İkinci Kurul - Süleyman Demirel Üniversitesi

advertisement
T. C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2012 - 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ
II. DERS KURULU
(05 KASIM 2012 - 14 ARALIK 2012)
DERS PROGRAMI
DEKAN
Prof. Dr. Hüseyin YORGANCIGİL
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU
DÖNEM II KOORDİNATÖR YARDIMCILARI
Yrd. Doç. Dr. A. Cihangir UĞUZ
Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇELİK
DERS KURULU BAŞKANI
DERSLER
Anatomi
Biyofizik
Biyokimya
Fizyoloji
Hist-Emb
Mikrobiyoloji
TOPLAM
Prof. Dr. Fehmi ÖZGÜNER
TEORİK
22
14
8
34
12
14
98
PRATİK
10 (x2)
6 (x2)
12 (x2)
6 (x2)
10 (x2)
50 (x2)
TOPLAM
32
20
8
46
18
24
148
PUAN
22
13
6
31
12
16
100
DERS KURULU ÜYELERİ:
Prof. Dr. M. Fehmi ÖZGÜNER
Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU
Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN
Prof. Dr. Meral ÖNCÜ
Doç. Dr. Emel SESLİÇETİN
Doç. Dr. Esra KOYUNCU
2.Ders Kurulu: D ol aş ı m v e S ol u n u m S i s t e ml e r i
“Dolaşım ve Solunum Sistemi ” ders kurulu sonunda dönem iki öğrencileri; klinik derslere temel teşkil edecek olan dolaşım ve
solunum sistemine ait fizyolojik özellikleri ile ilgili temel bilgileri kavrarlar. (Bilişsel alan) Dolaşım ve solunum sisteminin
homeostazisin sürdürülmesindeki rolünü ve önemini açıklar, dolaşım sisteminin kontrol mekanizmaları ve diğer sistemlerle
ilişkilerini kavrar, kalp kası, kalbin fonksiyonel anatomi ve fizyolojisinin fonksiyonlarını ve homeostazis ile ilişkilerini açıklar, EKG
ve analizinin temel prensiplerini kavrar, solunum ve mekanizması ve akciğer ventilasyonunu açıklar, solunum kontrolünün
fizyolojisini kavrar. (Bilişsel alan) Solunum fonksiyon testleri ni kavrar ve laboratuarda uygulayıp değerlendirir. (Psikomotor alan)
Hematokrit-Hemoglobin tayini ve sedimantasyon tayini yapar. (Psikomotor alan) Arteriyal Kan Basıncı Ölçümü yapar. EKG
çekimi, EKG yorumunu yapar. (Psikomotor alan) Kalp-damar histolojisi, solunum histolojisini bilir. (Bilişsel alan) Bu sistemlere
ait histolojik preparat bakı yapar. (Psikomotor alan) Kardio-vasküler sisteme giriş ve kalp anatomisi, baş ve boyun venleri, thorax
venleri, burun, paranasal sinus ve larynx anatomisini bilir. Lenfatik sisteme giriş, baş-boyun ve thorax lenfatiklerini, üst-alt extremite
ve abdomen lenfatiklerini sayar. (Bilişsel alan) Bu yapıları makroskopik olarak inceler. (Psikomotor alan) Solunum biyokimyası ve
kan gazı sonuçlarının değerlendirilmesi bilir. Kalbin elektro-ritmik çalışması ve iyon kanallarını açıklar. Solunum ve alveol
dinamiğini açıklar. (Bilişsel alan) Bakteri genetiği hakkında genel bilgi sahibi olur, mikobakterilerde tanı yöntemleri, bakteri
metabolizması Infeksiyon mekanizmaları, virulans faktörlerini kavrar. Sterilizasyon, dezenfeksiyon kavramlarını bilir. Antibiyotikler
ve kullanımının genel ilkelerini bilir. (Bilişsel alan) Laboratuarda aside alkole dirençli boyama yapar, boğaz, dışkı ve idrar
kültürünün alınması, ekimi ve florada bulunan bakterileri inceler. Kan, BOS ve püyün mikrobiyolojik incelenmesini yapar.
Antibiyotik duyarlılık testlerini uygular. (Psikomotor alan)
II. KURUL 1. HAFTA
5 KASIM 2012 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Anatomi
09.30 - 10.20 Anatomi
10.30 - 11.20 Hist - Emb
11.30 - 12.20 Hist - Emb
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Kardio-vasküler sisteme giriş, Kalp anatomisi I
Kardio-vasküler sisteme giriş, Kalp anatomisi I
Kardiyovasküler sistem histolojisi
Kardiyovasküler sistem histolojisi
Fizyoloji
A,B,C,D
Mikrobiyoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Fizyoloji
A,B,C,D
Mikrobiyoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Fizyoloji
A,B,C,D
Mikrobiyoloji B Mesleksel Beceri Uygulaması
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Fizyoloji
A,B,C,D
Mikrobiyoloji B Mesleksel Beceri Uygulaması
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Dr. ALBAY
Dr. ALBAY
Dr. ÖNCÜ
Dr. ÖNCÜ
Dr. KÖYLÜ(A), Dr.
ÖZGÜNER(B), Dr.
KOYU(C), Dr.
GÜMRAL(D)
Dr. SESLİÇETİN
Dr. KÖYLÜ(A), Dr.
ÖZGÜNER(B), Dr.
KOYU(C), Dr.
GÜMRAL(D)
Dr. SESLİÇETİN
Dr. KÖYLÜ(A), Dr.
ÖZGÜNER(B), Dr.
KOYU(C), Dr.
GÜMRAL(D)
Dr. SESLİÇETİN
Dr. KÖYLÜ(A), Dr.
ÖZGÜNER(B), Dr.
KOYU(C), Dr.
GÜMRAL(D)
Dr. SESLİÇETİN
6 KASIM 2012 SALI
08.30 - 09.20 Fizyoloji
09.30 - 10.20 Fizyoloji
10.30 - 11.20 Anatomi
11.30 - 12.20 Anatomi
Dolaşım sistemine giriş-kalp kasının özellikleri
Dolaşım sistemine giriş-kalp kasının özellikleri
Kalp anatomisi II
Kalp anatomisi II
Dr. KÖYLÜ
Dr. KÖYLÜ
Dr. ALBAY
Dr. ALBAY
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
1. kurul değerlendirilmesi
1. kurul değerlendirilmesi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr. NAZIROĞLU
Dr. NAZIROĞLU
Kalp debisi, kalp siklusu, ve kalp sesleri
Kalp debisi, kalp siklusu, ve kalp sesleri
Arcus aorta, aorta thoracica ve
a. thorax venleri
Arcus aorta, aorta thoracica ve
a. thorax venleri
Dr. KÖYLÜ
Dr. KÖYLÜ
Dr. SULAK
7 KASIM 2012 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Fizyoloji
09.30 - 10.20 Fizyoloji
10.30 - 11.20 Anatomi
11.30 - 12.20
Anatomi
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
8 KASIM 2012 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 Mikrobiyoloji
09.30 - 10.20 Mikrobiyoloji
10.30 - 11.20 Fizyoloji
11.30 - 12.20 Fizyoloji
Bakteri genetiğine giriş, genler ve fonksiyonları
Bakteri genetiğine giriş, genler ve fonksiyonları
Kalp uyarı ve ileti sistemi
Kalp uyarı ve ileti sistemi
Dr. SULAK
Dr. SESLİÇETİN
Dr. SESLİÇETİN
Dr. ÖZGÜNER
Dr. ÖZGÜNER
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Anatomi B
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Anatomi B
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Anatomi A
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Anatomi A
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Histoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması
Histoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması
Histoloji B Mesleksel Beceri
Uygulaması
Histoloji B Mesleksel Beceri
Uygulaması
Dr. ALBAY
Dr. SULAK
Dr. ÖNCÜ
Dr. ALBAY
Dr. SULAK
Dr. ÖNCÜ
Dr. ALBAY
Dr. SULAK
Dr. ÖNCÜ
Dr. ALBAY
Dr. SULAK
Dr. ÖNCÜ
9 KASIM 2012 CUMA
08.30 - 09.20 Biyofizik
09.30 - 10.20 Biyofizik
10.30 - 11.20 Fizyoloji
11.30 - 12.20 Fizyoloji
Hemodinamiğin temel kavramları
Hemodinamiğin temel kavramları
Kalp aktivitesinin kontrolü
Kalp aktivitesinin kontrolü
Dr. NAZIROĞLU
Dr. NAZIROĞLU
Dr. ÖZGÜNER
Dr. ÖZGÜNER
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Biyofizik-Mesleki Beceri Uygulaması
Biyofizik-Mesleki Beceri Uygulaması
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr. NAZIROĞLU
Dr. NAZIROĞLU
Biyofizik
Biyofizik
II. KURUL 2. HAFTA
12 KASIM 2012 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Anatomi
09.30 - 10.20 Anatomi
10.30 - 11.20 Histoloji
11.30 - 12.20 Histoloji
Baş ve boyun arterleri
Baş ve boyun arterleri
Kardiyovasküler sistem gelişimi
Kardiyovasküler sistem gelişimi
Dr. KOYUNCU
Dr. KOYUNCU
Dr. ÖNCÜ
Dr. ÖNCÜ
Dr. KÖYLÜ(A)
Dr. ÖZGÜNER(B)
Mikrobiyoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması Dr. KOYU(C)
Dr. GÜMRAL(D)
13.30 - 14.20
Fizyoloji A,B,C,D
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Dr. SESLİÇETİN
Dr. KÖYLÜ(A)
Dr. ÖZGÜNER(B)
Mikrobiyoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması Dr. KOYU(C)
Dr. GÜMRAL(D)
14.30 - 15.20
Fizyoloji A,B,C,D
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Dr. SESLİÇETİN
Dr. KÖYLÜ(A)
Dr. ÖZGÜNER(B)
Mikrobiyoloji B Mesleksel Beceri Uygulaması Dr. KOYU(C)
Dr. GÜMRAL(D)
15.30 - 16.20
Fizyoloji A,B,C,D
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Dr. SESLİÇETİN
Dr. KÖYLÜ(A)
Dr. ÖZGÜNER(B)
Mikrobiyoloji B Mesleksel Beceri Uygulaması Dr. KOYU(C)
Dr. GÜMRAL(D)
16.30 - 17.20
Fizyoloji A,B,C,D
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Dr. SESLİÇETİN
13 KASIM 2012 SALI
08.30 - 09.20 Fizyoloji
09.30 - 10.20 Fizyoloji
10.30 - 11.20 Anatomi
11.30 - 12.20 Anatomi
Koroner dolaşım ve düzenlenmesi
Koroner dolaşım ve düzenlenmesi
Baş ve boyun venleri ve a.subclavia
Baş ve boyun venleri ve a.subclavia
Dr. ÖZGÜNER
Dr. ÖZGÜNER
Dr. KOYUNCU
Dr. KOYUNCU
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Kardiyovasküler sistem gelişimi
Kardiyovasküler sistem gelişimi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr. ÖNCÜ
Dr. ÖNCÜ
14 KASIM 2012 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Biyofizik
09.30 - 10.20 Biyofizik
10.30 - 11.20 Mikrobiyoloji
11.30 - 12.20 Mikrobiyoloji
Damarlarda Laplace formula
Damarlarda Laplace formula
Bakteri metabolizması
Bakteri metabolizması
Dr. NAZIROĞLU
Dr. NAZIROĞLU
Dr. SESLİÇETİN
Dr. SESLİÇETİN
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Histoloji
Histoloji
15 KASIM 2012 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 Mikrobiyoloji
09.30 - 10.20 Mikrobiyoloji
10.30 - 11.20 Fizyoloji
11.30 - 12.20
Fizyoloji
13.30 - 14.20
Anatomi B Mesleksel
Beceri Uygulaması
Anatomi B Mesleksel
Beceri Uygulaması
Anatomi A Mesleksel
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Mikroorganizma konak ilişkileri
Mikroorganizma konak ilişkileri
Arteriyel kann basıncıDüzenlenmesi
Hipertansiyon ve Hipotansiyon
Arteriyel kann basıncıDüzenlenmesi
Hipertansiyon ve Hipotansiyon
Histoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması
Histoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması
Histoloji B Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. SESLİÇETİN
Dr. SESLİÇETİN
Dr. KÖYLÜ
Dr. KÖYLÜ
Dr. KOYUNCU
Dr. ÖNCÜ
Dr. KOYUNCU
Dr. ÖNCÜ
Dr. KOYUNCU
16.30 - 17.20
Beceri Uygulaması
Anatomi A Mesleksel
Beceri Uygulaması
Histoloji B Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. ÖNCÜ
Dr. KOYUNCU
Dr. ÖNCÜ
16 KASIM 2012 CUMA
08.30 - 09.20 Biyokimya
09.30 - 10.20 Biyokimya
10.30 - 11.20 Fizyoloji
11.30 - 12.20 Fizyoloji
Solunum biyokimyası
Solunum biyokimyası
Kalp yetmezliği ve dolaşım şoku fizyopatolojisi
Kalp yetmezliği ve dolaşım şoku fizyopatolojisi
Dr. GÜLTEKİN
Dr. GÜLTEKİN
Dr. ÖZGÜNER
Dr. ÖZGÜNER
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Biyofizik-Mesleki Beceri Uygulaması
Biyofizik-Mesleki Beceri Uygulaması
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr. NAZIROĞLU
Dr. NAZIROĞLU
Biyofizik
Biyofizik
II. KURUL 3. HAFTA
19 KASIM 2012 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Anatomi
09.30 - 10.20 Anatomi
10.30 - 11.20 Hist – Emb
11.30 - 12.20 Hist – Emb
Burun ve paranasal sinus anatomisi
Burun ve paranasal sinus anatomisi
Solunum Sistemi histolojisi
Solunum Sistemi histolojisi
13.30 - 14.20
Fizyoloji A,B,C,D
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Mikrobiyoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. ÖZGÜNER
Dr. ÖZGÜNER
Dr. ÖNCÜ
Dr. ÖNCÜ
Dr. KÖYLÜ(A), Dr.
ÖZGÜNER(B), Dr.
KOYU(C), Dr.
GÜMRAL(D)
Dr. SESLİÇETİN
14.30 - 15.20
Fizyoloji A,B,C,D
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Mikrobiyoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. KÖYLÜ(A), Dr.
ÖZGÜNER(B), Dr.
KOYU(C), Dr.
GÜMRAL(D)
Dr. SESLİÇETİN
15.30 - 16.20
Fizyoloji A,B,C,D
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Mikrobiyoloji B Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. KÖYLÜ(A), Dr.
ÖZGÜNER(B), Dr.
KOYU(C), Dr.
GÜMRAL(D)
Dr. SESLİÇETİN
16.30 - 17.20
Fizyoloji A,B,C,D
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Mikrobiyoloji B Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. KÖYLÜ(A), Dr.
ÖZGÜNER(B), Dr.
KOYU(C), Dr.
GÜMRAL(D)
Dr. SESLİÇETİN
20 KASIM 2012 SALI
08.30 - 09.20 Fizyoloji
09.30 - 10.20 Fizyoloji
10.30 - 11.20 Anatomi
11.30 - 12.20 Anatomi
Dolaşımın lokal kontrolü, humoral düzenleme
Dolaşımın lokal kontrolü, humoral düzenleme
Larynx anatomisi
Larynx anatomisi
Dr. KÖYLÜ
Dr. KÖYLÜ
Dr. ÖZGÜNER
Dr. ÖZGÜNER
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Solunum Sistemi Gelişimi
Solunum Sistemi Gelişimi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr. ÖNCÜ
Dr. ÖNCÜ
21 KASIM 2012 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Biyofizik
09.30 - 10.20 Biyofizik
10.30 - 11.20 Mikrobiyoloji
11.30 - 12.20 Mikrobiyoloji
Kalbin elektro-ritmik çalışması ve iyon kanalları
Kalbin elektro-ritmik çalışması ve iyon kanalları
Infeksiyon mekanizmaları, virulans faktörleri
Infeksiyon mekanizmaları, virulans faktörleri
Dr. NAZIROĞLU
Dr. NAZIROĞLU
Dr. SESLİÇETİN
Dr. SESLİÇETİN
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Solunum biyokimyası
Solunum biyokimyası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr. GÜLTEKİN
Dr. GÜLTEKİN
Hist - Emb
Hist - Emb
Biyokimya
Biyokimya
22 KASIM 2012 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 Mikrobiyoloji
09.30 - 10.20 Mikrobiyoloji
10.30 - 11.20 Fizyoloji
11.30 - 12.20 Fizyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Sterilizasyon dezenfeksiyon
Sterilizasyon dezenfeksiyon
Venöz dolaşım, kapiller dolaşım
Venöz dolaşım, kapiller dolaşım
Anatomi B Mesleksel
Beceri Uygulaması
Histoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması
Anatomi B Mesleksel
Beceri Uygulaması
Histoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması
Anatomi A Mesleksel
Beceri Uygulaması
Histoloji B Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. SESLİÇETİN
Dr. SESLİÇETİN
Dr. KÖYLÜ
Dr. KÖYLÜ
Dr. KOYUNCU
Dr. ÖZGÜNER
Dr. ÖNCÜ
Dr. KOYUNCU
Dr. ÖZGÜNER
Dr. ÖNCÜ
Dr. KOYUNCU
Dr. ÖZGÜNER
Dr. ÖNCÜ
16.30 - 17.20
Anatomi A Mesleksel
Beceri Uygulaması
23 KASIM 2012 CUMA
08.30 - 09.20 Biyofizik
09.30 - 10.20 Biyofizik
10.30 - 11.20 Fizyoloji
11.30 - 12.20 Fizyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Biyofizik
Biyofizik
Histoloji B Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. KOYUNCU
Dr. ÖZGÜNER
Dr. ÖNCÜ
Kalbin yaptığı işin hesaplanması
Kalbin yaptığı işin hesaplanması
EKG, aritmiler
EKG, aritmiler
Dr. NAZIROĞLU
Dr. NAZIROĞLU
Dr. KOYU
Dr. KOYU
Biyofizik-Mesleki Beceri Uygulaması
Biyofizik-Mesleki Beceri Uygulaması
Dr. NAZIROĞLU
Dr. NAZIROĞLU
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
II. KURUL 4. HAFTA
26 KASIM 2012 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Anatomi
09.30 - 10.20 Anatomi
10.30 - 11.20 Hist - Emb
11.30 - 12.20 Hist - Emb
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Fizyoloji A,B,C,D
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Fizyoloji A,B,C,D
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Fizyoloji A,B,C,D
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Fizyoloji A,B,C,D
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Trachea ve Akciğer anatomisi
Trachea ve Akciğer anatomisi
Faringeal Kompleks
Faringeal Kompleks
Mikrobiyoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. ALBAY
Dr. ALBAY
Dr. ÖNCÜ
Dr. ÖNCÜ
Dr. KÖYLÜ(A), Dr.
ÖZGÜNER(B), Dr.
KOYU(C), Dr. GÜMRAL(D)
Dr. SESLİÇETİN
Mikrobiyoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. KÖYLÜ(A), Dr.
ÖZGÜNER(B), Dr.
KOYU(C), Dr. GÜMRAL(D)
Dr. SESLİÇETİN
Mikrobiyoloji B Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. KÖYLÜ(A), Dr.
ÖZGÜNER(B), Dr.
KOYU(C), Dr. GÜMRAL(D)
Dr. SESLİÇETİN
Mikrobiyoloji B Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. KÖYLÜ(A), Dr.
ÖZGÜNER(B), Dr.
KOYU(C), Dr. GÜMRAL(D)
Dr. SESLİÇETİN
27 KASIM 2012 SALI
08.30 - 09.20 Fizyoloji
09.30 - 10.20 Fizyoloji
10.30 - 11.20 Anatomi
11.30 - 12.20 Anatomi
Özel bölümlerde dolaşım, lenfatik sistem ve ödem
Özel bölümlerde dolaşım, lenfatik sistem ve ödem
Pleura ve mediastinum anatomisi
Pleura ve mediastinum anatomisi
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
28 KASIM 2012 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Fizyoloji
09.30 - 10.20
Fizyoloji
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Biyokimya
Biyokimya
29 KASIM 2012 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 Biyofizik
09.30 - 10.20 Biyofizik
10.30 - 11.20 Fizyoloji
11.30 - 12.20 Fizyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Dr. KÖYLÜ
Dr. KÖYLÜ
Dr. ALBAY
Dr. ALBAY
Solunum sistemine giriş
Pulmoner ventilasyon
Solunum sistemine giriş
Pulmoner ventilasyon
Antibiyotikler ve kullanımının genel ilkeleri
Antibiyotikler ve kullanımının genel ilkeleri
Dr. KÖYLÜ
Solunum biyokimyası
Solunum biyokimyası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr. GÜLTEKİN
Dr. GÜLTEKİN
Kalp dipolü ve vektör- elektrokardiyografi
Kalp dipolü ve vektör- elektrokardiyografi
Pulmoner Dolaşım
Pulmoner Dolaşım
Dr. KÖYLÜ
Dr. SESLİÇETİN
Dr. SESLİÇETİN
Dr. NAZIROĞLU
Dr. NAZIROĞLU
Dr. KÖYLÜ
Dr. KÖYLÜ
Anatomi B Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. ÖZGÜNER
Dr. ALBAY
Anatomi B Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. ÖZGÜNER
Dr. ALBAY
Anatomi A Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. ÖZGÜNER
Dr. ALBAY
Anatomi A Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. ÖZGÜNER
Dr. ALBAY
30 KASIM 2012 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20 Fizyoloji
11.30 - 12.20 Fizyoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Solunumun düzenlenmesi
Solunumun düzenlenmesi
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Biyofizik-Mesleki Beceri Uygulaması
Biyofizik-Mesleki Beceri Uygulaması
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Biyofizik
Biyofizik
Dr. KÖYLÜ
Dr. KÖYLÜ
Dr. NAZIROĞLU
Dr. NAZIROĞLU
I. KURUL 5. HAFTA
03 ARALIK 2012 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Anatomi
09.30 - 10.20 Anatomi
10.30 - 11.20 Serbest Çalışma
11.30 - 12.20 Serbest Çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Fizyoloji A,B,C,D
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Fizyoloji A,B,C,D
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Fizyoloji A,B,C,D
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Fizyoloji A,B,C,D
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Lenfatik sisteme giriş, baş-boyun ve thorax lenf.
Lenfatik sisteme giriş, baş-boyun ve thorax lenf.
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Mikrobiyoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. SULAK
Dr. SULAK
Dr. KÖYLÜ(A), Dr.
ÖZGÜNER(B), Dr. KOYU(C),
Dr. GÜMRAL(D)
Dr. SESLİÇETİN
Mikrobiyoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. KÖYLÜ(A), Dr.
ÖZGÜNER(B), Dr. KOYU(C),
Dr. GÜMRAL(D)
Dr. SESLİÇETİN
Mikrobiyoloji B Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. KÖYLÜ(A), Dr.
ÖZGÜNER(B), Dr. KOYU(C),
Dr. GÜMRAL(D)
Dr. SESLİÇETİN
Mikrobiyoloji B Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. KÖYLÜ(A), Dr.
ÖZGÜNER(B), Dr. KOYU(C),
Dr. GÜMRAL(D)
Dr. SESLİÇETİN
04 ARALIK 2012 SALI
08.30 - 09.20 Fizyoloji
09.30 - 10.20 Fizyoloji
10.30 - 11.20 Anatomi
11.30 - 12.20 Anatomi
Pulmoner kapiller dinamik
Pulmoner kapiller dinamik
Üst-alt extremite ve abdomen lenfatikleri
Üst-alt extremite ve abdomen lenfatikleri
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr. KÖYLÜ
Dr. KÖYLÜ
Dr. SULAK
Dr. SULAK
05 ARALIK 2012ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Biyofizik
09.30 - 10.20 Biyofizik
10.30 - 11.20 Mikrobiyoloji
11.30 - 12.20 Mikrobiyoloji
Solunum ve alveol dinamiği
Solunum ve alveol dinamiği
Antibiyotikler ve kullanımının genel ilkeleri
Antibiyotikler ve kullanımının genel ilkeleri
Dr. NAZIROĞLU
Dr. NAZIROĞLU
Dr. SESLİÇETİN
Dr. SESLİÇETİN
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Solunum biyokimyası
Solunum biyokimyası
Biyofizik-Mesleki Beceri Uygulaması
Uygulaması
Biyofizik-Mesleki Beceri Uygulaması
Uygulaması
Dr. GÜLTEKİN
Dr. GÜLTEKİN
Biyokimya
Biyokimya
Biyofizik
Biyofizik
06ARALIK 2012 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 Biyofizik
09.30 - 10.20 Biyofizik
10.30 - 11.20 Fizyoloji
11.30 - 12.20 Fizyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Solunumla ilgili gaz formüllerinin tıpta kullanışı
Solunumla ilgili gaz formüllerinin tıpta kullanışı
Kan ve vücut sıvılarında O2 ve CO2 taşınması
Kan ve vücut sıvılarında O2 ve CO2 taşınması
Anatomi B Mesleksel Beceri Uygulaması
Anatomi B Mesleksel Beceri Uygulaması
Anatomi A Mesleksel Beceri Uygulaması
Anatomi A Mesleksel Beceri Uygulaması
07 ARALIK 2012 CUMA
08.30 - 09.20 Biyofizik
09.30 - 10.20 Biyofizik
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Biyofizik-Mesleki Beceri Uygulaması
Biyofizik-Mesleki Beceri Uygulaması
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr. NAZIROĞLU
Dr. NAZIROĞLU
Dr. NAZIROĞLU
Dr. NAZIROĞLU
Dr. KÖYLÜ
Dr. KÖYLÜ
Dr. SULAK
Dr. SULAK
Dr. SULAK
Dr. SULAK
Dr. NAZIROĞLU
Dr. NAZIROĞLU
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
II. KURUL 6. HAFTA
10 ARALIK 2012PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20 Fizyoloji
11.30 - 12.20 Fizyoloji
13.30 - 14.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Akciğer fonksiyon testleri
Akciğer fonksiyon testleri
Solunum fonksiyon testleri ve yorumu
Dr. KÖYLÜ(A), Dr.
ÖZGÜNER(B), Dr.
KOYU(C), Dr.
GÜMRAL(D)
Solunum fonksiyon testleri ve yorumu
Dr. KÖYLÜ(A), Dr.
ÖZGÜNER(B), Dr.
KOYU(C), Dr.
GÜMRAL(D)
Solunum fonksiyon testleri ve yorumu
Dr. KÖYLÜ(A), Dr.
ÖZGÜNER(B), Dr.
KOYU(C), Dr.
GÜMRAL(D)
Solunum fonksiyon testleri ve yorumu
Dr. KÖYLÜ(A), Dr.
ÖZGÜNER(B), Dr.
KOYU(C), Dr.
GÜMRAL(D)
Fizyoloji A,B,C,D
Mesleksel Beceri
Uygulaması
14.30 - 15.20
Fizyoloji A,B,C,D
Mesleksel Beceri
Uygulaması
15.30 - 16.20
Fizyoloji A,B,C,D
Mesleksel Beceri
Uygulaması
16.30 - 17.20
Fizyoloji A,B,C,D
Mesleksel Beceri
Uygulaması
11 ARALIK 2012 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
12 ARALIK 2012 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
13 ARALIK 2012 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Dr. KÖYLÜ
Dr. KÖYLÜ
09:00 FİZYOLOJİ PRATİK SINAVI
14:00 BİYOFİZİK PRATİK SINAVI
09:00 HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ PRATİK SINAVI
14:00 ANATOMİ PRATİK SINAVI
14 ARALIK 2012 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Toplam teorik ders: 104 saat
Toplam pratik ders: 66 saat
Toplam serbest çalışma: 54 saat
09:30 DERS KURULU SINAVI
Download