlama ve ihale sürecinin takibi konusunda bilgi sahibi olmak,
5.UML, yazılım süreçleri, analiz ve test metodolojileri alanında bilgi sahibi olmak,
6.İlişkisel veritabanı tasarımı ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
7.Her aşamada dokümantasyona inanmak ve dokümantasyon alışkanlığı olmak,
8.Analitik düşünce yapısına sahip olmak,
9.Takım çalışmasına yatkın olmak,
Tercihen;
10.EBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi), YBS(Yönetim Bilgi Sistemi) projelerinde görev almış
olmak,
11.Veri entegrasyonu konusunda projelerde yer almış olmak ve tecrübe sahibi olmak,
12.PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev
yapmış olmak,
13.PMP sertifikası sahibi olmak,
Web Sayfası Teknik Yöneticisi (2 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katına
kadar)
1.Yazılım projelerinde en az 5(beş) yıl görev almış olmak,
2.JAVA altyapısı bulunan web sayfası geliştirme ve yönetiminde görev almış olmak,
3.Java uyumlu uygulama sunucularını kurmuş ve yönetmiş olmak,
4.İleri düzeyde Oracle veritabanı tecrübesi ve SQL/PLSQL bilgisine sahip olmak,
5.Rol bazlı erişim kontrolü (RBAC) bilgisine sahip olmak,
6.JAVA Enterprise Edition ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
7.Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, yazılım tasarım, Test
otomasyonu, test yönetimi ve düzenli derleme araçları hakkında tecrübe sahibi olmak,
8.Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
9.Web servisleri teknolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak,
Tercihen;
10.Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 6 veya 7 Programmer/Developer veya Sun Certified
Java Programmer sertifikasına sahip olmak,
11.Java EE 5 ve üstü Web Component Developer ve/veya Sun CertifiedWeb Component Develeoper
for the Java Platform sertifikasına sahip olmak,
12.EDI vb. B2B entegrasyon konularında tecrübe sahibi olmak,
13.Veri madenciliği, veri analizi ve raporlama konusunda tecrübe sahibi olmak,
14.Coğrafi bilgi sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
15.ETL, büyük veri ve NoSQL konusunda tecrübe sahibi olmak.
16.CMMI 3 seviyesindeki yazılım geliştirme ekibinde en az iki yıl çalışmış olmak,
JAVA Yazılım Geliştirme Uzmanı (5 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına
kadar)
1.En az 3 (üç) yıllık Java yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak,
2.J2EE ve Web Uygulama Geliştirme teknolojilerine hakim; ZK, JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM
(Hibernate, JPA), Spring ve EJB (3.X), teknolojilerinden en az ikisini kullanarak proje geliştirmiş olmak,
3.DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4.XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5.Çok katmanlı mimari ve tasarım desenleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6.İlişkisel veritabanı tasarımı, sorgulama ve SQL optimizasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
7.Versiyonlama araçlarından (SVN, GIT, vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8.ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak.
Tercihen;
9.Veri madenciliği, veri analizi ve raporlama konusunda tecrübe sahibi olmak,
10.Web servisleri ve SOA çözümlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11.Coğrafi bilgi sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
12.CMMI uygulayan yazılım geliştirme ekibinde en az iki yıl çalışmış olmak,
Kıdemli Yazılım Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katına kadar)
1.En az 5 (beş) yıllık Java veya C# yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak,
2.Metaveri destekli yazılımlar konusunda deneyim sahibi olmak,
3.Java teknolojilerine hakim; ZK, JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM (Hibernate, JPA), Spring ve EJB
(3.X), teknolojilerinden en az ikisini kullanarak proje geliştirmiş olmak,
4.Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.x veya 4.x, Apache konfigurasyon ve yönetimi
konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak ve belgelemek
5.DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6.XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7.Rest,JAX-WS, AXIS-2, CXF vb. web servisleri teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
8.Çok katmanlı mimari ve tasarım desenleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9.İlişkisel veritabanı tasarımı, sorgulama ve SQL optimizasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
10.Veri madenciliği, veri analizi ve raporlama(JasperReport) konusunda tecrübe sahibi olmak,
11.SOA çözümlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
12.Coğrafi bilgi sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
13.Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
14.Versiyonlama araçlarından (SVN, GIT, vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
15.ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak.
Tercihen;
16.PMP sertifikası sahibi olmak,
17.Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 6 veya 7 Programmer/Developer veya
Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak,
18.CMMI uygulayan yazılım geliştirme ekibinde en az iki yıl çalışmış olmak,
19.Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk
yönetimi araçları ile ilgili en az 3 yıl kullanım tecrübesine sahip olmak
JAVA Masaüstü-Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 katına kadar)
1.En az 3 (üç) yıllık Java veya C# yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak,
2.Masaüstü veya native uygulama geliştirmiş olmak,
3.Swing, Android veya C# Windows Form uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
4.Sqlite, H2, Derby vb. veritabanları konusunda tecrübe sahibi olmak,
5.Refactoring konusunda tecrübeli olmak,
6.Rest,JAX-WS, AXIS-2, CXF vb. web servisleri teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
7.XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8.Çok katmanlı mimari ve tasarım desenleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9.İlişkisel veritabanı tasarımı, sorgulama ve SQL optimizasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
10.Versiyonlama araçlarından (SVN, GIT, vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11.Test konusunda tecrübe sahibi olmak,
Tercihen;
12.Veri madenciliği, veri analizi ve raporlama konusunda tecrübe sahibi olmak,
13.Web servisleri ve SOA çözümlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14.Coğrafi bilgi sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
15.CMMI uygulayan yazılım geliştirme ekibinde en az iki yıl çalışmış olmak,
II.İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ
Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans
mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
1)Başvuru formu, (Kurumumuz internet sitesinden (www.tuik.gov.tr)temin edilecektir.)
2)Özgeçmiş,
3)Yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti,
4)Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,
5)En az iki (2) programlama dili bildiğini gösteren belgeler.
6)Çalışma süresini gösteren belgeler,
a)Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü.
b)Kamu Kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları Kurumdan alınacak belge.
7)Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösterir diğer belgeler (Aslı ibraz edildiği takdirde suretler
Başkanlığımızca onaylanacaktır.)
8)Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması zorunludur.
9)Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösterir belgeler, Sertifikalar
sınavla alınmış olmalıdır. (Aslı ibraz edildiği takdirde suretler Başkanlığımızca onaylanacaktır.)
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Web adresinde (www.tuik.gov.tr)bulunan başvuru formu eksiksiz
ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra belgeler ile beraber başvuruların en geç 05/11/2014 günü
mesai bitimine (18:00) kadar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Necatibey Caddesi No:114
adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına elden
teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek
suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile
eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
III.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının
yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate
alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı
dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek
puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, Unvan ve ücret tablosunda belirtilen sıralamaya
göre duyurulan boş pozisyonların her birisinden Bilişim Destek Uzmanı, Ağ ve Sistem Güvenliği
Uzmanı, Bilgi Güvenliği Uzmanı, Sistem Uzmanı-A, Sistem Uzmanı-B, Sistem Uzmanı-C için 10 (on)
katı ; Yazılım Mimarı, İş Analisti, Web Sayfası Teknik Yöneticisi, JAVA Yazılım Geliştirme Uzmanı,
Kıdemli Yazılım Uzmanı, JAVA Masa Üstü- Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı için 5 (beş) katı aday
arasından seçilecektir. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden
fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Başvuru puan hesaplama yöntemi: KPSS P3 PUANI x 0,7 + Yabancı Dil Puanı x 0,3
IV.BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Genel ve Özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi Kurumumuz Web adresinde
(www.tuik.gov.tr)17/11/2014 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
V.SINAV
Sınav Şekli ve Başarı
Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak
şarttır.
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle
geçerlidir.
Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar
nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, aynı
sayıda yedek aday belirlenebilecektir.
Sınav Konuları
Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda
belirtilen tüm konular ve hususlardır.
Sınav Yeri ve Tarihi
Sınav yeri ve tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sözlü sınav 2-3-45/12/2014 günü saat: 10:00'da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (Necatibey Caddesi No: 114
Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.
VI.ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine
göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile
çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum Başkanlığı tavan ücretin altında sözleşme
düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
VII.SINAV DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI
Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz web adresinde (www.tuik.gov.tr)ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz
sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek,
haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek
adaylar arasından başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Necatibey Caddesi No: 114 Bakanlıklar/ANKARA Web :
www.tuik.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Genel şartlar için) 0 (312)
410 03 17
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı (Özel şartlar için) 0 (312)
417 64 45 - 175
Download