MKM 556 Isı Pompası Uygulamaları - Sakarya Üniversitesi Makina

advertisement
1
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EABD
DERSLER
Kodu
Dersin Adı
Saat
Z/S
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
Z
Z
Z
Z
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ENERJİ
MKM 501
MKM 542
MKM 543
MKM 544
MKM 545
MKM 546
MKM 547
MKM 548
MKM 549
MKM 550
MKM 551
MKM 552
MKM 553
MKM 554
MKM 555
MKM 556
MKM 557
MKM 558İ
MKM 559
MKM 560
MKM 561
MKM 562
MKM 563
Mühendislik matematiği
İleri Termodinamik
İleri Akışkanlar Dinamiği
İleri Isı ve Kütle Geçişi
Yanma Esasları
İçten Yanmalı Motorlarda Aşırı Doldurma
İleri Modelleme Teknikleri
Mühendisler İçin Kısmi Diferansiyel Denklemler
İçten Yanmalı Motorlarda Isı Transferi
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
Yakıt Püskürtme ve Atomizasyon
İleri Proses Tekniği
Mühendisler için Deneysel Yöntemler
Işınımla Isı Geçişi
Sınır Elemanları Metodu
Isı Pompaları Uygulamaları
Isı Transferinde Sayısal Yöntemler
Exergy Analysis
Termal Sistemlerin Tasarımı
Yoğuşturucular ve Buharlaştırıcılar
Yakıt Hücresi Tenolojisi ve Uygulamaları
Nükleer Reaktörler
Boyut Analizi ve Benzerlik
DERS İÇERİKLERİ
MKM 501 Mühendislik Matematiği
(3+0)
Mühendislik analizi için araçlar ve Matlab, sayısal yaklaşım metodu, sayısal türev ve integrasyon, en küçük
kareler yaklaşım metodunun uygulamaları, eğri uydurma, vektöriyel analiz, matris analiz, özdeğerler
problemleri, Fourier serileri ve Fast Fourier Dönüşüm uygulamaları, analitik fonksiyonların uygulamaları, kısmı
diferansiyel denklemler için sınır değerleri problemleri, optimizasyon uygulamaları
MKM 501 Engineering Mathematics
(3+0)
Tool for engineering analysis and MATLAB, numerical differentiation and integral, applications of least squares
approximation, curve fitting, vectorial analysis, matrix an applications, eigenvalue problems and applications,
Fourier seriers and the fast Fourier transform applications, applications of analytic functions, boundary value
problems for partial dıfferenrial equations, optimisation applications.
MKM 542 İleri Termodinamik
(3+0)
Termodinamiğin temel kanunları. Kullanılabilirlik analizi. İkinci kanun verimi. Özellik bağıntıları. Tabloların
oluşturulması. Karışımlar. Kimyasal termodinamik
MKM 542 Advanced Thermodynamics
(3+0)
Fundamental laws of thermodynamics. Availability analysis. Second law efficiency. Property relations.
Construction of tables. Mixtures. Chemical thermodynamics
MKM 543 İleri Akışkanlar Dinamiği
(3+0)
Akış kinematiği, Akışkan dinamiği temel denklemleri, Navier-Stokes denklemleri ve basit analitik çözümleri,
Temel denklemlerin boyutsuzlaştırılması, Benzerlik çözümleri, Laminer sınır tabaka, Momentum-integral
ilişkileri, Türbülans ve Türbülans modelleme.
MKM 543 Advanced Fluid Dynamics
(3+0)
Flow kinematics, Governing equations of fluid flow, Navier-Stokes equations and simple analytical solutions,
Nondimensionalizing the fundamental equations, Similarity solutions, Laminar boundary layer, , Momentumintegral relations, Turbulent flow and turbulent modeling.
2
MKM 544 İleri Isı ve Kütle Geçişi
(3+0)
Isı ve kütle geçişi ile ilgili temel kavramlar ve kanunlar. Isı ve kütle geçişi arasındaki andırım (benzerlik). Isı ve
kütle yayılımı: Özellikler ve mekanizmalar. Katılarda ve laminer akış durumunda bir boyutlu derişiklik
dağılımları. Psikrometrik işlemlerde ısı ve kütle geçişi. Karışımlar için süreklilik ve enerji denklemleri. Çok
boyutlu ve zamana bağlı sistemler. Türbülanslı akışta momentum, ısı ve kütle geçişi
MKM 544 Advanced Heat and Mass Transfer
(3+0)
Fundamental concepts and laws in heat and mass transfer. Analogy between heat and mass transfer. Heat and
mass diffusion: Properties and mechanisms. One-dimensional concentrations in solids and in laminar flows.
Heat ana ması transfer in psikrometrics prosess Conservation equations for mixtures. Multiple dimensional and
time-dependent systems. Momentum, heat and mass transfer in turbulent flow.
MKM 545 Yanma Esasları
(3+0)
Bu dersin amacı, yanma konusunda temel bilgileri öğrencilere aktarmak olduğu kadar, öğrenciye yanmanın söz
konusu olduğu pratik alanlar hakkında bilgi vermek ve yanmanın gerçekleştiği ulaşım ve kimyasal reaksiyonlar
gibi değişik fenomenleri göstermektir.
MKM 545Combustion
(3+0)
The objective of the course Combustion Science is to give a solid academic as well as practical introduction to
the field of combustion and to provide the student with a basic knowledge of the processes that are important in
regard to different combustion phenomena, such as transport phenomena and chemical reactions.
MKM 546 İçten Yanmalı Motorlarda Aşırı Doldurma
(3+0)
Giriş, Tarihçe, Performans arttırıcı bir yöntem olarak aşırı doldurma, Aşırı doldurma sistemlerinin
sınıflandırılması, Aşırı doldurmanın termodinamiği, Doldurucu ve motorun debi-basınç oranı karakteristikleri,
Temel parametreler, Motor-doldurucu uyumu, Türbin-motor eş çalışması, Enerji dönüşüm metotları, Aşırı
doldurmalı motorların güç, moment, yakıt tüketimi, ivmelenme ve emisyon karakteristiklerinin geliştirilmesi,
Ara soğutma, Motor, türbin ve doldurucu sistemlerin matematik modelleri
MKM 546 Supercharging and Turbocharging in Internal Combustion Engines
(3+0)
Introduction, History of supercharging nad turbocharging, Super- and Turbocharging as a way to improve
performance and efficiency, Classification of charging systems, Thermodynamics of super- and turbo charging,
Evaluating of the basic parameters, Matching of charger and engine, Systems of engine and turbocharger, The
ways of energy conversions, Improvement of torque characterisitcs and acceleration cappability of the
turbocharged engine, Efficiencies and emissions, Intercooling, Computer simulation of turbocharged engines.
MKM 547 İleri Modelleme Teknikleri
(3+0)
Bu derste, öğrencilere modelleme kabiliyeti kazanmaları sağlanacak ve bu kabiliyet ile kabul edilebilir zaman
süreçlerinde kompleks sistemleri simüle ve analiz etmeleri istenecektir. Derste simülasyon model tasarımları,
model uygulamaları ve analizlerinin ileri teknikleri öğretilecektir. Ampirik ve fiziksel modeller, 0-, 1- ve çok
boyutlu modeller incelenecektir. Deneylerin bilgisayar ortamına aktarılması, Sınır koşullarının tayini, Parametre
tahmini ve Modellerin validasyonu aşamaları öğrencilerin yapacağı bir proje ile uygulamaya dökülecektir.
MKM 547 Advanced Modelling Techniques
(3+0)
As simulation is increasingly applied to more complex applications, exploiting efficiencies in model design and
model execution becomes a challenging task. The aim of this course is to provide students with the ability to
model, simulate and analyse complex systems in a reasonable time. This course covers advanced techniques in
simulation model design, model execution and model analysis. A selection of model design techniques such as
ampirical models, fysical models, 0-d models, 1-d models, and multi-dimensional models will be discussed. For
model execution and model analysis, topics include input-output analysis, variance reduction techniques and
experimental design.
MKM 548 Mühendisler için Kısmi Diferansiyel Denklemler
(3+0)
Giriş (kısmi diferansiyel denklemlere genel bakış), Parabolik tip kısmi diferansiyel denklemler (Mühendislik
uygulamaları), Hiperbolik tip kısmi diferansiyel denklemler (Mühendislik uygulamaları), Eliptik tip kısmi
diferansiyel denklemler (Mühendislik uygulamaları), Sayısal ve Yaklaşık Çözüm Yöntemleri (Örnekler)
MKM 548 Partial Differential Equations for Engineers
(3+0)
Introduction to Partial Differential Equations, Parabolic type partial differential equations (Engineering
applications), Hiperbolic type partial differential equations (Engineering applications), Elliptic type partial
differential equations (Engineering applications), Numerical and Approximate Methods (Selected examples)
3
MKM 549 İçten Yanmalı Motorlarda Isı Transferi
(3+0)
Temel bilgiler, ısı transferi, iletim-taşınım ve ışınımla ısı transferi,yanma odasından çeperlere olan ısı transferi,
pistonun ısıl şartları, genişletilmiş yüzeylerden ısı transferi, silindir ve yanma odasının ısıl
şartları,radyatörlerdeki ısı transferinin temel ilkeleri, içten yanmalı motorların ısıl yükleri, motor elemanlarının
ısıl gerilmeleri.
MKM 549 Heat Transfer in Internal Combustion Engines
(3+0)
Some fundamentals of heat transfer, heat conduction, heat transfer by convection, thermal radiation, heat
transfer to the wall of a combustion chamber, thermal condition of a piston, heat transfer of finned surfaces, heat
condition of the cylinder wall and the combustion chamber, the principles of heat transfer in radiators, thermal
loading in internal combustion engines, thermal stresses in engine components.
MKM 550 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
(3+0)
Hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin (HAD) felsefesi, Akışkan dinamiği temel denklemleri, Kısmi diferansiyel
denklemlerin matematiksel davranışları, Ayrıklaştırma esasları, Grit oluşturma ve transformasyonlar, Bazı basit
HAD teknikleri, Sanki bir boyutlu nozul akışının sayısal incelemesi, İki boyutlu ses üstü akışın sayısal
incelenmesi, Sıkıştırılamaz Coutte akışı: Crank-Nicholson metodu ve basınç düzeltme metodu, Düzlemsel plaka
üzerinde ses üstü akış: Navier-Stokes denklemlerinin sayısal çözümü
MKM 550 Computational Fluid Dynamics
(3+0)
Philosophy of computational fluid mechanics, The governing equations of fluid dynamics, Mathematical
behavior of partial differential equations, Basic aspects of discretization, Grids with appropriate
transformations, Some simple CFD techniques, Numerical solutions of quasi-one dimensional nozzle flows,
Numerical solution of a two-dimensional supersonic flow, Incompressible Coutte flows: Crank-Nicholson
method and Pressure Correction Method, Supersonic flow over a flat plate: Numerical solution by solving
Navier-Stokes equations.
MKM 551 Yakıt Püskürtme ve Atomizasyon
(3+0)
B1. Püskürtme Hakkında Genel Bilgi; sınıflandırılması, B2. Atomizasyonu Etkileyen Faktörler; atomizasyon
olayı, damlacık parçalanma mekanizması, düşen bir damlanın hareketi, püskürtmede damlacık boyut dağılımının
belirlenmesi, amprik ve matematiksel dağılım fonksiyonları, dağılım eğrileri,B3. Püskürtücüler ve Atomizasyon
Teknikleri; basınçlı püskürtücüler, döner püskürtücüler, çift akışkanlı püskürtücüler, B4. Püskürtücülerde Akış;
püskürtücü boyut ve şekillerinin damlacık boyut dağılımına etkisi, B5. Atomizasyon Performansı; ortalama
damlacık boyutu tanımlama yöntemleri ve deneysel verilerle karşılaştırılması, B6. Damlacık ölçme metotları;
damlacık ölçümünde boyutu etkileyen faktörler, mekanik, elektrik ve optik ölçme
MKM 551 Fuel Injection and Atomization
(3+0)
General Introduction, classification, Atomization Impression Factors, atomizasyon, move of drop, in injection,
dropled size distribution, empirical and mathematical distribution functions, distribution curves, Atomizer
Technicals, pressure atomizers, rotary atomizers, dual flow atomizers, Flowing in Atomizers, effect to drop size
distribution of atomizer size and shapes, Atomizasyon Performance; size defination methods and comparision
with experimental values, Drop Measuring Methods, mechanical, electrical and optical measuring methods.
MKM 552 İleri Proses Tekniği
(3+0)
Termik prosesler: Eriyik ve karışımlarda faz değişimleri, Damıtma (Destilasyon), Çoklu damıtma
(Rektifikasyon), Ekstraksiyon , Absorbsiyon , Adsorbsiyon. Mekanik Prosesler:Yığınlarda tane büyüklüğü
ölçümü, Kırma ve öğütme, Birleştirme (Aglomerasyon) Dağıtma (Dispersiyon), Sınıflandırma Çökeltme Filtre
etme, Ayrıştırma (Seperasyon ) Enerji Prosesleri: Isıl işlemler, Metalurjik prosesler, Yakma,
Çevresel etkiler ve önlemler Kimyasal Prosesler: Reaktör türleri, Mikser, Boru reaktör ve kaskat sistemler
Homojen ve heterojen reaksiyonlarda proses. Büyüklüklerinin belirlenmesi
MKM 552 Advanced Process Technique
(3+0)
Thermal Processing: Phase exchange , destilation, Rectifikation, Extraction, Adsorbtion, Absorbtion,
Mechanical Processing: Grain size measurment technique, Grinding, Breaking, Agglomeration,
Dispersion, Classification,
Sedimantion,
Filtering,
Separating.
Energy
Processing,
Thermal
treatment, Metallurgical
process
conbustion
Environmental
Aspects
and
Protection,
ChemicalProcessing, Reactor types, Mixer and Tube type of Reactors, cascade systems , Determination of
Process data for Homogeneous and heterogeneous Reactions
4
MKM 553 Mühendisler İçin Deneysel Yöntemler
(3+0)
Deneysel verilerin analizi, elektriksel ölçüm esasları, deplasman alan ölçümleri, Basınç, akış ve sıcaklık ölçüm
yöntemleri. Kuvvet, tork ve titreşim ölçümleri. Hava kirliliği ölçme. Deneysel verilerin toplanması ve raporlama
esasları.
MKM 553 Experimental Methods for Engineers
(3+0)
Analysis of experimental data, basic electrical measurements, displacement and area measurements. Pressure,
flow and temperature measurements. Forcei torque and vibration measurements. Air-pollution sampling and
measurement. Data acquisition, report writing and presentation.
MKM 554 Işınımla Isı Geçişi
(3+0)
Işınım ısı geçişi mekanizmasının istatistik termodinamik ve elektromanyetik dalga temelleri. Gerçek yüzeylerin
ışınım özelikleri. Şekil faktörleri. Eşit-dağıtan gri yüzeylerde ışınımla ısı geçişi. Ayna-gibi yüzeyler arasında
ışınım, Gaz ışınımı, Tam ve yaklaşık Çözüm metotları. Bileşik ısı geçişi
MKM 554 Radiation Heat Transfer
(3+0)
Fundamentals of statistical thermodynamics and electromagnetic wave mechanisms in heat radiation. Radiation
properties of real surfaces. Shape (View) factors. Radiation heat transfer in equal-emitting gray surfaces.
Radiation between mirror-like surfaces. Gas radiation. Exact and approximate solution methods. Combined heat
transfer.
MKM 555 Sınır Elemanları Metodu
(3+0)
Sınır Elemanları Metodunun avantaj ve dezavantajları, Bölge metodları ve sınır metodları karşılaştırması, sınır
metodlarının üstünlükleri, Ağırlıklandırılmış Kalan Metodu ile Sınır İntegral Formülasyonunun elde edilmesi,
Temel Çözüm tanımı, bazı dif. Denklemler için temel çözümlerin çıkarılması, Bölge için Sınır İntegral
Formülasyonu ve limit alınarak Sınır için Sınır İntegral Formülasyonunun çıkarılması, Sınırın elemanlara
bölünmesi, Sabit Eleman, Lineer Eleman, Quadratik ve yüksek mertebeden elemanlar, Sınır İntegral
denkleminin ayrıklaştırılması, integral denklemin çözüm metodu, G ve H matrislerinin elde edilmesi, sınır
şartlarının dahil edilmesi, Gauss İntegrasyonu ile nümerik integrasyon, örnek problemler üzerinde uygulama
MKM 555 Boundary Element Method
(3+0)
Advantages and disadvantages of Boundary Element Method, Domain Methods and comparision with Boundary
Methods, Advantages of Boundary Methods, Weighted Residual Methods and obtaining of Boundary Integral
Formulation, Fundamental Solution definition and deriving for some types of dif. eq.s, Boundary Integral
Formulation in the domain and obtaining Boundary Integral Formulation at the boundary by applying limit
operation, Dicretization of boundary, Constant Bondary Element, Lineer BE, Quadratic and higher order BE,
Discretization of Boundary Integral Equation, numerical solution of integral equation, obtaining of G and H
matrices, applying boundary conditions, Gauss integration method for the numerical integration of boundary
integrals, sample problems and applications
MKM 556 Isı Pompası Uygulamaları
(3+0)
Isı Pompasının dünyadaki uygulamaları ile ülkemizin bu konudaki durumu, ısı pompası esasları, ısı pompası
elemanları ve hesaplama prensipleri, Isı kaynakları ve karşılaştırmalı analizi, hava-hava, su-hava, toprak-hava ve
güneş-hava ısı pompası sistemleri , ısı pompasında kullnılan akışkanlar, monovalent, bivalent, jeotermal ve doğal
gazlı ısı pompaları, çeşitli ısı pompası sistem şemaları ve analizleri, yüzme havuzu için ısı pompası uygulaması,
bir konut için yeraltı suyu kaynaklı ve güneş enerji kaynaklı ısı pompası sistem şemaları ve analizleri, ITK ve
sistem maliyeti optimizasyonu için formülasyonların çıkarılması, işletme maliyeti minimizasyonu formülasyonu,
ITK ve SEER hesaplamaları ve bir konut için proje uygulaması
MKM 556 Heat Pump and Its Applications
(3+0)
Worldwide applications of heat pump systems and comparision with Turkey’s situation, fundamentals of heat
pumps, components of heat pumps and calculation principles, heat sources and comparative analysis, air-air,
water-air, soil-air and sun-air heat pump systems, refrigerant fluids of heat pump systems, monovalent and
bivalent geothermal and natural gas source heat pump systems, various type of heat pump system outlines and
analysis, a heat pump application of a swimming pool, ground water souce and solar source heat pump system
outlines for the heating system of a house, derivation of COP and system cost optimization formulations,
operation cost minimization formulation, COP and SEER calculations and an application project.
5
MKM 557 Isı-Transferinde Sayısal Yöntemler
(3+0)
Isı-akış problemlerinin çözümünde temel denklemler. Bu denklemlerin sayısal çözüm esasları. Bu problemlerin
bilgisayar destekli çözümü için çözüm sınırlarını belirleme, model üzerinde ağ yapısını oluşturma esasları ve
eleman tiplerinin önemi, sınır şartlarını belirleme, FLUENT ve/veya ANSYS yazılım programları kullanarak
problem çözme esasları öğretilecektir.
MKM 557 Numerical Methods in Heat and Fluid Flows
(3+0)
Fundamental equations of heat-fluid problems. Numerical solution approaches for these equations. To computer
aided numerical solutions; identifying the domain, designing and creating the grid, defining of the boundary
conditions, application of FLUENT and/or ANSYS software in the thermal problems selected
MKM 558 Ekserji Analizi
(3+0)
Termodinamik kavramlar, termodinamiğin 1. ve 2. kanunları ve analiz esasları, termodinamik modelleme,
entropi, mühendislik sistemlerinin 2. yasa çözümlemesi, tersinir iş ve tersinmezlik, kapalı ve açık sistemlerin
2.yasa çözümlemesi, exerji analizi, exerji ve çevre tanımı ve exerji bileşenleri, exerji bilançosu, kapalı sistem ve
kontrol hacmi için exerji formülasyonları, Kimyasal exerji, standart exerji tanımı, exerji verimi tanımı, exerji
analizinin termodinamik iyileştirme için kullanılması, ısı transferi ve termal sistem dizaynı ve modellemesindeki
önemi, termal sistem dizaynında akışkanlar mekaniği ve ısı transferi uygulamaları ve bazı örnekler ile
anlatılması, ısı değiştirici dizaynı için uygulama, bir hava ısıtıcısı dizaynınında exerji analizi ve uygulanması,
ekonomik analiz, eşdeğer ürün maliyeti ve alternatif durumların ekonomik analizi, termoekonomik analiz, exerji
maliyeti, exerji kayıplarının maliyeti, exerjetik olmıyan maliyetler, termo-ekonomik değerlendirme ve
optimizasyon
MKM 558İ Exergy Analysis
(3+0)
Basic Thermodynamical concepts, 1st and 2nd law of thermodynamics and basic concepts of analysis,
thermodynamical modelling, entropy, 2nd law analysis of engineering systems, reversible work and
irreversibility, 2nd law analysis of open and closed systems, entropy generation, exergy analysis, defining exergy
and environment and dead states, exergy components, exergy balance, closed system and control volume exergy
balances, chemical exergy, standart chemical exergy of gases and mixtures, exergetic efficiency, exergetic
analysis for evaluating and improving thermodynamic effectiveness, heat transfer, modelling and design
analysis, thermal system design applications with heat and fluid flow, applications with thermodynamics and
heat and fluid flow, heat exchangers, the trade-off between thermal and fluid flow irreversibilities, air preheater
prelimenary design, Economic analysis, calculation of revenue requirements, levelized costs and cost of the main
product, profitability evaluation and comparision of alternative investments, thermoeconomic analysis and
evaluation, exergy costing, costing of exergy loss streams, cost of exergy destruction, exergoeconomic factor,
thermoeconomic evaluation and optimization
MKM 559 Termal Sistemlerin Tasarımı
(3+0)
Isı geçişi, Isı iletimi, Isı taşınımı ve ısı ışınımı, Çok tabakalı ısı geçişi, Borularda ısı geçişi, Borularda kritik çap,
Isı değiştiricileri, Ortalama logaritmik sıcaklık farkı ve NTU metotları, Psikometrik prosesler, Isı pompaları,
Soğutma kuleleri, Evaporatörler, Evaporatör çeşitleri
MKM 559 Design of Thermal Systems
(3+0)
Heat transfer, Conduction, Convection and radiation, Multilayer heat transfer, Radial systems, Cylinders,
Critical thickness of insulation, Heat exchangers, The log mean temperature and efectiveness-NTU methods,
Psychometric processes, Heat pumps, Cooling towers, Evaporators, types of evaporators
MKM 560 Yoğuşturucular ve Buharlaştırıcılar
(3+0)
Isı Eşanjörleri. Isıl Dizayn Metodları. Toplam Isı Transfer Katsayısı. Basınç Düşümleri. Tek Fazlı Akışta Isı
Transferi. Yoğuşturma Teorisi. Dik Duvarda Yoğuşma. Yatay Boru Üzerinde Yoğuşma. Yatay Boru Demetinde
Yoğuşma. Dik Boru İçinde Yoğuşma. Dik Boru Dışında Yoğuşma. Yatay Boru İçinde Yoğuşma. Yoğuşturucu
Dizaynı. Isıl Analiz. Güç Santrali Yoğuşturucuları. Kaynama ve Buharlaşma. Havuz Kaynama, Zorlanmış
Taşınım Kaynaması. Buharlaştırıcı Dizaynı. Toplam Isı Transfer Katsayısı. Isıl Analiz. Borular Üzerinde
Yoğuşma ve Buzlanma. İki Fazlı Akış, Hava Tarafı Basınç Düşümü ve Isı Transferi, Soğutucu tarafı başınç
düşümü ve Isı Transferi. Farklı Tip Buharlaştırıcılar.
MKM 560 Condersers and Evaporators
(3+0)
Boilers, Evaporators, and Condersers are Vital Colpenents of Pover-Producing Plannts, Processes Cemical
Industries, and Heating, Ventilating. Air-Conditioning, and Refrigeration Systems. The Courses Focus on the
6
Various Types of Boilers, Condersers, and Evaporators, The Key Elements of These Types of Heat Exchange
Equipmant, Their thermohydraulic Design, and Their Design Procedures and Operational Problms.
MKM 561 Yakıt Hücresi Teknolojisi ve Uygulamaları
(3+0)
Yakıt Hücresine Giriş, Yakıt Hücresi Temelleri, Yakıt Hücreleri çeşitleri, Yakıt Hücreleri sistemleri,Yakit
Hücreleri Uygulamaları ve Maliyet ve Modelleme ve Optimizasyon
MKM 561 Fuel Cell Technology and Applications
(3+0)
Introduction to Fuel Cell, Principles of Fuel Cells, Feul Cells, Fuel Cell Systems, Fuel Cell Applications and
Costs, Modeling and Optimization
MKM 562 Nükleer Reaktörler
(3+0)
Enerji ve Nükleer enerji, Nükleer Fiziğin Esasları, Reaktör Fiziği, Nükleer Reaktörler, Nükleer Yakıt
Çevrimleri
MKM 562 Nuclear Reactors
(3+0)
Energy and Nuclear Energy, Principles of Nuclear Physics, Nuclear Reactor Physics, Nuclear Reactors and
Nuclear Fuel Cycles.
MKM 563 Boyut Analizi ve Benzerlik
(3+0)
Boyutsal Sistemler. Boyut Dönüşümleri. Eş Boyutluluk İlkesi. Fiziksel Bağıntıların Yapısı. Dönüşümler.
Değişkenlerin Birbirleriyle İlişkisi. Boyutsuz İlişkilerin Biçimleri. Farklı Boyutlar. Boyutsal Modelleme.
MKM 563 Dimensional Analysis and Modeling
(3+0)
Dimensional Systems. Transformation of Dimensions. Dimensional Homogeneity. Structure of Physical
Relations. Transformations. Relevance of Varibles. Forms of Deminsionless relations. Alternate Dimensions.
Dimensional Modelling.
MKM 566 Türbomakinaların Aero-termodinamiği
(3+0)
Giniş. Boyut analizi ve benzerlik. Verim tanımları. Kanat dizinleri. Eksenel türbinler. Eksenel kompresörler.
Pompalar. Fanlar (iki boyutlu teori). Eksenel makinelardaki üç boyutlu akış. Radyal pompalar. Fanlar ve
kompresörler. Daryal girişli türbinler. Gaz türbinleri
MKM 566 Aero-thermodynamics of turbomachines
(3+0)
Introduction. Dimensional analysis and simultude. Definition of efficiencies. Casades. Axial turbines. Axial
compressors. Pumps. Fans (two-dimensional theory). Three-dimensional flow in axial turbo-machines. Radial
pumps. Fans and compressors. Radial turbines. Gas turbines.
Download