test 4 - DNA ve genetik kod

advertisement
8. Sınıf
Test - 4
Fen Bilimleri
DNA ve Genetik Kod
1. Zeynep, sınıfta şekildeki gibi bir DNA modeli
yapmıştır.
3.
Yukarıdaki şekilde bir DNA molekülünün tek zinciri
gösterilmiştir. Bu yapıya göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Siyah daire , fosfat molekülünü temsil eder.
B) Gri beşgen , şeker molekülünü temsil eder.
Bu DNA modeline göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
C) K, L, M ve N farklı organik bazları temsil
etmektedir.
D) Bu tek zincirde toplam 12 nükleotid vardır.
A) Fosfatlar raptiye ile gösterilmiştir.
C) Deoksiriboz şekeri boncuklarla gösterilmiştir.
D) Kırmızı kart adenin ise yeşil kart timindir.
2.
Bilimbenimle
B) Nükleotidler renkli kartlarla gösterilmiştir.
4. Aşağıda DNA molekülü ile ilgili bazı bilgiler
verilmiştir.
I.
Kromozomların yapısında yer alır.
II. Çift zincirli sarmal yapıya sahiptir.
III. Hücrelerde yönetici molekül olarak görev
yapar.
IV. En küçük yapı birimi gendir.
Mehmet, yukarıdaki malzemelerden bir DNA çift
sarmal modeli yapmıştır. Bu modeldeki sarı raptiye
50, yeşil raptiye 30'dur.
Mehmet'in yaptığı bu DNA modeli ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kullanılan beyaz boncuk sayısı kadar ataş
kullanılmıştır.
A) I, II ve IV
B) I, III ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
5. DNA’nın yapısında yer alan nükleotidlerle ilgili
olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) DNA’nın en küçük yapı birimleridir.
B) Kullanılan raptiye sayısı kadar beyaz boncuk
kullanılmıştır.
C) Kullanılan mavi ve kırmızı raptiye sayısı eşittir.
D) Kullanılan ataş sayısı, kullanılan raptiye sayısına
eşittir.
8. Sınıf Fen Bilimleri
DNA molekülü ile ilgili olarak verilen bilgilerden
hangisi ya da hangileri doğrudur?
B) Yapılarında fosfat, organik baz ve şeker
bulunur.
C) Birden nükleotidin birleşmesiyle gen meydana
gelir.
D) Bulundurdukları şekere göre isimlendirilirler.
Bilimbenimle
DNA ve Genetik Kod
6. Aşağıda verilen ifadelerde bazı yerler boş
bırakılmıştır. Hangi seçenekte yer alan cümledeki
boş bırakılan yer “kromozom” kelimesiyle
doldurulabilir?
9. Aşağıda bir DNA’nın belirli bir bölgesi verilmiştir.
A) DNA’nın en küçük yapı birimi olan ve genleri
oluşturan yapıya ................. denir.
B) DNA’nın yapısında bulunan ve kalıtsal
özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan
yapılara ................. denir.
Verilen DNA’da I, II, III ve IV numara ile gösterilen
yerlere gelmesi gereken organik bazlar hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
C) Hücre çekirdeğinde yer alan yönetici
moleküle ................. denir.
D) Canlılarda kalıtsal bilgilerin nesilden nesile
aktarılmasını sağlayan yapılara ................. denir.
7. 3600 nükleotidden oluşan bir DNA’da 800 adet
timin nükleotidi bulunmaktadır.
I
II
III
IV
A)
Sitozin
Adenin
Guanin
Timin
B)
Adenin
Guanin
Timin
Guanin
C)
Guanin
Timin
Adenin
Sitozin
D)
Timin
Guanin
Sitozin
Adenin
Adenin
Guanin
Sitozin
Fosfat
A)
800
3600
3600
3600
B)
1000
800
800
1800
C)
800
1000
1000
3600
D)
1000
2000
2000
1800
Bilimbenimle
Buna göre bu DNA’daki adenin, guanin, sitozin ve
fosfat sayısı hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
8. Aşağıda bir DNA’nın 1. zinciri ve bu zincirde yer
alan nükleotidler verilmiştir.
10. Bir öğrenci fen bilimleri dersinde öğretmenin
sorduğu aşağıdaki soruların tamamına “Evet”
cevabını vermiştir.
Verilen DNA zincirinin 2. zincirindeki nükleotidler
ve bunlara ait dizilim hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
I.
Kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlik
düzeyi arasında bir ilişki var mıdır?
II. Genler birleşerek nükleotidleri oluşturur.
A)
III. DNA çift zincirli midir?
IV. Bir DNA’da guanin nükleotidi sayısı sitozin
nükleotid sayısına eşit midir?
B)
C)
Buna göre öğrenci kaç soruya doğru cevap
vermiştir?
D)
A) 1
8. Sınıf Fen Bilimleri
Bilimbenimle
B) 2
C) 3
D) 4
DNA ve Genetik Kod
Download