Proje Terminolojisi Amaç

advertisement
Proje
Yönetimi
ve
Geliştirilmesi
Değerlendirme:
Arasınavı:
Sınav:
Proje sunumu
Devamlılık
30
40
25
5
Kaynak:
 Burhan ALBAYRAK.Proje Yönetimi,Nobel
y.e.,Ankara,2005
 Harold Kerzner,Project Management, 7th edition,2001
 Jack R.Merdeith,Samuel J.Mantel.Project
management,4th edition,2000
 Ders sunuları
Proje nedir
Proje planlanmış her hangi oluşumdur
Tipik proje türleri:
Bireysel projeler:
BOTE’yi kazanmak; rapor hazırlamak; düğün hazırlığı
yapmak; bağda ekin yapmak; eve yardımcı bina yapmak
Sanayi projeleri:
fabrika yapmak; sanayi bölgesi için gaz tedariki sağlamak;
otomobil yolu inşa etmek; yeni araba tasarlamak;
bilimsel-İş-ticari projeler:
Yeni bir yöntem geliştirmek; bilgisayar sistemi
geliştirmek; yeni ürün geliştirmek; yıllık rapor hazırlamak;
yeni bir ofis kurmak
Kavram ve tanımlar
 Proje belirli başlangıç ve son noktaları bulunan ve eşsiz,
tanımlanabilir amaçları bulunan karşılıklı ilişkili girişimler
ve sonuçlar kümesidir.
 Proje, rutin işlerden farklı bir olgudur
 Projenin genel amaçları ve süresi bellidir
 Proje yaratıcılık ve yenilik gerektiren çalışmaları içerir
Böylelikle, proje, ardışık planlanmış girişimler ardışıklığı ile
sorundan çözüme doğru hareket yoludur
Projenin başarılı tamamlanması için amaçların, hedeflerin,
işlemlerin, program ve bütçenin doğru belirtilmesi gerekir
Projenin nitelikleri
Çeşitli seviyelerde ve çeşitli türlerde projeler olsa da onların
ortak niteliklerini ayırmak mümkündür:
hedef: Her bir projede hedefe veya hedefler kümesine
ulaşmak ihtiyacı vardır. Hedefe ulaşıldıkta bu ihtiyaçlar
biter
Yaşam süresi: Proje başlar ve biter. Ebedi devam edemez.
Yaşam süresi ayrı-ayrı safhalardan oluşuyor
Sınırlamalar: Projenin bir çizelgelemesi vardır. Proje zaman,
maliyet ve nitelik sınırlamaları dahilinde yürütülür. Her bir
proje belli kaynak yatırımı gerektirir.
Eşsizlik : Her bir proje eşsizdir. İki proje tümüyle aynı
olamaz.
Sistem: Tüm projeler giriş –süreç-çıkış yapılı sistem gibi
düşünüle bilir.
Projenin
nitelikleri-devamı
Çalışma grubu: Projenin bir çok katılımcısı
bulunuyor. Proje yöneticisinin önderliğinde onlar grup
olarak çalışıyorlar.
Projenin düzeni : Proje geçici örgüttür. Genelde
projenin kendi bütçesi ve yönetimi vardır.
Planlama ve Denetim sistemi: Proje planlama ve
denetim sistemi gerektiriyor. Güncel başarım
planlanan hedeflerle karşılaştırılıyor.
Projenin nitelikleri-devamı
 Her proje, belirlenen maliyet çerçevesinde ve belirlenen
süre içerisinde ileri teknoloji kullanarak gerçekleştirilir
 Her proje , belirli bir zaman diliminde , genellikle farklı
kişilerden oluşan bir ekiple gerçekleştirilmekte olduğundan
, birbirinden farklı özellikler taşımaktadır ve bir defaya
özgüdür
 Her proje insan, para ve bilgi teknolojisi kaynaklarının
kullanımını içermektedir
 Her proje, bir organizasyon sistemi içerisinde çalışmayı
gerektirir
Proje Terminolojisi
amaç
 Amaç: proje başarı ile tamamlanması sonucunda





beklenen nedir?
hedef
Proje Kapsamı: Kullanıcının belirlediği
standart ve kıstasların belgelenmiş kümesi
Hedef: Özgü işlevsel grupları ve yapısal alanları
görev
ilgilendiren görevlerin kombinasyonu
Görevler: Belirli sonuçlarla tamamlanan
girişimlerin kombinasyonu.
Girişim: Belirlenmiş başlangıcı ve sonu olan girişim
bir
zaman diliminde yapılan iş
Süre: Girişimin, görevin veya hedefin
başlangıcından sonuna dek geçen beklenen
zaman
Proje türleri-devamı
 Projeleri çeşitli sınıflara ayırmak mümkündür.
Destek
nitelik
yön
Kaynak
üstenici
müşteri
Kurum
Devlet
Uluslar
arası STÖ
bireysel
grup
özel
Ürün yönlü iç
Süreç
dış
yönlü
yöntem
boyut
Emek
yönlü
Sermaye
yönlü
Çok büyük
büyük
Orta
küçük
Plan
Projeler genellikle planla başlar. Plan, proje ve
Program farklı kavramlardır, ama bir-birlerini
tanımlar
Plan istenen durumun (durumların) biçimini
ve(veya ) özelliklerini ifade etmek için bir görüntü,
görüş,haritadır.O, gelecek amaçları kararlaştıran ve
bu amaçlara ulaşmak için hareketleri seçen
süreçtir. Toplumu (bölgeyi, mahalleyi) geliştirme
planı
Sektöre özgü (ziraat, eğitim, sağlık ve s) planlar ve s.
Plan-devamı
Plan belgesinde biz yalnız bir seviyeye veya sektöre
özgü geniş kararları bula biliriz; bu kararlar
verilmiş kaynak yatırımlarıyla neye ve hangi yolla
ulaşılmalı olduğumuzu gösteriyor.
Planın kendisi statiktir. Başka değişle, yalnız ifade
ve görüntüyü yansıdan plan, hedefler kümesine
ulaşmak için işlemler başlamadan anlam taşımaz.
Plan, Programlar kümesidir.
PROGRAM
 Program, plan hedeflerine ve amaca ulaşmak için
karşılıklı ilişkili kapsamlı ve tutumlu girişim birimleri
kümesidir.Plan dahilinde birkaç program buluna bilir.
Plan-program-proje örneği
Ülkenin
geliştirlmesi
planı
tahıl projesi
Gida programı
Sağlık programı
hayvancılık
projesi
suvarma
projesi
Eğitim programı
istihdam
programı
ulaşım
programı
Plan-program-proje-girişim
plan
e-devlet
program
e-eğitim
proje
tüm okullarra internet
iş paketi
internet alt yapısının
oluşturulması
girişim/mesele
sunucu sistemlerinin
kurulmasıi
Proje Ortamı
Ortam projenin amacına ulaşmasını etkiler. Proje dinamik ortamda yürütülüyor.
Proje ortamını aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür:
iç ortam
İç ortam proje içinde yer alıyor. Bu ortam proje tarafından denetlenebilir.İç ortam
projeye güçlülük ve zayıflık katar. İç ortamdaki etkenler bunlardır:
Proje Hedefi
Sınırlamalar
Yapı
Kaynaklar
Görev Ortamı
Projenin görev ortamı proje bileşenlerinden oluşur. Bu bileşenler ya projeye
katılıyorlar,veya onların çıkarlarını proje etkiler. Görev ortamının üyeleri
bunlardır:
Müşteri
üstenici (contractor)
Danışmanlar tedarikçiler
Devlet
Mali destekçileri
Rakipler
Emek birimleri
Dış ortam
Bu ortam projenin dışında bulunuyor. Proje tarafından denetlenemez. Proje dolaylı
yolla onu etkiler. Dış ortam projeye fırsat ve tehditleri sağlar. Dış ortam etkenleri
bunlardır:
İktisadi
Teknoloji
Siyasi-hukuki
Sosyokültürel
Proje ortamı
Proje ve sistem yaklaşımı
 Proje , sistem geliştirme yaklaşımıdır
 Sistem yaklaşımı- sorunları belirlemek, bunları
çözmek için birbiriyle ilişkili birden fazla parçanın
birleştirilmesiyle çalışılan bir yöntem
 Sistem- belli bir amaç için bir araya gelmiş birbiriyle
ilişkili bileşenler kümesi
Proje ve proje yönetimi
 Proje yönetimi, projeyi birlikte tamamlayacak olayların
planlanması ve denetimidir. Proje yönetimi, kaynakların
verimli kullanımını ve proje hedeflerinin zamanında ve
verilmiş maliyet sınırları içinde teslimini sağlamalıdır.
 Girişim veya mesele, proje yöneticisinin denetimi altında
zaman ve kaynaklar gerektiren, proje dahilinde en küçük iş
birimidir
 Çizelgeleme (schedule), girişimleri verilmiş zaman
sınırları içinde tamamlamak için gereken kaynakları ayırır.
Çizelgeleme öncelikleri, başlama zamanlarını ve bitiş
zamanlarını belirler
Proje
yönetimi kavramı
 Proje yönetimi, belli bir hedefi gerçekleştirmek için ,
insanların ,kaynakların ve zamanın birbirleriyle uyumlu ve
verimli kullanılması ile ilgili bir bilimdir.
 Proje yönetimi, sorunların tanımlanması, çözümlenmesi ve
uygulanması için , gerekli tüm önlemlerin alınmasıdır
 Proje yönetiminin amacı, mevcut durumdan ders alarak
gelecekte daha iyi başarım sağlamanın ortaya konulmasıdır
 Proje Yönetimi bu konuları kapsar:




Planlama
Organize etme
Yöneltme
Denetim
Projenin denetimi
 Denetim, proje çalışanlarının çalışmalarının uyumlu
ola bilmesi için, onların çabalarının iyi bir biçimde
organize edilmesi ve izlenmesi içindir.
 Projenin zamanında bitirilmesi için,projenin
tanımlama ve denetimi ile ilgili doğru adımların
atılması gerekir
Proje yönetim sistemi
 Projenin başarılı olabilmesi için çalışmaların proje
yönetim sistemine uygun yapılması gerekir.
 Proje yönetim sistemi; şimdi nerede
bulunduğunuzu, nereye gitmek istediğinizi ve
oraya nasıl varacağınızı söyleyecek biçimde
tasarlanır;
 Projenin tanımlanması, uygulanması ve kontrol
edilmesinin nasıl yapılacağını açıklar.
 Sistemin temel amacı,projenin tamamlanması için
gereken kaynakları, zaman süresini ve bütçeyi
belirler.
Proje yönetim sistemi- devamı
Proje yönetim sistemi şunları sağlar:
 Projenin toplam işini yapılabilir işlem parçalarına böler;
 İşlemlerin sırasını, birbirleri ile olan bağlantılarını ve her
bir işlemin kendinden sonraki işlerin tamamlanmasını
nasıl etkilediğini belirler
 İşlem tamamlama konusunda tam olarak nerede
olduğunuzu ve daha ne kadar iş yapılması gerektiğini
belirler
 Projenin tamamlanması için, gerekli bütçeyi ve kaynakları
belirler
 İşlemlerin tamamlanmasını engelleyen veya yavaşlatan
sorunları, bunların çözümlerini ve önlem alınmaması
halinde olacakları belirler
Organizasyon yapısı
 Proje yönetiminin organizasyon yapısının belirgin
özellikleri:
 Proje yönetimin işlevleri önceden belirlenir.
 Ekip üyelerinin sayısal durum ve nitelikleri projenin
uygulanması sırasında değişebilir.
 Ekip üyeleri, projede görevli oldukları süre içinde yalnız
projeyle ilgili görevlerini yürütürler.
 Onların projedeki konumları,işletmedeki
konumlarından farklıdır
 Proje yönetiminin ömrü proje süresiyle sınırlıdır
İşlevsellik ve kurumsallık
 Proje yönetimi işlevsel ve kurumsaldır.
 Kurumsal proje yönetimi; yönetimin temel
özelliklerini, sorunlara ve önlemlere yönelik
danışmanlık ve proje ekiplerinin bir organizasyon
sistemi içinde kurulmasını; bu ekiplerin ve karar
birimlerinin türü ve düzeni ile görev, yetki ve
karşılıklı ilişkilerini kapsar.
 İşlevsel proje yönetimi, yönetim görevlerini
yönetmeyi kapsar. İşlevsel yönetimin bilgi
toplama,planlama ve yöneltme görevleri, proje
kararları için gerekli bilginin elde edilmesine
yardımcı olur
Download